Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 133
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  employment
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Polish Journal of Management Studies
2012 Vol. 5 234-241
PL Jednym z podstawowych warunków dla tworzenia możliwości zatrudnienia jest ogólny stan gospodarki, jednak ten warunek nie tylko jeden wymagany jest dla gwarancji wzrostu zatrudnienia. Czynniki wpływające na poziom zatrudnienia połączone są z otoczeniem, które jest jednym z podstawowych czynników twor[...]
EN One of the prerequisites for the creation of employment opportunities is the overall condition of the economy, however, this prerequisite is not the only one required for the guarantee of the increase of employment. Factors influencing the employment rate are connected to the entrepreneurial environ[...]
2
100%
Logistics and Transport
EN Transportation and delivery play a vital role in the economy, an efficient transportation system has a determining role in it. Its importance is far more significant than what the transportation sectors proportionally represent. The ratio of transportation and warehousing, which belongs to the natio[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2005 z. 27 7-14
PL W artykule przedstawiono podstawowe instrumenty restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego w latach 1998-2002. Przedstawiono koszty tego procesu i zmniejszenie zatrudnienia oraz zaprezentowano wnioski z badań socjologicznych. Na tym tle dokonano oceny skuteczności stosowanych instru[...]
EN The article shows fundamental instruments of employment restructuring process taking place in coal mining industry from 1998 to 2002. Together with the costs of such process as well as the decrease in employment, the paper has presented the conclusions resulted from sociological research. The materi[...]
4
100%
Recykling
2014 nr 5 50
PL To jedno z najmodniejszych i notorycznie nadużywanych określeń w polskim biznesie. Zwykle kojarzy się z doświadczeniem życiowym w sferze zawodowej. Ot takie zgrabne nazwanie umiejętności w połączeniu z praktyką. Pozwala też na dość precyzyjne określenie, czego interlokutor nie umie. Nie zawsze jedna[...]
5
100%
Drogownictwo
2005 nr 2 35-39
PL Szerokie kompetencje GDDKiA w zakresie zarządzania i realizacji inwestycji powodują, że instytucja ta nie jest typowym urzędem. Zatrudnia 3375 osób, w tym: 2379 pracowników korpusu służby cywilnej. Zakres obowiązków stale się powiększa ze względu na szybki wzrost inwestycji i wyższe wymagania w proc[...]
EN Wide competences of GDDKiA in management and implementation of road projects cause that this institution is not typical administration. It employs 3375 people including 2379 civil servants. The range of responsibility is increasing because of investment increase and social expectation of road supe[...]
6
100%
Wiadomości Górnicze
PL Konieczność zmian w polskim górnictwie węgla kamiennego przyniosła szereg działań ze strony przedsiębiorstw górniczych we wszystkich obszarach jego funkcjonowania. Szczególnie istotnym i trudnym problemem były działania podejmowane w obszarze zatrudnienia. W niniejszym artykule przeprowadzono analiz[...]
EN The necessity of changes in Polish hard coal industry brought about a number of activities on the side of mining enterprises in all areas of their functioning Activities undertaken and focused on employment were especially important and difficult. In the herein presented article an analysis has been[...]
7
88%
Systems Science
EN In this paper, the results of testing the causal interdependences between the gross fixed capital formation and GDP in Poland are presented. Some recent theoretical deliberations (like alternative method of testing for direction and sign of long run causality) and econometric tests (bootstrap proced[...]
8
88%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie
2009 Nr 54 27-37
PL Tematem artykułu jest projekt procedury przyjmowania nowych pracowników w wybranym przedsiębiorstwie handlowym. Zidentyfikowane podczas obserwacji uczestniczącej problemy dotyczące przyjmowania, wprowadzania do pracy oraz doskonalenia zawodowego pracowników skłoniły autorkę do opracowania adekwatnej[...]
EN The subject is the project of the orientation procedure of new employees in a chosen commercial company. The problems identyfied during the observation by member concerning employing, leading into work improvement made the author to develop a procedure adequate to the situation and its implementatio[...]
9
88%
Research in Logistics & Production
2016 Vol. 6, No. 5 379--392
EN The paper focuses on a topic concerning the students’ professional future. Students more often and more are prepared to leave the labor market. In addition to the ongoing higher education they get their education at a variety of courses and trainings; they increase their skills in workshops or atten[...]
10
88%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
EN The work investigates the possibilities of price discrimination employment in the transport industry. The investigation is based on the well-known theoretical statement of price discrimination. Price discrimination is an efficient tool which lets the transport companies expand the profit by full or [...]
11
88%
ECONTECHMOD : An International Quarterly Journal on Economics of Technology and Modelling Processes
EN The intelligent decision making requires the consideration of current contextual information. The article is devoted to construction of formal models for the presentation and usage of contextual information for decision-making in the field of employment. The paper analyses existing approaches to the[...]
12
75%
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza
2006 Nr 2/4 9--14
PL W artykule omówiono prace zmierzające do zreformowania struktur Państwowej Straży Pożarnej poprzez zmianę organizacji jednostek ratowniczo-gaśniczych, komend powiatowych i wojewódzkich oraz jednostek centralnych Państwowej Straży Pożarnej. Przedstawiono główne cele dokonanych zmian, w tym w proporcj[...]
EN In the article there are discussed works heading for reorganization of National Fire Service structures through modification of organization of fire fighting and rescue units, Regional and District Headquarters of the State Fire Service and State Fire Service Supreme Headquarters. There are presente[...]
13
75%
Wiadomości Górnicze
2012 R. 63, nr 9 538--543
PL W artykule opisano działania związane z procesem restrukturyzacji Kompanii Węglowej SA i związane z nimi procesy zarządzania zasobami ludzkimi. Autorzy opisują strukturę Kompanii Węglowej SA pod koniec 2011 i zmiany, które do niej doprowadziły. Kolejno przedstawiają zmiany wielkości i struktury zatr[...]
EN The article describes activities related to the restructuring process of Kompania Węglowa SA and human resource management processes connected with restructuring. The authors describe the structure of Kompania Węglowa SA in late 2011 and the changes that prompted the structure. Then they present seq[...]
14
75%
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy
2008 nr 4 73-86
PL Procesy zachodzące w polskiej gospodarce i rynku pracy wymagają zwiększenia jego elastyczności. Może ona następować w różnych formach, z których szczególne znaczenie ma zatrudnienie tymczasowe i telepraca.
EN Occurring processes in the Polish economy and the labour market require increasing its elasticity. They can follow in different forms, which a temporary employment and a telecommuting are in special importance.
15
75%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2007 z. 41 97-110
PL Niezwykle istotnym zagadnieniem w każdym przedsiębiorstwie jest określenie poziomu zatrudnienia odpowiadającego realizowanym w nim procesom. W ramach niniejszego artykułu została przeprowadzona analiza parametrówtechnicznych determinujących minimalny poziom zatrudnienia dla realizacji procesu produ[...]
EN One of the most important aspects in an enterprise is to determine the level of employment due to realised processes. In the paper the analysis of technical parameters determining the minimal level of employment for the realisation production processes in a colliery was presented.
16
75%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2006 z. 37 21-28
PL W artykule wskazano zmiany zachodzące w rozwoju form zatrudnienia w związku z przemianami zachodzącymi na rynku pracy i zarządzania przedsiębiorstwami.
EN In the article the changes in the employment forms development in the association with changes perceived on the labour market and business management are presented.
17
75%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
18
75%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Przedstawiony material obejmuje analizę i uzasadnienie stosowania pojęcia „Techniki Jonowe" - terminu występującego w nazwie seminarium a także w nazwach wykładów akademickich czy jednostek organizacyjnych. Omawiany jest zakres badań naukowych i zastosowań objętych tym określeniem. Dokonany jest prz[...]
EN The review presents discussion on the term „Ion technique" appearing in the title of Meeting. The area of research and application of ion technique is described. Scientific projects concerning the ion techniques supported by Polish State Committee for Scientific Research are analysed.
19
75%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Przedstawiono możliwości wykorzystania zjawiska propagacji akustycznej fali powierzchniowej do detekcji gazów. Oddziaływanie określonych zewnętrznych wielkości fizycznych na ośrodek propagacji, w tym na samą powierzchnię, wpływa na warunki graniczne zagadnienia propagacji fali powierzchniowej. W prz[...]
EN Presents theoretical possibilities of application of a SAW in gas sensors. Interaction of external physical quantity on propagation medium, including the surface, can affect SAW propagation. In gas sensors disturbance of SAW propagation is results from change of the mechanical as well as electrical [...]
20
75%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Opisano konstrukcję i podano charakterystyki cieplno-elektryczne miniaturowego grzejnika termistorowego typu NTC-CTR. Przedstawiono także prosty przykład jego zastosowania.
EN The construction of miniature heater NTC-CTR type is described and its thermal-electrical characteristics are given. The simple example of the practical arragement is also presented.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last