Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 77
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  emulsja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przemysł Chemiczny
2
100%
Przemysł Chemiczny
2003 T. 82, nr 8-9 1206-1208
3
100%
Zeszyty Naukowe. Acta Physica / Uniwersytet Szczeciński
2000 Nr 11 33-43
PL Stan emulsji substancji ropopochodnych w wodzie uwarunkowany jest przebiegającymi procesami fizykochemicznymi i molekularnymi. W pracy podjęto próbę scharakteryzowania wpływu mieszania na stan emulsji substancji ropopochodnych w wodzie za pomocą liczby Knudsena. Obserwacje przeprowadzono metodą mikr[...]
4
100%
Zeszyty Naukowe. Acta Physica / Uniwersytet Szczeciński
2000 Nr 10 67-80
PL U progu XXI wieku ludzkości grozi deficyt wody pitnej, a także wyginięcie życia w niektórych rejonach mórz i oceanów. Związane jest to ze wzrostem ilości zanieczyszczeń, jakie się dostają do wód. Obecnie jednym z głównych zanieczyszczeń wody morskiej i śródlądowej są substancje ropo-pochodne. Wpływa[...]
5
100%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2001 T. 22, z. 4 613-631
PL Zaproponowano równania służące do wyznaczania lepkości skoncentrowanych emulsji wodno-olejowych. Postać proponowanych równań ustalono na podstawie wyników badań eksperymentalnych, dotyczących właściwości reologicznych ciekłych układów niejednorodnych wytwarzanych na drodze mieszania mechanicznego w [...]
EN The equations for calculation of viscosity of high-dispersed water-oil emulsion have been proposed. The form of equations has been found as a result of experimental investigations concerning the rheological properties of non-continuous liquid mixtures created by the machanical mixing in a laboratory[...]
6
100%
Chemik
1998 Nr 7-8 193-198
PL Przedstawiono główne wymagania, jakie powinny spełniać elektrolizery przeznaczone do elektrosyntezy związków organicznych. Wyjaśniono, że niektóre z tych wymagań mogą być spełniane w typowych rozwiązaniach, ale często niezbędne są konstrukcje oryginalne. Z tych ostatnich omówiono elektrolizery szcze[...]
7
100%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
1999 Nr 6 7-10
PL Przedstawiono wyniki badań nad wytwarzaniem emulsji w mieszalniku z mieszadłem wibracyjnym. Dla układu modelowego woda-nafta określono konieczne warunki prowadzenia procesu i wyznaczono minimalny czas mieszania. Analizowano również wpływ parametrów ruchu mieszadła, jego wymiarów i położenia w apara[...]
EN The experimental results dealing with the emulsion preparation in a mixer equipped with the vibrating agitator are presented. The process conditions and the minimum mixing time were determined for the water-kerosene model system. An influence of motion parameters and the mixer dimensions as well as [...]
8
100%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
1998 Nr 5 11-13
PL Przedstawiono metody wyznaczania granicy płynięcia i lepkości emulsji kosmetycznych przy wykorzystaniu reowiskozymetru Haake RS 75. Wykazano, że wartości granicy płynięcia kosmetyków mogą być stosowane jako kryterium jakości tych produktów.
EN Methods for the determination of viscosity and flow limit of cosmetic emulsions using the rheoviscomiter Haake RS 75 are presented. It was proved that values of fiow limit can be employed as a criterion for the estimation of quality of these products.
9
100%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2004 Nr 3s 35-36
EN A scope of the-paper was to simulate numerically gas flow in the impinging stream emulsifier. The analysis of pressure and velocity fields allowed one to determine an influence of the distance between atomizers on the droplet size in emulsions.
10
100%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2001 T. 22, z. 3C 705--710
PL Celem badań było rozwinięcie metody otrzymywania emulsji o małych rozmiarach kropel fazy rozproszonej i wysokiej monodyspersyjności za pomocą rozpylaczy pneumatycznych. W ramach wykonanych prac określano wpływ parametrów hydrodynamicznych oraz rozmiaru komory mieszania w rozpylaczu na strukturę emul[...]
EN The scope of the paper was to investigate the method of obtaining emulsions using an air-atomizer. The hydrodynamics of process was investigated as well as the emulsion structure as a function of process parameters. The correlating formula was proposed for prediction of the diameter at the inner pha[...]
11
88%
Chemical and Process Engineering
PL Badano proces wytwarzania emulsji w reaktorze dwukolumnowym z mieszaniem w kolumnie wewnętrznej jako strefie wznoszenia. Stwierdzono, że maksimum mocy mieszania występuje w pobliżu punktu inwersji faz. Badano, jak zależy czas mieszania i cyrkulacja emulsji od częstości obrotów oraz średnicy mieszadł[...]
EN The emulsification process was investigated in a draft-tube reactor with agitation in the internal column as the riser. The maximum value of the power consumption was observed near the emulsion inversion point. An influence of the impeller speed and the propeller diameter on the emulsion circulation[...]
12
88%
Czasopismo Techniczne. Chemia
PL W celu określenia stabilności i jakości układów emulsyjnych stosuje się badania reologiczne. W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości reologicznych emulsji kosmetycznych. Emulsje te wytworzono z pomocą nowoczesnego miksera recepturowego Unguator 2100. Do otrzymania emulsji kosmetycznych w p[...]
EN Rheological studies are applied to determine the stability and the quality of emulsion systems. In this paper work research of rheological properties are shown. Emulsions were prepared by using a modern mixer Unguator 2100. In preparation of cosmetic emulsions in cold process, complex waxes systems [...]
13
88%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2006 Nr 6s 50-53
EN The study presents a method for emulsion preparation in the liquid - liquid contactor in conditions of Couette-Taylor flow (CTF). Stable 0/W emulsions with a quite narrow drop size distribution have been prepared. Emulsions tested can be used as an alternative diesel fuel of improved engine performa[...]
14
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2012 Nr 6 381-382
PL W pracy przedstawiono badania dotyczące zagadnienia procesu rozwarstwiania się układów emulsyjnych. Dokonano porównania wpływu różnego stężenia deemulgatora dodanego do emulsji O/W na proces deemulgacji. Do rozważań wykorzystano emulsję olej w wodzie o stężeniu 6%, ponieważ takie emulsje mają prakty[...]
EN The paper deals with the investigations into de-emulsification process. An influence of de-emulsifying agent amount was studied and changes in time of emulsion concentrations were recorded. Oil-in-water emulsions of 6% concentration were used as experimental media. Such emulsions have a practical ap[...]
15
75%
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
2008 T. 13, nr 4 87--96
PL Celem badań była próba uzyskania emulsji zawierającej składnik prebiotyczny — lewan. Jednocześnie oczekiwano wzrostu właściwości emulgujących testowanych preparatów białkowych z zastosowaniem niekonwencjonalnego, potencjalnego stabilizatora-Beta-2 to 6-fruktanu. Struktura globularna testowanego sach[...]
EN The aim of this investigations was an attempt to obtain prebiotic emulsion. The increase in emulsifying properties of protein isolates with using some unconventional, potential stabilizer — Beta-2 to 6-fructan was expected. The globular structure of tested saccharides suggests the high compatibility[...]
16
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2013 Nr 5 405--407
PL W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu odległości między dwoma mieszadłami zamocowanymi na wspólnym wale na moc mieszania układów woda-olej 20-30, woda-olej 20-70 i minimalną częstość obrotów mieszadła. Badania wykazały, iż minimalna częstość obrotów mieszadła zależy od odległości pomiędzy miesza[...]
EN Research results dealing with the effect of distance between two impellers mounted on the common shaft on mixing power in water - oil 20-30 and wateroil 20-70 systems, and the minimal agitator speed needed for emul- sification are presented in the paper. It is shown that the minimal agitator speed d[...]
17
75%
Przemysł Spożywczy
PL W artykule przedstawiono definicję, podział i krótką charakterystykę emulsji spożywczych oraz emulgatorów. Przedstawiono mechanizmy powstawania emulsji. Omówiono zasadę działania, zalety i wady młynków koloidalnych, homogenizatorów wysokociśnieniowych, ultradźwiękowych, membranowych oraz mikrofluidy[...]
EN In this paper, the definition, division and characteristics both of the food emulsions and emulsifiers are presented in brief. The mechanisms of formation the emulsions are discussed. The advantages, shortcomings and functioning the colloid mills, high-pressure valve homogenizers, ultrasonic homogen[...]
18
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2010 Nr 2 23-24
PL W pracy przedstawiono wyniki pomiarów średniej grubości filmu cieczy spływającego po gładkiej powierzchni pochyłej. Badanymi układami były woda, olej pochodzenia roślinnego oraz emulsje typu olej w wodzie o różnych udziałach objętościowych fazy olejowej. Wykazano wpływ zawartości fazy olejowej na śr[...]
EN Measurement results of mean thickness of liquid film flowing down an inclined plate are presented in the paper. Water, rape oil and oil-in-water emulsions of different volume fractions of oil were used as liquids. An effect of oil volume fraction on the mean film thickness was observed.
19
75%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 1 64-65
PL Rozdzielanie się faz w emulsjach jest jednym z najmniej lub z najbardziej pożądanych zjawisk występujących w czasie przetwórstwa tych mediów. W prezentowanej pracy przedstawiono wyniki badań własnych przebiegu tego procesu. Zaproponowano również własny model do przewidywania szybkości przebiegu tych[...]
EN Phases separation in emulsions, sometimes one of the most desirable phenomenon is also the most unwanted. The results of phases separation in emulsions together with a mathematical model suitable for predicting the formation rate of water layers are presented in the paper.
20
75%
Czasopismo Techniczne. Środowisko
PL Niniejszy artykuł dotyczy badań emulsji wodno-paliwowych, które mogą być używane jako ekologiczne paliwo w samochodach i innych urządzeniach napędzanych silnikami o napędzie samoczynnym. Badania przeprowadzono stosując różne emulgatory w kilku stężeniach oraz trzy metody mieszania. Wyniki przedstawi[...]
EN In this work the investigation of water-diesel oil emulsions which can be used as an ecological fuel in diesel powered cars and machines were carried on. The various methods of preparation including different emulsifiers at several concentrations and 3 mixing methods were tested. The results are pre[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last