Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 28
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  engineering structure
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Mechanik
2
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Geodezyjne pomiary przemieszczeń i odkształceń są niezwykle ważne dla zapewnienia trwałości i bezpieczeństwa techniczno-budowlanego oraz użytkowego obiektów inżynierskich. W artykule zaprezentowano wyniki geodezyjnych badań stanu geometrycznego konstrukcji takich jak mosty, kominy przemysłowe i suwn[...]
EN Geodetic measurements of movements and deformations of are very important for assurance of durability and technical safety of engineering objects. Results of geodetic investigations of geometrical state of some structures like bridges, smokestacks and gantries have been presented in the contribution[...]
3
75%
Inżynieria i Budownictwo
2011 R. 67, nr 5 273-275
4
75%
Logistyka
2014 nr 6 1515-1522
PL W pracy przedstawiono przegląd inercyjnych modeli matematycznych wykorzystywanych do analizy interakcji konstrukcji inżynierskich z podłożem gruntowym. Bazując na literaturze przedmiotu wprowadzono podział modeli podłoża na dwie podstawowe grupy: modele analogowe (fenomenologiczne) i modele masywu g[...]
EN The paper presents an overview of the mathematical models used to analyze the interaction of engineering structures and the subsoil. Based on the literature, models of subsoil has been divided into two basic groups: phenomenological models and structural models. Structural models are discussed in th[...]
5
75%
Mosty
2016 nr 1 14--17
PL W artykule w sposób ogólny przedstawiono problemy, z jakimi spotykamy się przy projektowaniu i wykonawstwie połączenia obiektów inżynierskich z nasypami drogowymi. Opisano również propozycje działań mających na celu wyeliminowanie lub choćby ograniczenie powtarzających się od lat problemów.
EN Several problems, which often appear in the contact area between structures (bridges, viaducts, culverts) and road embankments were described. Source of those problems and some proposals of preventions were described. The aim of the article is to bring engineers and investors attention to this situa[...]
6
75%
Mosty
2012 nr 3 38--40
PL W niniejszym artykule autor prezentuje podstawowe informacje dotyczące kolektorów stosowanych przy odwodnieniach obiektów mostowych, uwzględniając m.in. ich kolorystykę, średnice oraz materiały, z których są wykonywane. Prócz wymienionych właściwości istotny jest ostateczny odbiór prac, na który skł[...]
EN The article provides the basic information for collectors used in drainage systems of bridges, including their colors, sizes, and materials from which they are made. Apart from these properties, equally important is the fi nal commissioning, which includes, among others, a leakage test and permeabil[...]
7
75%
Mosty
2012 nr 1 38--39
PL W niniejszym artykule przedstawiono zastosowanie kolumn wykonanych w technologii wgłębnego mieszania gruntu na mokro wet Deep Soil Mixing (DSM). Autor omawia proces wdrażania oraz liczne zalety wynikające z zastosowania tej technologii na obiektach inżynierskich autostrady A1.
8
75%
Logistyka
2014 nr 6 4854-4860
PL Konstrukcje inżynierskie z blach falistych od połowy lat dziewięćdziesiątych XX wieku na stałe są wpisane jako elementy infrastruktury komunikacyjnej. Z uwagi na ich przeznaczenie oraz zagrożenia wynikające z eksploatacji, prawidłowe zaprojektowanie, wykonanie oraz utrzymanie powinno zapewnić trwałe[...]
EN Engineering structures of corrugated sheets since the mid-nineties are permanently inscribed as part of the communication infrastructure. Due to their purpose and risks arising from the operation, proper design, construction and maintenance should ensure a durable and safe functioning the entire roa[...]
9
75%
Przegląd Komunikacyjny
2014 Nr 1 21--26
PL Omówiono istniejące układy torowe dwóch kluczowych dla funkcjonowania wrocławskiego węzła kolejowego posterunków ruchu w aspekcie historycznym rozwoju sieci linii kolejowych na Terenie miasta Wrocławia. Przedstawiono zaproponowane w projekcie modernizacje układów torowych i ich wpływ na poprawienie [...]
EN Summarized in a synthetic from are basics of track layouts of the Wroclaw Grabiszyn railway junction and Wroclaw Popowice station. The historical footprint has been exposed and its influence on operations of railway in 2007. The scope of the modernization work for track layout changes has been prese[...]
10
75%
Przegląd Komunikacyjny
2013 Nr 10 7--13
PL Tekst przedstawia przykłady przebudowy obiektów inżynieryjnych, realizowanych aktualnie w ramach modernizacji linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław - Poznań. W poszczególnych punktach opisane są szczegółowo wybrane projekty technologicznych oraz realizacje przebudów obiektów wykonywane na ich podst[...]
EN The paper presents the reconstruction technology for engineering structures. Based on a select few examples of reconstructions the technology for reconstruction while maintaining rail traffic for railway bridges is put forward.
11
75%
Przegląd Komunikacyjny
2013 Nr 10 54--55
PL Omówiono procedury dotyczące zgody na realizację inwestycji drogowej oraz ustalenia lokalizacji linii kolejowej znaczenia państwowego. Dokonano porównania obu trybów postępowania w formie tabelarycznej. Oceniono wpływ różnic na terminy realizacji inwestycji.
EN Procedures concerning road investment acceptance and localization decision will be discussed. Both methods of procedure will be compared in a table sheet. Influence of differences on investment completion date will be assessed. Summarized in a synthetic form are statistics of engineering structures [...]
12
75%
Przegląd Komunikacyjny
2013 Nr 10 32--34
PL Omówiono zagadnienie oceny oddziaływania na środowisko oraz szczegółowo projektowane rozwiązania dla budowy drogi ekspresowej S5 oraz modernizacji linii kolejowej E59. Podano ocenie projektowane rozwiązania pod kątem skuteczności ochrony fauny i wpływu na termin realizacji inwestycji.
EN Environmental impact assessment both with designed solutions for building S5 expressway and modernization of the E59 railway line will be discussed in details. Designed solutions of fauna protection effectiveness and the influence on investment completion deadline will be assessed. Summarized in a s[...]
13
75%
Przegląd Komunikacyjny
2013 Nr 10 14--19
PL Tekst przedstawia ogólny opis modernizacji linii kolejowej E59 na odcinku p. odg. Wrocław Grabiszyn - granica województwa dolnośląskiego w zakresie obiektów inżynieryjnych. Początkowa część artykułu zajmuje się przedstawieniem zakresu inwestycji, krótkiego rysu historycznego oraz założeniami projekt[...]
EN Summarized in a synthetic form are statistics of engineering structures and their technical state descriptions, based on predesign works done in 2007. The scope of the modernization work for engineering structures is described based on design work done in the years 2006-2012. Example reconstruction [...]
14
63%
Materiały Budowlane
2013 nr 7 54, 56
15
63%
Inżynieria i Budownictwo
2012 R. 68, nr 5 255-258
PL Przedstawiono wyniki prac Centrum Geomatyki Stosowanej Wojskowej Akademii Technicznej dotyczących możliwości wykorzystania techniki nawigacji satelitarnej GNSS (Globalny System Nawigacji Satelitarnej) w badaniu zmian geometrii wybranych elementów konstrukcji inżynierskich w czasie. Opracowany system[...]
EN The results of works of the Centre for Applied Geomatics of the Military University of Technology concerning to the possibility of using the satellite navigation techniques GNSS (Global Navigation Satellite System) in the study of changes in the time of geometry of selected elements of engineering s[...]
16
63%
Materiały Budowlane
2014 nr 10 106--108
PL W niektórych sytuacjach konieczne może być określenie odporności ogniowej elementu konstrukcyjnego w sposób obliczeniowy. W artykule poddano analizie algorytm właściwy dla metody elementów skończonych i metody przemieszczeń przy obliczeniach ramy przestrzennej (dla sytuacji stałej oraz sytuacji wyją[...]
EN In some situations it is necessary to determine fire resistance of structural element with calculation method. In this article an algorithm appropriate for the finite element method and compartments method in calculation of the time frame (for steady state and special case such as fire) is analysed,[...]
17
63%
Inżynieria i Budownictwo
2016 R. 72, nr 9 467--472
PL Pomorska Kolej Metropolitalna to nowa linia kolejowa mająca za zadanie połączenie Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy z Gdańskiem i Gdynią. Konstrukcje inżynierskie są zróżnicowane pod względem układów statycznych, wykorzystanych materiałów i zastosowanych nowatorskich rozwiązań. Scharakteryzowano głó[...]
EN Presented bridge structures were built during construction of the Pomeranian Metropolitan Railway. PMR is a new built railway connecting Lech Walesa airport with cities of Gdańsk and Gdynia. Bridge structures are varied both by static schema, used materials and innovatory design approach.
18
63%
Logistyka
2014 nr 6 8053--8059
PL Drewno, obok gliny i kamienia jest najstarszym materiałem, jakiego człowiek używa od wieków. Na przestrzeni lat było ono wykorzystywane do budowy oraz jako materiał opałowy. Drewno jest jedynym materiałem w pełni odtwarzalnym przez przyrodę. Ostatnie lata przyniosły wyraźny wzrost zainteresowania dr[...]
EN Next to clay and stone a wood is one of the oldest materials used by human since ages. Over the years it has been used for building and as a fuel. The wood is the only material fully reproducible by the nature. In recent years a significant increase of interest with non-European types of wood as an [...]
19
63%
Drogi : lądowe, powietrzne, wodne
PL Przedstawiamy koncepcję nowego systemu monitorowania konstrukcji inżynierskich, który będzie konkurencyjny w stosunku do obecnie istniejących systemów.
EN Bridge monitoring has been developed in high-level industrialized countries since many years. The need for monitoring was originally caused by geographical conditions and bridge design of extreme parameters. In the last years bridge monitoring has extended its application as the instrument for an ef[...]
20
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Budownictwo
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last