Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 990
first rewind previous Strona / 50 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  energy efficiency
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Instal
2011 nr 6 34-39
2
100%
Instal
2017 nr 6 28--29
3
80%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2013 T. 44, nr 11 455--460
PL Podano ogólne zasady prowadzenia racjonalnej gospodarki energetycznej oraz omówiono możliwości i zasady, którymi należy się kierować przy odzysku ciepła. Omówiono ogólne pojęcie energii odpadowej a także korzyści płynące z jej zagospodarowania, przy czym wyszczególniono charakterystyczne przypadki z[...]
EN General principles of rational energy management are given, and the possibilities and principles that should be followed during heat recovery discussed. The general concept of energy waste and the benefits of its management are discussed. The specific cases are listed presenting separately physical [...]
4
80%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2012 T. 43, nr 8 323-326
PL W artykule przedstawiono krótką charakterystykę gruntowych powietrznych wymienników ciepła (GPWC). Opisano główne założenia projektu mającego na celu zbadanie skuteczności aktywnych i pasywnych metod poprawy efektywności energetycznej infrastruktury obiektu z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energ[...]
EN A brief description of the ground air heat exchanger (GAHE) is presented in the paper. The main objectives of a project are described to examine the effectiveness of active and passive methods to improve the energy efficiency of building infra-structure by using renewable energy sources. It will be [...]
5
80%
Polityka Energetyczna
PL Sektor produkcji żywności, napojów oraz tytoniu jest największym sektorem produkcyjnym w Unii Europejskiej, osiągającym przychody na poziomie 913 miliardów EUR (2007 r.). Jedną z podstawowych cech charakterystycznych dla tego sektora jest duża różnorodność produktów finalnych. Sektor ten składa się [...]
EN This paper presents the most important energy efficiency improvement options that could be applied in the food, drink and tobacco industry in the short and medium term. First of all the energy consumption trends in the key EU Member States producing food, drink and tobacco is analysed, based on the [...]
6
80%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
EN Due to the lack of legislation specifically referring to the energy efficiency of ships, the following acts and recommendations, which shall be referred to during preparation and conducting the energy efficiency assessment of fishing vessels, have been recalled and briefly characterized in this pape[...]
7
80%
Advances in Materials Science
EN The increase in demand for electricity in Europe requires a continuous search for new sources of energy, engineering and technology solutions. Maintaining the current level of electricity production requires not only repair and modernization of the operating units, as well as construction of new blo[...]
8
80%
Rynek Energii
2012 Nr 1 101--106
PL W artykule przedstawiono możliwości oszczędności energii elektrycznej u odbiorcy komunalnego na podstawie przeprowadzonych badań. Przyjmując kryterium kosztowe, przeanalizowano rozwiązania niewymagające nakładów finansowych, o niskich oraz wysokich nakładach. Zaprezentowano również wybrane możliwośc[...]
EN The paper presents the possibility of electrical energy savings by communal users on the base of own examinations. Taking into account the criterion of cost, were analyzed solutions which do not require financial resources, the low- and high-cost solutions. It was also shown potential of energy savi[...]
9
80%
Izolacje
PL W artykule omówiono założenia dyrektywy 201/31//UE w zakresie zwiększania efektywności energetycznej budynków, rolę płyt warstwowych w budownictwie w aspekcie omówionej polityki oraz podstawowe zastosowania tych materiałów. Podano informacje dla inwestorów i projektantów dotyczące wyboru odpowiednic[...]
EN The article discusses the provisions of Directive 201/31/EU on the energy performance of buildings, the function of sandwich panels in construction, in light of the aforementioned regulations and basic application methods of these materials. It also provides both investors and designers with informa[...]
10
80%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Artykuł przedstawia nowe i ulepszone materiały budowlane oraz technologie służące zmniejszeniu zapotrzebowania na energię nieodnawialną w budynkach, w tym także wytwarzaniu energii. Rozpatrywane są również przewidywania dotyczące przyszłego zastosowania technologii jako instrumentu uzyskiwania wysok[...]
EN The paper presents new and improved building materials and technologies for reduced energy consumption, and for energy production in buildings. The forecasted trends for future use of technologies as a means of achieving the high energy quality of the built environment are also investigated.
11
80%
Napędy i Sterowanie
PL Szacuje się, że uzależnienie krajów Unii Europejskiej (UE) od dostaw paliw i surowców energetycznych z krajów niestabilnych politycznie i gospodarczo kształtuje się na poziomie 60-70%. Wskaźnik ten rodzi określone problemy, spośród których najbardziej jaskrawym i wyraźnie odczuwalnym przejawem był n[...]
12
80%
Izolacje
PL W artykule opisano korzyści wynikające ze zwiększania grubości izolacji termicznych w energetyce i przemyśle. Wyjaśniono znaczenie parametru gęstości strumienia ciepła przepływającego przez przegrodę izolacyjną oraz parametrów wpływających na wielkość strat ciepła. Zaproponowano także sposób oblicza[...]
EN The article described the benefits of increasing the thickness of thermal insulation in power engineering and industry. The significance of heat flux density in insulation partitions and of parameters influencing heat loss was explained. A method for calculating economical insulation thickness was p[...]
13
80%
Pompy, Pompownie
PL Analiza wyników obliczeń energochłonności sześciu pomp do ścieków i wskazanie oszczędności w eksploatacji wynikających z wyboru najlepszego rozwiązania.
EN Comparing of energy consumption of six wastewater pumps.
14
80%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2000 Vol. 38 nr 3 693-708
PL Analiza efektywności w projektowaniu maszyn kroczących. W artykule przedstawiono problem efektywności energetycznej, jaki musi być uwzględniony przy projektowaniu maszyny kroczącej. Uwagę poświęcono zagadnieniu doboru mocy silników, doboru przekładni oraz wyborowi energetycznie efektywnej konfogurac[...]
EN The problem of energy efficiency in the design of walking machine is discussed in this paper. Attention is paid to the calculation of motor powers, gear ratios and to the choice of energetically efficient leg configuration. The motor power is evaluated bassing on the knowledge about the range of rea[...]
15
80%
Elektro Info
2011 nr 11 64-65
PL Polscy inwestorzy sektora publicznego będą zwiększać efektywność energetyczną instalacji oświetleniowych w związku z nową ustawą.
16
80%
Napędy i Sterowanie
PL Doświadczenie dostawców systemów napędowych wykazuje rosnącą z roku na rok świadomość i znaczące zwiększenie potrzeb klientów w zakresie stosowania rozwiązań energooszczędnych. Nie bez znaczenia jest tutaj fakt wejścia w życie w połowie 2011 r. dyrektywy UE nakazującej producentom silników wykonywan[...]
17
80%
Napędy i Sterowanie
PL Informacja o warunkach środowiska zewnętrznego jest dla nas ogólnie dostępna. Czy mamy pełen zakres informacji również o tym, co dzieje się wewnątrz naszych domów, miejsc pracy, w szkołach? W dodatku w krajach rozwiniętych około 90% czasu człowiek spędza w środowisku wewnętrznym. Powinno być więc on[...]
18
80%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Przedstawiono analizę wyników pomiarów zużycia ciepła w zespole wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Na podstawie czteroletnich obserwacji scharakteryzowano sezonową zmienność zużycia, jak i udział poszczególnych rodzajów odbioru ciepła w ogólnym bilansie.
EN An analysis is presented concerning measurement results of energy consumption in a set of multi-family residential buildings. On the basis of the four year's observations the seasonal variability of consumption and the share of type of heat delivery in the general balance have been characterised.
19
80%
Elektro Info
2010 nr 10 62-64
PL Jednym ze sposobów poprawy efektywności w użytkowaniu energii elektrycznej w Polsce jest stosowanie efektywnych energetycznie i energooszczędnych rozwiązań w obszarze napędów elektrycznych. Przyczynia się to nie tylko do ograniczenia bezpośredniego zużycia energii, lecz również do oszczędności paliw[...]
20
80%
Elektro Info
2010 nr 12 44-45
PL Prowadzenie przedsiębiorstwa wymaga obecnie obniżania kosztów oraz wprowadzania na bieżąco nowinek technicznych umożliwiających utrzymanie konkurencyjności. Jednocześnie realizacja nowych usług oznacza często większe koszty, ponieważ wymaga zakupienia sprzętu IT oraz jego serwisowania i zasilania.
first rewind previous Strona / 50 next fast forward last