Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 20
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  energia promieniowania słonecznego
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Czysta Energia
2010 Nr 1 18-19
PL Systemy fotowoltaiczne (PV) stanowią proekologiczną alternatywę dla konwencjonalnych źródeł zasilania. Układy te, przetwarzające energię promieniowania słonecznego na energię elektryczną, wpisują się w strategię zrównoważonego rozwoju dzięki stałemu technologicznemu postepowi i znaczącej redukcji ko[...]
2
100%
Czysta Energia
2010 nr 3 32-33
PL Przetwarzanie promieniowania słonecznego w energię elektryczną jest systematycznie udoskonalane, ale wciąż jeszcze daleko nam do granic możliwości. W 2009 r. wytwarzano ogniwa fotowoltaiczne o sprawności w granicach 15-18%. Jednak już w latach 2025-2030 sprawność ma wzrosnąć do ok. 50%.
3
80%
Postępy Nauki i Techniki
2009 nr 3 83-95
PL W artykule omówiono wpływ wybranych czynników na proces projekto­wania odpowiedniego układu pozyskiwania energii oraz możliwości realizacji obiektów wykorzystujących energię promieniowania słonecznego. Przedstawiono przykłady skojarzonych układów pozyskiwania cieplej wody i wytwarzania ciepła pochod[...]
EN The paper defines and describes factors that should be considered by designers of integra­ted energy supply systems that incorporate solar systems in particular. In the first point, the author establishes the hierarchy of criteria to apply at subsequent phases of the decision processes carried out w[...]
4
80%
Czysta Energia
2010 Nr 7-8 22-23
PL Wykorzystanie energii słonecznej do bezpośredniego przetwarzania na energię elektryczną jest niezwykle interesującym zadaniem ze względu na ochronę środowiska oraz powszechną dostępność energii słonecznej.
5
80%
Czysta Energia
2010 Nr 10 30-32
PL Instalacje wykorzystujące energię słoneczną cieplną stają się w Polsce bardzo popularne, czyli przestają być dobrem luksusowym. Dotychczas w kraju zainstalowano ponad 0,5 mln m2 kolektorów słonecznych. Polska staje się coraz bardziej atrakcyjnym krajem dla przemysłu energetyki słonecznej oraz rosnąc[...]
6
80%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2011 T. 42, nr 9 375-378
PL Przeanalizowano możliwość wykorzystania energii słonecznej do podgrzania c.w.u. Obiektem badań był WSS im. NMP w Częstochowie. Przedstawiono wyniki badań instalacji kolektorów słonecznych będących wyposażeniem szpitala. Instalacja ta wspomaga przygotowanie c.w.u. Badania dotyczyły wpływu zmienności [...]
EN The possibility of using solar energy for heating of usable hot water (uhw) has been analysed. The object under test was Our Lady Specialist Hospital in Częstochowa. The results of investigations of solar installations in the hospital have been presented. The installation supports the preparation of[...]
7
80%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2011 T. 42, nr 3 115-118
PL W artykule zaprezentowano możliwości zastosowania do celów chłodzenia systemu klimatyzacji z wykorzystaniem adsorpcyjnego urządzenia chłodzącego zasilanego energią promieniowania słonecznego. Przedstawiony został podział systemów klimatyzacji słonecznej oraz udogodnienia płynące z zastosowania układ[...]
EN The article presents the potential use of an adsorption cooling unit provided for cooling an air conditioning system, and supplied by solar radiation energy. Classification of solar air-conditioning systems and the benefits arising from the application of adsorption systems are presented as compared[...]
8
70%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2013 nr 3 12--18
PL W artykule przedstawiono wybrane rozwiązania energooszczędne stosowane w systemach klimatyzacyjnych. Zaprezentowano systemy wykorzystujące pośrednie i bezpośrednie wymienniki wyparne, stosujące pompy ciepła oraz wykorzystujące energię promieniowania słonecznego (kolektory słoneczne i panele fotowolt[...]
9
61%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2010 T. 41, nr 9 295-297
PL W artykule rozważono możliwości wykorzystania do celów grzewczych podstawowych źródeł energii odnawialnej: ener­gię promieniowania słonecznego (konwersja Ibtotermiczna oraz fotoelektryczna) i energię wiatru. Obliczono koszt wy­twarzania 1 kWh energii elektrycznej w źródłach o różnych mocach i pracuj[...]
EN The possibility of using the main renewable energy sources for heating purposes are discussed in the paper. They include solar radiation energy (photothermal and photoeleetrie con-version) and wind energy. The lkWh of eleetrie energy in the sources with various powers has been calculated taking into[...]
10
61%
Energetyka
2017 nr 2 83--88
PL Artykuł dotyczy mikrogeneratora czyli urządzenia pozyskującego zarówno energię słońca, wiatru jak i prądów konwekcyjnych, którą następnie przetwarza na energię elektryczną. Moc mikrogeneratora wynosi poniżej 100 watów. Z założenia może być on wykorzystywany do zasilania akumulatorów, dedykowanych ur[...]
EN Described is a microgenerator – a device acquiring energy from sunlight, wind and convection currents and converting it into electric energy. The capacity of such microgenerator is below 100 watts and it can by definition be used to recharge batteries, feed dedicated devices (monitoring) or emergenc[...]
11
61%
Instal
2017 nr 11 42--45
PL Ogniwa fotowoltaiczne mają tę właściwość, że im wyższa jest ich temperatura tym niższą osiągają sprawność. Jednym z rozwiązań tego problemu jest zastosowanie modułów fotowoltaicznych zintegrowanych z kolektorami słonecznymi – PV/T (ang. photovoltaic/thermal), które pozwalają na odbiór ciepła od ogni[...]
EN One of the most important problem associated with photovoltaic conversion is that most of the absorbed solar energy is converted to heat, which raises temperature of the photovoltaic cells. Efficiency of the photovoltaic cells decreases when the temperature increases. There are considered different [...]
12
51%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2013 T. 44, nr 11 466--469
PL W artykule wykazano potrzebę magazynowania ciepła niskotemperaturowego powstałego w wyniku konwersji promieniowania słonecznego w systemie rozproszonym, w cyklu dobowym i sezonowym. Zaprezentowano wyniki badań wstępnych rozkładu temperatury w parafinie. Wyznaczono krzywe temperaturowe parafiny w róż[...]
EN The article showed the need for low-temperature heat thermal energy storage resulting from the conversion of solar radiation in a distributed system, the a daily and seasonal cycle. The results of preliminary studies of the temperature distribution in paraffin was presented. Paraffins curves of temp[...]
13
51%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL W referacie zaprezentowano pracownię pyranometryczną uruchomioną na terenie Katedry Podstaw Inżynierii Produkcji w Warszawie. Przedstawiono możliwości badawcze stanowiska oraz porównanie napromienienia płaszczyzny nadążającej za pozycją Słońca z napromienieniem płaszczyzny bazowej - poziomej.
EN The paper presents Pyranometers Station. It has worked since may 2005 in Department of Fundamental Engineering, Warsaw Ariculture University (SGGW).The solar irradiance researching possibilities are desribed. The comprision of solar radiation on moving - the sun tracking surface and hrizontal (based[...]
14
51%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL W referacie opisano warunki dostepności energii promieniowania słonecznego, ze szczególnym uwzględnieniem warunków krajowych, w tym napromieniowania różnie usytuawanych powierzchni. Określono i wyszczególniono możliwości stosowania różnych rozwiązań instalacyjnych, jak i rozwiązań obudowy budynku.
EN The paper describes the availability of solar energy, with focus on Polish conditions. The irradiation of surfaces with different inclination and orientation is well as solar passive systems and solar architecture in Poland are presented.
15
51%
Rynek Instalacyjny
2015 Nr 1-2 45--50
PL Obowiązująca od października 2014 r. metodyka obliczeń charakterystyki energetycznej budynków zawiera szereg odwołań do norm przedmiotowych. W pierwszej części artykułu (RI 12/2014) przedstawiono zagadnienia związane z obliczaniem strat ciepła przez przenikanie i wentylację. Część druga poświęcona j[...]
EN A new methodology for the calculation of the energy performance of buildings is applied from October 2014. In the first part of the article (RI 12/2014) there are presented the issues related to the calculation of heat loss through transmission and ventilation. The second part is dedicated to the so[...]
16
51%
Przegląd Elektrotechniczny
2017 R. 93, nr 7 86--91
PL Celem przeprowadzonych badań było zbadanie czasowej oraz przestrzennej komplementarności energii promieniowania słonecznego oraz wiatru w wybranych lokalizacjach na terenie Polski. W pracy podjęto się odpowiedzi na następujące pytania: a) czy dystrybucja przestrzenna instalacji fotowoltaicznych oraz[...]
EN The aim of this paper was the assessment of spatial and temporal complementarity of wind and solar resources based on selected locations in Poland. More specifically, we asked the following questions: a) does the spatial distribution of photovoltaic systems and wind farms own the property of smoothi[...]
17
51%
Przemysł Chemiczny
2012 T. 91, nr 7 1335-1346
18
51%
Inżynieria i Ochrona Środowiska
2004 T. 7, nr 2 209-225
PL Przedstawiono metodę teoretyczną badania kolektorów słonecznych, bazującą na procedurze Exodus. Model cieplny kolektora energii promieniowania słonecznego zastąpiono modelem probabilistycznym rozchodzenia się cząstek błądzących. Modelowanie zjawisk cieplnych, zachodzących podczas pracy kolektora sło[...]
EN The paper presents a theoretical method for a solar collector function analysis, using the Exodus procedure. Processes of a complex heat exchange are described on the assumption that a solar collector makes up a three--omogeneous-elements system: a glass cover, an absorber plate and a working fluid.[...]
19
41%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2017 z. 64, nr 1 181--188
PL Przeszklenia w budownictwie jednorodzinnym energooszczędnym pełnią istotną funkcję w kształtowaniu bilansu energetycznego budynku. Przez przeszklenia zachodzi strata ciepła przez przenikanie. Dzięki przeszkleniom zachodzi również uzysk energii cieplnej z promieniowania słonecznego. Nadmierny uzysk e[...]
EN Glazing in energy-efficient single-family housing play a significant role in shaping the energy balance of a building. Heat loss through windows occurs due to transmission. There also occurs heat gain from solar radiation through glazing. Excessive heat gain in the summer can lead to overheating of [...]
20
41%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2018 T. 49, nr 11 444--449
PL W artykule podjęto próbę określenia wpływu wykorzystania ciepła przemiany fazowej parafiny w próżniowo-rurowym kolektorze słonecznym na parametry pracy instalacji ciepłej wody użytkowej. Wyznaczono temperaturę wody w zasobniku ciepłej wody oraz udział energii promieniowania słonecznego w jej przygot[...]
EN The article presents the influence of latent heat of paraffin in an evacuated tube solar collector on the operation parameters of domestic hot water installation. The water temperature in the domestic hot water tank and the share of solar energy in the preparation of domestic hot water were determin[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last