Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 24
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  energetyka węglowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Czysta Energia
2005 Nr 1 30-31
2
100%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2000 z. 246 533-553
PL Węgiel jest zdecydowanie najbardziej obficie występującym paliwem kopalnym, a przez to ważnym źródłem energii. Podczas gdy zasoby gazu ziemnego i ropy naftowej szacuje się na około 50 lat, zakładając optymistycznie ich zużycie na obecnym poziomie, to zasoby węgla ocenia się na co najmniej 300 lat. W[...]
EN Coal is the world's most abundant fossil fuel by far. White accessible stocks for gas and oil will last 50 years or so at the rates we now exploit them, there is enough coal available for three centuries at least. Coal could be the world's most attractive fuel in about 20 years' time - clean and eff[...]
3
100%
Karbo
2001 Nr 6 190-198
PL Przedstawiono współczesny stan rozwoju energetyki węglowej. Opisano technologie wprowadzane w ostatnich latach do eksploatacji, jak również rozwiązania znajdujące się obecnie na etapie badań.
EN Contem situation in development of coal based electric power generation sector has been presented. The article depicts technologies that have been implemented to exploitation within recent years as well as solutions being at the stage of investigations.
4
100%
Gospodarka Paliwami i Energią
1998 nr 12 6-10
5
100%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
PL W artykule przedstawiono możliwe kierunki rozwojowe systemowej energetyki węglowej. W pierwszej części podano ogólną charakterystyką stanu istniejącego. W drugiej omówiono wybrane struktury technologiczne spełniające kryteria sprawnościowe nakreślone przez Vision 21. Zwrócono uwagę na konieczność [...]
EN The diagnosis of power station, basing on the measurements collection by means of monitoring systems, dotes the difficulties in efficiency determination of each group of stages. It is caused by lack of possibility in definition and comparison of current turbine operation conditions (its parts) with [...]
6
100%
Gospodarka Paliwami i Energią
1999 nr 5 2-5
PL Przedstawiono inowacje procesowe w rozwoju światowej energetyki; bazującej na węglach kamiennych i brunatnych. Opisano aktualny stan oraz dokonaną modernizację czterech bloków energetycznych w elektrowni 'Opole'.
EN The new Technologies in the development of coal based power systems are considered. The present state and modernization of four energy units of Opole power station has been described.
7
88%
Karbo
2007 Nr 2 109-114
PL Konkurencja pomiędzy wodorem a węglem jako surowcami do otrzymywania ciepła i energii elektrycznej w dużej, przemysłowej skali, bez emisji CO2, przedstawia się następująco. Produkcja wodoru z węgla na dużą skalę może być stosunkowo szybko zrealizowana. Takie technologie są nieodłącznie zw[...]
EN Hydrogen and coal competition as suppliers of heat or electric non-polluting energies can be described as follows. Hydrogen can be obtained from coal by large scale technologies. However, they are associated with CO2 generation. Therefore, the technologies have to be linked with CO2<[...]
8
88%
Czysta Energia
2014 Nr 5 20--24
9
75%
Energetyka
2014 nr 1 56--61
10
75%
Archiwum Energetyki
PL Aktualny rozwój technologii węglowych jest ściśle związany z koniecznością wzrostu sprawności wytwarzania energii oraz radykalnym obniżeniem ich uciążliwości dla środowiska ze szczególnym uwzględnieniem emisji CO2. Możliwość znaczącej poprawy ekonomiki produkcji dają układy poligeneracyjne, łączące [...]
EN At present, the development of modern coal technologies is strictly related to the necessity of energy efficiency improvement and decreasing the environmental impact especially including significant reduction of CO2 emission. To improve the economic performance, power plants could be integrated with[...]
11
75%
Karbo
2007 Nr 2 88-92
PL W światowej w strukturze zużycia paliw pierwotnych pojawiają się zmiany, ukierunkowane na zmniejszenie uzależnienia od ropy naftowej i gazu ziemnego na rzecz węgla, biopaliw, energii odnawialnej oraz energii jądrowej. W Polsce konieczna jest wymiana około 30 % mocy zainstalowanej w elektrowniach węg[...]
EN The changes in the structure of primary fuels appear in the world-wide scale, directed towards reducing the dependence on oil and natural gas in favour of coal, bio-fuels, renewable and nuclear energy. In Poland, there is a need to replace ca. 30 % of power installed in coal power stations due to [...]
12
75%
Karbo
2000 Nr 7 228-232
PL Mimo szeregu krytyk energetyki jądrowej, w perspektywie konieczny będzie jej rozwój. Utrzymaniu przez wiele lat wiodącej pozycji energetyki węglowej powinna towarzyszyć zwiększona uwaga na zmniejszenie zagrożenia emisją substancji radioaktywnych z elektrowni węglowych. Istnieją znaczące przykłady ta[...]
EN Irrespective of number of criticism of nuclear energy, its development will be necessary in time perspective. Maintenance of a leading role of power generation from coal for many years should be accompanied by reduction of hazard of radio active substances emissions from. Coal fired power plants. Th[...]
13
75%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2003 z. 256 125-129
PL W pracy przedstawiono wyniki badań występowania związków żelaza. w popiołach lotnych pochodzących ze spalania węgla kamiennego. Popioły odseparowano ze spalin w urządzeniach odpylających typu elektrofiltry. Zauważono, że w zależności od uziarnienia popioły różnią się udziałem substancji amorficznej [...]
EN The paper presents the results of investigations of the iron compounds occurrence in fly ash originated from coal combustion. The fly ash samples were separated from electrofilters. It was observed that depending on the grain size distribution the fly ash differ in amorphic matter content and the su[...]
14
75%
Czysta Energia
2015 Nr 9 34--35
15
75%
Czysta Energia
2014 Nr 4 21
16
63%
Polityka Energetyczna
2008 T. 11, z. 1 489-497
PL Polityka klimatyczna UE, przede wszystkim problem obniżenia emisji dwutlenku węgla ma zasadnicze znaczenie dla kraju takiego jak Polska, gdzie 95% energii elektrycznej jest wytwarzane z węgla kamiennego i brunatnego. Artykuł podejmuje problem redukcji emisji dwutlenku węgla w elektroenergetyce polsk[...]
EN Poland is one of the coal based countries, where abundant domestic reserves and limited access to other fuels created energy system with morę than 94% power generation from hard coal and lignite. Reduction of greenhouse gases emissions in such a system is a challenge. The bottom-up model of power an[...]
17
63%
Przemysł Chemiczny
2015 T. 94, nr 5 802-805
PL Węgiel jest podstawowym surowcem do produkcji energii elektrycznej oraz ciepła, jednakże jego szerokie zastosowanie wiąże się z negatywnym wpływem na środowisko naturalne. Wysoka emisja CO₂ do atmosfery jest jednym z najistotniejszych problemów krajów wysokorozwiniętych, gdyż powoduje zatrzymywanie [...]
EN A review, with 38 refs., of legal regulations, technologies for prodn. of coal-water suspensions, and redn. of dust, SO₂, NOx and CO emissions.
18
63%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
2014 nr 154 (34) 87--102
PL Węgiel brunatny jest surowcem energetycznym, którego zasoby liczone są w Polsce na 100-300 lat eksploatacji przy założeniu dotychczasowego udziału w mixie energetycznym. Rządowe plany gospodarcze Polski zakładają intensyfikację rozwoju gospodarczego z wykorzystaniem własnych źródeł energii. Energia [...]
EN Brown coal is used for energy, whose resources are counted in Poland for 100-300 years of operation assuming current share in the energy mix. Polish government economic plans involve intensification of economic development using own energy sources. Energy from renewable and other sources will also b[...]
19
63%
Przemysł Chemiczny
2017 T. 96, nr 8 1730--1732
PL Przeprowadzono serię badań na obiekcie rzeczywistym w zakresie zastosowania wodorowęglanu sodu w procesie suchego oczyszczania spalin powstających w wyniku spalania węgla kamiennego. Zbadano skuteczność sorbentu w reakcjach z substancjami kwasotwórczymi, którą wyrażono stopniem neutralizacji SO₂ i H[...]
EN NaHCO₃ was used as a solid sorbent for removing SO₂ and HCl from flue gas in a coal fired power plant under operation. The SO₂ and HCl neutralization degrees reached 81% und 98%, resp., under industrial conditions.
20
63%
Przemysł Chemiczny
2013 T. 92, nr 4 555-558
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last