Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 320
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  energochłonność
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Przedstawiono wpływ granulacji urobku na energochłonność procesu wydobywczo-przetwórczego na podstawie badań przemysłowych przeprowadzonych w warunkach kopalni wapnia jurajskiego w Morawscy. Określono optimum fizyczne i ekonomiczne tego procesu. Wykazano, że energochłonność procesu wydobywczo-przeró[...]
EN Influence of the output granularity on the energy consumption of the excavation and processing was presented based on industrial sudies carried out in Jurrasic limestone quarry "Morawica". Phisical and economical optimum of these processes were determined. In was demonstrated that energy consumption[...]
2
80%
Instal
2000 Nr 7/8 32--34
PL W artykule przedstawiono wyniki badań nad zmniejszeniem energochłonności z założenia samoogrzewalnych pomieszczeń dla trzody chlewnej. Efekt zmniejszenia zapotrzebowania energii a tym samym wzrost temperatury powietrza w strefie przebywania zwierząt uzyskano w wyniku zastosowania poziomej, ruchomej [...]
3
80%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Łódzka
1999 Z. 51 87-102
PL Oczyszczanie ścieków za pomocą małych oczyszczalni zblokowanych stanowi powszechne rozwiązanie w małych jednostkach osadniczych. Już na etapie wyboru danego typu oczyszczalni, spośród wielu proponowanych na rynku, należy zwrócić uwagę na koszty jej eksploatacji, a szczególnie energochłonność. W arty[...]
EN The sewage treatment by the means of the small container sewage treatment plants i the common solution of the sewage problem in the rural area. Energy consumption i one of the most important parameters for the processus of the sewage treatmen influencing the efficient choice of type of the treatment[...]
4
80%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2007 nr 7 48-53
PL W artykule tym przedstawiono różne czynniki wpływające na energochłonność systemu wentylacji i klimatyzacji, wskaźniki oceny proponowane w normie PN-EN 13779:2005, sposoby wymiarowania sieci kanałów powietrznych oraz wpływ wyboru metody wymiarowania na zapotrzebowanie energii.
5
80%
Czysta Energia
2007 Nr 4 14-16
6
80%
Czysta Energia
2008 Nr 6 43-44
7
80%
Wodociągi - Kanalizacja
2009 nr 5 93-95
8
80%
Paliwa, Oleje i Smary w Eksploatacji
EN Prognosis of energy-consuming motor transport in Poland. The national policy of transportation and environmental protection in relation to the energy consumption of the motor transport. Results of limiting the consumption of energy in the motor transport in Poland following defined actions shaping a[...]
9
80%
Paliwa, Oleje i Smary w Eksploatacji
EN Prognosis of energy-consuming motor transport in Poland. The national policy of transportation and environmental protection in relation to the energy consumption of the motor transport. Results of limiting the consumption of energy in the motor transport in Poland following defined actions shaping a[...]
10
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2001 Nr 62 159-164
11
80%
Problemy Inżynierii Rolniczej
PL Na podstawie badań własnych przeprowadzonych w 22 oborach małych, 11 oborach wielkostadnych i 11 fermach, określono roczne nakłady energetyczne poniesione w chowie krów mlecznych oraz wyliczono energochłonność produkcji jednego litra mleka. Nakłady energetyvczne (E) przedstawiono w formie energochło[...]
EN On the basis of own studies conducted on 22 small, 11 large dairy cow herds and on 11 specialized big industrial dairy farms, the annual energy inputs on raising dairy cows were estimated as well as the energy consumption per 1 litre of produced milk. The energy inputs (E) were presented as cumulate[...]
12
80%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje
2003 z. 23 161-168
PL W referacie omówiono pomiary identyfikacyjne parametrów pomp sieciowych i wybranych fragmentów instalacji wody sieciowej w jednej z dużych polskich elektrociepłowni. Celem było zmniejszenie energochłonności transportu wody sieciowej. Pierwsze badania przeprowadzono dla dotychczasowego układu Elektro[...]
EN The paper presents selected results of identification measurements of circulating pumps and some branches of circulating water network parameters in one of the biggest domestic combined heat and power plant. A set of modernization measures is given referring to elimination of energy losses in water [...]
13
80%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2002 z. 255 73-85
PL W referacie przedstawiono algorytm prognozowania energochłonności procesu urabiania głowicą urabiającą kombajnu chodnikowego. Opracowany na jego podstawie program komputerowy posłużył do wyznaczania charakterystyk energetycznych głowic urabiających stosowanych w polskich kombajnach chodnikowych.
EN An algorithm for forecasting of the specific energy consumption of mining effected with a cutting head of a roadheader has been presented in the paper. The computer program developed on the basis of this algorithm allowed characteristics of the energy consumption of cutting heads applied in Polish r[...]
14
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2004 Nr 68 129-135
EN In above report there were presented methods of measurements the energy consumption and the intensivity of exploatation the different drive systems in electrical lifts as well as the preeliminary summary of the measuring results done on four lifts. Here are presented the most important calculated fa[...]
15
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2003 Nr 67 23-28
EN High voltage induction motors working in polish industry are the subject of the paper. It is estimated, that only in polish powerplants work more than 2000 motors output higher than 200 kW. Also in brown coal-mines hundreds of high voltage slip-ring motors are installed. The presently exploited moto[...]
16
80%
Wiadomości Elektrotechniczne
1998 nr 2 87-92
PL Ocena energochłonności poszczegółnych działów gospodarki czy pojedynczych wyrobów wymaga opracowania opdpowienich metod jej szacowania .Omówiono związane z tym zagadnienia : racjonalizacji użytkowania energii elektrycznej,pojęcia energii pierwotnej i wtórnej oraz przedstawiono podstawowe zasady obl[...]
EN An assessment of energy saving of the individual sectors of economy and single products calls for developing suitable methods.The rerelevant problems are discussed: rationalization of the use of energy and also concepts of primary and secondary energy.Basic principles of calculations are given.
17
80%
Problemy Ekologii
1999 R. 3, nr 4 126-130
PL Scharakteryzowano sytuację makroekonomiczną Polski w okresie przemian ustrojowych w latach 1990-1995, a w tym Produkt Krajowy Brutto, wielkość spożycia, akumulacji i nakłady inwestycyjne. Dokonano oceny wielkości oraz struktury zużycia nośników energii pierwotnej oraz zmian jakie nastąpiły w emisji [...]
EN The Polish macroeconomic situation, including GNP, the level of consumption, accumulation and investments, in the period of system transformations between 1990 and 1995 has been characterized. Evaluation of quantity and structure of primary energy consumption, and changes in pollution emission into [...]
18
80%
Problemy Ekologii
PL Dla oceny ekonomiczno-ekologicznej efektywności gospodarki zaproponowano kryteria emisjogenności PKB oraz energochłonności PKB. Przeanalizowano ich zmiany jakie nastąpiły w latach 1970-95 w 18 krajach. Odkryto ścisłą zależność pomiędzy energochłonnością i emisjogennością PKB, a także uniwersalną ten[...]
EN The GNP emission factor and the GNP energy consumption factor were proposed as criterions for the economic-ecological estimation of the nation economy effectiveness. The changes of those factors during 1970-95 in 18 countries were analysed. The accurate relationship between the GNP emission factor a[...]
19
80%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Problem wprowadzenia jasnej i prostej charakterystyki cieplno-energetycznej staje się bardzo ważny, z uwagi na wzrastające ceny energii i paliw oraz ograniczone źródła naturalnych surowców energetycznych. Dysponowanie najlepiej jednym lub najwyżej kilkoma wskaźnikami ujmującymi w formie liczb właści[...]
20
80%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
PL Przedstawiono źródła strat możliwych do uniknięcia oraz przykłady przedsięwziąć modernizacyjnych, dotyczących głównych pomp, prowadzących do zmniejszenia energochłonności pompowania w energetyce cieplnej. Ich skutkiem powinny być oszczędności rzędu 200-300 min zł/a skali całego kraju i równocześnie [...]
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last