Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  emission spectra
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2010 R. 86, nr 7 264-266
PL W artykule przedstawiono problem kalibracji spektrofotometru światłowodowego, służącego do rejestracji i późniejszej analizy widm emisyjnych płomienia w kotle energetycznym. Wykorzystując źródło światła białego oraz analizatory widma, wyznaczono charakterystyki współczynników korekcji k(.), które wr[...]
EN The paper presents problem of fiber-optic spectrophotometer calibration for recording and analysis flame emission spectra in power boilers. Using a white light source and spectrum analyzers the correction coefficients k characteristics were determined. The appropriate software allowed to correct the[...]
2
100%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2012 Z. 255 175-195
PL W pracy przedstawiono przykłady zastosowania wielowymiarowych metod statystycznych w badaniach widm spektroskopii emisyjnej. Krótko scharakteryzowano najistotniejsze właściwości dwóch metod, takich jak Analiza Czynnikowa (FA - Factorial Analysis) i Analiza Głównych Składowych (ang. PCA - Principal C[...]
EN The most important characteristics of the Principal Components Analysis and Factorial Analysis are briefly described. They were applied to analysis of emission spectra obtained from stationary and pulse sources. It was stated that processing of spectra using PCA/FA methods reveals similarity level o[...]
3
100%
Polish Journal of Chemistry
2005 Vol. 79 / nr 10 1645-1657
EN Series of 6-substituted 4-(4_-tolyl)-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazolo[3,4-b]quinolines (1) and 4-(4_-chlorophenyl)- 3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazolo[3,4-b]quinolines (2) were synthesized and their solution absorption and emission spectra in 10 solvents were recorded. Positions and intensity of the emissio[...]
4
84%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Optycznie stymulowana luminescencja (OSL) to luminescencja, której źródłem są napromieniowane izolatory lub półprzewodniki poddane działaniu światła o odpowiedniej energii. Intensywność OSL jest funkcją zaabsorbowanej dawki promieniowania i dlatego może być wykorzystana w dozymetrii promieniowania j[...]
EN Optically stimulated luminescence (OSL) is the luminescence emitted from irradiated insulators or semiconductors during exposure to light. The OSL intensity is a function of the dose of absorbed radiation so, it can be used for dosimetry of ionizing radiation. OSL response significantly depends on t[...]
5
84%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W widmach absorpcji zarówno naświetlonego kwantami gamma jak i wygrzanego w atmosferze wodoru kryształu CaF₂:Yb³⁺ obserwowano występowanie jonów Yb³⁺ w położeniach o różnej symetrii. Ich obecność spowodowana jest nie tylko przez obecność międzywęzłowych jonów F⁻ kompensujących nadmiarowy ładunek ale[...]
EN In the absorption spectra of both ɣ-irradiated and annealed in hydrogen CaF₂:Yb³⁺ crystals the Yb³⁺ ions with various site symmetries we observed. We think they are caused by not only the charge-compensating interstitial F⁻ ions but also substitutional O²⁻, OH⁻ and Na⁺ ions which are entered uninten[...]
6
67%
Archiwum Nauki o Materiałach
2001 T. 22, nr 3 203-214
PL W artykule zaprezentowano właściwości spektroskopowe szkieł fluoroindowych domieszkowanych jonami europu. Na podstawie widm absorpcyjnych i emisyjnych wyznaczono charakterystyczne wielkości spektroskopowe badanych szkieł: parametry wiązania (beta i delta), parametry intensywności przejść Omega t, ef[...]
EN Some spectroscopic properties of fluoroindate glasses doped with Eu3+ ions have been examined. From the absorption and emission spectra in the UV-VIS-NIR region, spectroscopic parameters such as bonding (beta and delta), Judd-Ofelt intensity parameters Omega t, effective linewidths delta nu eff, me[...]
7
59%
Optica Applicata
EN We present the use of photoreflectance (PR) spectroscopy combined with the standard photoluminescence (PL) and electroluminescence (EL) for the room temperature optical investigation of strained-layer multiple quantum well (MQW) In/sub x/Ga/sub 1-x/As/GaAs light emitting diode (LED) for 1040 nm. In [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last