Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 701
first rewind previous Strona / 36 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  energia odnawialna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Rynek Energii
2000 nr 3 2-6
PL Omówiono znaczenie technologii wykorzystujących odnawialne zasoby energetyczne w warunkach restrukturyzacji polskiej elektroenergetyki oraz w warunkach amerykańskich. Wskazano na potrzebę uzyskiwania poparcia dla rozwoju odnawialnych źródeł energii poprzez środowiskowe atrybuty "zielonej energii".
2
63%
Rocznik Ochrona Środowiska
2013 Tom 15, cz. 1 314--323
PL W ostatnich dziesięcioleciach nastąpiła zasadnicza zmiana w sposobie wykorzystania osadów ściekowych. W latach 90-tych komunalne osady ściekowe zatapiano w morzach lub wykorzystywano jako nawóz na gruntach rolnych. Alternatywą było spalanie osadu lub składowanie. Od roku 1998 r. celem ochrony środow[...]
3
63%
Czysta Energia
2010 Nr 2 9-9
PL Wysokie zapotrzebowanie na energię, nieadekwatny poziom rozwoju infrastruktury wytwórczej i transportowej paliw oraz energii, znaczne uzależnienie od zewnętrznych dostaw gazu ziemnego i niemal pełne od zewnętrznych dostaw ropy naftowej, a także zobowiązania w zakresie ochrony środowiska, zwiększają [...]
4
63%
Czysta Energia
2010 nr 3 9-9
PL Premier Waldemar Pawlak 23 lutego 2010 r. podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródł[...]
5
63%
Czysta Energia
2010 Nr 4 16-18
PL Mimo wielu wysiłków, mających na celu rozwój i upowszechnienie zrównoważonej energii, przez najbliższe dziesięciolecia świat będzie uzależniony od paliw kopalnych. Zielone technologie są doskonalone, a efektywność energetyczna staje się jednym z priorytetów polityk energetycznych większości państw.
6
63%
Czysta Energia
2010 Nr 4 36-38
PL Zapotrzebowanie na moc dostarczaną do systemu elektroenergetycznego jest z naturalnych względów zmienne w czasie. Dotyczy to zarówno krótkotrwałych wahań w obrębie każdej doby, jak i zmian o charakterze sezonowym.
7
63%
Czysta Energia
2010 Nr 6 8-8
PL Zgodnie z artykułem 4 ust. 3 Dyrektywy 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE, każde państwo członkowskie do 30 czerwca 2010 r. opracuje i przekaże Komisji Europejskiej Krajowy plan działań[...]
8
63%
Czysta Energia
2010 Nr 4 24-28
PL Energetyka wiatrowa, zaspokajając ok. 2% globalnego zużycia energii elektrycznej, jest już obecnie światowym liderem zielonych technologii, daleko wyprzedzając pod względem udziału w rynku inne nowe dziedziny energetyki odnawialnej.
9
63%
Czysta Energia
2010 Nr 7-8 26-29
PL Nowa dyrektywa 2009/28/WE nakłada wymóg promocji stosowania odnawialnych źródeł energii, Dotyczy to m.in. konieczności monitorowania rynku i efektowności systemów wsparcia energetyki słonecznej, do czego potrzebne są odpowiednie dane.
10
63%
Czysta Energia
2010 Nr 4 30-33
PL Rozwój energetyki wiatrowej w Polsce jest ściśle związany z aktami prawnymi determinującymi opłacalność i możliwość realizacji inwestycji.
11
63%
Czysta Energia
2010 Nr 9 34-35
PL Znaczący wzrost udziału surowca lignocelulozowego z produkcji agrotechnicznej wykorzystywanego w celach energetycznych jest dużym wyzwaniem dla rolnictwa1. Jednakże produkcja żywności stanowi priorytet i pozyskiwanie surowców energetycznych na gruntach rolniczych nie może z nią konkurować.
12
63%
Czysta Energia
2010 Nr 11 18-19
PL Inwestycje w odnawialne źródła energii, pomimo ciągle istniejących trudności administracyjno-formalnych, napotykanych podczas realizacji, cieszą się dużym zainteresowaniem.
13
63%
Czysta Energia
2010 Nr 5 18-19
PL Pod koniec lutego tego roku ukazał się po raz pierwszy Krajowy raport benchmarkingowy opublikowany przez Urząd Regulacji Energetyki (URE). Brak wiarygodnych danych z wcześniejszych okresów nie pozwala jeszcze na analizę zmian zachodzących w krajowym systemie elektroenergetycznym w kontekście niezawo[...]
14
63%
Czysta Energia
2010 Nr 9 38-39
PL Propozycję wykorzystania potencjału niskich spadów na rzekach i relatywnie dużych przepływów z zastosowaniem francuskiej technologii przedstawiono w numerze 7-8/2010. Potencjał energetyczny polskich rzek to jednak nie tylko duże i stabilne przepływy.
15
63%
Czysta Energia
2010 Nr 9 36-36
PL Debatując nad rozwojem odnawialnych źródeł energii, uwzględnia się przede wszystkim budowę elektrowni wodnych wszędzie tam, gdzie jest to tylko możliwe. Są to bowiem procesowo-technicznie relatywnie proste budowle i w dodatku z wysokim stopniem niezawodności eksploatacyjnej.
16
63%
Czysta Energia
2010 Nr 7-8 32-33
PL Uczniowie Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1 w Krakowie i studenci Państwowej Akademii Rolniczej w Połtawie biorą udział w projekcie edukacyjnym dla młodzieży z Polski i Ukrainy.
17
63%
Elektro Info
2009 nr 1-2 73-77
18
63%
Rynek Energii
2003 nr 2 25-30
PL W pracy przedstawiono zagadnienia związane z energetyką odnawialną w Polsce na tle krajowego bilansu paliwowo-energetycznego. Scharakteryzowano możliwości i uwarunkowanie dotyczące wprowadzenia na szerszą skale źródeł energii odnawialnej. Dokonano syntetycznego przeglądu obiegów energetyki odnawialn[...]
EN The paper presents questions cocerning a share of reneveble energy souces in the energy balance in Poland. Conditions and possibilites regarding a large- scale explotation of renevables are characterised. A synthetic review of existing power industry object based on renewable sources is given. Barri[...]
19
63%
Gospodarka Paliwami i Energią
2002 nr 5-6 11-16
20
63%
Rynek Energii
2000 nr 3 7-9
PL Przedstawiono niektóre akty prawne regulujące wykorzystanie energii odnawialnej w Polsce, Europie i na świecie. Zamieszczono dane liczbowe określające wzrost udziału energii odnawialnej w krajowej produkcji energii elektrycznej według różnych scenariuszy rozwoju.
first rewind previous Strona / 36 next fast forward last