Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 43
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  energetyka zawodowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Górnictwo Odkrywkowe
2
80%
Polityka Energetyczna
PL Opracowanie nowych technologii – takich jak energetyczne wykorzystanie biomasy w procesach spalania lub współspalania z węglem czy technologii zgazowania – wymaga danych na temat właściwości biomasy. Pozyskane dane pozwalają porównywać m.in. wartość opałową poszczególnych paliw, a także możliwość ne[...]
EN Study of new technologies such as energy use of biomass in process of firing and co-firing with coal, or gasification technologies require information of biomass properties. It allows to compare for example heating value of fuels and possibility of negative influence on energy equipment, increasing [...]
3
80%
Energetyka
2012 nr 3-4 170-171
4
80%
Energetyka
2009 nr 1 12-23
PL Celowość wykorzystywania w rozbudowywanej energetyce zawodowej kotłów wysokoprężnych z naturalną cyrkulacją jest problematyczna. Wynika to z licznych uszkodzeń rur ekranowych, powstałych w wyniku zbyt małych liniowych prędkości przepływu wody w ekranach, sprzyjających występowaniu wrzenia miejscowe[...]
EN Purposefulness of applying high-pressure natural circulation boilers in the being developed industrial power engineering is, simply saying, doubtful. It results from frequent damages of waterwall tubes arising from too little linear speed of a water flow in waterwalls. That in turn causes occurence [...]
5
80%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska
6
80%
Czysta Energia
2007 Nr 9 32-33
7
80%
Energetyka
2003 nr 4 289-290
8
80%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Inżynieria Środowiska
1998 z. 26 173-186
PL Prezentowana praca dotyczy zagadnień emisji metali ciężkich i pierwiastków śladowych, pochodzącej ze spalania paliw kopalnych dla celów energetyki zawodowej. Opisano proces spalania węgla pod kątem emisji metali ciężkich, poprzez powiązanie koncentracji metali ciężkich w produktach procesu spalania [...]
EN The subject of the article is the emission of heavy metals and trace elements, originating from fossil fuel combustion processes used in the production of industrial energy. Energy-generating coal combustion processes are described with special concern on heavy metals emission (the relationship betw[...]
9
80%
Energetyka
2002 nr 3 151-155
PL Przedstawiono ogólną ocenę porównawczą efektów modernizacji turbozespołów o mocy 360, 200 i 120 MW na podstawie wyników badań wykonanych przez Energopomiar w latach 1998-2001. Podano podstawowy zakres modernizacji. Opisano stosowaną metodykę pomiarów cieplnych. Omówiono uzyskane wskaźniki pracy turb[...]
EN On the base of results of investigations carried out by the Energopomiar in 1998 - 2001 there is presented a general comparison assessment of modernisation effects of the 360, 200 and 120 MW turbosets. Given is an essential scope of the modernisation. A methodology of thermal measurements is describ[...]
10
80%
Rocznik Ochrona Środowiska
2013 Tom 15, cz. 3 2249--2266
EN Poland is a country in which the share of fossil fuels is very high. This share is now 86% and it decreased by 6% when compared to previous year. Taking into account the high share of coal in the power sector, this article addresses the issue of emissivity of coal and its impact on the cost of power[...]
11
80%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2017 Nr 55 25--28
PL Wykorzystanie kamery termowizyjnej do oceny stanu technicznego aparatury rozdzielczej i dystrybucyjnej systemu energetycznego ma bezpośredni wpływ na zachowanie ciągłości dostaw energii elektrycznej. Szczególne warunki środowiskowe, odnoszą się bezpośrednio do sposobu interpretacji wyników pomiarów.[...]
EN The use of a thermal imaging cameras to analyze the technical condition of the switchgear and distribution of the energy system has a direct impact on the continuity of electricity supply. Specific environmental conditions relate directly to how to interpret the results. The presented examples of re[...]
12
80%
Energetyka
2005 nr 5 330-333
PL Przedstawiono i porównano sytuacje w zakresie odpylania spalin kotłowych w krajowej energetyce zawodowej występujące przed i po 1990 roku, z uwzględnieniem stanu aktualnego - po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Podano wymagania stawiane czystości spalin emitowanych do atmosfery poprzednio i obec[...]
EN Presented and compared are situations in the field of the boiler flue gas de-dusting occurred before and after 1990, with consideration of actual state, i.e. after Polish accession to the European Union. Given are previous and present requirements for the purity of flue gases emitted to the atmosphe[...]
13
70%
Czysta Energia
2012 Nr 12 18-20
14
70%
Energetyka
2006 nr 6 397-405
PL Opracowanie optymalnej strategii inwestycyjnej w zakresie projektów modernizacyjnych jest koniecznym zadaniem studialnym i projektowym. Podjęcie racjonalnych decyzji o sposobie modernizacji istniejących węglowych elektrowni i elektrociepłowni wymaga określenia optymalnej technologii oraz optymalnych[...]
EN Evolving the optimum investment strategy concerning modernization projects is the necessary investigation and project task. Taking rational decisions concerning the existing coal power plants and CHP stations modernization methods needs defining the optimum technology and optimum thermodynamic param[...]
15
70%
Energetyka
2007 nr 1 1-8
PL Przedstawione w artykule obliczenia mają charakter przykładowy ze względu na przyjęcie racjonalnych kosztów eksploatacji analizowanej elektrowni, zawyżających cenę jej sprzedaży. W rzeczywistości struktura kosztów eksploatacji elektrowni i elektrociepłowni w krajowych realiach bardzo znacznie różni [...]
EN Calculations presented in the article are only exemplary because the rational exploitation costs - overstating the selling cost of the analyzed EP station - were taken into account. As a matter of fact the CHP and EP stations exploitation cost structure in our national realities differs very much fr[...]
16
70%
Energetyka
2002 nr 9 671-675
PL Scharakteryzowano kryteria doboru i nastaw zabezpieczeń, istotne dla układów projektowanych, jak i eksploatowanych. Przedstawiono możliwości wykonywania obliczeń do celów analizy i oceny pracy systemu - przy pomocy programu "Obliczenia Sieciowe".
EN Characterised are main criteria of choice and settings of relay protection systems, substantial for designed schemes and schemes under operation. Presented are possibilities of calculations with the aid of the "Obliczenia Sieciowe" programme in order to analyse and assess the operation of the protec[...]
17
61%
Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie
2012 nr 2 24-30
PL Zwarcia łukowe są jedną z przyczyn wypadków i zniszczeń materialnych. Towarzyszy im wydzielanie energii cieplnej, której wielkość zależy od czasu trwania zwarcia i poziomu prądu zwarciowego. Z rozważań teoretycznych wynika, że poważne skutki zwarć pojawiają się, gdy ich czas przekracza 100 ms. Dotyc[...]
EN Arc short circuits are one of reasons for accidents and material losses. They are accompanied by thermal energy the volume of which depends on the duration of the short circuit and the level of the short circuit current. Theoretical analyses prove that severe consequences of short circuits appear wh[...]
18
61%
Energetyka
2010 nr 3 140-143
PL Rozbudowa sieci dróg i autostrad pochłania ogromne ilości kruszyw naturalnych. Rosnące zapotrzebowanie na te materiały w budownictwie lądowym spowodowały znaczny wzrost ich cen. Taki rozwój sytuacji w połączeniu z konkurencją na rynku, szczególnie wśród firm wykonawczych, wymusił poszukiwanie coraz [...]
EN Development of the road and highway network increases the consumption of road aggregates coming from natural sources. That increase, in turn, causes considerable rise in their prices. All this, including market competition especially among contractors, compells to look for new solutions in the field[...]
19
61%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2006 z. 273 207-218
PL W referacie przedstawiono konstrukcję metody służącej kompleksowej ocenie atrakcyjności rynkowej elektrowni i elektrociepłowni zawodowych, które mogą stać się, zdaniem autora, fundamentem budowy strategii marketingowej kopalń węgla kamiennego w sektorze energetyki zawodowej. W budowie metody wykorzy[...]
EN This paper presents construction of method using to survey of plants and heating plants' marketing attractiveness. Author suggest, that this method could be base to make marketing strategies of coal mines. In building of this method there be used relationship marketing idea and in study author presu[...]
20
61%
Przegląd Elektrotechniczny
2008 R. 84, nr 7 138-141
PL W referacie przedstawiono analizę zawodności izolatorów średniego napięcia, wykonaną na podstawie danych uzyskanych z energetyki zawodowej. Przedstawiono statystyki awaryjności izolatorów z 10 lat pracy sieci, zarówno w ujęciu ilościowym, jak i czasowym. Dokonano analizy czasu trwania odnowy, czasu [...]
EN The paper shows an analysis of mortality of medium voltage insulators, carried out on the basis of data obtained from professional power engineering. It presents insulator mortality statistics in the period of 10 years of operation of a network, both in terms of quantities and time. It provides an a[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last