Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 11
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  emission of toxic compounds
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of Polish CIMAC
2007 Vol. 2, no 1 519-526
EN Delivering water to cylinders is a means of restricting the emergence of nitrogen oxides in the combustion process in SI engines. In consequence of feeding the engine with fuel-water emulsion with simultaneous decrease of nitrogen oxides in the exhaust gases, there occur changes in the concentration[...]
2
100%
Journal of KONES
2016 Vol. 23, No. 3 549--554
EN Biogas is among the fuels whose significance in the general energy balance will increase. These results from the fact that it may be produced from various kinds of waste materials, and it is therefore considered a renewable fuel of the second generation. Because of its properties, biogas may be used[...]
3
100%
Journal of Polish CIMAC
2011 Vol. 6, no 1 149-154
EN During their stay in harbours the ships generate the electric energy for their needs most frequently by ship’s power plant through Diesel generating sets. In many ports, however, there is also a possibility to supply the ship with electric power by use of the shore power connection. Using such sourc[...]
4
75%
Silniki Spalinowe
2005 R. 44, nr 3 61--67
PL Dostarczanie wody do cylindrów jest jednym ze sposobów ograniczania powstawania tlenków azotu w procesie spalania w silniku o ZS i znajduje uzasadnienie w publikowanych wynikach badań. W następstwie zasilania silnika emulsją paliwowo-wodną jednocześnie ze zmniejszeniem stężenia tlenków azotu występu[...]
EN Water delivery to the cylinders is one of the ways to reduce the nitrogen oxide formation in a combustion process in CI engine and is justified in published research results. In the aftermath of the admission of the fuel-water emulsion into the engine, along with the reduction of nitrogen oxides, th[...]
5
75%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2017 z. 119 53--59
PL W artykule w głównej mierze przedstawiono efekty prowadzonych prac, w postaci wyników badań emisyjnych pojazdów, nad przystosowaniem sprowadzanych z zagranicy lokomotyw spalinowych starego typu do warunków ruchu na polskich liniach kolejowych (dopuszczenie do eksploatacji). W celu dokonania analizy [...]
EN The article mainly presents the effects of works, in the form of vehicle emission test results, in the field of adaptation imported from abroad old type diesel locomotives to the driving conditions on the Polish railway lines (entry into exploitation). In order to analyze the ecological characterist[...]
6
75%
Journal of Polish CIMAC
EN The current worldwide research on air pollution caused by the emission of harmful compounds from ships' engines is based on a simplified input. The existing databases of harmful compound emissions in the exhaust ofvessels operating in various parts of the world cannot be used to estimate emissions i[...]
7
75%
Journal of KONES
2018 Vol. 25, No. 4 509--516
EN The article describes the problem of the operation of turbine jet, adaptive engine work on the natural environment. In particular, the analysis of noise generated by turbine jet engines has been made. It points out possible directions of noise decrease with particular emphasis upon structural change[...]
8
63%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2007 z. 61 5-12
PL W artykule przedstawiono koncepcję poprawy procesu spalania z wykorzystaniem powietrza rozpuszczonego w oleju napędowym oraz wyniki badań eksperymentalnych przeprowadzonych w celu jej weryfikacji. Proces spalania realizowany w silniku o zapłonie samoczynnym z wtryskiem bezpośrednim charakteryzuje si[...]
EN The paper presents a concept of improwing the combustion process with the use of the air dissolved in the diesel fuel and the results of the experimental investigations carried out in order to verify it. The combustion process of the direct injection compression-ignition engine being normally perfo[...]
9
63%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie
2003 nr 71 343-349
PL Przedstawiono metodę analizy ilości związków toksycznych emitowanych do atmosfery przez pomocniczy kocioł opalany podczas eksploatacji statku w różnych stanach obciążenia kotła.
EN The paper presents a suggested method of measuring toxic compounds emitted to atmosphere by auxiliary oil-fired boilers in different states of load.
10
63%
Combustion Engines
2015 R. 54, nr 3 91--101
PL Poszukiwanie alternatywnych źródeł energii, zwiększenie efektywności jej wykorzystania, a także zmniejszenie emisji związków toksycznych do atmosfery i walka z globalnym ociepleniem są głównymi współczesnymi kierunkami rozwoju przemysłu energetycznego, w tym również silników spalinowych. Obecnie w w[...]
EN Seeking alternative sources of energy for its more effective use, reducing emissions of toxic pollutants to the atmosphere and counteracting global warming are nowadays the major areas of development in the power industry, including the design of combustion engines. Currently, the research into the [...]
11
63%
Logistyka
2015 nr 3 377--385, CD 1
PL Zgodnie z obecną tendencją do redukcji emisji szkodliwych związków spalin silników spalinowych stosowane są różne metody ograniczające wpływ ich emisji na środowisko naturalne. W artykule przedstawiono wyniki badań, których celem było zweryfikowanie wpływu stanu technicznego turbosprężarki na emisję[...]
EN According to the current trend to reduce exhaust emissions of spark-ignition engines use different methods of limiting the impact of emissions on the environment. The article presents the results of research, whose aim was to verify the effect of the technical condition of the turbocharger on exhaus[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last