Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 98
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  energy sector
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Elektroenergetyka : współczesność i rozwój
2010 Nr 4(6) 123-137
PL Artykuł przedstawia prognozę zmian struktury technologicznej mocy zainstalowanej i dywersyfikacji bazy paliwowej sektora energetycznego w okresie do 2020 r. podkreślając, że przyjęta strategia jego rozwoju kładzie m.in. większy nacisk na wzrost udziału gazu i ograniczenie mocy węglowych. Stara się z[...]
EN The article provides a forecast for changes in the technological structure of installed power capacity and diversification of the fuel mix in the power industry until the year 2020. The adopted development strategy assumes an increase in gas share, including base load units powered by gas and steam,[...]
2
100%
Polityka Energetyczna
2005 T. 8, spec. 181-196
PL Artykuł zawiera ocenę obecnego stanu gospodarki energetycznej krajów Regionu Europy Środkowo-Wschodniej oraz prognozę rozwoju sektora energii w tych krajach, tj. 8 krajach, które w 2004 r. uzyskały członkostwo w Unii Europejskiej oraz 2 krajów (Bułgarii i Rumunii) które kandydują do tego członkostwa[...]
EN The report includes the assessment of the present situation in the fuels and energy supply and the assumptions and forecast for the future energy sector development in the Central-East European Region to 2030 with the particular emphasis on: economic growth expressed by the value of Gross Domestic P[...]
3
88%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje
2009 z. 26 299-308
PL Jednym z ważniejszych problemów energetyki głównie zawodowej jest obecnie zagadnienie obniżenia emisji CO2 do atmosfery i związane z tym zmniejszenie efektywności wytwarzania energii elektrycznej. Na koszty energetyczne sekwestracji CO2 ze spalin składają się dwa główne czynniki, a mianowicie sam pr[...]
EN One of the main problems of energy sector nowadays, is reduction of CO2 emission and connected with it decrease of power plant efficiency. An energetic cost of COi sequestration is caused by two main processes: CO2 separation itself and preparation for the further treatment (usualy for transportatio[...]
4
88%
Polityka Energetyczna
PL W artykule przedstawiono ogólne założenia metodyki ExternE szacowania kosztów zewnętrznych powodowanych przez punktowe źródła emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym elektrownie. Podano definicję kosztów zewnętrznych, scharakteryzowano kategorie niekorzystnego oddziaływania emisji zanieczyszczeń gazow[...]
EN This paper presents the general assumptions of ExternE methodology for estimating external costs caused by point sources of air emissions, including power plants. It defines the external costs, the categories of adverse effects of air pollutants, and the procedure for estimation of external costs in[...]
5
88%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2009 Nr 10 6-10
EN Selected conditions of natural gas sector in Poland. Structure of natural gas supply to Poland. Prognosis for natural gas consumption in Poland in the year 2030 perspective. Projects concerning diversification in natural gas supply.
6
88%
Przegląd Elektrotechniczny
2009 R. 85, nr 9 261-267
PL Przedstawiono przegląd nowej narodowej polityki energetycznej w horyzoncie roku 2030 na tle podstawowych dokumentów politycznych Unii Europejskiej.
EN On the basis of fundamental political documents of the EU the overview of new national Polish Energy Policy until year 2030 is presented.
7
88%
AGH Drilling, Oil, Gas
2017 Vol. 34, no. 1 291--302
EN This article analyses changes in the structure of electricity production in countries such as the USA, China, Japan, the EU and Poland. In China, a sharp increase in generation capacity and electricity production may be noticed if the data from 2015 and 1990 is compared. The increase in China’s elec[...]
8
75%
Polityka Energetyczna
2010 T. 13, z. 2 219-226
PL W artykule przedstawiono ogólną metodykę postępowania przy budowie modeli systemów energetycznych. Podkreślono znacznie modeli w procesie podejmowania decyzji dotyczących sektora paliwowo-energetycznego. Przedstawiono 12-etapową procedurę budowy modeli, podkreślając znaczenie poszczególnych etapów o[...]
EN The paper presents a general methodology of the energy sector model development. The key role of modeling in the process of decision making concerning the fuel and energy sectors was emphasized. A 12-stage step-by-step procedure of model development was presented, with a special attention brought to[...]
9
75%
Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
2010 nr 79 269-287
PL W ostatnich kilkudziesięciu latach można było zaobserwować gwałtowny rozwój światowej gospodarki, połączony ze wzrostem zużycia energii elektrycznej zarówno w dojrzałych gospodarkach, jak i w państwach rozwijających się. Bazując na dostępnych źródłach i prognozach autorzy artykułu przedstawili aktua[...]
EN In the last few dozens of years we have seen rapid growth of the global economy, coupled with the increase of electricity consumption, both in mature economies and developing countries. Basing on available sources and forecasts the authors describe current trends in the use of different sources and [...]
10
75%
Polityka Energetyczna
2013 T. 16, z. 2 67--84
PL W artykule przedstawiono wyniki modelu EcoSenseWeb V 1.3 szacowania kosztów zewnętrznych powodowanych przez projektowane elektrownie wykorzystujące złoża węgla brunatnego Legnica i Gubin. Obliczenia przeprowadzono dla trzech rozważanych typów elektrowni, istotnie różniących się wskaźnikami emisyjnym[...]
EN This paper presents the results of the EcoSenseWeb V 1.3 model for estimating external costs caused by the planned lignite power plants in Legnica and Gubin. Calculations were completed for three types of power plants which are characterized by significantly different emissions indicators. External [...]
11
75%
Rynek Energii
2011 Nr 6 20-32
PL Publikacja poświęcona jest zastosowaniu programowania matematycznego w odwzorowaniu długoterminowego funkcjonowania krajowego sektora energetycznego. Celem pracy było prognozowanie rozwoju krajowych producentów energii elektrycznej i ciepła dla różnych systemów dystrybucji uprawnień do emisji CO2. E[...]
EN The paper is devoted to application of mathematical programming in long-term forecasting of the national energy sector. The aim of this study was to forecast the development of domestic electricity and heat sectors for the various systems of CO2 allowances distribution. The European Trading Scheme f[...]
12
75%
Rynek Energii
2013 Nr 3 31--38
PL Na początku roku 2013 minęły 3 lata od rozpoczęcia notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie indeksu WIG-Energia, w którego skład wchodzą spółki zaliczone do sektora energetycznego. I chociaż dla celów analizy inwestycji w te spółki jest to okres zbyt krótki dla wyciągnięcia daleko idąc[...]
EN At the beginning of 2013 three years have passed since the WIG-Energia Index, which consists of the energy stocks, was introduced on the Warsaw Stock Exchange (WSE). Although this period is too short to draw strong conclusions it is worth examining the performance of the index and energy stocks incl[...]
13
75%
Rynek Energii
2013 Nr 4 90--96
PL W artykule podjęto próbę oceny skuteczności funkcjonowania instrumentów ekonomicznych ochrony środowiska w obszarze energetyki jako sposobu realizacji koncepcji tzw. “zielonej gospodarki”. Koncepcja ta odnosi się do zmodyfikowania modeli biznesowych i infrastruktury produkcyjnej tak, aby uzyskać wię[...]
EN The article attempts to assess the effectiveness of economic instruments for promoting environmental protection in the energy field as a way of implementing the concept of the green economy. The paper discusses the effectiveness of the following instruments: environmental tax reform, external costs [...]
14
75%
Polityka Energetyczna
2014 T. 17, z. 1 19--25
PL W artykule omówiono podstawowe tezy zawarte w inauguracyjnym referacie na sympozjum CIGRE w Lizbonie, w lutym 2013 r. Energia i wiedza stanowią podstawę konkurencyjności gospodarki. Bez inwestowania w naukę nie osiągnie się innowacyjności sektora energii, a w szczególności w obszarze technologii ene[...]
EN In the keynote speech at the CIGRE Symposium (Lisbon, April 2013) Mr. Dominique Ristori, Director-General of the Joint Research Center of the European Commission, presented on behalf of the EC three points comprising the backbone of the modern electrical power system, namely: - the vital role smart[...]
15
75%
Energetyka
2012 nr 2 73-76
PL Międzynarodowa Agencja Energetyczna, wyspecjalizowana agenda OECD, w niedawno opublikowanym światowym przeglądzie sektora energii w roku 2011 przewiduje wzrost niemal we wszystkich podsektorach rynku energii w ciągu następnego ćwierćwiecza; istnieją jednak niepokojące sygnały dla przemysłu jądrowego[...]
EN The International Energy Agency, a specialized agency of the OECD, in its recently published 2011 World Energy Outlook forecasts the growth in almost all sectors of the global power market in the next 25 years. However there are worrying signals for nuclear and renewables industries. IEA report pres[...]
16
75%
Energetyka
2012 nr 1 49-51
PL Omówiono podstawowe problemy gospodarki energetycznej Królestwa Norwegii. Norwegia stanowi przykład kraju, który racjonalnie wykorzystuje swoje zasoby, w tym energetyczne, budując na ich podstawie potęgę ekonomiczną kraju i dobrobyt jego obywateli. Szczególnego podkreślenia wymaga troska o ekologicz[...]
EN Discussed are the main problems of the Kingdom of Norway energy economy. Norway is the example of a country which rationally utilizes its resources, including the energy ones, and builds on their basis the economy power and welfare of the citizens. Care about the ecological character of power indust[...]
17
75%
Elektroenergetyka : współczesność i rozwój
2010 Nr 4(6) 156-171
PL Artykuł stwierdza, że dokonano wielu zasadniczych zmian w modelu i funkcjonowaniu sektora energetycznego w Polsce, a rynki gazu ziemnego i energii elektrycznej przeszły znaczącą transformację. Dodaje jednak, że pozostało jeszcze dużo do zreformowania i zmodernizowania, a na dodatek nie stworzono dot[...]
EN The article provides a summary of the major changes that have recently occurred in the energy sector model and its operations as well as in the natural gas and electricity markets. The author emphasizes the need for further reforms and modernization and points out that Poland still lacks good framew[...]
18
75%
Rynek Energii
2009 nr 4 46-54
PL Artykuł opisuje najważniejsze wyniki projektu NEEDS, którego celem było określenie pełnych kosztów (to jest bezpośrednich i zewnętrznych) technologii energetycznych. Przedstawiono wyniki własnych szacunków kosztów zewnętrznych powodowanych przez krajowe elektrownie zawodowe. Wyniki otrzymano na pods[...]
EN The paper describes the main findings of the NEEDS Integrated Project, which aimed to evaluate the full costs (i.e. direct + external) of energy technologies. The results of the external costs calculations generated by the Polish power plants are presented. Results are based on the EcoSenseWeb model[...]
19
75%
Rynek Energii
2009 nr 3 22-32
PL Jedną z najważniejszych kategorii ekonomicznych, mających poważny wpływ na poziom osiąganego dobrobytu społecznego, są koszty zewnętrzne, czyli koszty narzucone przez jedną ze stron na drugą bez jakiejkolwiek kompensacji. Klasycznym przykładem takiego oddziaływania jest działalność produkcyjna przed[...]
EN One of the most important economic category affecting the level of social welfare are external effects, i.e. costs produced by one party passed on the other one without any compensation. The classical example of such a negative pressure is environment pollution caused by energy producers. The paper [...]
20
75%
Energetyka
2010 nr 4 226-230
PL Celem polityki energetycznej w każdym kraju jest określenie działań dla zabezpieczenia bieżących i przewidywanych potrzeb energetycznych dlatego, że energia jest jednym z głównych czynników rozwoju gospodarczego. Z tego powodu wszystkie kraje świata, szczególnie te uprzemysłowione, analizują swoja s[...]
EN The energy policy of every country is aimed at securing the current and future power demand. The reason is that energy is one of the main factors of economic development. That is why all countries of the world, in particular the developed ones, analyse their energy strategy and prognose their energy[...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last