Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 1048
first rewind previous Strona / 53 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  energetyka
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Energetyka
2012 nr 3-4 183-186
2
100%
Karbo
1998 Nr 4 147-152
PL Przedstawiono szczegółowe informacje o aktualnym wydobyciu poszczególnych pierwotnych nośników energii, jak i prognozy do roku 2020. Wyszczególniono udział różnych nośników energii w wytwarzaniu energii elektrycznej w latach 1990-2020. Scharakteryzowano bieżące i perspektywiczne (do roku 2020) inwes[...]
EN A detailed information about the present extraction of several primary energy media and the forecast to year 2020 were presented. It was specified the contribution of different energy media in electric energy production in years 1990-2020. Present and future (to year 2020) energy investments in s[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Elektryka
PL W referacie przedstawiono rozważania dotyczące wykorzystania stopni wodnych tworzących hydrozespół. W rozwinięciu opisano metodę optymalizacji energetycznego wykorzystania hydrowęzła. Podano sformalizowaną postać zadania optymalizacyjnego i sposób jego rozwiązania. W dalszej części pracy omówiono op[...]
EN The paper presents the problem of finding optimal load dispatch in hydro-node taking into account technical, economic and hydrological constrains. Due to uncertain character of the problem considered forecasts of natural water flows and electric energy prices are assumed. As an optimization criterio[...]
4
63%
Prace Naukowe Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Odnawialne źródła energii (OŹE) pokrywają ok. 60% zapotrzebowania energetycznego państw Unii Europejskiej (UE). W najbliższej przyszłości planuje się stały wzrost udziałów związanych z OŹE. Komisja Europejska uważa, że promocja OŹE przyczyni się do ochrony środowiska i obniżenia zależności energetyc[...]
EN Renewable energy covers approx. 6% of energy demand in the countries of European Union. In the nearest future a continuous increase of renewable energy share is foreseen. The suggestion of European Commission is to promote renewable energy, which protects environment and decreases energetic dependen[...]
5
63%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL W Bielsku-Białej już po raz 22. odbyły się Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie ENERGETAB, które według statystyki Polskiej Izby Przemysłu Targowego są największą i najważniejszą imprezą targową w branży energetycznej w naszym kraju.
6
63%
Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki
2007 nr 5 21-25
7
63%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL 22-24 maja br. Poznań gościł liczne grono przedstawicieli dynamicznie rozwijających się branż przemysłu jakimi są energetyka i elektrotechnika, jak również firm współpracujących. Z inicjatywy Międzynarodowych Targów Poznańskich, pod honorowym patronatem Ministra Gospodarki odbyły się Międzynarodowe [...]
8
63%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL W dniach 12-14 września, po raz 19. w Bielsku-Białej spotkali się wystawcy i zwiedzający Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie.
9
63%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje
2002 T. 3, z. 22 793-800
PL Dokonano przeglądu obecnie stosowanych i perspektywicznych ogniw paliwowych. Analiza właściwości wskazuje, że znaczne perspektywy zastosowań w tzw. "rozproszonej" energetyce mają ogniwa typów: SOFC (Solid Oxide Fuel Cells) oraz MCFC (Molten Carbonate Fuel Cells).
EN State of the art of fuel cells is presented. Analisys of their properties indicates, that significant perspective power engineering supply have fuel cells of SOFC and MCFC type.
10
63%
Automatyka Elektroenergetyczna
2003 Nr 3 (40) 54-56
PL W artykule przedstawiono korzyści i zagrożenia związane z wkraczaniem Internetu do energetyki. Omówiono znaczenie normy IEC61850 dla aktualnych i przyszłych rozwiązań w zakresie komunikacji pomiędzy urządzeniami energetycznymi. Podano przykłady rozwiązań wykorzystujących protokuł TCP/IP.
11
63%
Automatyka Elektroenergetyczna
2003 Nr 3 (40) 65-67
PL Rozwój służb dyspozytorskich i ich nowoczesna organizacja powodują, że obecnie pojedynczy zespół dyspozytorów odpowiada za nadzór całej sieci zakładu energetycznego. Rośnie więc obciążenie i wymogi na niezawodność systemu nadzoru pracującego w skomplikowanych układach sieci komputerowej. Tradycyjne [...]
12
63%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska
13
63%
Gospodarka Paliwami i Energią
1998 nr 7 2-4
14
63%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska
15
63%
Karbo
1999 Nr 3 108-111
PL Przedstawiono syntetyczny raport o stanie rozwoju rynku technologii dla biomasy jako źródła energii odnawialnej w Polsce, wraz z analizą szans i ograniczeń. Zasoby biomasy podzielono na dwie grupy: paliwa pierwotne do bezpośredniego spalania, takie jak drewno, słoma i odpady organiczne oraz paliwa u[...]
EN A synthetic report concerning the present state of technology in Poland concerning the utilisation of biomass as a renewable energy source together with an analysis of chances and limitations, have been presented. Biomass resources have been divided into two groups: primary fuels to direct burning, [...]
16
63%
Karbo
1999 Nr 8-9 267-279
PL Koszty rozbudowy energetyki łącznie z eksploatacją bazy surowcowej wyniosą w świecie w latach 1990-2020 10 bln.USD, a w okresie 2020-2050 20 bln.USD. Wzmożony wzrost produkcji energii jądrowej nastąpi ok.2020 roku, jednak z powodu oporu społecznego dominować będzie energia z konwencjonalnych źródeł [...]
EN The cost of power generation sector's development together with exploitation of the raw material base will amount 10 bln USD in the world during 990-2002 and 20 bln USD during 2020-2050. The increased rate of nuclear energy production will take place around 2020. Nevertheless due to social resistanc[...]
17
63%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska
18
63%
Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki
2005 nr 4 76-81
EN A convex optimisation model is discussed to implicitly auction network capacity. While containing less information than demand and supply curves, it is shown that net utility can be maximized based on net export curves.
19
63%
Przegląd Komunalny
1999 nr 6 48-48
PL W związku z uwolnieniem od stycznia br. cen energii, pojawiły się liczne protesty przeciwko nowym sposobom ich zatwierdzania. Od początku tego roku o podwyżkach cen energii decyduje już nie minister finansów, ale sami jej dostawcy.
20
63%
Karbo
1998 Nr 5 187-188
first rewind previous Strona / 53 next fast forward last