Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 61
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  energy source
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2013 T. 44, nr 5 192-195
PL W publikacji przedstawiono wykorzystanie komputerowej symulacji energetycznej budynków do analizy ich cech konstrukcyjnych i eksploatacyjnych, które wpływają na dobór i charakterystykę pracy scentralizowanych i lokalnych źródeł energii. Badania przeprowadzono w ramach programu strategicznego finanso[...]
EN The paper presents an application of computer simulation technique for energy characteristics of buildings and respective analysis of their structural and operational features. The features are essential for selection and characteristic of central and local energy sources. The study was conducted as[...]
2
100%
Rynek Energii
2013 Nr 4 33--36
PL W związku z wprowadzaniem dyrektyw Unii Europejskiej istnieje konieczność wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. Wykorzystanie tych źródeł energii jest związane z obowiązkiem postępowania zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. W Polsce zasada ta jest zapewniona w art. 5 Konstytucji Rzeczposp[...]
EN In connection with the implementation of EU directives is necessary to make use of renewable energy sources. The use of these energy sources is associated with the obligation to act in accordance with the sustainable development concept. In Poland, this concept is provided in Art. 5 of the Constitut[...]
3
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2011 T. 42, nr 5 171-173
PL Opisano projekt budowy zakładu termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Krakowie. Spalarnia umożliwi nie tylko rozwiązanie problemu zagospodarowania odpadów biodegradowalnych, ale także pozwoli na odzyskanie energii chemicznej zawartej w odpadach i wykorzystanie jej do produkcji ciepła i en[...]
EN The design of a municipal waste incineration plant in Krakow is described. The incinerator will allow not only the solution to the problem of biodegradable waste management, but also enables the recovery of the chemical energy contained in the waste and use it to produce heat and electricity.
4
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2011 T. 42, nr 5 177-179
PL Przedstawiono uwarunkowania energetycznego wykorzystania odpadów komunalnych w procesie spalania., takie jak: społeczne, ekonomiczne i ekologiczne, składu odpadów, ich wartości opałowej. Podano również orientacyjne koszty budowy spalarni odpadów komunalnych i możliwe do wykorzystania źródła finansow[...]
EN Conditions for the use of energy obtained from municipal waste incineration process are presented. The conditions include social, economic and environmental classification and waste composition, taking into account its calorific value. The paper gives also approximate construction cost of municipal [...]
5
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
EN The prospects of obtaining new energy sources in the nearest future have been analysed and presented, taking into account the climatic variations, observed lately.
6
100%
Przemysł Chemiczny
7
88%
Journal of KONES
EN The concept of double secondary energy source with batteries and ultracapacitors (UCAP’s) for golf cart based small size electric vehicle is presented in the paper. For short distance (neighbourhood) person transport in cultural, historical and natural heritage location such as places of tourist int[...]
8
88%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2013 No. 76 15--21
EN The renewable energy sources or energy storage devices deliver output voltage at the range of around 12 VDC to 48 VDC. In order to obtain at least 350 VDC needed for direct to alternating current conversion the DC/DC power converter should demonstrate significant vol[...]
9
75%
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL W artykule przestawiono porównanie trzech źródeł ciepła dla budynku użyteczności publicznej. Przeprowadzono analizę ekonomiczną, obejmującą oszacowanie i porównanie nakładów inwestycyjnych oraz kosztów eksploatacyjnych wybranych rozwiązań, a także oceniono je pod względem możliwości technicznych,[...]
EN The article presents the comparison of three heat sources working for the public building. An economic analysis, including estimation and comparison of investment and operating costs for selected solutions was done. Moreover technical feasibility and environmental problems were discussed.
10
75%
Selected Engineering Problems
2012 nr 3 123--128
EN The article contains an explanation of the perpetual movement concept and description of practical solution which is based on the idea of motion that continues indefinitely without any external source of energy. There was also described, how NX 7.5 program was used in order to prepare 3D models of s[...]
11
75%
Przegląd Papierniczy
2010 R. 66, nr 10 559-562
12
75%
Polska Energetyka Słoneczna
2012 nr 1-4 63-68
PL Celem artykułu jest analiza i ocena wykorzystania technologii słonecznych (pozwalających pozyskiwać energię elektryczną i/lub cieplną z energii promieniowania słonecznego) w kontekście kreowania nowych walorów przestrzeni turystycznej, tworzenia korzystnego wizerunku i marki miejsca. W świetle przep[...]
13
75%
Polska Energetyka Słoneczna
2012 nr 1-4 60-62
PL Od kilku lat w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN realizowane są projekty unijne związane z tematyką energii geotermalnej i innych odnawialnych źródeł energii. Obecnie z Pracowni Odnawialnych Źródeł Energii IGSMiE PAN realizowane są dwa projekty: od stycznia 2010 roku Projekt [...]
14
75%
Napędy i Sterowanie
2014 R. 16, nr 2 52--55
PL Zgodnie z corocznym raportem Międzynarodowej Agencji Energetycznej „World Energy Outlook 2013” efektywność energetyczna „znajduje się znowu w centrum uwagi, co powinno przynieść pozytywne efekty sięgające daleko poza poprawę konkurencyjności”1. Jeszcze przed 22 Światowym Kongresem Energetycznym w Da[...]
15
75%
Przemysł Chemiczny
2014 T. 93, nr 12 2190-2193
PL Na przykładzie 4 materiałów pochodzenia roślinnego, zakwalifikowanych jako biomasa do celów energetycznych, dokonano oceny korelacji wyników metody selektywnego rozpuszczania, służącej do pośredniego wyznaczania poziomu biodegradacji, z wynikami rzeczywistej tlenowej biodegradacji biologicznej oznac[...]
EN Palm kernel shell, Elaeis Guineensis-tree shell silvers, coconut-tree bark and timber-origin biomass samples were studied for biodegradabiiity by std. detn. of chem. demand (respirometry) and by dissoin. in H2S04/H202 mixt. Microcryst. cellulose was used f[...]
16
75%
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich
2017 nr IV/2 1609--1618
EN As fuel for fuel cells can be used various substances, but generally fuel cells are powered by hydrogen. However, problems with the storage of hydrogen are the reason for the search of new fuels for fuel cells. Moreover, annually are produced huge amount of waste oils. These oils must be directed to[...]
17
63%
Materiały Budowlane
2013 nr 2 28-33
18
63%
Pomiary Automatyka Robotyka
2012 R. 16, nr 12 133-138
PL Od czasu rozpoczęcia prac badawczych nad egzoszkieletami na początku lat 60. ubiegłego wieku, istniała ciągła potrzeba udoskonalania technologii związanej z urządzeniami wykonawczymi egzoszkieletów. Wymóg spełnienia zapotrzebowania na dużą mocą i moment dla kończyn dolnych oraz wysokiej precyzji dla[...]
EN Since the beginning of the development of exoskeletons in the early 1960s there was a constant need for improving their actuators technology. Requirements for high power and torque for the lower body and very high precision for the hand motion, while maintaining the flexibility of biological muscles[...]
19
63%
Modelowanie Inżynierskie
2013 T. 15, nr 46 117--120
PL Celem pracy jest oszacowanie mocy geotermicznego źródła energii cieplnej, gdy energia jest pozyskiwana za pomocą wymiennika ciepła. Przyjęto, że temperatura skał w dużej odległości od wymiennika jest w każdym kierunku taka sama oraz że wymiennik ma kształt kuli. Dzięki temu możliwe jest oszacowanie [...]
EN Aim of this study is to estimate the power of geothermal source energy when the energy is obtained by means of a heat exchanger. It is assumed that the temperature of rocks at large distances from the heat exchanger in each direction is the same, and that the exchanger is in the shape of the sphere.[...]
20
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Wzrastające ceny paliw konwencjonalnych oraz zanieczyszczenie środowiska, spowodowane przez nadmierną emisję do atmosfery gazów cieplarnianych, powodują potrzebę poszukiwania alternatywnych źródeł ciepła. W artykule przeanalizowano możliwość wykorzystania energii niesionej przez ścieki, głównie do p[...]
EN As a result of the increasing costs of energy from conventional sources and the environmental pollution caused by release into the atmosphere of greenhouse gases from the burning of fossil fuels, the demand for alternative heat sources is growing. This paper analyses the possibility of using wastewa[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last