Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 312
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  energia geotermalna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Czysta Energia
2010 Nr 2 9-9
PL Wysokie zapotrzebowanie na energię, nieadekwatny poziom rozwoju infrastruktury wytwórczej i transportowej paliw oraz energii, znaczne uzależnienie od zewnętrznych dostaw gazu ziemnego i niemal pełne od zewnętrznych dostaw ropy naftowej, a także zobowiązania w zakresie ochrony środowiska, zwiększają [...]
2
100%
Czysta Energia
2010 Nr 10 16-17
PL Według Dyrekcji Generalnej ds. Energii i Transportu Komisji Europejskiej, budynki są dzisiaj odpowiedzialne za ponad 40% ogólnego zużycia energii w całej Unii Europejskiej. Z badań Komisji wynika, że przez następnych 10 lat potencjalne usprawnienia efektywności energetycznej mogłyby zredukować koszt[...]
3
100%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2000 nr 1 4-10
PL Energia geotermalna jest wiarygodnym źródłem energii a została odkryta na zdecydowanej większości naszego globu. Jest ona użytkowana przez konwencjonalne technologie. Energia wód geotermalnych jest stosowana, w ogromnej skali, w komunalnych systemach ciepłowniczych przez ponad 50 lat, a do produkcji[...]
EN The geothermal energy is a reliable source of energy that has been found at most ports of the globe. It is utilised by classical technologies. Since more than 50 years the geothermal water energy is used on a large scale in municipal heat engineering systems, and for 30 years plus it has been utilis[...]
4
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje
2001 z. 21 179-190
PL W instalacjach wykorzystujących ciepło geotermalne istotnym jest, aby temperatura wody opuszczającej systemy ogrzewcze odbiorców była jak najniższa, tak by mogła determinować temperaturę zatłaczanej wody geotermalnej. Aby spełnić to wymaganie należy łączyć odbiorców posiadających wysokotemperaturowe[...]
EN The profitable heat exchange between the geothermal and network waters is one of the crucial factors in the optimal consumption of geothermal energy. Therefore, in geothermal heating systems, the temperaturę of water returning from the heating systems on the consumers' side should be as Iow as possi[...]
5
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje
2002 T. 3, z. 22 841-848
PL W referacie przedstawiono ogólny sposób obliczania ilości pozyskiwanego ciepła w wymienniku, na podstawie uporządkowanego wykresu zapotrzebowania ciepła dla celów ogrzewczych z uwzględnieniem trzech rodzajów regulacji wody sieciowej: jakościowej, ilościowej oraz ilościowo-jakościowej. Dla wszystkich[...]
EN In this paper a general procedure of energy amount calculation has been presented, which is extracted in heat exchanger, on the basis of systematic heat demand diagram for heating purposes, taking into consideration tree methods of municipal water regulation: quantity, quality and mixing control. Fo[...]
6
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje
2002 T. 3, z. 22 848-856
PL W pracy przedstawiono wyniki obliczeń pozyskiwania energii geotermalnej w wymienniku współpracującym z pojedynczym dubletem wydobywczo-zatłacząjącym. Po stronie wody sieciowej wymiennik ciepła współpracuje z pompa ciepła oraz kotłem szczytowym. Sieć ciepłownicza zasila dwie grupy szeregowo podłączon[...]
EN The calculation results of obtained geothermal water energy are presented in this paper. The heating plant consists of geothermal intake (two-hole system), heat exchanger, absorption heat pump and peak boiler. The are two types of receivers (two heating systems) namely: space and floor heating. The [...]
7
100%
Rynek Energii
1998 nr 4 24-29
PL W artykule omówiono dwa projekty komercyjnego wykorzystania energii geometralnej w elektroenergetyce. Projekty te, opracowane i opatentowane przez autora artykułu, oczekują na realizację.
8
100%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
PL Rozwój gospodarki światowej odbywał się. dotąd kosztem szybkiego zużywania nieodnawialnych źródeł energii. Wśród źródeł odnawialnych, na trzecim miejscu wyróżnia się. energie, geotermalną. Zasoby energii geotcrmalnej nic są dokładnie znane. Strumień ciepła wypromicniowywany przez Ziemie w ciągu roku[...]
EN The world economic development has taken place up to now at the cost of the rapid consumption of the conventional sources of energy. Among the renewable sources the third place is occupied by the geothermal energy. Its resources are not known exactly. The heat flux emission from the earth averages 1[...]
9
100%
Rynek Instalacyjny
2007 Nr 7-8 81--83
PL W artykule zwrócono uwagę na kilka aspektów wykorzystania energii geotermalnej do celów grzewczych, które pozwolą Czytelnikom na głębsze i szersze spojrzenie na energię geotermalną i jej wykorzystanie w Polsce.
10
80%
Technika Poszukiwań Geologicznych
2006 R. 45, nr 2 109-111
11
80%
Technika Poszukiwań Geologicznych
2013 R. 52, nr 1 103--114
PL Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Zakład Centralny Zakład Odwadniania Kopalń (CZOK) z siedzibą w Czeladzi powołany został w związku z koniecznością prowadzenia odwadniania zlikwidowanych kopalń, w celu ochrony przed zatopieniem kopalń istniejących. Zakład CZOK odwadnia 15 zlikwidowanych kopalń węg[...]
EN Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Zakład Centralny Zakład Odwadniania Kopalń (CZOK) based in Czeladź was created to dewaterate closed coal mines, in order to protect existing mines from beeing flooded. The CZOK dewaters 15 closed coal mines. In 2008 the CZOK joined the water’s mine heat recovery p[...]
12
80%
Instal
2012 nr 2 14-16
PL Jednym ze sposobów realizacji zrównoważonego rozwoju energetyki w Polsce jest pozyskiwanie i wykorzystywanie zasobów energii odnawialnej. Wymuszają je stosowne dyrektywy unijne oraz krajowe ustawy implementacyjne i przepisy wykonawcze. Przy zagospodarowywaniu odnawialnych zasobów energii odnawialnyc[...]
13
80%
Technika Poszukiwań Geologicznych
2009 R. 48, nr 2 151-153
14
80%
Przegląd Geologiczny
EN A general layout and principle of operation of the power plants based on the Organic Rankine Cycle (ORC) are presented together with an overall analysis of the effectiveness of such type of installations. This is followed by a more detailed description of the ORC research installation that has been [...]
15
80%
Technika Poszukiwań Geologicznych
PL Deklaracja z Bali - energia geotermalna może zmienić świat
EN Bali declaration - geothermal - the energy to change the world
16
80%
Technika Poszukiwań Geologicznych
PL Kiril Popovski, jeden z najwybitniejszych naukowców i praktyków z zakresu energii geotermalnej - zmarł 22 października 2010 r.
17
80%
Technika Poszukiwań Geologicznych
PL Zaprezentowano dwie oryginalne metody wytwarzania wody zdatnej do picia poprzez destylację wody morskiej z wykorzystaniem energii geotermalnej. Omówiono dwie technologie. Pierwsza z nich wykorzystuje wody termalne pochodzące z naturalnych źródeł lub z otworów wiertniczych (niekiedy woda termalna wys[...]
EN Modern technology of fresh water production using sea water and geothermal energy is presented. Two methods are described: 1) technology with the use of geothermal springs (naturaI) or hot water obtained from borcholes as heating medium for distillation of sea water (present sometime after explorat[...]
18
80%
Czysta Energia
2009 Nr 10 28-31
19
80%
Przegląd Komunalny
1998 nr 10 36-36
PL Po głośnej już w naszym kraju inwestycji w Pyrzycach, gdzie wykorzystuje się źródła geotermalne w ogrzewnictwie, możliwościami związanymi z energią geotermalną zainteresowały się władze gmin w różnych regionach Polski. Specjaliści twierdzą, że przynajmniej w kilku regionach zainteresowanie to jest z[...]
20
80%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2009 z. 287 179-186
PL Wykorzystanie energii geotermalnej jest bardzo korzystne ze względów środowiskowych i ekonomicznych, a także istotne dla rekreacji. W artykule dokonano waloryzacji potencjału źródeł geotermalnych w północnej części miasta Koszyce. Jest to obecnie strefa rekreacyjna Anićka, służąca miastu Koszyce. Pr[...]
EN The utilization of geothermal energy brings important benefits in the fields of environment, recreation and economics. This paper describe about evaluation of geothermal potential for resource utilization of geothermal potential in the northern part of Kośice town that presently serves as an urban r[...]
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last