Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 93
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  energia wiatru
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
EN In the paper the development of wind farms in Europe and Poland has been shown, pointing the fact that the assessment has been made on the basis of data regarding installed power in recent years, with particular focus on the years 2001-2002. With regard to the territory of Poland presented has been [...]
2
80%
Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki
1999 nr 3 25-27
3
80%
Logistyka
PL Artykuł w skondensowanej formie przedstawia zastosowania alternatywnych źródeł energii. Szczególną uwagę zwrócono na energie wiatru. Przedstawiono postęp w konstrukcji wybranych źródeł energii - szczególnie elektrowni wiatrowych. Aplikacyjnie omówiono schemat budowy elektrowni wiatrowej. Artykuł koń[...]
EN In the paper the of the program for development of renewable energy utilization in both EU and Poland is presented Emphasized ave benefits connected with cogeneration of heat and electricity. Biomass can serve as source of biogas, which can be utilized in running of electrical generator. At the pres[...]
4
80%
Przegląd Komunalny
2000 nr 9 81-81
PL Ostatnie lata przyniosły na świecie szybki wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE), a w szczególności energii wiatru. W chwili obecnej OZE pokrywają 6% zapotrzebowania na energię państw Unii Europejskiej. Do roku 2010 udział OZE w bilansie UE ma osiągnąć poziom 12%.
5
80%
Polska Energetyka Słoneczna
2008 nr 1-4 37-40
PL W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących zasobów energii wiatrowej na terenie Rolniczego Zakładu Doświadczalnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Żelaznej k. Skierniewic (woj. łódzkie) w roku 2008. Wyniki zostały uzyskane za pomocą meteorologicznej stacji pomiarowej zainstalowanej w[...]
6
80%
Czasopismo Techniczne. Chemia
PL Kryzys energetyczny lat siedemdziesiątych przyspieszył rozwój alternatywnych źródeł energii. W latach 90. nastąpił rozwój tych źródeł energii wywołany zaobserwowanym globalnym ociepleniem klimatu, którego przyczyną jest wykorzystanie konwencjonalnych źródeł energii. W artykule przedstawiono stan i p[...]
EN In the 1970s, oil shortages pushed the development of alternative energy sources. In the 1990s, the push came from a renewed concern for the environment in response to scientific studies indicating potential changes to the global climate if the use of fossil fuels continued to increase. Wind energy [...]
7
80%
Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery / Politechnika Łódzka
2004 nr 125 119-132
PL Wraz z wejściem w życie ustawy o energii odnawialnej (niem. skr. EEG) w roku 2000 rozpoczął się w Niemczech niepowtarzalny na skalę światową rozwój instalacji wytwarzających energię elektryczną z energii wiatrowej. Przy tym należy podkreślić, że w Niemczech z powodu występowania klimatu przejściowe[...]
8
80%
Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery / Politechnika Łódzka
2004 nr 125 109-117
PL Rozwój techniki energii wiatru staje się szczególnie wyraźny, jeżeli spojrzeć na coraz większe wymiary siłowni wiatrowych cieszących się dużym zainteresowaniem rynku. Obecnie wszyscy producenci seryjnie wytwarzają systemy 1,5 MW i więcej mocy nominalnej, niektórzy z nich wypróbowują już kolejne więk[...]
9
80%
Polska Energetyka Słoneczna
2006 nr 3-4 18-27
PL Prognozowanie lokalnych zasobów energii należy do kluczowych elementów przygotowania inwestycji, często przesądzających o ich powodzeniu. Jest to zadanie złożone i może być obciążone względnie dużym błędem. Stąd ogromna waga jaką przywiązuje się do starannego prognozowania. Powszechnie stosowane są [...]
10
80%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Stanowisko pomiarowe usytuowane na terenie Wydziału Techniki i Energetyki Akademii Rolniczej ma na celu weryfikację terenu oraz analizę energii wiatru. Rozwiązanie dzięki zastosowaniu nowoczesnej techniki obecnie przechodzi aktualnie próby, które mają zweryfikować przydatność do celów meteorologiczn[...]
EN A system with a 30 m high mast for measuring wind data (direction and speed) was described. The system works in the area of the Department of Agriculture Energy of Agriculture University - Cracow.
11
80%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Omówiono eksperymantalne badania mocy zespołów wiatrowych współdziałających z systemem elektroenergetycznym. Podano też procedurę określenia podstawowej wielkości charakteryzującej pracę turbiny wiatrowej, tzw. pomiarową krzywą mocy, która przedstawia sobą zależność chwilowych wartości mocy użyteczn[...]
12
80%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2016 No. 87 83--95
PL W pracy odniesiono się do problemu niestabilności dostaw energii elektrycznej przez energetykę wiatrową. Na początku wspomniano o dyrektywach Unii Europejskiej, zachęcających do rozwoju sektora odnawialnych źródeł energii. Celem szerszego wprowadzenia do tematu dokonano w pracy skróconej charakterys[...]
EN In this paper reference was made to the problem of instability in supply of electricity by wind power. At the beginning been mentioned directives of the European Union, encouraging the development of renewable energy sector. The aim of a broader introduction to the topic has been made in paper the s[...]
13
80%
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL W opracowaniu dokonano charakterystyki energii wiatru i sposobu jej przetwarzania w energię elektryczną. Zaprezentowano dwa rozwiązania konstrukcji turbin wiatrowych o pionowej osi obrotu i o poziomej osi obrotu uwzględniają ich wady i zalety. Ponadto przeanalizowano warunki klimatyczne w Polsce pod[...]
EN The purpose of this paper is to characterise the wind energy and to describe its conversion into electric energy. The article presents two design variants for wind energy conversion which are vertical axis wind turbine and horizontal axis wind turbine, pointing out their advantages and disadvantages[...]
14
80%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2014 No. 79 141--147
PL Artykuł przedstawia projekt hybrydowej elektrowni słoneczno-wiatrowej. W pracy przedstawiono zagadnienia, związane z wytwarzaniem energii elektrycznej z zastosowaniem turbin wiatrowych i paneli fotowoltaicznych. W opracowaniu zaprezentowano projekt elektrowni hybrydowej podwójnej, zbudowany z elektr[...]
EN The article presents the design of a hybrid solar-wind power plant. The paper presents issues related to electricity generation using wind turbines and photovoltaic panels. The paper presents a hybrid dual power project built with wind and solar power. The project describes the design assumptions, s[...]
15
70%
Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery / Politechnika Łódzka
2003 nr 124 83-92
PL Energetyka wiatrowa jest obecnie na świecie jedną z najdynamiczniej rozwijających się gałęzi przemysłu. W Polsce jednak realizacja inwestycji z tego zakresu napotyka nadal na liczne przeszkody. W artykule opisano bariery blokujące rozwój energetyki wiatrowej, istniejące w zakresie polityki, prawa bu[...]
16
70%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Przedstawiono możliwości wyznaczania strumieni objętości powietrza wywiewanego przez wywietrzniki z wykorzystaniem tylko energii wiatru oraz równoczesnym wykorzystaniem energii wiatru i wyporu grawitacyjnego powietrza w pomieszczeniu wentylowanym.
17
70%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Spalanie paliw kopalnych, szczególnie węgla i pochodnych ropy naftowej, jest główną przyczyną wzrastającego stężenia CO2 w atmosferze ziemskiej. Efektem tego jest postępujące globalne ocieplenie prowadzące do trwałych zmian klimatycznych. Ta zmiana klimatu uważana jest za jedno z największych zagroż[...]
18
70%
Czysta Energia
2015 Nr 4 34--36
19
61%
Polityka Energetyczna
2011 T. 14, z. 1 271-280
PL Wzrost mocy zainstalowanej w źródłach odnawialnych w Polsce w ostatnich latach zawdzięczamy głównie turbinom wiatrowym. Zmiennooeć i nieprzewidywalnooeć warunków pogodowych w pewnych okresach roku powoduje trudnooeci w bilansowaniu energii wiatrowej. W artykule przedstawiono problem zabezpieczenia p[...]
EN Increase of installed capacity from renewable sources in Poland in recent years mainly due to the wind turbines. Variability and unpredictability of the weather conditions at certain times of the year makes it difficult of balancing of wind energy. The paper was presented to the problem of security [...]
20
61%
Napędy i Sterowanie
PL W artykule zaprezentowano zagadnienia związane z szacowaniem zasobów energetycznych wiatru. Przedstawiono metodę bazującą na rozkładzie gęstości prawdopodobieństwa Weibulla oraz wykorzystującą analizę danych pomiarowych prędkości wiatru. Dokonano porównania wyników oraz odniesiono je do możliwości s[...]
EN The paper describes wind energy resources assessment issues. A method based on Weibull probability density distribution and a method using wind speed measurement data analysis are presented.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last