Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 20
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  energy performance of buildings
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL Artykuł zawiera propozycję procedury projektowania budynków mieszkalnych pod kątem uzyskania założonej wartości wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP). WT [1] na etapie projektowania dopuszczają stosowanie uproszczonej charakterystyki energetycznej, dotyczącej głównie wyma[...]
EN The article contains the proposal of procedure of designing the block of flats consider the put value of demand EP coefficient. Polish requirements admit using simplified energy performance during design procedure, which mainly manage maximum thermal insulation coefficient. This way of proceeding do[...]
2
100%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL W artykule przedstawiono opis metody godzinowej obliczania zapotrzebowania na energię do ogrzewania i chłodzenia. Wyniki uzyskane za pomocą tej metody dla siedmiu budynków testowych porównano z wynikami otrzymanymi metodą bilansową, programu Audytor OZC oraz TRNSYS.
EN The paper presents description of the hourly method used for calculation of required energy usage for heating and cooling. The comparison of results of calculation was done with TRNSYS, Audytor OZC, hourly and seasonal method for seven buildings.
3
100%
Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
2010 T. 5, nr 4 35--41
PL Artykuł zawiera opis metody godzinowej obliczania zapotrzebowania energii do ogrzewania i chłodzenia. Wyniki zapotrzebowania na energię do ogrzewania i chłodzenia siedmiu budynków testowych uzyskane przy jej pomocy porównano z wynikami otrzymanymi z metody bilansowej, programu Audytor OZC oraz TRNSY[...]
EN The paper presents description of the hourly method used for calculation of required energy usage for heating and cooling. The comparison of results of calculation was done with TRNSYS, Audytor OZC, hourly and seasonal method for seven buildings.
4
75%
Rynek Energii
2013 Nr 3 108--112
PL Charakterystykę energetyczną budynku można określić na dwa sposoby – w oparciu o Rozporządzenie [12] lub o przeprowadzone pomiary. Zastosowanie pierwszej metody budzi duże kontrowersje, z uwagi na szacowanie szeregu wielkości. Obliczenia na podstawie pomiarów wydają się dobrą alternatywą, jednakże o[...]
EN There are two main methods to obtain thermal characteristics of a building. One can either follow Regulation [12] or carry out measurements at the side. First method is considered to be less accurate due to extensive use of the estimations of parameters. That is why measurements are more prominent s[...]
5
75%
Instal
2014 nr 2 5--9
PL Norma europejska PN-EN 13779 dotycząca wentylacji i klimatyzacji jest jedną z pierwszych norm o zasięgu ogólnoeuropejskim stanowiącą implementację zaleceń dyrektywy dotyczącej efektywności energetycznej w budynkach (EPBD). Ma pomagać projektantom w spełnianiu wymogów EPBD i znacząco zwiększyć efekty[...]
EN The European Standard PN-EN 13779 on Ventilation and Air-Conditioning Systems is one of the first Europe-wide standards to set forth new implementation recommendations based on the E.U.’s „Energy Performance of Buildings Directive” (EPBD). These recommendations provide planners with active assistanc[...]
6
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Od wielu lat przywiązuje się dużą uwagę do zagadnień efektywności energetycznej, nie tylko w zakresie oświetlenia, ale także wielu innych dziedzinach. Istotnym momentem w tej dyskusji było włączenie tematyki globalnego ocieplenia. Efektem tych dyskusji jest wzmożenie działań w kierunku szybkiego wdr[...]
EN For a number of years, the attention has been drawn to the issue of energy saving not only in the field of lighting, but also in many ofher areas. A crucial moment in the process of dealing with this issue was the opening of the discussions on global warming. One of the effects of this discussion is[...]
7
75%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2010 T. 41, nr 12 460-462
PL W artykule omówiono wybrane fragmenty Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (wersja przekształcona). Celem dyrektywy jest poprawienie charakterystyki energetycznej budynków, które odpowiadają za 40% łącznego zuż[...]
EN The article discusses some parts of the Directive of the European Parliament and European Council of 19 May 2010 on the Energy Performance of Buildings (Recast). The Directive aims to improve the energy performance of buildings, which account for 40% of total energy consumption in the EU: the use of[...]
8
75%
Rynek Instalacyjny
2015 Nr 5 19--22
PL Obowiązująca nowa metodyka wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku [5] umożliwia określenie wskaźników energetycznych metodą uproszczoną – tzw. zużyciową. W artykule dokonano porównania wskaźników energetycznych przykładowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego uzyskanych metodą zużyciową[...]
EN A new methodology for the calculation of the energy performance of buildings [5] allows to specify energy indicators using simplified method based on real energy consumption. The article compares the energy indicators of single-family residential building sample obtained with two methods – the compu[...]
9
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2009 Z. 13 325--330
PL Artykuł przedstawia zagadnienie pomiarów termowizyjnych budynków i problem obliczeń charakterystyki energetycznej wraz z uwidocznieniem słabości obowiązującej metodologii. Badania eksperymentalne rozkładu temperatury wykonane kamerą termowizyjną i obliczenia charakterystyki energetycznej dotyczą bud[...]
EN The paper presents the issue of infrared measurements on buildings and their energy performance together with weaknesses of the current methodology. The experimental tests of thermal fields conducted with a thermovision camera and calculation results have been performed on a multiflat building.
10
75%
Instal
2014 nr 6 57--62
PL Dyrektywa EPBD wymaga przeprowadzania inspekcji instalacji klimatyzacyjnych o mocy chłodniczej powyżej 12kW. Inspekcja ta ma obejmować działania w celu sprawdzenia elementów, które mają wpływ na efektywność energetyczną systemu, a także kontrolę doboru instalacji w stosunku do występującego w budynk[...]
EN The Energy Performance of Buildings Directive requires an inspection of all air conditioning systems above 12 kW. The inspection comprises measurements for checking those components that influence the efficiency of the system, and for verifying the dimensioning of the system in relation to the cooli[...]
11
75%
Instal
2017 nr 6 16--19
PL Koszt ciepłej wody zależy od ilości energii pobieranej przez układ ciepłej wody. Energia pobierana do przygotowania ciepłej wody przeznaczona jest do podgrzania zimnej wody do niezbędnej temperatury, pokrycia strat ciepła układu przygotowania ciepłej wody oraz strat w obiegu cyrkulacji. W artykule p[...]
EN Hot water costs depend on the amount of energy that is taken by hot water system. The energy used for hot water preparation is designed for cold water heating to a proper temperature, for covering the heat losses of hot water preparation system and for covering the heat losses in circulation cycle. [...]
12
75%
Instal
2005 nr 9 76--82
13
75%
Przegląd Techniczny : Gazeta Inżynierska
2017 nr 6 16--21
PL W artykule przedstawiono problemy, na jakie natrafiają projektanci, chcąc zrealizować postanowienia dyrektywy 2010/31/UE o charakterystyce energetycznej budynków z 19.05.2010 r. oraz polskich przepisów z niej wynikających, w odniesieniu do budynków o dużej kubaturze wewnętrznej w stosunku do ich pow[...]
EN The article shows problems which project-makers are faced with when trying to implement the directive 2010/31/EU of the European Union and of the Council of 19 May 2010 on the energy performance of buildings as well as Polish regulations resulting from it for buildings of great internal volume relat[...]
14
63%
Rynek Instalacyjny
2015 Nr 1-2 45--50
PL Obowiązująca od października 2014 r. metodyka obliczeń charakterystyki energetycznej budynków zawiera szereg odwołań do norm przedmiotowych. W pierwszej części artykułu (RI 12/2014) przedstawiono zagadnienia związane z obliczaniem strat ciepła przez przenikanie i wentylację. Część druga poświęcona j[...]
EN A new methodology for the calculation of the energy performance of buildings is applied from October 2014. In the first part of the article (RI 12/2014) there are presented the issues related to the calculation of heat loss through transmission and ventilation. The second part is dedicated to the so[...]
15
63%
Izolacje
2015 R. 20, nr 4 26--31
PL Ostatnie trzy lata obfitowały w wiele zmian prawnych, bezpośrednio lub pośrednio wpływających na rozwój budownictwa energooszczędnego, jakość energetyczną budynków oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. W referacie omówiono niektóre z wymienionych aktów prawnych wraz ze skutkami ich wdrożen[...]
EN The last three years brought a lot of legal changes that have directly or indirectly affected the development of energy efficient construction, energy quality of buildings, and usage of renewable energy sources. The paper discusses some of the specified legislation as well as consequences of its imp[...]
16
63%
Izolacje
17
63%
Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym
2015 nr 1(15) 109--116
PL W artykule przedstawiono problemy dotyczące zanieczyszczenia środowiska produktami spalania paliw kopalnych przy wytwarzaniu energii do ogrzewania pomieszczeń oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej. Oszacowano możliwość redukcji emisji w wyniku poprawy charakterystyki energetycznej budynków. Szcz[...]
EN The article presents the problems relating to environmental pollution by combustion products of fossil fuels in energy production for heating and preparing domestic hot water. It is estimated possibility to reduce emissions by improving the energy performance of buildings. Special attention was paid[...]
18
51%
Izolacje
2014 R. 19, nr 9 22--25
PL W drugiej części artykułu dotyczącego nowych zasad sporządzania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego dokonano analizy znowelizowanej metodologii. Opisano zmiany w metodologii, mające istotny wpływ na wyniki końcowe, a dotyczące ciepłej wody użytkowej, wewnętrznych zysków ciepł[...]
EN The second part of the article on the new rules of preparing energy performance of buildings and residential premises presents an analysis of the amended methodology. It describes changes introduced into the methodology, which exert a significant influence on final results and pertain to domestic ho[...]
19
51%
Rynek Instalacyjny
2014 Nr 12 21--25
PL Obowiązująca od października br. nowa metodyka obliczeń charakterystyki energetycznej budynków zawiera szereg odwołań do norm przedmiotowych. Niestety brakuje wykazu powołanych norm, tak jak ma to miejsce np. w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich us[...]
EN A new methodology for the calculation of the energy performance of buildings is applied from October this year. It contains a number of references to the relevant standards. Unfortunately, there is no established list of these standards, as is the like case eg. in the regulation on technical conditi[...]
20
51%
Izolacje
PL Publikacja przedstawia zakres problemów wynikających z wdrożenia w Polsce dyrektywy będącej przedmiotem rozważań. Autor nakreśla sytuację mieszkaniową w naszym kraju w zakresie zużycia energii, korzyści wynikające z efektywności energetycznej, cele dyrektywy 2002/91/WE, racjonalne powody przemawiają[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last