Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 34
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  engine diagnostics
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of KONES
EN The paper presents results of examinations concerning stream spray and ignition delay angles of AD3.152 engine fuelled with mineral fuel Ekodiesel Plus 50B and comparatively fuelled with vegetable fuels like methyl ester FAME and ethyl ester FAEE. Using fuels of different physicochemical properties [...]
2
100%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W pracy przedstawiono cyfrowy układ pomiarowy pozwalający zrealizować jednokanałową rejestrację cyfrową szybkozmiennego przebiegu ciśnienia w cylindrze silnika tłokowego mierzonego świecowym przetwornikiem ciśnienia w czasie badań samochodu na hamowni podwoziowej. Przetwornik analogowo-cyfrowy tego [...]
EN Digital meter circuit allowing single-channel digital recording of fast-changing pressure course in combustion engine cylinder measured by pressure transducer during research into vehicle on test bed was presented in the paper. The analog-to-digital converter of this system is controlled by electric[...]
3
80%
Journal of KONES
EN Transform the way of visual indication of vehicle traction parameters and the introduction of instinctive, concentrated in one place on-board device service is now possible following the development of microprocessor systems. Centralize system for diagnosis and control of the vehicle in a single des[...]
4
80%
Journal of KONES
PL W referacie przedstawiono wyniki badań silnika PERKINS 1100. Silnik zasilany był mieszaniną paliwa mikroemulsyjnego: węglowodorowo-estrowo-etanolowego oraz porównawczo węglowodorowym, niskosiarkowym olejem napędowym EKODIESEL PLUS 50B i estrem metylowym kwasów oleju rzepakowego FAMĘ (100%). Zastosow[...]
EN The paper presents investigation results of the PERKINS 1100 engine. The engine was supplied with a microemulsive fuel mixture: hydrocarbon-ester-ethanol and comparatively with hydrocarbon, low-sulphur EKODIESEL PLUS 5 OB Diesel fuel, as well as the methyl ester of rape oil acids FAME (100%). Usingf[...]
5
80%
Logistyka
2009 nr 3 CD-CD
PL W referacie przedstawiono wyniki badań przebiegu procesu wtrysku i rozpylania paliwa na krople w silniku PERKINS-1100 pracującym wg. zewnętrznej charakterystyki prędkościowej, zasilanego: mieszaniną paliwa mikroemulsyjnego: MECHEE oraz porównawczo węglowodorowym, niskosiarkowym olejem napędowym EKOD[...]
EN In the article research were introduced findings of the course of the process of injection and of spraying fuel to drops in the engine PERKINS-1100 working per external velocity characteristic, powered: with mixture of mikroemulsive: MECHEE and comparatively with hydrocarbon, low-sulphuric EKODIESEL[...]
6
80%
Journal of KONES
2015 Vol. 22, No. 4 191--199
EN Mining machinery and equipment belong to the group of special machines working in extreme conditions. Mining machines are used in difficult conditions such as limited supplies of fresh air, heat from the rock, in places with high humidity and heavy dust. In other specifics related to the extraction [...]
7
70%
Logistyka
2015 nr 4 5135--5144, CD 2
PL Bardzo często zdarza się, że silniki rolnicze podczas prac rolnych pracują pod różnymi obciążeniami i ma to duży wpływ na operacyjne wskaźniki ich pracy. Zamierzeniem autorów było przeprowadzenie badań eksperymentalnych, dotyczących zastosowania do zasilania silników rolniczych o zapłonie samoczynny[...]
EN Very often it happens that the engines during agricultural work agricultural work under different loads and has a great impact on the operational indicators of their work. The intention of the authors was to conduct experimental studies on the use of agricultural engines to power the ignition of fue[...]
8
61%
Napędy i Sterowanie
2013 R. 15, nr 5 66--70
PL Z punktu widzenia niezawodności napędów elektrycznych diagnostyka silników indukcyjnych, zwłaszcza dużej mocy, jest obecnie ważnym zagadnieniem eksploatacyjnym. W związku z tym obserwuje się w ostatnich latach duże zainteresowanie tą tematyką. Powstało wiele publikacji, w których poddaje się analizi[...]
EN The paper presents the results of circuit-field calculations of induction motor with broken bars of lower cage and upper cage. Static characteristics of the motor for different cases of rotor asymmetry were compared. Stator current was used as a diagnostic signal to evaluate the degree of rotor dama[...]
9
61%
Logistyka
2009 nr 6 CD-CD
PL W referacie przedstawiono wyniki badań i ich analizę w zakresie pomiaru wskaźników ekonomicznych i energetycznych silnika o ZS typu PERKINS-1100. Silnik zasilany był mieszaniną paliwa mikroemulsyjnego: węglowodorowoestrowo- etanolowego MECHEE oraz porównawczo węglowodorowym, niskosiarkowym olejem na[...]
EN In the article research finding and their analysis were described in the scope of the measurement of signs economic and energy self-ignition engine PERKINS- 1100 type. The engine was powered a mixture of mikroemulsive fuel: hydrocarbon-ester-ethanol MECHEE and comparatively with hydrocarbon, lowsulp[...]
10
61%
Logistyka
2009 nr 6 CD-CD
PL Artykuł przedstawia wyniki badań diagnostycznych świec zapłonowych BKR6E firmy NGK, które eksploatowano w pojeździe Deawoo Nubira o przebiegu 40 000 km. Oceniano wpływ tego przebiegu na zmiany wartości wybranych parametrów wyładowania elektrycznego badanych świec oraz intensywności zużywania ich ele[...]
EN This paper presents diagnostic research results of NGK BKR6E type spark plugs, which were operated in Deawoo Nubira at a distance 40 000 km. Its influence on values variations of selected, electric discharge parameters has been estimated. Spark plugs electrodes durability was tested as well
11
61%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2007 z. 61 129-136
PL W pracy przedstawiono badania, których celem jest diagnozowanie zwiększonego luzu zaworowego silnika spalinowego, spowodowanego uszkodzeniem hydraulicznych, automatycznych kasowników luzu zaworowego lub nadmiernym zużyciem elementów głowicy silnika. W badaniach prowadzono pomiary przyśpieszeń drgań [...]
EN The paper presents a research, whose aim is the diagnosing of increased valve clearance of the internal combustion engine, that is caused by damage of valve hydraulic compensation system of clearance or excessive wear of cylinder head elements. In the study, there is measured acceleration of vibrati[...]
12
61%
Eksploatacja i Niezawodność
2003 nr 3 50-55
PL W artykule przedstawiono informacje z badań dotyczące kąta opóźnienia samozaplonu silnika AD3.152 z wtryskiem bezpośrednim zasilanego węglowodorowym paliwem ONM City 50 oraz porównawczo paliwem roślinnym RosBioDiesel "RBD", olejem rzepakowym OR 100% oraz olejem słonecznikowym OSŁ 100%. Badania wykon[...]
EN Some information are presented in the paper concerning examination of self-ignation delay angle ofAD3.152 engine with direct injection fuelled with hydrocarbon fuel ONM City 50 and comparable vegetable fuel RosBioDiesel "RBD", rape oil OR 100% and sunflower oil OSl 100%. Speed external characteristi[...]
13
61%
Combustion Engines
2015 R. 54, nr 3 1007--1014
PL Zmiana niektórych parametrów struktury silnika wpływa na zmianę emisji szkodliwych składników w spalinach. Dotyczy to przede wszystkim uszkodzeń występujących w układzie wymiany ładunku a także w układzie paliwowym i układzie doładowania silnika. Zmiany te mają zdecydowanie większe wartości podczas [...]
EN Changing some parameters of the engine structure alters the emission of harmful components in the exhaust gas. This applies in particular to the damage of charge exchange system as well as fuel system and engine supercharger. These changes are much greater during the dynamic states and their accompa[...]
14
61%
Combustion Engines
2015 R. 54, nr 3 432--441
PL W artykule przedstawiono możliwość wykorzystania wyników badań składu spalin silnika z zapłonem samoczynnym do oceny stanu technicznego jego wybranych podzespołów. Dostępne programy narzędziowe służące do analizy danych eksperymentalnych powszechnie wykorzystują model regresji wielokrotnej, który um[...]
EN The paper presents the possibility of using an analytical study of the engine exhaust ignition to evaluate the technical condition of the selected components. Software tools available for the analysis of experimental data commonly use multiple regression model that allows the study of the effects an[...]
15
61%
Journal of KONES
2016 Vol. 23, No. 3 403--409
EN Initially, electronic components replaced the mechanical ones to make various systems more reliable. Mechanical control systems, due to the wear of movable parts and imprecise adjustment, were affected by large errors, which are not shown by electronic circuits operating according to constant set-po[...]
16
61%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2011 R. 12, nr 5 137-142
PL W artykule zaprezentowano problematykę badania sterownika silnika pojazdu samochodowego. Badanie sprawności sterownika silnika należy do trudnych przedsięwzięć diagnostycznych. Wiarygodnym sprawdzeniem stanu sterownika silnika jest jego badanie na podstawie wykreślonych "map roboczych" – sygnałów st[...]
EN The article presents the problem of investigation of motor vehicle driver. Study efficiency motor driver is a difficult diagnostic projects. Faith-worthy examination of the engine controller is based on his examination of the traces, "working maps" – signals, fuel injection and ignition. The study s[...]
17
61%
Combustion Engines
2013 R. 52, nr 3 297--301
PL W artykule przedstawiono obecne techniki monitorowania pracy silników i sprężarek dużej mocy. Ze względu na znaczne koszty ewentualnego wyłączenia z ruchu tego typu maszyn są one poddane obserwacji dla przewidywania ewentualnych awarii oraz planowych zatrzymań. Rośnie liczba zaawansowanych systemów [...]
EN This paper presents current techniques for monitoring the performance of engines and compressors power. Due to the significant costs of a possible exemption from the movement of this type of machine they are subjected to observation to predict possible failures and scheduled stops. There is a growin[...]
18
61%
Napędy i Sterowanie
2018 R. 20, nr 9 100--110
PL Silniki stanowią ważny element systemu produkcyjnego, a brak ich dostępności może wiązać się z poważnymi stratami dla przedsiębiorstwa. W ostatnim stuleciu widoczne jest przesunięcie strategii Utrzymania Ruchu z oczekiwania na awarię silnika (strategia reaktywna – początek XX wieku) na proaktywną. O[...]
19
51%
Logistyka
PL W referacie przedstawiono wyniki badań przebiegu procesu wtrysku i rozpylania paliwa na krople w silniku PERKINS-1104C pracującym wg zewnętrznej charakterystyki prędkościowej, zasilanego: bioetanolem oraz paliwem węglowodorowym, niskosiarkowym olejem napędowym EKODIESEL PLUS 50B. Pomiary wykonano na[...]
EN In the paper research findings were introduced course of the process of injection and spraying fuel to drops working at the PERKINS-1104C engine according to. of outside characteristics speed, powered: with bioethanol and comparatively with hydrocarbon, lowsulphuric EKODIESEL PLUS 50B diesel Measure[...]
20
51%
Logistyka
PL W referacie przedstawiono wyniki badań i ich analizę w aspekcie pomiaru efektywnych wskaźników pracy silnika o ZS typu PERKINS-1104C. Silnik zasilany był mieszaniną paliwa węglowodorowego z etanolem oraz węglowodorowym, niskosiarkowym olejem napędowym. Wykazano wpływ różnych paliw na efektywne wskaź[...]
EN In the paper research findings and their analysis were introduced in the aspect of the measurement of effective signs to the work of an engine about ZS of the PERKINS-1104C type. The powered engine was a mixture of hydrocarbon fuel with the ethanol and comparatively with hydrocarbon, low-sulphuric d[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last