Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 209
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  energy security
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Gospodarka Paliwami i Energią
2000 nr 12 2-4
PL Pomimo wielkiego znaczenia bezpieczeństwa energetycznego kraju, brak jest właściwej definicji tego pojęcia. Jest ono nadużywane przez polityków i ideologów. Artykuł podaje więc możliwie ścisłą definicję oraz proponuje wieloczynnikową, punktową ocenę bezpieczeństwa zaopatrzenia energetycznego.
EN Despite the importance the state energy security, the proper definition of this concept does not exit. And the energy security problem is often misused by politicians and ideologists. In the paper the author formulates accurate definition and proposes the multicriteria methodology of state energy se[...]
2
100%
Gospodarka Paliwami i Energią
2000 nr 6 2-9
PL Jednym z istotnych celów strategicznych każdego państwa, także Polski, jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego. Polska będąca u progu wstąpienia do Unii Europejskiej musi dostosować swoje regulacje prawne do obowiązujących w Europie Zachodniej. Związane jest to zarówno z przekształceniami str[...]
EN Reliability of the energy security is one of main strategic target of every state. Poland should adjust legislation system to regulations obliged in European Community countries. It is connected with both: the changes in structure of electric power sector and in primery energy carriers' balance. The[...]
3
80%
Zeszyty Naukowe AON
2011 nr 2(83) 478-495
EN Energy from national security perspective, is a driving force of any country's economy, an element of national and state sovereignty, and a social, economic and, what is worth stressing, political problem. In an external dimension, the feeling of security is guaranteed by stable and not threatened b[...]
4
80%
Rynek Energii
2012 Nr 2 15--23
PL W artykule przedstawiono uwarunkowania zwiększenia znaczenia energii jądrowej w światowej strukturze źródeł energii pierwotnej. Omówiono także oczekiwania społeczne dotyczące stosowania energetyki jądrowej w sektorze energii w wybranych krajach. Szczególny nacisk położono na charakterystykę uwarunko[...]
EN The purpose of the article is to discuss the conditions of increasing the role of nuclear energy in the world structure of primary energy sources. Moreover, the article describes the social expectations related to nuclear energy industry in selected countries. The main attention was put on the chara[...]
5
80%
Rynek Energii
2012 Nr 1 67--73
PL W artykule przedstawiono ocenę infrastruktury elektroenergetycznej w aspekcie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej. Przeanalizowano trzy obszary infrastruktury: wytwarzanie, przesył i dystrybucję energii elektrycznej. W odniesieniu do każdego obszaru infrastruktury określono stan obecny i wyma[...]
EN In this paper assessment of electric power infrastructure in aspect of electric energy security is shown. This paper examines three kinds of infrastructure: generation, transmission and distribution. The present state and required state in the future for each kind of infrastructure are described. Mo[...]
6
80%
Elektro Info
2008 nr 3 90-93
PL Problemy związane z bezpieczeństwem elektroenergetycznym stają się jednym z najważniejszych zadań stawianych przed gospodarką. Konieczność dywersyfikacji dostaw nośników energii oraz zmiana struktury ich wykorzystania wymuszają przeprowadzenie badań w tym zakresie. W opracowaniach dotyczących bezpie[...]
7
80%
Polityka Energetyczna
2008 T. 11, z. 1 313-322
PL W artykule zaprezentowano zagadnienia związane z bezpieczeństwem energetycznym rozumianym jako dostępność energii rozpatrywana w dwóch aspektach: poziomu cen za energię oraz gwarancji niezawodności dostaw. Poziom bezpieczeństwa energetycznego zanalizowano według kryteriów zróżnicowania krajowej bazy[...]
EN The paper sets out energy security understood as the availability of energy, considered in the two aspects: price level and reliability of energy supply. Energy security of Poland was examined in accordance with the criteria of volume of domestic fuel base, degree of diversification of energy source[...]
8
80%
Rynek Energii
2001 nr 4 29-37
PL Przedstawiono pogląd na bezpieczeństwo energetyczne Polski w warunkach rynkowych przy zachodzącej prywatyzacji sektora energetyki.
EN This paper gives outlook on the energy security in Poland related to privatization progress of Polish power industry sector.
9
80%
Nafta-Gaz
2004 R. 60, nr 9 391-396
PL Dywersyfikacja dostaw energii, lub nośników energii, do kraju jest nieodłącznie związana z problemem bezpieczeństwa energetycznego państwa. Stąd też poszczególne kraje dążą do zróżnicowania źródeł zakupu nośników energii, włączając w to również własne zasoby surowców energetycznych. Na ogół kraje dl[...]
EN Diversification of energy supply sources or energy carriers is inherently linked to the question of national energy security. Therefore individual countries or supranational organisations such as the European Union are striving to diversify sources of energy carriers, including their own energy reso[...]
10
80%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
2010 R. 48, nr 7 105-108
PL W artykule przedstawiono wybrane aspekty funkcjonowania odnawialnej energetyki rozproszonej w systemie elektroenergetycznym w aspekcie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego. Przedstawiono podstawowe wymagania dla odnawialnych źródeł generacji rozproszonej oraz przeanalizowano udział odnawialnych ź[...]
EN The article features selected aspects of renewable dispersed energy in an electrical engineering system with respect to local energy security. Basic requirements for renewable dispersed generation sources were presented. Additionally, the author analyzed the share of renewable dispersed generation s[...]
11
80%
Nafta-Gaz
2014 R. 70, nr 11 839--842
PL W sierpniu 2014 r. Ministerstwo Gospodarki ogłosiło wstępne konsultacje dotyczące nowego dokumentu pt. Polityka energetyczna Polski do 2050 roku. Głównym celem tej polityki jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju, wzrostu konkurencyjności gospodarki oraz jej efektywności energetycznej, [...]
EN In August 2014, the Ministry of Economy announced preliminary consultations concerning the new document – “Energy policy for Poland by 2050”. The main objective of the policy is to ensure energy security of Poland, increased competitiveness of the economy and its energy effectiveness, and also envir[...]
12
80%
Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji
2016 z. 1 (13) 73--83
PL Przedstawiono okoliczności sprzyjające bezpieczeństwu jako elementowi jakości życia. Przeanalizowano czynniki obiektywne, tzn. niezależne od decyzji gremiów kierowniczych zarządzających górnictwem i energetyką oraz czynniki subiektywne, na które wspomniane gremia mogą mieć wpływ. Podsumowano wnioski[...]
EN Presented circumstances conducive to safety as the element of quality of life. Analyzed objective factors, ie. independent of the executive bodies governing mining and energy as well as subjective factors on which these bodies may be affected. It summarizes the conclusions concerning the possibility[...]
13
80%
Zeszyty Naukowe AON
2013 nr 2(91) 288-299
EN One of the main tasks, the implementation of which will enchance energy security in the oil sector, is the implementation of projects related to the storage and transmission of crude oil. In Poland, primarily the construction of new pipelines is the main task for Oil Pipeline Exploitation Company (P[...]
14
80%
Journal of Polish Safety and Reliability Association
EN The paper describes the methodology approach and the results obtained by the probabilistic gas network simulator ProGasNet software tool. The ProGasNet has been applied to a number of test cases, all based on real gas transmission networks of the EU countries. Various types of analysis have been per[...]
15
70%
Izolacje
2006 R. 11, nr 9 22--23
PL Polskie gospodarstwa domowe znajdują się w niechlubnej czołówce krajów UE o najwyższym udziale procentowym ogrzewania w wydatkach gospodarstw domowych. W Polsce bowiem ok. 40% energii zużywają budynki (mieszkalne, biurowe, magazynowe, użyteczności publicznej), w tym 80% to koszty ogrzewania. W związ[...]
16
70%
Journal of Polish Safety and Reliability Association
EN Studies on energy security can be found in many academic publications and in government and think-tank reports. Main goal of this article is to present the energy system in the Republic of South Africa, to discuss the phenomenon of load shedding and it indication of proposed changes required to exis[...]
17
70%
Wiertnictwo, Nafta, Gaz
2003 R. 20/1 101-110
PL Rozwój gospodarki uzależniony jest od stabilnego i stałego dostępu do różnorodnych nośników energii. Zapewnienie dostaw niezbędnego minimum energii w każdym kraju jest podstawowym warunkiem bezpieczeństwa państwa i jego obywateli. Zwiększająca się zależność gospodarki Polski od paliw pochodzących ze[...]
EN Economic development is conditioned by steady and permanent access to various energy carriers. Safe deliveries of necessary minimum of energy precondition security of a given country and its citizens. The increasing dependence of Poland on external fuels and the respective risk prompts an analysis o[...]
18
61%
Polityka Energetyczna
2012 T. 15, z. 3 197-209
PL W kolejnych latach w Polsce niezbędne będzie dokonanie szybkiej zmiany w sposobie funkcjonowania sektora energii, związanej z koniecznością wypełnienia zobowiązań międzynarodowych kraju, dotyczących ograniczenia emisji zanieczyszczeń atmosfery oraz dostosowania funkcjonowania przedsiębiorstw sektora[...]
EN In the following years, Poland will face the necessity to rapidly introduce changes in its energy sector. This stems from the need to fulfill national obligations related to reducing emissions into the atmosphere as well as adjusting the energy sector to the standards stipulated in EU directives. Th[...]
19
61%
Zeszyty Naukowe AON
2011 nr 3(84) 180-191
EN The most important tasks, the performance of which will increase the energy security in the petroleum sector, is to carry out projects connected with the diversification of oil supplies to Poland (for instance building a pipeline connecting Ukrainian Brody with Polish section of the Friendship pipel[...]
20
61%
Zeszyty Naukowe AON
2011 nr 4(85) 128-137
EN The aim of the article is to present possible directions of improving energy security of the state from the aspect of crude oil management, in particular with its excavation and refining. According to Polish Geological Institute (PIG), as a result of new exploration, crude oil resources in Poland ma[...]
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last