Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 65
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  energia aktywacji
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2008 Nr 80 45-49
EN The power transformers are the key components of power grid from the reliability point of view. Due to operation conditions, aging of particular parts of power transformers appears and this fact also causes changes of the important electrical and mechanical properties. Transformer working life is gi[...]
2
80%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL Dekohezja materiałów polimerowych to wciąż dziedzina, w której mamy wiele pytań bez odpowiedzi. Pomocne w tym przypadku mogą okazać się badania nad energią aktywacji potrzebną do zerwania wiązań między włóknem a osnową. Jej wyznaczenie dostarczyć może cennych informacji na temat zachodzących w kompo[...]
EN One of the methods that is to help to understand relationship between mechanical features of composites and value of energy dissipation can be marking and evaluation of the value of activation energy. Reaching a certain level of stress causes the occurrence of microdefects, it leads to decohesion of[...]
3
80%
Zeszyty Naukowe. Fizyka / Politechnika Opolska
1998 z. 21 73-83
PL Analizując dostępne w literaturze dane doświadczalne o dyfuzji domieszek w ołowiu wykazano istnienie korelacji pomiędzy wartościami energii aktywacji dyfuzji atomów domieszkowych w fazie stałej, Qs, i w fazie ciekłej, Q1: Qs/Q1=5. Wykazano też, że wartości energii aktywacji dyfuzji domieszek zarówno[...]
EN By analyzing the experimental data available in the literature on the impurity diffusion in solid and liquid phases of lead, the existence of a simple correlation between the values of the activation energy for impurity diffusion in liquid and solid phases of lead has been established. t has been al[...]
4
80%
Materiały Wysokoenergetyczne
2009 T. 1 117--126
PL Przeprowadzono badania wysokoenergetycznych układów heterogenicznych zawierających dodatki o zmniejszonej wrażliwości na bodźce zewnętrzne. Badaniu poddano wysokoenergetyczne układy heterogeniczne zawierające FOX-7 otrzymane poprzez proces mieszania i utwardzenia w podwyższonej temperaturze. Określo[...]
5
61%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2011 z. 1/82 43--49
PL W artykule omówiono metody obniżania emisji tlenków azotu NOx silników o zapłonie samoczynnym z wykorzystaniem jako reduktora węglowodorów. Szczegółowo opisano metodę pasywną w której jako reduktor wykorzystywane są węglowodory zawarte w gazach spalinowych, oraz metodę aktywną w której węglowodory d[...]
EN The article discusses methods of reducing NOx emissions of CI engines with the use of hydrocarbons. The two methods were described. The passive method uses hydrocarbons contained in the exhaust gas as a reducer. The active method demands additional hydrocarbons which are provided to the exhaust gas.[...]
6
61%
Scientific Bulletin. Physics / Technical University of Łódź
2010 Vol. 31 87-95
PL Porównano przewodnictwo dwóch matryc epoksydowych, opartych na tym samym monomerze. Monomer epoksydowy miał budowę symetryczną i zawierał grupę bifenylową, która wpłynęła na powstanie dodatkowych przejść fazowych w czystym materiale. Do wytworzenia matryc użyto dwóch amin odpowiedzialnych za różne m[...]
EN Conductivity of two epoxy matrices based on the same monomer was compared. The epoxy monomer had symmetric structure and contained the biphenyl group which induced additional phase transitions in the pure material. Two amines responsible for different curing mechanisms were used to prepare the matri[...]
7
61%
Polish Journal of Applied Chemistry
EN The thermally activated curing behaviour of a series of urethane-dimethacrylates, derived from dicarbamatcs of oligocthylcne glycols monomethacrylates and aliphatic, cycloaliphatic and aromatic diisocyanates, were examined by differential scanning calorimetry (DSC). The effect of monomer structure o[...]
8
61%
Scientific Bulletin. Physics / Technical University of Łódź
1998 Vol. 18 59-68
PL Energia aktywacji pelargonianu cholesterylu policzona została nową metodą. Otrzymana wartość jest dwa razy większa od wartości energii aktywacji uzyskiwanej do tej pory, ponieważ dotąd zaniedbywano wpływ energii swobodnej na proces izotermicznej krystalizacji pelargonianu cholesterylu. Nowa metoda u[...]
EN It is shown that the experimental data contradicts the theoretical Turnbull-Fisher equation G(T) if the values of free activation energy αEA and αFG calculated with traditional method are applied. The correctly calculated values of these energies are about doubled, compared to the old values. The ne[...]
9
61%
Polimery
PL Zsyntetyzowano ester 4-(N-maleimidofenylowy) metakrylanu hydroksypropylowego (MPEHPM) w reakcji 4-N-karboksyfenylomaleimidu (CPMI) z metakrylanem glicydylu (GMA) w obecności chlorku trietylobenzyloamoniowego (TEBAC) jako katalizatora. Otrzymany hybrydowy monomer zawierający zarówno grupy maleimidowe[...]
EN A hybrid monomer on 4-(N-maleimidophenylester) hydroxypropylmethacrylate (MPEHPM) possessing both maleimide and methacrylate groups has been synthesized from 4-N-carboxyphenylmaleimide (CPMI) and glycidylmethacrylate (GMA) in the presence of triethylbenzylamonium chloride (TEBAC) as a catalyst. The [...]
10
61%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 3 69-70
PL Poznanie wpływu temperatury na aktywność enzymu jest bardzo ważne przy optymalnym projektowaniu bioreaktora. W pracy przedstawiono nową metodę wyznaczania parametrów termicznej dezaktywacji enzymów. Algorytm zastosowano do obliczenia energii aktywacji oraz optymalnej temperatury na podstawie użytych[...]
EN Knowledge of the effect of temperature on enzyme activity is very important for optimal design of a bioreactor. In this work, a novel method is proposed to determine parameters of thermal deactivation of enzymes. The algorithm applied for the calculation of activation energies and optimal temperatur[...]
11
61%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL Dekohezja tworzyw sztucznych to dziedzina wiedzy, w której wiele pytań wciąż pozostaje bez odpowiedzi. Pomocne tutaj mogą okazać się badania nad energią aktywacji, rozumianą tutaj jako energię potrzebą do zerwania wiązań między osnową a napełniaczem. Jej wyznaczenie dostarczyć może cennych informacj[...]
EN The research of activation energy are very important when we talk about decohesion of polymer composites. If we know the value of this energy we can describe the failure process of composites more precise.
12
61%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2000 T. 21, z. 2 371-383
PL Wyprowadzono równania modelu kinetycznego syntezy metanolu na przemysłowym katalizatorze Cu/ZnO/MnO3/A1203. Dane doświadczalne, które posłużyły do oszacowania parametrów zaproponowanego modelu, uzyskano w reaktorze laboratoryjnym pracującym w układzie gaz-zawiesina katalizatora. Opracowany model dob[...]
EN Basing on a detailed reaction mechanism derived from literature, a kinetic model for the methanol synthesis on a commercial Cu/ZnO/MnO3/A1203 catalyst from a mixture containing CO and CO2 was developed. The experimental data, obtained in a laboratory slurry reactor, were used for the estimation of t[...]
13
61%
Prace Naukowe Instytutu Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W artykule przedstawiono (wyniki badań odpowiedzi dielektrycznej próbek oleju transformatorowego w dziedzinie częstotliwości. Badano wpływ zawilgocenia, zanieczyszczenia włóknami celulozy, temperatury oraz wartości napięcia pomiarowego, na odpowiedź dielektryczną oleju transformatorowego. Wyznaczono[...]
EN Measurement results of dielectric response of insulating oil in frequency domain were presented. Influence of moisture, impurities and voltage on dielectric response has been investigated Activation energy for different samples of transformer oil was calculated.
14
61%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2006 Nr 6 16-18
PL Najprostszy i najczęściej spotykany sposób realizacji przemian enzymatycznych polega na zastosowaniu warunków izotermicznych, chociaż poprzez optymalizację przebiegu procesu można uzyskać znaczne skrócenie czasu reakcji. Do wyznaczenia rozwiązań optymalnych lub suboptymalnych konieczna jest znajomoś[...]
EN Isothermal conditions are most frequently used in enzymatic reactions, however, the optimizing of process course can lead to significant shorter reaction time. Values of activation (EK) and de-activation (ED) energies are necessary to determine optimal or suboptimal solutions. The accuracy of determ[...]
15
61%
Inżynieria Mineralna
2015 R. 16, nr 2 155--160
PL Analiza termiczna wykazała zmiany właściwości fizycznych oraz chemicznych materiałów w zależności od wzrostu temperatury. Analizę termograwimetryczną próbek odpadów rzepaku przeprowadzono w atmosferze gazów obojętnych. Próbki były podgrzane w różnym zakresie temperatur, który zawierał cały zakres pi[...]
EN Thermal analysis describes the changes of physical and chemical properties of materials depending on increasing temperature. Thermogravimetric analysis of rape residue sample has been carried in inert atmosphere. The samples were heated over a range of temperatures that includes the entire range of [...]
16
61%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2005 Nr 4s 94-96
EN Thermal stability of a-amylase in systems of different moisture content was investigated. Thermal inactivation kinetics could be accurately described by a first order model in all systems studied except the system of moisture content of 0.029 g H2O/g db showing a biphasic inactivation pat[...]
17
61%
Silniki Spalinowe
PL W artykule omówiono metody obniżania emisji tlenków azotu NOx silników o zapłonie samoczynnym z wykorzystaniem jako reduktora węglowodorów. Szczegółowo opisano metodę pasywną w której jako reduktor wykorzystywane są węglowodory zawarte w gazach spalinowych, oraz metodę aktywną w której węglowodory d[...]
EN It the methods of abaissement of emission of oxides of nitrogen in article were have talked over was NOx engines about self-ignition from it utilization as reducer hydrocarbons. Describe passive method in which contained hydrocarbons as reducer be used in fumes, as well as active method in which hyd[...]
18
61%
Advances in Materials Science
EN The present paper deals with the analysis of the course of oxidation of the cyclic Ti-46Al-7Nb-0.7Cr-0.1Si-0.2Ni alloy in a hot air atmosphere in the temperature range of 875-975°C. The constant rates of the oxidation were determined (separately for the first and second stages of oxidation) and the [...]
19
61%
Problemy Mechatroniki : uzbrojenie, lotnictwo, inżynieria bezpieczeństwa
PL W pracy przedstawiono wyniki analizy termicznej dekompozycji wybranych stałych paliw rakietowych. Homogeniczne paliwo rakietowe PAC i heterogeniczne paliwo rakietowe H2 poddano badaniom za pomocą techniki jednoczesnej analizy termicznej przy użyciu urządzenia NETZSCH STA 2500 Regulus, wykorzystując[...]
EN The paper presents results of thermal decomposition analysis of selected solid rocket propellants. Homogeneous propellant PAC and heterogeneous propellant H2 were subjected to simultaneous thermal analysis with the use of NETZSCH STA 2500 Regulus device with five heating rates of 2.5, 5, 7.5, 10 and[...]
20
51%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL W artykule przedstawiono wyniki badań plastometrycznych i ilościowej oceny mikrostruktury trzech gatunków stali: konstrukcyjnej superdrobnoziarnistej, konstrukcyjnej wielofazowej i wysokowęglowej bainitycznej. Stale odkształcano metodą skręcania na gorąco w temperaturze od 600°C do 1100°C z prędkośc[...]
EN The paper presents the results of plastometric investigation and quantitative evaluation of microstructure of new ultra-fi ne grained structural steel, multi-phase structural steel and high-carbon bainitic steel. The investigation was carried out using torsion plastometer in temperature range from 6[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last