Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 26
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  energy company
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki
2012 nr 3 3-8
PL Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059), przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej lub ciepła jest obowiązane utrzymywać zapasy paliw w ilości zapewniającej utrzymanie ciągłości dostaw energii elektrycznej lub ciepła do odb[...]
2
100%
Polityka Energetyczna
2014 T. 17, z. 3 181--191
PL Niniejszy artykuł stanowi próbę kompleksowego podejścia do zidentyfikowania uwarunkowań rozwoju przedsiębiorstwa z branży energetycznej w Polsce i jest odpowiedzią na wybiórcze podejście do poruszanych zagadnień w literaturze przedmiotu. W artykule zostały przedstawione uwarunkowania, mające decyduj[...]
EN This article is an attempt at a comprehensive approach to identifying the determinants of business development in the energy sector in Poland, and is a response to selective approaches to the issues discussed in other works. The article evaluates factors that have a decisive impact on the long-term [...]
3
100%
Polityka Energetyczna
2014 T. 17, z. 2 113--122
PL Funkcjonowanie każdego przedsiębiorstwa w realiach rynkowych zdeterminowane jest różnorodnymi uwarunkowaniami mającymi istotny wpływ na funkcjonowanie tego podmiotu. Czynniki te mogą pochodzić zarówno z otoczenia wewnętrznego, jak i z otoczenia zewnętrznego. W zależności od charakteru i zakresu prow[...]
EN The functioning of every company in the electricity market is determined by a variety of circumstances which have a substantial impact on the organization. These factors can originate from both the internal environment and from the external environment. Depending on the nature and scope of a company[...]
4
100%
Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki
PL Koncesjonowanie w energetyce stanowi wyjątek od zasady swobody działalności gospodarczej z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego państwa. Koncesja jest publicznoprawnym uprawnieniem podmiotowym przyznanym decyzją właściwego organu administracji indywidualnie oznaczonej osobi[...]
5
100%
Proceedings of ECOpole
2015 Vol. 9, No. 1 279--286
PL W artykule przedstawiono zapotrzebowanie na biomasę, jej potencjał oraz kierunki wykorzystania. Scharakteryzowano biomasę jako surowiec energetyczny. Wskazano źródła biomasy i jej właściwości z uwzględnieniem zalet i wad wykorzystania biomasy w energetyce. Przedstawiono technologie wykorzystania bio[...]
EN The article presents the demand potential of biomass and directions for its use. Characterized biomass as an energy resource. Identified sources of biomass and its properties, taking into account the advantages and disadvantages of the use of biomass for energy. Outlines the problems of technologica[...]
6
100%
Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki
2016 nr 1 3--9
PL Zasady kalkulacji taryf dla ciepła przedsiębiorstw energetycznych, prowadzących działalność gospodarczą polegającą na dostarczaniu ciepła do odbiorców w zakresie objętym koncesjonowaniem, zatwierdzanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (Prezesa URE), regulują przepisy ustawy – Prawo energet[...]
7
100%
Polityka Energetyczna
2018 T. 21, z. 2 35--48
PL Krajowy przemysł elektroenergetyczny rozwijał się do wczesnych lat dziewięćdziesiątych XX wieku w strukturze państwowego monopolu naturalnego. Spowodowane to było specyfiką funkcjonowania podsektorów przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej, wyzwaniami technicznymi koordynacji pracy jednostek wyt[...]
EN Until the early 1990s, the domestic power industry was a natural monopoly. This was caused by the specificity of the operation of the electricity transmission and distribution sub sectors, technical challenges of coordinating the operation of generating units and transmission networks, requirements [...]
8
100%
Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
2018 nr 102 277--289
PL Subsektor elektroenergetyczny w obszarze konkurencyjności jest znacznie zróżnicowany w zależności od obszaru, który badamy. Obszar podmiotów zajmujących się wytwarzaniem energii jako bezpośredni beneficjent rynku mocy, przesyłem czy też dystrybucją posiadają całkiem odmienną charakterystykę konkuren[...]
EN The power subsection in the area of competitiveness is considerably varied depending on the area that we are investigating. The generation of energy as a direct beneficiary of the power market, transmission or distribution area have quite different characteristics of competitiveness than areas such [...]
9
100%
Operations Research and Decisions
EN The main aim of this article is to present an approach to planning the implementation of innovative technologies and introducing strategical modernization into power plants using the results of two foresight studies conducted by the authors. The results of these foresights were obtained from the two[...]
10
100%
Śląskie Wiadomości Elektryczne
PL Przedstawiono informacje o francuskim państwowym koncernie energetycznym EdF i elektrowni cieplnej w Le Havre, o niemieckich koncernach energetycznych w Bawarii i na terenie dawnej NRD oraz odpowiednio o elektrowniach cieplnych koncernów w Zolling koło Monachium i w Schwarze Pumpe koło Cottbus.
11
84%
Rynek Energii
2011 nr 3 74-80
PL Powstawanie logistycznych zintegrowanych łańcuchów dostaw w obrębie sektora energetycznego powoduje konieczność skutecznego zarządzania informacją w ramach struktur przedsiębiorstw energetycznych i pomiędzy poszczególnymi podmiotami (w obrębie przedsiębiorstw poszerzonych). Następuje konieczność cen[...]
EN The formation of integrated logistics supply chain within the energy sector needs an effective information management within the framework of energy companies and between different actors (the extended enterprises). It is necessary to centralize main processes such as customer service and the introd[...]
12
84%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2007 z. 41 31-43
PL W artykule przedstawiono różne podejścia do problematyki budowy modeli. Podjęto próbę ich klasyfikacji. Zaproponowano model strategiczny przedsiębiorstwa działającego w sektorze energetycznym. Głównym elementem tego modelu jest karta wyników (oparta na Balanced Scorecard).
EN In this article, difiference approach of creation strategic model problems are presented. The classification trial of business models is undertaken. The strategic model of energy company is proposed in this study. Main part of this model is scorecard based on BSC.
13
84%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2004 z. 21 245-260
PL Obserwowana na świecie liberalizacja rynków energetycznych powoduje istotne zmiany w strategiach przedsiębiorstw energetycznych. Dokonujące się zmiany na polskim rynku energetycznym idące w kierunku jego liberalizacji i dostosowania sie do warunków Unii Europejskiej stanowią wyzwania dla krajowych p[...]
EN The world wide observed liberalizing process of energy market causes essential changes in strategy of energetical enterprises. The taking place changes on polish energy market, which tend to the liberalization and adaptation to UE's conditions are the challenge for domestic production companies, tra[...]
14
84%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2014 z. 73 593--602
PL Zmiany uwarunkowań prawnych wpływające na kształtowanie konkurencyjności rynku energii powodują konieczność reorientacji strategicznej przedsiębiorstw tego sektora. Polityka energetyczna, liberalizacja rynku i wzrost bezpieczeństwa energetycznego, a także otoczenie rynkowe cechujące nowy układ sił g[...]
EN Changes in the legal conditions influencing the competitiveness of the electricity market necessitate a strategic reorientation of companies in this sector. Energy policy, market liberalization and increase in energy security, determine the requirement of permanent adjustment processes of energy com[...]
15
84%
Polityka Energetyczna
2015 T. 18, z. 4 61--74
PL Paliwa posiadają kluczowe znaczenie w procesie produkcji energii. Biorąc pod uwagę fakt, że okres życia aktywów energetycznych jest relatywnie długi i wynosi często ponad 30 lat, decyzja o wyborze konkretnej technologii produkcji oraz paliwa, które będzie wykorzystywane w danym źródle ma wielowymiar[...]
EN Fuels are essential for the energy production business. The lifetime of energy generations assets is relatively long − often more than 30 years. Therefore, taking decisions on the selection of particular fuel mix has important consequences for the company. One of the key effects that evoke the use o[...]
16
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 2221-2230
PL W artykule przedstawiona została problematyka związana z zarządzaniem ryzykiem operacyjnym w łańcuchu dostaw paliw stałych do elektrociepłowni. W części pierwszej referatu omówiono znaczenie zarządzania ryzykiem operacyjnym w zapewnieniu ciągłości dostaw energii i ciepła odbiorcom ostatecznym w uję[...]
EN Paper discussed the issues related to operational risk management in the supply chain of solid fuels to CHP plants. In the first part of the paper discussed the importance of operational risk management to ensure continuity of supply of electricity and heat consumers the ultimate in theory. In the[...]
17
84%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2016 z. 96 491--503
PL Celem pracy jest ocena oddziaływania systemu EU ETS na wartość rynkową wybranych spółek energetycznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Analiza empiryczna została przeprowadzona na podstawie wyników estymacji przełącznikowych modeli Markowa ze strukturą GARCH dla fazy II i [...]
EN The aim of this paper is to assess the impact of the EU ETS on the market value of Polish energy companies quoted in the Warsaw Stock Exchange. The empirical analysis is based on the estimation results of Markov-switching models with GARCH structure for the periods of Phase II and III of the EU ETS.[...]
18
84%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2011 Nr 3 58
PL Plany inwestycyjne największych koncernów energetycznych w Polsce dotyczą bloków o łącznej mocy 30 000 MW, jednak nie więcej niż połowa projektów ma szansę na wejście w fazę realizacji. Pod względem wartości dominują bloki atomowe, wyprzedzając tracące na popularności bloki węglowe oraz rosnące w si[...]
19
84%
Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki
2014 nr 4 3--19
PL Niniejszy dokument przedstawia informację o planach inwestycyjnych przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem energii elektrycznej, a tym samym stanowi wkład do oceny długoterminowego bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, w szczególności możliwości długoterminowego zrównoważen[...]
20
84%
Polish Journal of Management Studies
2012 Vol. 6 234-240
PL W artykule tym autorzy przedstawiają kwestie związane ze zjawiskiem Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) i jej umiejscowienia w strategii zarządzania przedsiębiorstwem. Koncepcja CSR od kilku lat dość dynamicznie rozwija się w Polsce. Wśród głównych zagadnień których dotyczy wymienia się dział[...]
EN In this article, the authors present the issues related to the conception of Corporate Social Responsibility (CSR) and its location in the strategy of the company. CSR for several years quite rapidly developing in Poland. Among the main topics of CSR are mentioned pro-social and pro-environmental ac[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last