Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 31
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  energy-saving
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Izolacje
PL Zadaniem szyb zespolonych jest zapewnienie oszczędności energii w pomieszczeniu oraz tłumienie hałasu. Funkcje te 53 spełnione, jeżeli zamontowane w oknach szyby zespolone 53 wysokiej jakości. Ważne jest również, aby pomieszczenie byto odpowiednio eksploatowane. Chodzi tu głównie o jego ogrzewanie o[...]
2
88%
Polska Energetyka Słoneczna
2005 nr 1 5-8
PL Kompleks budynków Kieleckiego Centrum Biznesu zawiera różne energooszczędne rozwiązania grzewcze i klimatyzacyjne. Część energii czerpana jest z ziemi za pomocą gruntowych wymienników ciepła oraz z ciepła odpadowego wentylacji przy użyciu pomp cieplnych typu powietrze - woda. Urządzenia te w połącze[...]
3
88%
Archives of Metallurgy
PL Dla przeprowadzenia symulacji komputerowej wpływu technologii nagrzewania na zużycie ciepła wykonano w pracy program obliczeń numerycznych nagrzewania wsadu i wymiany ciepła w komorze pieca. Obliczenia numeryczne nagrzewania wsadu wykonano posługując się metodą bilansów elementarnych. Obliczenia wym[...]
EN In order to perform the computer simulation of the effect opf heating technology on heat consumption, a program for the numerical computations of charge heating and heat exchange in the furnace chamber was developed within this study. The calculations of heat exchange in the furnace chamber were mad[...]
4
88%
Polish Maritime Research
2018 S 3 84--90
EN In order to effectively promote the construction of the Yangtze River economic belt, it has become China’s national strategy to vigorously develop the river-sea-going transportation. In the present paper, theoretical analysis, numerical simulation and model test are combined together to develop flat[...]
5
75%
Acta Mechanica et Automatica
PL Analizowano problemy modelowania matematycznego i sterowania natężeniem przepływu i ciśnieniem hydraulicznej stacji zasilającej, której pompę o stałej wydajności napędza silnik indukcyjny. Silnik jest zasilany z falownika napięcia. W układzie zastosowano bezpośrednią metodę sterowania momentem i str[...]
EN The analysis of problems regarding mathematical modelling and flow control of hydraulic power station, where constant displacement pump is powered by inverter-fed brushless DC motor, was carried out. The motor is powered by voltage inverter. Direct torque and flux control method, bearing in mind m[...]
6
75%
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Z dnia na dzień nasila się problem ochrony środowiska naturalnego, w wyniku nadmiernego korzystania z nieodnawialnych paliw kopalnianych, głównie z uwagi na emisję dwutlenku węgla i towarzyszących mu innych zanieczyszczeń do atmosfery. Z tego powodu konieczne jest ograniczenia zużycia energii w bu[...]
EN In those days the problem of Natural Environment Protection is getting stronger, mostly because of excessive using of Nonrenewable Energy Sources, mostly in emission of Carbon Dioxide, and other pollutions to atmosphere. In that reason it’s necessary to qualify usage of energy in constructions. I[...]
7
75%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Przedstawiono sposoby oszczędności energii elektrycznej w nowoczesnych budynkach inteligentnych.
EN The paper presents methods for electric energy saving in modern smart buildings.
8
75%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Omówiono zastosowanie układów napędowych prądu przemiennego z hamowaniem elektrodynamicznym oraz korzyści wynikające z zastosowania tego układu.
EN The paper discusses using of ac drives with electrodynamic braking and profits derived from application of these drives.
9
75%
Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki
2000 nr 2 15-17
10
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2007 R. 83, nr 5 106-107
PL Artykuł prezentuje wpływ stosowania energooszczędnych źródeł światła na środowisko naturalne, w kontekście ostatnich regulacji Unii Europejskiej.
EN The article presents effects of energy-saving light sources usage on environment, in the context of recent European Union regulations.
11
75%
Materiały Budowlane
2001 nr 2 7-9
12
75%
Automatyka, Elektryka, Zakłócenia
PL W artykule omówiono zagadnienia związane z zastosowaniem energooszczędnych amorficznych transformatorów modułowych. Przedstawiono wybrane wyniki analizy pola w tego typu transformatorach przy zasilaniu napięciem o podwyższonej częstotliwości.
EN Thes paper discusses issues concerning energy-efficient amorphous modular transformers. Moreover the selected calculation results of the field analysis of this type transformers supplied with high-frequency voltage, are presented.
13
75%
Polska Energetyka Słoneczna
2005 nr 3-4 23-26
PL W artykule przedstawiono uwarunkowania ekonomiczne i techniczne wykorzystania energii słonecznej poprzez zastosowanie płaskich kolektorów cieczowych. Analizę przeprowadzono na przykładzie domu jednorodzinnego zlokalizowanego w Białymstoku.
14
75%
Architecture Civil Engineering Environment
PL Obecnie powstaje na świecie wiele osiedli, których założenia urbanistyczne i projektowe muszą wpisywać się w nurt zrównoważonego rozwoju i uwzględniać warunki energooszczędności budynków wielorodzinnych w ogólnym rozrachunku ekonomicznym i ujęciu środowiskowym. W Seestadt Aspern, nowej dzielnicy Wie[...]
EN At present, there are many housing estates being built in the world, whose urban and design assumptions must inscribe into a sustainable development trend and take into account the energy efficiency conditions of multi-family buildings in the overall economic and environmental perspective. At Seesta[...]
15
75%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
PL Przedstawiono oryginalne modele matematyczne wymienników do pośredniego ochładzania powietrza za pomocą odparowania cię o czterech schematach przepływu powietrza- współprądowym, przeciwprądowym, regeneracyjnym i krzyżowym. Na ich podstawie pi analizowana zostanie praca pośrednich wymienników wyparny[...]
EN Original mathematical models of heat exchangers for indirect air cooling are presented. The cooling is realised by means of liquid evaporation with four following airflow schemes: con-current, counter-current, regenerative, and cross-current air flows. The operation of the exchangers has been analys[...]
16
75%
Materiały Budowlane
2001 nr 2 18-18
17
63%
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL W artykule przedstawiono metodologię postępowania podczas projektowania robót modernizacyjnych. Przedstawiono proces zmian wartości użytkowych budynku w trakcie eksploatacji. Zaproponowano metodę oceny właściwości użytkowych obiektu poprzez działania diagnostyczne. Działania diagnostyczne dotyczą t[...]
EN Effective management of housing estates involves the manager’s accounting for the social conscience of the residents. This conscience, even if limited to the level of small local communities, can give rise to decisions on rationalizing energy use and finding the ways of looking for economies in mai[...]
18
63%
Środowisko Mieszkaniowe
2013 nr 12 24--29
PL W ostatniej dekadzie w ramach działalności naukowej i zawodowej w XXI wieku, autorzy opracowania nawiązali współpracę z firmą RD RYMAROV, która od końca poprzedniego wieku ma duże osiągnięcia w dziedzinie kształtowania zrównoważonego środowiska mieszkaniowego, zarówno na terenie Czech, jak i Austrii[...]
EN In the last decade, the authors, within the framework of their scientific and professional achievements in the 21st century, have started cooperation with The RD RYMAROW Company, which has achieved success in shaping a balanced housing environment in countries such as The Czech Republic, Austria and[...]
19
63%
Rocznik Ochrona Środowiska
2009 Tom 11 583-594
PL Celem pracy jest analiza porównawcza wyników obliczeń wykonanych na podstawie modelu matematycznego z wynikami eksperymentalnymi, wykonanymi dla tego samego obiektu. W badanym budynku zastosowano metodę sterowania czasem pracy węzła cieplnego w celu zmniejszenia zużycia energii cieplnej na cele grze[...]
EN The comparative analysis of the results of theoretical calculations with experimental results executed for the same object was the aim of the work. The method of control of heating junction work was applied in the studied building in order to decrease energy usage. The studied object is 4-level bui[...]
20
63%
Archiwum Energetyki
PL Funkcje energetyczna i chemiczna koksu w wielkim piecu mogą by częściowo zastąpione przez wdmuchiwanie paliw zastępczych do strefy dysz. W warunkach krajowych brane jest pod uwagę wdmuchiwanie pyłu węglowego i gazu koksowniczego. Dodatek paliw zastępczych wpływa na jednostkowe zużycie koksu, dmuchu,[...]
EN The energy and chemical functions of coke in the blast-furnace process may partially be replaced by injecting auxiliary fuels into the tuyere zone. In Polish conditions only the pulverized coal and coke-oven gas are to be taken into consideration. The addition of auxiliary fuel influences the consum[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last