Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 15
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  emission factors
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Nafta-Gaz
2017 R. 73, nr 3 187--192
PL Artykuł porusza problematykę obliczania wielkości emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń gazowych, wprowadzanych do powietrza w trakcie procesów magazynowania i przeładunku węglowodorów i metanolu w kopalniach ropy naftowej i gazu ziemnego. W oparciu o analizę stanu prawnego, a także uw[...]
EN The article raises the problem of calculating the emissions of greenhouse gases and other gaseous pollutants released into the air, during the process of storage and handling of substances associated with the exploration of oil and natural gas deposits. Based on the analysis of the legislation in fo[...]
2
100%
Nafta-Gaz
2017 R. 73, nr 4 287--292
PL W artykule omówiono dostępne w literaturze krajowej oraz zagranicznej wskaźniki emisji dla kotłów i innych urządzeń zasilanych gazem ziemnym, które pozwalają na obliczenie wprowadzanych do powietrza zanieczyszczeń – w sposób najbardziej poprawny – przez zakłady prowadzące eksploatację złóż ropy naft[...]
EN The article discusses available in Polish and foreign literature, emission factors for boilers and other equipment powered by natural gas, which allow the calculation of pollutants released into the air in the most appropriate way, by the facilities of oil and natural gas exploitation. Describes a m[...]
3
75%
Archives of Environmental Protection
PL W pracy wyznaczono doświadczalnie wskaźnik emisji włókien wydzielanych z nowych oraz zużytych materiałów włóknistych (włókna ceramiczne, wełna szklana sztuczne włókna mineralne) na skutek mechanicznej impakcji (uderzenia). Wskaźnik emisji zdefiniowano jako ilość włókien emitowanych z jednostki masy [...]
EN The emission rate of fibers released from the new/fresh and used/worn ceramic fiber material, glass wool and man-made mineral fiber material due to mechanical impact was determined experimentally. The emission rate has been defined as a number of fibers emitted per unit mass and unit impaction energ[...]
4
75%
Inżynieria Ekologiczna
PL Współspalanie węgla i stałych odpadów komunalnych jest zjawiskiem społecznym, stanowiącym poważne źródło emisji substancji szkodliwych do powietrza. Przeprowadzono badania porównawcze współspalania węgla kamiennego z poszczególnymi frakcjami stałych odpadów komunalnych (m.in. makulatura, PE, PCV) w [...]
EN Co-combustion of coal and solid municipal waste is a social phenomenon. It constitutes an important emission source of harmful air pollutants. The comparative research was conducted. It concerned co-combustion of coal and different types of municipal solid waste (including wastepaper, PE, PVC) in th[...]
5
63%
Archiwum Ochrony Środowiska
PL W porównaniu z tradycyjnymi technologiami energetycznego spalania paliw, stanowiącymi główne źródło emisji zanieczyszczeń w Polsce, mało zbadana jest emisja zanieczyszczeń z palenisk fluidalnych. Pracujące w kraju kotły z cyrkulacyjnym złożem fluidalnym wykazały zalety techniczne, technologiczne, ek[...]
EN Emission of air pollutants from lluidized bed furnaces is not as well known as emission from the traditional technologies of energetic combustion of fuels, the main source of air pollution in Poland. Boilers with circulating fluidized beds (CFB), working in Poland, proved their technical, technologi[...]
6
63%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2014 Nr 11 414--416
PL Przegląd metod szacowania wielkości emisji metanu na tłoczniach gazu. Przedstawiono dwie metody: metodę szacowania wielkości emisji gazu ziemnego (głównie metanu) przy zastosowaniu współczynników aktywności i współczynników emisji oraz metodę korelacyjną - w oparciu o pomiar stężenia metanu w rejoni[...]
EN A review of methods of methane emission estimation from gas compressor stations. Two methods were presented: method of natural gas (mainly methane) emission estimation with application of activity and emission factors, and correlative method - based on methane concentration in the gas leak measureme[...]
7
63%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2017 Nr 7 282--288
PL Niniejszy artykuł stanowi przegląd dostępnych współczynników emisji metanu dla gazociągów. W artykule uwzględniono współczynniki emisji metanu rekomendowane w dwóch stosowanych podczas prowadzenia inwentaryzacji emisji metanu podejściach, tj. PODEJŚCIU 2 i 3. Porównanie współczynników emisji metanu [...]
EN The article presents an overview of available methane emission factors for gas pipelines. Methane emission factors recommended in two used during methane emission inventory Tiers (eg. Tier 2 and 3) are presented in the article. The comparison methane emissions factors allowed to identify the most an[...]
8
63%
Archives of Environmental Protection
PL Celem pracy badawczej była ocena ilości i składu substancji zanieczyszczających emitowanych przez kotły małej mocy, wyposażone w samoczynny podajnik paliwa do komory spalania. Przeprowadzono badania porównawcze właściwości paliw, parametrów spalin, zawartości pyłu (popiołu lotnego) i gazowych substa[...]
EN The aim of this research was to assess the content and composition of the pollutants emitted by domestic central heating boilers equipped with an automatic underfeed fuel delivery system for the combustion chamber. The comparative research was conducted. It concerned fuel properties, flue gas parame[...]
9
63%
Combustion Engines
2013 R. 52, nr 3 569--574
PL W artykule dokonano przeglądu rynku zamiennych reaktorów katalitycznych oraz omówiono wyniki badań porównawczych reaktorów katalitycznych: oryginalnego i zamiennego. Przedstawione zostały przykładowe wyniki badań emisji zanieczyszczeń z układu wydechowego samochodu wyposażonego w silnik z zapłonem i[...]
EN The article reviews the market for replacement catalytic converters and discusses the results of comparative studies of catalytic converters: the original and the replacement. There were presented the exemplary results of emissions from vehicles exhaust system, equipped with a spark-ignition engine [...]
10
63%
Environment Protection Engineering
EN The study mainly delineates the application of AERMOD to evaluate PM10 concentrations for the selected opencast mines in The Jharia coalfield. AERMOD estimated PM10 concentration profiles were developed on the basis of evaluated emission rates of salient coal mining activities. While comparing these[...]
11
63%
Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
2019 nr 109 79--92
PL Polska od lat zmaga się ze złą jakością powietrza, co bezpośrednio przekłada się na zdrowie ludzkie. Badania wskazują, że największy wpływ na przekraczanie poziomów dopuszczalnych i docelowych stężeń zanieczyszczeń, szczególnie pyłów oraz bezno(a)pirenu, ma niska emisja, w szczególności z se[...]
EN For years, Poland has been struggling with poor air quality, which has a direct effect on human health. The low-stack emissions, in particular emissions from the household sector have the highest impact on exceeding the limits and target levels of air pollutants concentration, e[...]
12
51%
Archives of Environmental Protection
PL Emisja pyłu ze źródeł energetycznych powoduje wprowadzenie do środowiska wielu zanieczyszczeń, w tym związków niebezpiecznych metali, występujących jako pierwiastki śladowe w węglu kamiennym i brunatnym. Po spaleniu węgla znajdują się one w ziarnach pyłu respirabilnego, co stwarza zagrożenie dla zdr[...]
EN The emission of dust from coal fired furnaces introduces a lot of contamination into the environment, including dangerous metal compounds, which occur as trace elements in hard and brown coal. After the coal is burnt, they are contained in the grains of respirable dust, which creates health hazard. [...]
13
51%
Archives of Environmental Protection
PL Emisja pyłu ze źródeł energetycznych i przemysłowych powoduje wprowadzenie do powietrza wielu zanieczyszczeń, w tym związków pierwiastków śladowych zawartych w paliwach i surowcach. Znajdują się one w ziarnach pyłu respirabilnego, co stwarza zagrożenie dla zdrowia ludzi. Przedstawiono wyniki badań n[...]
EN The emission of dust from power and industrial sources introduces a lot of contaminants into the air, including compounds of trace elements contained in fuels and raw materials. They are contained in respirable dust particles, creating hazard to human health. The results of investigations into the o[...]
14
45%
Archiwum Ochrony Środowiska
PL Przeprowadzono analizę próbek etyliny, benzyn bezołowiowych i oleju napędowego na zawartość Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn i As. W celu uzyskania niskich granic wykrywalności zastosowano oryginalny sposób preparacji analizowanych prób paliw. Polegał on na rozpuszczeniu próbki w hydrorafinacie którym by** . [...]
EN Leaded and unleaded petrol samples as well as diesel oil samples were analysed to determine Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn and As concentrations. In order to obtain low detection limits new method of samples preparation was used. The fuel samples were dissolved in hydroraffinate which was the crude oil frac[...]
15
32%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2004 Nr 3 (47) 91--95
PL Celem artykułu jest określenie wielkości emisji gazów cieplarnianych, pochodzących ze spalania biomasy w przemyśle celulozowo-papierniczym. Podczas spalania biomasy, wytwarzany i emitowany jest CO2, atmosferyczny dwutlenek węgla pochłaniany przez rosnące drzewa. Następuje zamknięcie cyklu węglowego.[...]
EN As one of the biggest wood consumers, pulp and paper mills are full participants in the C⇒CO2⇒C cycle. Thanks to the production of climate-neutral biomass fuels recovered from pulping (including cellulose for textile applications, i.e. fibre manufacturing) and papermaking waste, carbon dioxide emiss[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last