Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 37
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  energia odpadowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W pracy zaprezentowano kilka możliwych wariantów pracy absorpcyjnego systemu ziębno - grzewczego, a tym samym różne możliwości zagospodarowania ciepła odpadowego do grzania, suszenia, klimatyzacji pomieszczeń a także bezpośredniego oziębiania. Zwrócono uwagę na konieczność przeprowadzania każdorazow[...]
EN Heat recovery is usually thermodynamically justified, economically profitable and ecologically necessary. In a practice saving of energy is limited by parameters of a waste heat source, ground conditions and heating demand on the year. The authors propose use for that aim of an absorption heating-co[...]
2
80%
Pneumatyka
1999 nr 1 40-41
PL Problem zużycia energii przy produkcji sprężonego powietrza jest ciągle problemem kluczowym. Kolejny raz warto podkreślić, jak drogie jest to medium. Przykładem na to może być fakt, że koszty energii poniesione w okresie 1 roku dla sprężarki pracującej w sposób ciągły na dwie zmiany przewyższają kos[...]
3
80%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2003 nr 11 46-51
4
80%
Gospodarka Paliwami i Energią
2002 nr 11 16-21
PL Przedstawiono zagadnienia związane z zastosowaniem absorpcyjnych urządzeń grzewczych i chłodniczych, zasilanych energią odpadową. W części pierwszej omówiono różne warianty pracy urządzeń absorpcyjnych. Zwrócono uwagę na celowość zastosowania tych urządzeń w miejskich systemach ciepłowniczych szczeg[...]
EN In the paper, aspects of the application absorption heating and cooling systems supporting by waste heat recovery have been presented. In the first part different variants of work of these installations have been discussed. Moreover, special attention has been given to the aim of using the absorptio[...]
5
80%
Rynek Instalacyjny
2002 Nr 11 68--71
PL Racjonalne gospodarowanie energią jest nakazem chwili, gdyż wymagaj ą tego tak względy ekonomiczne (konkurencja), jak i względy ekologiczne (zanieczyszczenie środowiska).
6
80%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2005 nr 1-2 70-75
7
80%
Utrzymanie Ruchu
2018 Nr 3 12--15
PL W zakładach przemysłowych często występują procesy technologiczne, które zużywają duże ilości ciepła (przemysł odlewniczy, hartownie, mleczarnie, przemysł spożywczy, papiernie, przemysł meblarski). Ciepło to może być dostarczane w różnej formie (para, ciepło w wodzie gorącej, spaliny ze spalania pal[...]
8
80%
Energetyka Cieplna i Zawodowa
2017 Nr 5 78--84
PL Okazuje się, że statki zużywają ponad 100 milionów ton paliwa rocznie! Należy podkreślić fakt, iż co najmniej kilkadziesiąt procent energii zawartej w paliwie jest bezpowrotnie „rozpraszana” w atmosferze. Olbrzymia więc ilość kilkudziesięciu ton paliwa rocznie stanowi niewykorzystany zasób energetyc[...]
9
70%
Gospodarka Paliwami i Energią
2003 nr 5-6 27-30
10
70%
Gospodarka Paliwami i Energią
2001 nr 12 15-17
PL Praca dotyczy możliwości podwyższenia efektywności utylizacji energii odpadowej w przemyśle przez stosowanie instalacji do produkcji ciepłej wody oraz poprawę jakości odpadowych nośników energetycznych dzięki podwyższeniu ich temperatury. Wskutek wyższej temperatury gazów odlotowych odzyskiwanie ene[...]
EN The paper deals with the possibililies of efficiency improvement of industrial waste energy utilizalion by increasing the temperature of the waste energy carriers and by the production of hot water. Owing to higher temperature of waste gases it is easier to recover their energy in a waste heat boi!e[...]
11
70%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Zwrócono uwagę na zasadę i zalety pasywnego wykorzystania energii słonecznej do ogrzewania pomieszczeń. Omówiono wyniki własnych badań sprawności helioaktywnych elementów budynku oraz efektywności energetycznej tworzonego przez nie systemu pozyskiwania, akumulacji i dystrybucji ciepła słonecznego. W[...]
12
61%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2013 nr 11 482--485
PL Artykuł podejmujący tematykę skojarzonej produkcji energii cieplnej i elektrycznej, pozyskiwanych w oparciu o siłownię ORC. Przedstawiono w nim koncepcję zagospodarowania energii odpadowej w ciepłowni w postaci odzysku ciepła spalin z kotła wodnego do wytwarzania energii elektrycznej za pomocą kogen[...]
EN The idea of heat recovery from a water boiler for the use of heat-electricity cogeneration in ORC system is presented. The use of ethanol or R 134a is analysed with the result of better efficiency for ethanol. The proposed system is not economically viable, but has other advantages also from the eco[...]
13
61%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy zawarto analizę energochłonności wybranych pieców taśmowych i obrotowych firmy Werner&Pflaiderer. Największą energochłonnością charakteryzowały się piece taśmowe zużywające do produkcji 1źMg pieczywa 1454,1 MJ energii. Przedstawiono koncepcję zmniejszenia zużycia energii poprzez zagospodarow[...]
EN The purpose of this paper was to analyze energy consumption volumes in selected Werner & Pfleiderer Company-manufactured tape baking ovens and rotary rack ovens, and to find an explanation for variability of their energy consumption levels. The highest level of energy consumption conveyor stove char[...]
14
61%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska
EN The paper presents a mathematical model of three variants of a power plant: a steam power plant using fossil fuel and waste energy, and a binary power plant with water and R245ca as working media, powered with fossil fuel and co-powered with waste energy. Based on the calculations performed the conc[...]
15
61%
Przegląd Komunalny
2002 nr 12 66-68
PL W listopadowym numerze "Przeglądu Komunalnego" publikowaliśmy pierwszą część pracy pt.: Niekonwencjonalne źródła energii, która dotyczyła energii pozyskiwanej z wód i wykorzystania promieniowania słonecznego. W bieżącym numerze, zgodnie z zapowiedzią, omówiona zostanie energia wiatru, biomasy, wnętr[...]
16
61%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 2 110-111
PL W pracy przedstawiono sposoby wykorzystania energii odpadowej powstałej w przemyśle spożywczym. Przedstawiono możliwości jej wykorzystania w instalacji centralnej stacji mycia (CIP) i w instalacjach zapobiegających przemarzaniu gruntu w chłodniach. Opisano również możliwości wykorzystania tej energi[...]
EN Utilization methods dealing with waste energy arisen in food industry were presented in this paper. Possibilities of Utilization of this energy in a central installation of cleaning plant (CIP) and in systems preven-ting frost penetration into ground of refrigeration plants arę shown. Usage this ene[...]
17
61%
Gospodarka Paliwami i Energią
2002 nr 11 2-5
PL Omówiono zasady działania układów ziębno-grzejnych. Przedstawiono sposoby oceny zasobów energii odpadowej wykorzystanej w tych układach. Omówiono charakterystyki energetyczne amoniakalnej i bromolitowej ziębiarki absorpcyjnej. Przedstawiono wpływ zmienności parametrów eksploatacyjnych źródła energii[...]
EN The principles of the operation of cooling-heating systems have been clarified. The ways of the determination of waste energy utylized in these systems have been presented. The energy characteristics of the ammonia absorption and bromine-lithium refrigerator have been explained. The influence of the[...]
18
61%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Przedstawiono koncepcję modernizacji kotłowni zasilającej w ciepło kopalnię i/lub przyległe osiedle mieszkaniowe, wykonanej pod kątem zagospodarowania dołowych wód kopalnianych do celów ciepłowniczych. W koncepcji zaplanowano zastosowanie jako podstawowego źródła ciepła zespołu: zasilany gazem spali[...]
19
61%
Energetyka
2002 nr 9 678-681
20
61%
Energetyka
2015 nr 1 50--53
PL Energia odpadowa powstająca jako uboczny efekt procesu technologicznego, umiejętnie zagospodarowana, może w określonych sytuacjach przyczynić się do poprawy energochłonności przedsiębiorstwa. Jej wykorzystanie oraz stopień przydatności uzależnione są jednak od szeregu parametrów energetycznych, któr[...]
EN Waste energy, generated as a technological process side effect and skillfully utilized, in some situations can contribute to a company energy consumption reduction. However, its utilization and suitability rate depend on a number of energy parameters which influence technical abilities as well as th[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last