Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 80
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  energy performance
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Omówiono współczesne problemy wynikające ze zmiany potrzeb cieplnych odbiorców, zmian w otoczeniu, w tym związane z efektywnością energetyczną systemów zaopatrzenia w ciepło budynków i struktur urbanistycznych.
EN The current problems arising from the changes of customer heat demands and environment changes are discussed including cnergy efficiency of heat supply systems for buildings and urban structures.
2
100%
Instal
2011 nr 11 37-40
PL Państwa Unii Europejskiej, w tym Polska, stosując się do protokołu z Kioto, wprowadzają ograniczenia zużycia energii, a także starają się zwiększać udział energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych. Istotnym elementem ograniczania zużycia energii są oszczędności w sektorze budowlanym. Elementem pol[...]
EN European Union countries, including Poland, following the Kyoto Protocol, introduce reduction of energy consumption and also try to increase the share of energy from renewable energy. An important element of reducing energy consumption are savings in construction sector. Component of EU policy to re[...]
3
100%
Instal
2010 nr 12 32-36
PL W pracy omówiono wpływ czynników zewnętrznych na wynik badań metodami radiacyjnymi. Sklasyfikowano je w dwóch grupach jako błędy metody i urządzenia. Zwrócono uwagę, że oferowane na rynku urządzenia charakteryzują się bardzo dobrą czujnością przy - jak podają producenci stosunkowo ich niskiej dokład[...]
EN The environmental impact factors of IR radiation methods on experimental results have been discussed in the paper. The possible uncertainties have been classified into two groups, i.e. as method and measuring device errors. It has been pointed out that the apparatus offered on the market as producer[...]
4
100%
Rynek Instalacyjny
2015 Nr 7-8 20--26
PL W artykule opisano wymagania w zakresie efektywności energetycznej stawiane nowym budynkom zgodnie z zapisami znowelizowanego rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W sposób szczególny przeanalizowano możliwość wypełnienia wymagań mających[...]
EN In the paper the energy performance requirements for buildings, according to the new regulation on technical requirements for buildings were discussed. In particular the possibility of meeting the requirements established for buildings from 1 January 2021 was analyzed. According to the results meeti[...]
5
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2011 T. 42, nr 5 186-189
PL Na przykładzie budynku jednorodzinnego określono wpływ udziału różnych źródeł ciepła (kocioł gazowy, kocioł na paliwo stałe, kolektor słoneczny i kominek) w pokryciu jego potrzeb cieplnych na charakterystykę energetyczną budynku. Przeanalizowano również zmiany wskaźników rocznego zapotrzebowania na[...]
EN The influence of the contribution of different heat sources (gas boiler, solid fuel boiler, solar collector and a fireplace) on thermal energy performance of an exemplary single-family building has been determined. The indices of annual energy requirements have been also examined depending on assum[...]
6
88%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL Tematem artykułu jest analiza pod kątem certyfikatu energetycznego budynku, w którym została zastosowana pompa ciepła do ogrzewania oraz podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Celem jest przedstawienie procesu zgodnie z normą STN EN 15316-4-2 oraz oszacowanie wpływu zastosowania pompy ciepła na bilans[...]
EN The content of paper is a case study of building energy certification by application of heat pump for heating and domestic hot water system. The aim is to apply a methodical process of relevant standard STN EN 15316-4-2 and to evaluate the impact of heat pump application on energy balance of heating[...]
7
75%
Rynek Energii
2010 nr 5 11-15
PL Prognozowanie zużycia ciepła na cele grzewcze i wentylacyjne w budynkach mieszkalnych jest podstawą przy wykonywaniu audytów energetycznych, a także przy ustalaniu rzeczywistej mocy źródeł w prognozowaniu potrzeb cieplnych w perspektywie przyszłych lat. Metody wykorzystywane do określania sezonowego[...]
EN Prediction of energy consumption used for heating and ventilating in habitable buildings is the base for making energetic audits and also for estimating the real power of sources in forecasting heat needs in the future views. Methods exploited for defining season heat requirements in buildings, nomi[...]
8
75%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL W artykule przedstawiono wyniki obliczeń całorocznego zużycia energii cieplnej i chłodniczej przez centralę klimatyzacyjną dla różnych typów wymiennika do odzysku ciepła (definiowaną przez sprawność temperaturową oraz zabezpieczenie przed szronieniem) z powietrza usuwanego oraz różnych zależności po[...]
EN The paper presents results of annual energy consumption for heating and cooling in ventilation unit for different types of heat recovery strategies. The analyses were performed for different heat recovery efficiency, different defrosting solution for heat recovery and different set points for supply[...]
9
75%
Instal
2010 nr 12 24-31
PL W artykule przedstawiono wyniki symulacji wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP) dla różnych działań modernizacyjnych oraz stref klimatycznych na przykładowym domu jednorodzinnym. Na podstawie wyników można stwierdzić, że zastąpienie kotła węglowego jako źródła og[...]
EN This article presents results of the simulation of coefficient of annual demand for non-renewable primary energy (EP) for various modernization actions and different climate zones. Simulations were performed for example a family house. Based on the results it might be concluded that substitution of [...]
10
75%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL W artykule autorzy analizują zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i chłodzenia budynku typu "earth-sheltered", czyli zagłębionego w ziemi, z eksponowaną elewacją południową, z różną grubością gruntu pokrywającego budynek oraz różną grubością izolacji termicznej na ścianach, stropie i płycie na g[...]
EN In the article, the authors present the results of heat balance simulations for the earth-sheltered house (with southern elevation exposed) with different thickness of the soil covering the roof and different insulation thickness. Then, the results are compared with heat balance of a traditional abo[...]
11
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Wynikiem wdrożenia dyrektywy EC dotyczącej charakterystyki energetycznej budynków jest rozpoczęcie procesu certyfikacji, także w krajach grupy V4. System oświetlenia jest jednym z tych, które podlegają ocenie. Metodologia jest w fazie testowania, z wieloma niedoskonałościami i brakiem doświadczeń pr[...]
EN In consequence of implementation of the EC directive on energy performance of buildings, process of energy certification is currently being started also in the V4 member countries. Installed lighting system is one of the building sub-systems laid under assessment. The methodology is, however, still [...]
12
75%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Zwrócono uwagę na efektywność wykorzystania zasobów energetycznych oraz uwarunkowania regulujące pozyskiwanie energii ze źródeł ekologicznych.
EN An attention is paid to efficiency of utilization of energy resources and conditions that influence generation of energy using ecological resources.
13
75%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Głównym tematem wielu prac realizowanych w ramach międzynarodowej współpracy jest jakość procesów współtworzonych przez wyposażenie techniczne budynków mieszkalnych, a w tym głównie instalacje grzewcze (centralne ogrzewanie, przygotowanie ciepłej wody) i systemy wentylacyjne, które powinny skuteczni[...]
EN Selected material concerning modern and traditional fittings of buildings is presented in opposition to the results expected in the future solutions of passive building industry.
14
75%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2015 T. 46, nr 7 265--268
PL W artykule omówiono problemy związane z określeniem izolacyjności cieplnej przegród na potrzeby oceny energetycznej budynku. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku, zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i wentylacji określa się w normatywn[...]
EN The article discusses the problem associated with determination of thermal insulation of building partitions for evaluation of its energy performance. According to the regulations regarding the methodology for calculating the energy performance of buildings, energy demand for heating and ventilation[...]
15
75%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
2014 R. 111, z. 3-B 473--480
PL W artykule przedstawiono wyniki analizy wpływu zastosowania różnych rodzajów okien w charakterystyce energetycznej budynku wielorodzinnego. W analizie rozpatrzono zastosowanie kilku różnych systemów okiennych. Dla analizowanych systemów obliczono zapotrzebowanie na ciepło oraz chłód, posługując się [...]
EN The paper presents an analysis of the influence of various window types on the thermal performance of a multi-family building. In the analysis several different fenestration system configurations were considered. For these systems, heating and cooling demand of the building was estimated according t[...]
16
75%
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich
2016 nr IV/1 1195--1207
EN Recently the so called “green”, ecological or sustainable architecture is becoming more and more popular. Energy efficiency of buildings is one of the aspects of this kind of architecture. In our country, the main reason for the growing popularity of the energy efficient buildings is the new buildin[...]
17
75%
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach
2016 nr 8 87--96
PL Przedstawiono istotne elementy charakterystyki energetycznej budynku wyznaczone zgodnie z metodologią z Rozporządzenia [1] oraz za pomocą komputerowej symulacji procesów wymiany masy i energii zachodzących w budynku, pokazując i ustosunkowując się do różnic w wynikach uzyskanych w obu podejściach pr[...]
EN The article presents essential elements of the building energy performance determined according to the methodology of the Regulation [1] and by means of computer simulation of mass and energy exchange taking place in the building. The differences in the results obtained in both approaches are shown.[...]
18
75%
Instal
2016 nr 9 59--62
PL W przypadku obiektów zabytkowych zakres termomodernizacji jest ograniczony ze względów jakie stawiane są przez konserwatora zabytków. Budynki takie, jak wiadomo, charakteryzuje znaczna energochłonność, a charakterystyka energetyczna wyrażana zapotrzebowaniem energii pierwotnej często znacznie przekr[...]
EN Thermal modernization of historic buildings is usually limited in scope. The reason is usually the requirements of a restorer. Their energy characteristic performance expressed in primary energy demand often significantly exceeds the value of the EP = 400 kWh/m2rok. This article presents [...]
19
75%
Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
2016 T. 8, nr 4 15--22
PL W artykule przedstawiono wyniki badań wykonanych w całorocznie eksploatowanej szklarni, których celem była analiza efektywności energetycznej oraz w rezultacie ustalenie zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną i wielkości emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Badania przeprowadzono w szkla[...]
EN This paper presents results of research conducted in an all-year-round operated greenhouse. It aimed at analyzing its energy efficiency and, as a consequence, calculating its demand for non-renewable primary energy as well as the amount of the emission of carbon dioxide. The greenhouse had a thermal[...]
20
75%
Przegląd Budowlany
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last