Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 63
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  energy demand
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Budownictwo i Architektura
PL W artykule przeanalizowano zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i chłodzenia w przykładowym pomieszczeniu mieszkalnym, związane z zastosowaniem oszkleń o różnych właściwościach spektralnych. Obliczenia przeprowadzono metodą symulacyjną, zmieniając orientację oszklenia względem stron świata oraz [...]
EN The paper presents analyses of heating and cooling demand in a typical living space, depending on the use of various spectrally selective glazing. The calculations were performed with the use of dynamic simulation program, changing the window orientation towards cardinal directions and assuming buil[...]
2
100%
Instal
2000 Nr 7/8 32--34
PL W artykule przedstawiono wyniki badań nad zmniejszeniem energochłonności z założenia samoogrzewalnych pomieszczeń dla trzody chlewnej. Efekt zmniejszenia zapotrzebowania energii a tym samym wzrost temperatury powietrza w strefie przebywania zwierząt uzyskano w wyniku zastosowania poziomej, ruchomej [...]
3
100%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
2012 R. 109, z. 2-B 423--430
PL Zgodnie z zarządzeniem 2002/91/EG przyjętym przez Parlament Europejski i Radę Europy w grudniu 2002 roku kraje członkowskie UE muszą opracować uproszczone procedury obliczeniowe w odniesieniu do energetycznej wydajności budynków. Znaczącą rolę odgrywa tu wybór elementów budowlanych oraz systemów grz[...]
EN Following directive (2002/91/EG) adopted by the European Parliament and Council in December 2002 the European member states have to develop simplified calculation procedures of energy performance of buildings. The choice of building components, heating, cooling and ventilation systems as well as lig[...]
4
88%
Rynek Energii
2003 nr 2 8-11
PL Na knawie rozwoju demograficznego i ekonomicznego, przedstawiono wielkość, strukturę produkcji i zużycie energii elektrycznej w Korei Południowej. Omówiono także kierunki i tendencje rozwoju sektora elektroenergetycznego w tym kraju. Podano informację o energochłonności przyrostu PKB.
EN Quanity and structure of energy production and consumpcion in South Korea has been presented at the background of demographic and economic development of the country . Trends with in the power industry sector development in that country have been also discused Information concerning energy consumpci[...]
5
75%
Rynek Energii
2012 Nr 3 9--14
PL Przedstawiono światowe trendy zużycia energii w okresie 1980-2030 (globalne i regionalne) oraz strukturę zużycia energii według jej nośników.
EN The report presents the world trends of energy consumption in the period 1980-2030 (global and regional approach). The structure of the consumption is showed according to energy medias.
6
75%
Czasopismo Techniczne. Chemia
PL W artykule przedstawiono metodę oraz wyniki obliczeń zapotrzebowania na ciepło dla ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej budynku mieszkalnego. Obliczenia wykonano w dwóch niezależnych programach, zwracając szczególną uwagę na składowe zysków i strat energii wpływających na bilans ciep[...]
EN The paper presents method of and results of calculations the heat demand for heating and domestic hot water preparation residential building. The calculations was performed in two independent programs with particular attention to components of energy gains and losses affecting on building energy bal[...]
7
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2008 Nr 4 49-50
PL Przedstawiono propozycję oceny procesu rozdrabniania wielokra-wędziowego nie tylko od strony wpływu cech konstrukcyjnych roz-drabniacza, ale z uwzględnieniem energetyczno-ekologicznych następstw projektowania, uwzględniającego docelowo strumienie surowców i materiałów, paliw i energii oraz urządzeń [...]
EN Some suggestions of precise evaluation of multi-edge comminu-tion arę presented in the paper. An essential difference between this and previous proposałs lies in the consideration of energeti-cally-ecological outcomes of the design. Raw materiałs, energy usage and appropriate devices arę considered.
8
75%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Politechnika Śląska
2006 z. 52 1-172
PL Jednym z podstawowych zadań specjalnych przez budynek i instalacje w nim zawarte jest uzyskanie wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych właściwego stanu środowiska wewnętrznego, z którym związane jest między innymi dobre samopoczucie cieplne nazywane komfortem cieplnym oraz odpowiednia czystość powietrz. [...]
EN Present work contains two sets of issues covering development of a method for complex and simulation determination of optimal parameters referred to thermal protection, installations and heat source for a dwelling house and performing analysis concerning determination of an optimal solution. Determi[...]
9
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Elektrotechnika
2013 z. 33 [289] 267--275
PL Jak wiadomo, paliwa kopalne utrzymywać będą swoją dominację w sektorze energetycznym, co najmniej do roku 2030. Emisja dwutlenku węgla nadal, więc będzie posiadać tendencje wzrostowe. Zastosowanie energii jądrowej zmniejsza emisję dwutlenku węgla podczas produkcji energii elektrycznej, a zatem jej u[...]
EN As known fossil fuels sustain its domination at energy sector at least up to 2030, carbon emissions are still in a trend of rise. Since the nuclear energy decreases carbon emissions at electricity production, it is being come up with its front. Renewable energy resources make supplements to energy s[...]
10
75%
Rynek Energii
2015 Nr 1 114--118
PL Celem pracy jest przedstawienie wyników badań, które zostały podjęte w 2014 roku przez autorów. Była to próba zbadania wzorców użytkowania energii elektrycznej wśród konsumentów w Polsce i Czechach. W następnym kroku, zostały określone różnice i podobieństwa w modelach zachowań w gospodarstwach domo[...]
EN The aim of the paper is to present results of the research that was taken in 2014 by the authors. The scope was to investigate electricity usage patterns among consumers in Poland and Czech Republic. In the next step, the differences and similarities behavior models in households and workplaces were[...]
11
75%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
2014 R. 111, z. 3-B 163--171
PL Artykuł stanowi analizę przypadku zapotrzebowania na energię dla budynku w starym budownictwie. Wprowadzono ulepszenia w konstrukcji budynku, głównie poprawiając izolację, a także w instalacji ogrzewania. Wykazano redukcję wskaźnika zapotrzebowania na energię dla trzech rozważanych wariantów. Celem [...]
EN The paper presents a case study analysis of the energy demand for an old building located in Cracow. Some improvements in construction of the building envelope, especially in thermal insulation and in the heating system, have been analyzed. Reduction of the energy demand index has been shown in the [...]
12
75%
Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym
2008 nr (5) 172--180
EN Leaders of 27 European Union member countries decided in March 2007 that one of the main aims of European policy is widening energy production from renewable sources. This aim should be achieved in 2020 by using 20 % of energy coming from renewable sources. Poland, in order to achieve this aim must [...]
13
75%
Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym
2009 nr (6) 341--352
EN The article presents selected forms, employments and prospects of changes and proposals of employment of characteristics of energy buildings.
14
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2008 Z. 11 229--238
PL Prezentowana praca dotyczy badań współczynnika absorpcji typowych pokryć elewacyjnych i oszacowania wpływu barwy elewacji na zapotrzebowanie energii na potrzeby klimatyzacji. W tym celu zestawiono stanowisko pomiarowe. Opracowano własną metodykę pomiaru współczynnika absorpcji w warunkach niestacjon[...]
EN The paper deals with absorptivity of some coloured façade coatings. For this purpose an experimental stand has been set up. The unsteady heating procedure has been applied to appreciate the infrared absorbance coefficient. The analyzed coloured coatings indicate significantly different energy demand[...]
15
75%
Polityka Energetyczna
2019 T. 22, z. 1 141--151
PL W literaturze, jak również w debacie uniwersyteckiej, obserwujemy wzrost zainteresowania przekształcaniem odpadów rolniczych w energię. Ponadto polityka energetyczna i klimatyczna zachęciły do rozwoju produkcji biogazu do celów energetycznych. Jedną z najważniejszych przyczyn tej eskalacji jest to, [...]
EN In literature as well as in the university debate, we can observe the increase of interest regarding converting agricultural residues into energy. Furthermore, the energy and climate policies have encouraged the development of biogas plants for energy production. One of the most significant reasons [...]
16
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Budownictwo
2018 Z. 24 (174) 221-226
PL Wartość zużycia energii w rozpatrywanej grupie budynków edukacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Częstochowa różniła się od wyznaczonego obliczeniowego zapotrzebowania na energię końcową do ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej. W artykule przedstawiono analizę czynnikó[...]
EN The paper presents energy consumption for heating and domestic hot water preparation in educational buildings located in the city of Czestochowa. Because the value of energy consumption in buildings is different from the calculated final energy demand for heating, ventilation and domestic hot water [...]
17
63%
Instal
2013 nr 12 62--66, 68
PL W artykule omówiono trzy warianty wentylacji kuchni o stosunkowo zaawansowanych rozwiązaniach technicznych związanych ze sterowaniem urządzeniami wentylacyjnymi o zmiennych strumieniach powietrza. Dla przedstawionych rozwiązań obliczono roczne zapotrzebowanie na energię do uzdatniania i transportu p[...]
EN This article presents three relatively advanced technical design solutions of kitchen ventilation that are associated with the control of ventilation systems with variable airflows. The yearly energy demand for air treatment and transport was calculated for the presented solutions. It has been shown[...]
18
63%
Materiały Budowlane
2013 nr 12 68--70
PL W artykule przeanalizowano, w jakich miejscach w budynku występują największe straty energii, a co za tym idzie, w których mieszkaniach będą największe, a w których najmniejsze koszty ogrzewania. Staje się to dodatkowym aspektem, na który należy zwrócić uwagę, rozważając wybór mieszkania do zakupu. [...]
EN This article analyzed the building where the largest energy losses occur, and consequently, in which flats will be the highest and in which the lowest costs of heating. It becomes an additional aspect, which should be taken into consideration purchasing the flat. The conclusions drawn also indicate [...]
19
63%
Przemysł Spożywczy
PL Zapotrzebowanie na energię osób uprawiających sport zależy przede wszystkim od rodzaju, intensywności i czasu trwania wysiłku fizycznego. W zależności od uprawianej dyscypliny sportu wynosi zazwyczaj od 3500 do 7000 kcal dziennie. Żywność dla osób prowadzących aktywny tryb życia i uprawiających spor[...]
EN Energy demand of people practicing sport depends on a variety, intensity and period of time required by physical exercises. That demand is in the range of 3500 to 7000 kcal per day, and is related to sport's discipline. A special group of functional foods, satisfying specific, increased nutritional [...]
20
63%
Budownictwo i Prawo
2015 R. 18, nr 4 14--18
PL W artykule omówiono system świadectw charakterystyki energetycznej budynków obowiązujący w Polsce z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w 2014 i 2015 roku. Omówiono zasady określania charakterystyki energetycznej z zastosowaniem metody obliczeniowej i metody zużyciowej oraz przebieg czynności związan[...]
EN The article reviews the system of energy performance certificates for buildings that is in effect in Poland considering the changes introduced in 2014 and 2015. It also describes the rules how performance certificates are made using the calculation and usage methods. The text also looks at the organ[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last