Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 58
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  energy resources
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Gospodarka Paliwami i Energią
2002 nr 3 3-6
2
100%
Research in Logistics & Production
2016 Vol. 6, No. 6 523--535
EN The article analyzes the renewable energy resources in the USA including Pennsylvania. Contributions of the most important renewable technologies in energy production are described: solar power, wind energy, hydroelectric, nuclear, and geothermal. The contribution of other resources such as hydrogen[...]
3
100%
Research in Logistics & Production
2016 Vol. 6, No. 5 419--428
EN The article analyzes the present role of renewable energy resources in U.S. energy production including Pennsylvania. Comparisons are being made to European Union (EU-27) block, the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) block, and some developing and third world countries. Cl[...]
4
80%
Energetyka
2007 nr 6-7 490-494
PL Zasoby prognostyczne energii geotermalnej nagromadzonej we wnętrzu ziemi wynoszą około 600 000 EJ; są więc 1400 razy większe od globalnego zapotrzebowania na energię. Przy użyciu obecnych technologii można wykorzystać około 5000 EJ, co stanowiłoby ponad 10-krotne zaspokojenie światowego zapotrzebowa[...]
EN Prognostic reserves of geothermal energy accumulated inside our planet amount to about 600 000 EJ so they are 1400 times bigger than the global energy demand. With the aid of present technologies about 5000 EJ can be utilized what enables to exceed the primary energy world demand by ten times. Basic[...]
5
80%
Rynek Energii
2002 nr 2 8-13
PL Przedstawiono miejsce gazu ziemnego w bilansie energetycznym Stanów Zjednoczonych oraz wielkość produkcji, importu i eksportu tego surowca,a także dane o jego rozdysponowaniu wśród odbiorców i średnich cenach gazu im dostarczanego.
EN The place of natural gas in energy balance in the USA, the rate of production, import and export of this resource, information about its distribution to consumers and average price of natural gas have been presented in the paper.
6
80%
Energetyka
2002 nr 2 59-63
PL Przedstawiono rezerwy surowców energetycznych obejmujące nieodnawialne (kopalne) rezerwy i odnawialne źródła energii. Z dokonanego przeglądu wynika, że w bieżącym stuleciu światu nie grozi niedobór kopalnych surowców energetycznych oraz że zasoby źródeł odnawialnych stanowią ogromną rezerwę, której [...]
EN Energy reserves comprising non-renewable energy resources and renewable energy sources are presented. As it from performed review arises, in present century the world is not menaced by the deficit of energy fossil fuels and resources of renewable sources make a great reserve, which will rise with th[...]
7
80%
Landform Analysis
2016 Vol. 32 3--8
EN The article presents geological and economic characteristics of energy resources and their mining in China. Coal basins are associated with the Palaeozoic and Mesozoic fold structures connecting crystalline massifs of the Chinese Platform. In China four coal-bearing regions are delimited: the most i[...]
8
80%
AGH Drilling, Oil, Gas
2013 Vol. 30, no. 2 353--359
EN The regeneration of rock mass heat resources with the use of four sources can be done with the use of installations owned by the Geoenergetics Laboratory, Faculty of Drilling, Oil and Gas AGH UST. This paper is devoted to one of them, i.e. an air heater. In the case of increased thermal energy consu[...]
9
80%
Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery / Politechnika Łódzka
2007 nr 132 163-172
PL Zasoby energetyczne składowiska odpadów komunalnych (SOK) analizowane są odmiennie od tradycji. Analiza jest zbliżona do audytów energetycznych nie zapominając o głównym zadaniu SOK. Składowisko jest zasobnikiem odpadów pochodzących z różnorodnej działalności człowieka, jest również wytwornicą bioga[...]
EN The Landfill energy resources (LER) are analyzed in a different way that traditionally. The analysis is similar to energy audits but we cannot forget about the main aim of the landfill. The landfill is a magazine of waste materials which come from various man (economic) activities, it is also a biog[...]
10
70%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2009 nr 162 258-262
PL Stale rosnący udział modułów fotowoltaicznych (PV) w światowej produkcji energii elektrycznej powoduje, iż zwiększająca się ilość odpadów - w postaci zużytych lub uszkodzonych ogniw i modułów PV - spowoduje w najbliższych latach konieczność bardziej racjonalnego ich zagospodarowania. W artykule prze[...]
EN An increasing role of photovoltaic (PV) modules in the world electricity production causes the problem of more and more waste, in form of damaged solar cells and PV modules, which in the future will require developing of more rational utilization methods. The following article presents the authors' [...]
11
70%
Rynek Energii
2002 nr 2 2-7
PL Przedstawiono udział gazu ziemnego w pokrywaniu zapotrzebowania na energię obecnie i prognozowany na przyszłość. Omówiono perspektywy wykorzystania gazu do produkcji energii elektrycznej.
EN In the paper, the share of natural gas in global energy supply and in energy forecasts have been presented. In that context, the role of natural gas as a fuel in the futufe electricity production has been emphasised.
12
61%
Przegląd Geologiczny
EN The paper presents results of a research project entitled Geological analysis and assessment of thermal water and energy resources of Mesozoic formations in the Szczecin Trough. The Lower Jurassic aquifer is the most prospective Mesozoic aquifer in the Szczecin Through (NW Poland). Lindal’s diagram [...]
13
61%
Environment Protection Engineering
PL Do transportu osób na krótkich odległościach w miejscach stanowiących historyczne, kulturowe lub naturalne dziedzictwo mogą być stosowane pojazdy elektryczne wyposażone w zaawansowane technologicznie źródła energii i systemy zarządzania. Uzyskanie wyższej sprawności przetwarzania energii, a także tr[...]
EN For short distance (neighbourhood) transport of people in locations of cultural, historical and natural heritage such as places of tourist interest, electrically driven vehicles, equipped with advanced energy storage and management devices could be used. Increasing the efficiency of energy conversio[...]
14
61%
Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni
2011 Z. 26 78--96
PL Niniejsze opracowanie obejmuje problemy bezpieczeństwa spotykane w przemyśle off-shore. Szczególną uwagę zwrócono na zagrożenia wynikające z badania oraz eksploracji podwodnych złóż ropy naftowej i gazu oraz innych surowców naturalnych, przeładunku towarów (surowców energetycznych) na otwartym morzu[...]
EN This paper considers the analysis of safety aspects in the off-shore industry. The text focuses on the hazard which can result from the research and exploration of the natural resources on the open sea, including underwater oil and gas fields, during the off-shore reloading operation with cargo and [...]
15
61%
Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
2014 nr 87 107--118
PL Bezpieczeństwo energetyczne od wielu lat stanowi fundament bezpieczeństwa w ogóle. Należy rozpatrywać tę kwestię nie tyle z punktu jednostkowego - państwa, co w kontekście o wiele szerszym - globalnym. Dostęp do strategicznych surowców energetycznych od lat stanowi problem dla państw zwłaszcza tych [...]
EN Energy security is the foundation of national security as a whole, and will be for many years. It should be considered not only from the national perspective, but in the global context as well. Access to strategic energy resources is a crucial problem especially for industrialized countries. Keeping[...]
16
61%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2014 nr 3 192--194
PL Światowe zasoby ropy i gazu. Specjalistyczne statki sejsmiczne i ich zastosowanie. Specyfikacja techniczna NB 369.
EN Oil and gas resources in the world. Specialized seismic vessels and their application. Technical specification of NB 369.
17
61%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2016 nr 9 570--576
PL Morze Śródziemne jest akwenem o strategicznym znaczeniu w kwestii bezpieczeństwa europejskiego. Od wielu lat stanowi główny szlak komunikacyjny dla dostaw surowców energetycznych i innych towarów. Wystąpienie aktów przemocy może prowadzić do zerwania dostaw surowców, co stanowiłoby zagrożenie dla be[...]
EN The Mediterranean sea is a basin of a strategic importance in terms of the European security. For many years the Mediterranean area has been the main communication route for energy supplies and other goods. The occurrence of the acts of violence can lead to rupture the supply of raw materials, what [...]
18
61%
Oceanologia
2010 No. 52 (2) 281-297
EN Until recently only two palaemonid species inhabited the southern Baltic: Palaemon adspersus and Palaemonetes varians. Soon after the year 2000 a new species - Palaemon elegans - arrived and quickly established itself as a new component in the trophic web. The objects of this research were to define[...]
19
61%
Polityka Energetyczna
2018 T. 21, z. 4 141--154
PL W artykule przedstawiono syntetyczną analizę rynku ropy naftowej w Polsce. Badania te mają niezwykle istotne znaczenie w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski. Obecnie bezpieczeństwo to jest utrzymywane głównie na podstawie rodzimego węgla brunatnego i kamiennego. Przeprowadzon[...]
EN The article presents a synthetic analysis of the crude oil market in Poland. As of today, this safety is provided mainly on the basis of native lignite and hard coal resources. However, the analysis of the hard coal market conducted by the authors indicates that the carried out mining restructuring [...]
20
61%
Napędy i Sterowanie
2018 R. 20, nr 7/8 102--105
PL W ostatnim czasie ceny paliw śledzone są z uwagą z powodu ich znacznego wzrostu. Społeczny niepokój budzi fakt perspektywy dalszych podwyżek. Próba oszacowania przyszłych opcji rozwoju cen paliw kieruje w stronę analizy przyczyn, dla których ów wzrost wystąpił obecnie. Pogłębiona obserwacja ekonomic[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last