Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 137
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  energoelektronika
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Śląska
2000 z. 175 61-70
PL W pracy zamieszczono w skrócie historię energoelektroniki. Wyróżniono trzy okresy jej rozwoju. Są to: energoelektronika jonowa, energoelektronika elektronowa oraz energoelektronika półprzewodnikowa. Omówiono zawory: jonowe, prostownik rtęciowy, ignitron oraz tyratron. Następnie zaprezentowano współ[...]
EN There is history of power electronics described in the paper. Three basic periods in its development are described. They are power ionics, electron tube power electronics and semiconductor power electronics. Ionic devices, mercury arc rectifiers, ignitron and thyratron have been presented in the wor[...]
2
63%
Wiadomości Elektrotechniczne
1999 nr 5 236-241
3
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Elektryka
2000 Z. 38 35-44
PL Celem referatu jest przedstawienie możliwości wykorzystania w dydaktycedemonstracyjnej wersji oprogramowania PSPICE do modelowania silników prądu stałego.Pełne wersje oprogramowania PSPICE są drogie a ich koszt przekracza moźliwości finansowe studentów. Na rynku można sie spotkać z darmowymi wersjam[...]
4
63%
Prace Instytutu Elektrotechniki
1998 Z. 197 41-68
PL Przedstawiono algorytm analitycznego określania najwyższej dopuszczalnej wartości parametrów obciążeń granicznych półprzewodnikowych przyrządów mocy (PPM) dla stanów pracy zaworowej i przewodzenia. Budowę algorytmu oparto na analizie równań opisujących zjawiska i procesy zachodzące w tych elementach[...]
EN The paper presents an algorithm for analytical determination of the highest permissible values of limit load parameters of solid state power electronics apparatus (SSPEA) for blocking and conduction operation modes. The architecture of the algorithm is based on the analysis of equations which descri[...]
5
51%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W artykule przedstawiono koncepcję budowy laboratoryjnego falownika napięcia do współpracy z dowolnym układem sterującym. Przedstawiono również założenia techniczne i konstrukcyjne jakie miał spełniać nowoczesny falownik. Pokazano przykładowe przebiegi napięć i prądów wyjściowych zbudowanego falowni[...]
EN A novel construction of the voltage inverter for laboratory is presented in the paper. A brief fore-design and construction of the inverter is submitted. The example diagrams of the outputs current and voltage for induction machine supplying are presented in the paper.
6
51%
Napędy i Sterowanie
PL Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, firma SELS, jako wyłączny dystrybutor firmy Invertek Drives, przedstawia nowy, funkcjonalny i efektywny przemiennik częstotliwości Optidrive E2 (ODE-2) przeznaczony dla szerokiej grupy prostych aplikacji napędowych.
7
51%
Spajanie Metali i Tworzyw w Praktyce
2004 nr 2(5) 21-25
PL Artykuł zawiera informacje o procesach spawalniczych stosowanych do nierozłącznego łączenia metali oraz o zastosowaniach elementów do sterowania tymi procesami. Są w nim również informacje o sposobach przetwarzania energii elektrycznej w strumień skoncentrowanej energii cieplnej. Szczególnym rozważa[...]
8
51%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektryka
1998 z. 105 41-49
PL Referat dotyczy sterowania kondensatorów szeregowych (kompensacja szeregowa) załączanych w długich liniach przesyłowych dla kompensacji reaktancji linii. Możliwość szybkiej regulacji (za pomocą tyrystorów) reaktancji kondensatorów szeregowych stwarza ogromne możliwości oddziaływania na przebieg stan[...]
EN Series capacitors have been mainly used to increase transfer capability of long transmission lines by compensation of line reactance. This enlarges the amplitude of power angle characteristic and therefore enhances the steady-state and transient stability of the system. Fixed series capacitor has no[...]
9
51%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Artykuł porusza tematykę związaną z pracą falownika czterogałęziowego. Układ taki przewiduje się do potencjalnego zastosowania w układach agregatów kogeneracyjnych zmiennoobrotowych, współpracujących zarówno z siecią elektroenergetyczną, jak i z siecią wydzieloną. Przedstawione problemy dotyczą prac[...]
EN Article concerns operation of four-leg VSI. Such a inverter is planed to be used in variable rotational speed CHP unit, which can operate with the mains grid and also with local islanded network. In the paper the problems with supply DC voltage variations are presented in operation with local island[...]
10
51%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektryka
2002 z. 118 3-122
PL Niniejsza rozprawa poświęcona jest praktycznym metodom poprawy właściwości dynamicznych układów pomiarowych prądu stosowanych w pętlach prądowych sprzężeń zwrotnych w szeroko pojętej energoelektronice. Wzrost mocy jednostkowych zaworów półprzewodnikowych i częstotliwości łączeń powodują wzrost wymag[...]
EN The monograph is concerned with practical methods for the enhancement of the dynamic properties of current measuring systems, based on magnetic coupling and magnetic field compensation. The fast increase of nominal power and switching frequency of power electronic devices causes higher demands as re[...]
11
51%
Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Elektryka
2000 Nr 86(583) 207-214
PL Naszkicowano pomysł wirtualnego laboratorium energoelektroniki, w którym sprawdzenie układów i wykonywania pomiarów odbywa się na drodze symulacji komputerowej. Jako oprogramowanie przydatne do takiego laboratorium określono zmodyfikowany pakiet symulacyjny TCAD.
12
51%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Przedstawiono wybrane urządzenia energoelektroniczne wykonane w Instytucie Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych i wdrożone u różnych odbiorców na przestrzeni wielu lat. Poszczególne urządzenia przedstawiono w chronologicznym porządku wdrażania ich u odbiorców. Zakres zastosowania obejmuje urządz[...]
EN The selected power electronic devices designed and made in Institute of Electrical Machines Drives and Measurements and applied in commercial consumers through many years are presented. The chronological time-table of particular applications is shown. The breakdown includes the electrical drives and[...]
13
51%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2015 No. 84 29--35
PL Tradycyjne metody analogowego sterowania pracujących jako niezależne układy energoelektroniczne nie dają możliwości uzyskania wymaganej obecnie wysokiej jakości sygnałów wyjściowych. W pracy przedstawiono ogólną charakterystykę klasycznych oraz współczesnych metod wykorzystujących w sterowaniu regul[...]
EN Traditional methods of analog control for systems working as independent power electronics systems do not enable to obtain required nowdays high-quality output signals. The article provides general characteristics of classical and modern methods with application of digital regulators in control. It [...]
14
51%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2016 No. 87 225--233
PL W pracy przedstawiono zmodyfikowany sposób określania korektora (regulatora) dla układu zamkniętego niezależnego energoelektronicznego źródła prądu z modulacją MSI. Zaproponowano wykorzystanie transmitancji wzorcowej układu zamkniętego do wyznaczania tego korektora. Ze względu na potencjalne wykorzy[...]
EN The work presents a modified way of determining an equaliser (regulator) for closed independent power electronics current source system with PWM modulation. One proposed to use the reference transmittance of the closed system to designate such equaliser. Due to the potential application of the inves[...]
15
51%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2016 No. 87 313--322
PL Tradycyjnie, postacie regulatorów wywodzą się z typu dynamicznej operacji wykonywanej na uchybie sterowania, bądź też sposobu, w jaki dany sterownik oddziałuje na fazową charakterystykę otwartego układu sterowania. W odniesieniu do układów energoelektronicznych, dobór regulatorów (korektorów) nastrę[...]
EN Traditionally, forms of regulators descend from a type of the dynamic operation performed on the error of the control, or the way, in which the given regulator affects the phase characteristics of the open control system. In the case of power electronics systems, selection of regulators (equalisers)[...]
16
51%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2017 No. 91 21--31
PL W pracy przedstawiono problemy związane z pracą energoelektronicznych źródeł prądu z modulacją MSI dla alternatywnych źródeł energii. Pokazano modele analogowy i dyskretny korektora układu zamkniętego źródła dla dwóch typów pasywnych filtrów wyjściowych. Przedstawiono wybrane wyniki badań symulacyjn[...]
EN The work presents issues related to the work of power electronics current sources with the PWM modulation for alternative energy sources. One showed the analog and discreet models of corrector control system of the source for two types of passive exit–filters. Selected simulation results of such sys[...]
17
51%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2017 No. 91 33--42
PL W pracy przedstawiono ogólną charakterystykę energoelektronicznych sprzęgów alternatywnych źródeł energii z siecią elektroenergetyczną. Omówiono energoelektroniczne źródło prądu generujące prąd o kształcie sinusoidalnym przekazujący energię do sieci. Pokazano metodę sterowania źródła prądu jako ukła[...]
EN The work presents general characteristics of power electronics couplers of alternative energy sources with the power network. One discussed a power electronics current source generating sinusoidal shape current and transferring the energy to the network. One showed a method of control of the current[...]
18
51%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2017 No. 91 43--53
PL W odniesieniu do układów energoelektronicznych, dobór korektorów (regulatorów) nastręcza duże trudności ze względu silną nieliniowość tych układów oraz ich dyskretną pracę. W pracy przedstawiono ogólną charakterystykę metod syntezy układów zamkniętych. Omówiono wynikające z nich algorytmy i opisano [...]
EN In the case of power electronics systems, selection of equalisers (regulators) may be difficult because of strong nonlinearity and their discreet work. The paper provides general characteristics of methods in synthesis of closed systems and resulting from them algorithms and possibilities of their u[...]
19
51%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2018 No. 94 191--202
PL Kompensacja oddziaływania odbiorników energii elektrycznej na źródła energii jest realizowana najczęściej za pomocą układów pasywnych (wykorzystujących tylko elementy bierne LC). Obecnie coraz częściej proponowane są aktywne układy kompensacji równoległej. W pracy przedstawiono analizę pracy takiego[...]
EN The compensation of influences of receivers of the electrical energy on energy sources is realized most often by means of passive systems (using only passive elements LC). Currently more often are proposed active shunt compensation systems. The paper presents analysis of such system and its energy p[...]
20
51%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2018 No. 94 179--190
PL Przedstawiono ogólną charakterystykę energoelektronicznych sprzęgów alternatywnych źródeł energii z siecią elektroenergetyczną. Omówiono energoelektroniczne źródło prądu pracujące jako układ zamknięty, generujące prąd o kształcie sinusoidalnym przekazujący energię do sieci. Pokazano wybrane wyniki b[...]
EN The work presents general characteristics of power electronics couplers of alternative energy sources with the power network. It shows the power electronics closed system of current source, generating sinusoidal shape current and transferring energy to the network. Presets some selected results of w[...]
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last