Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 14
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  emission factor
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of KONES
EN During operation on road and due to gradual ageing ofa vehicle, the formation of gaseous pollutants undergoes certain evolution. At the start of the vehicle life the evolution is influenced mostly by the run-in period of the driving mechanism. Motor vehicle manufacturers state that the vehicle run-i[...]
2
86%
Management Systems in Production Engineering
2012 nr 2 (6) 22-27
PL Rosnący transport morski, nowe statki i nowe technologie zwiększają zapotrzebowanie na energię elektryczną. W tej sytuacji zwiększa się wielkość emisji zanieczyszczeń generowanych przez statki do atmosfery. Ma to olbrzymie znaczenie dla miast portowych i ludzi tam zamieszkałych. W artykule przedstaw[...]
EN An increase in the marine transportation with growing requirement for electricity by the ships both result in is the increased pollution of the air generated by the ships. This is important for the ports. A comparison among different sources of air pollution produced by the ships in the ports is pre[...]
3
72%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
2013 T. 29, z. 1 17--33
PL W latach 2001–2010 produkcja oraz liczba funkcjonujących kopalń węgla kamiennego w polskim górnictwie węgla kamiennego uległa znacznemu zmniejszeniu. Wydobycie węgla ze 102,78 106Mg ograniczono do 76,15 106Mg. Eksploatacja pokładów realizowana w 43 zakładach górniczych w roku 2001, na skutek likwida[...]
EN Summarising the statistics of the Annual Report… (2002–2011), it can be stated that between 2001 and 2010 the number of and output from operating hard coal mines in the Polish hard coal mining industry experienced a considerable decrease. Coal output of 102.78 106Mg was reduced to 76.15 106 Mg. The [...]
4
72%
Inżynieria Rolnicza
PL Polska ma obowiązek corocznego raportowania i opracowywania bilansów emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych oraz innych zanieczyszczeń powietrza. Inwentaryzację emisji zanieczyszczeń do powietrza przeprowadza Zespół Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami, opierając się głównie na [...]
EN Poland is obliged to report annually and to develop the balances of emission and absorption of greenhouse gases and other air pollutants. The Team of the National Center for Balance and Emission Management carries out the inventory of emissions to air, based mainly on the coefficients of gas and dus[...]
5
72%
Transport Miejski i Regionalny
2012 nr 8 22-25
PL Dynamiczny rozwój komunikacji samochodowej jest wyraźnie odczuwalny przez środowisko naturalne, jak również przez człowieka (zarówno w aspektach pozytywnych, jak i negatywnych). W wyniku spalania paliw w silnikach spalinowych powstaje emisja zanieczyszczeń mająca negatywny wpływ na otoczenie. Mając [...]
EN The dynamic expansion of road transport is clearly noticeable by natural environment and by human being (with its positive and negative aspects). Pollution emission with its negative impact on the environment results from fuel combustion in motor engine. Taking into consideration the sustainable sta[...]
6
72%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL Celem pracy było zbadanie zmienności współczynnika emisyjności żużli stalowniczych w zależności od jego pochodzenia oraz składu chemicznego a w szczególności od zawartości FeO. Wykonano pilotażowe badania współczynnika emisyjności dla żużli w stanie płynnym jak również wykonano eksperyment dla żużli[...]
EN The purpose of the work was to examine the variability in emission factor of steel slag depending on its origin and chemical constitution, in particular on FeO content. The pilot studies of the emission factor for liquid slags were carried out as well as the experiment for solid slags was conducted.[...]
7
72%
Architecture Civil Engineering Environment
PL Efektem dominacji węgla jako nośnika energii pierwotnej jest znacząca emisja takich zanieczyszczeń jak: SO2, CO, pył zawieszony oraz B(a)P, pochodząca z procesów spalania węgla. Jednym z istotnych źródeł emisji tych zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego jest sektor komunalno-bytowy, który kszt[...]
EN The result of the dominance of coal as a primary energy carrier is significant emissions of pollutants such as SO2, CO, particulate matter and B(a)P, derived from the combustion processes of coal. One of the major sources of emissions of these pollutants into the air is a public utility sector, whic[...]
8
72%
Archives of Mining Sciences
2016 Vol. 61, no. 3 473--488
PL Polska jest krajem o największej antropogenicznej emisji rtęci w Unii Europejskiej. Według najnowszych szacunków KOBiZE roczna emisja rtęci przekracza 10 Mg, w tym około 56% stanowi emisja ze spalania węgla w sektorze produkcji energii. W przebadanych 121 próbkach węgla kamiennego pochodzących z 30 [...]
EN Poland is a country with the highest anthropogenic mercury emission in the European Union. According to the National Centre for Emissions Management (NCEM) estimation yearly emission exceeds 10 Mg. Within that approximately 56% is a result of energetic coal combustion. In 121 studied coal samples fr[...]
9
72%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
2015 T. 67, nr 2 168--174
PL Przedstawiono wyniki projektu badawczego, o charakterze interdyscyplinarnym, dotyczącego opracowania metody oraz wielospektralnego systemu pomiarowego do oceny zawartości tlenku żelaza w żużlu stalowniczym, podczas spustu stali z pieca hutniczego do kadzi odlewniczej. Parametr ten ma istotne znaczen[...]
EN This article presents results of the multidisciplinary research project for development of the method and multispectral measuring system for evaluation of ferric oxide content in steel slag during steel tapping from metallurgical furnace to casting ladle. This parameter is essential during further s[...]
10
72%
Inżynieria Ekologiczna
PL Hodowla zwierząt gospodarskich oprócz licznych korzyści niesie ze sobą szereg negatywnych skutków dla środowiska naturalnego, w tym emisję zanieczyszczeń, m.in. zapachowych, do powietrza atmosferycznego. Celem pracy była charakterystyka metod stosowanych w ocenie emisji odorów obiektów hodowlanych o[...]
EN Livestock farming, in addition to numerous benefits, has a number of negative effects on the environment, including the emissions of pollutants, incl. odorants, to atmospheric air. The purpose of the work was to characterize the methods used in assessing the emission of odours from breeding faciliti[...]
11
72%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 345--350, CD
PL W artykule opisano metodykę wyznaczenia emisji wybranych szkodliwych związków do atmosfery przez turbinę gazową napędzającą morską jednostkę pływającą. Opisano konstrukcję takiego silnika, porównano go do spokrewnionego z nim silnika odrzutowego. Powiązano parametry obiegu silników używając do tego [...]
EN The paper describes the methodology for determining the emission into the atmosphere of selected harmful compounds generated by a gas turbine that drives a seagoing vessel. The design of such an engine was described and compared to its related jet engine. The engine parameters were adjusted using ga[...]
12
58%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Inżynieria Środowiska
2003 z. 44 3-202
PL Obiekty gospodarki komunalnej służą między innymi ochronie środowiska, lecz równocześnie stanowią źródło jego zagrożenia lub uciążliwości dla otoczenia. W pracy przedstawiono podstawowe rodzaje niekorzystnych oddziaływań na środowisko wybranych obiektów gospodarki komunalnej, charakterystykę tych od[...]
EN Although they are essentially used for environmental protection, municipal utilities are at the same time recognized as a potential source of threat or nuisance to their surroundings, the most important types and main characteristics of such a detrimental impact of selected municipal utilities are p[...]
13
58%
Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
PL Przeprowadzono badania numeryczne w celu określenia wpływu powłok niskoemisyjnych na intensywność przenikania ciepła przez okna z szybami podwójnymi. Wyniki obliczeń dotyczące własności okna podwójnie szklonego z powłoką niskoemisyjną na przenikanie ciepła porównano z wynikami obliczeń dla okien ze [...]
EN A numerical study has been conducted to investigate the effect of low-emissivity coatings on the intensity of heat transfer through the double-glassed windows. The results of calculation of heat transfer characteristics through double glassed windows with low-e coating is compared with similar calcu[...]
14
58%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 338--344, CD
PL W artykule poruszono problematykę emisji toksycznych składników spalin silników lotniczych. Opisano specyfikę operacji lotniczych ze szczególnym uwzględnieniem etapu startu/lądowania (LTO - landing takeoff operation) oraz metody szacowania wskaźników emisji CO i NOₓ dla silników odrzutowych samolotó[...]
EN The paper presents the issues of emission of toxic compounds in exhaust gases of aviation engines. The specifics of aviation operations with particular focus on the landing take-off operation (LTO) and methods for estimating CO and NOₓ emission factors for aircraft jet engines, depending on the mane[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last