Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 439
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  emisja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W kraju eksploatowanych jest wiele spalinowych pojazdów trakcyjnych, których silniki nie spełniają wymagań I kryteriów toksyczności spalin. W Instytucie Pojazdów Szynowych "Tabor" Poznań powstało mobilne stanowisko umożliwiające przeprowadzenie testów silników spalinowych różnego typu pojazdów trakc[...]
EN There are a lot of operate diesel traction vehicles in the country whose the engines don't meet the requirements and criteria of toxicity of exhaust gases. In IPS "Tabor" Poznan´ there is the mobile test bed that enables to carry out the tests of diesel engines of different type of the traction vehi[...]
2
100%
Inżynieria Ekologiczna
2005 Nr 11 119--121
3
100%
Logistyka
PL W artykule opisano wyniki badań pełnogabarytowego dwupaliwowego czterocylindrowego turbodoładowanego silnika o zapłonie samoczynnym Badania miały na celu ustalenie maksymalnego udziału paliwa CNG w mieszance dostarczanej do cylindra silnika. Analiza wyników badań wykazała, że udział energetyczny CNG[...]
EN The article describes the results of four-cylinder dual fuel turbo diesel engine. The aim of the study was to determine the maximum participation of the CNG fuel mixture supplied to the cylinder of the engine. The analysis of the results showed that the proportion of energetic CNG in the load suppli[...]
4
100%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2009 z. 94 17-18
EN In this paper a possibilities of emission of harmful substances limitation was presented. Results shown examples of ignition sequences of cold engine fueled by gasoline and natural gas.
5
100%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono zmodyfikowany układ wylotowy umożliwiający prowadzenie badań w oparciu o eksperymentalne nośniki katalityczne. Opisano proponowany sposób monitorowania reaktora katalitycznego spalin oraz przedstawiono wyniki badań silnika o ZS z eksperymentalnym reaktorem katalitycznym. Pon[...]
6
100%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Chemicznej PAN
2008 nr 11 87-103
PL Termiczne (homogeniczne) spalanie w fazie gazowej niskostężonych mieszanin metan - powietrze występuje zarówno w termicznych jak i katalitycznych reaktorach z rewersją przepływu. Dla modelowania i projektowania takich reaktorów niezbędny jest wiarygodny i w miarę prosty model kinetyki takiego spalan[...]
EN Homogeneous combustion of lean methane-air mixtures occurs in both thermal and catalytic reverse-flow reactors. Detailed descriptions of the kinetic of homogeneous combustion are available in the literature, their practical usefulness is however, doubtful. A simple model is proposed which direct!;1 [...]
7
100%
Drewno : prace naukowe, doniesienia, komunikaty
PL Badano termiczną utylizację polan dębowych w domowym grzewczym kotle o mocy 25 kW. Kocioł był połączony z zasobnikiem ciepła za pomocą modułu mieszająco-pompowego. Badany kocioł nie był sterowany automatycznie, to znaczy strumień powietrza do spalania był regulowany ręcznie za pomocą elektronicznego[...]
EN Thermal utilization of oak waste wood was investigated in a 25 kW heat power domestic heating boiler. The boiler was connected to the water heat storage with the help of mixing and piping device. The investigated boiler was the uncontrolled one, which means that air combustion stream was regulated m[...]
8
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
EN VOC emission from the building materials can be categorized into two main groups: emission from solid and cured materials ex. woody pressed material, insulating foam material, wood (diffusion control type) and emission from liquid materials ex. paint, binder and wax polishes (emission control type).[...]
9
100%
Problemy Ekologii
1999 R. 3, nr 4 131-135
PL Określono kierunki zmian wielkości krajowych emisji metali ciężkich do powietrza w Polsce do roku 2010. Przedstawiono i omówiono uwarunkowania rozwoju działów produkcji i kategorii źródeł decydujących o wielkości krajowej emisji tej grupy zanieczyszczeń. Wyznaczono przewidywane w 2010 roku wielkości[...]
EN The directions of change in the domestic heavy metals atmospheric emission in Poland up to the year 2010 have been described. Development conditions for manufacturing branches have been presented and discussed, as well as the source categories that determine the emission level of that group of pollu[...]
10
100%
Journal of Mechanical and Transport Engineering
PL W artykule został przedstawiony ogólny problem wpływu toksycznych składników spalin z pojazdów silnikowych na środowisko naturalne i zdrowie człowieka w Europie. Wykazano, że prędkość jazdy samochodem ma duży wpływ na zużycie paliwa i na poziom emisji toksycznych składników gazów wylotowych. Przedst[...]
EN The article describes the impact of toxic components of exhaust gases on the environmental pollution and the resulting problems that have a direct impact on human health. It presents the legal regulations in force in the European Union which oblige vehicle manufacturers not to exceed the limit value[...]
11
100%
Inżynieria Ekologiczna
2005 Nr 13 99-100
12
100%
Cement Wapno Beton
PL Piece cementowe emitują z gazami odlotowymi tlenki azotu, które składają się w 90-95% z NO, w 5-10% z NO2 i ze śladowych ilości N2O. Z tych względów nazywa się je NOx. Są trzy główne mechanizmy powstawania tych tlenków: termiczny, z paliwa oraz "szybki". W gazach odlotowych zawartość NOx wynosi okoł[...]
EN Cement kilns emit - with exhaust gases - nitrogen oxides which are composed in 90-95% of NO, in 5-10% of N02 and in trace amounts of N2O. For those reasons they are named NOx. There are three main mechanisms of formation of these oxides: thermal, from the fuel, and "rapid" one. In exhaust gases NOx [...]
13
100%
Mechanik
2012 R. 85, nr 12 1058--1062
PL Przedstawiono metodę oceny kategorii maszyn emitujących promieniowanie optyczne (nadfioletowe, widzialne lub podczerwone) opartą na zapisach norm PN-EN 12198 Cz. 1 i 2. Metodę tę wykorzystano do oceny kategorii emisji przykładowego automatu przeznaczonego dla przemysłu spożywczego i urządzeń do utwa[...]
EN Presented is a method of appraisal of a machine category with respect to optical radiation it is emitting (UV, visible, IR) as required in the standard specifications PN-EN 12198 Part 1 & 2. The method has been used to estimate radiation emitted by the automatic machine operated in food industry and[...]
14
100%
Czasopismo Techniczne. Środowisko
PL W artykule przedstawiono rozporządzenia dotyczące standardów emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza w kontekście energetycznego spalania paliw stałych. Szczegółowo omówiono aktualnie obowiązujące w tym zakresie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. Rozporządzenie to [...]
EN The article presents the government orders concerning the standards of air pollution emission from the combustion of solid fuels. The main emphasis is put on Polish State Environmental Regulation introduced on 20th December 2005 by Polish Ministry of Environment.
15
100%
Przegląd Komunalny
2015 nr 5 22--23
PL Ogólne założenia wydawania pozwoleń zintegrowanych po nowelizacji Prawa ochrony środowiska, dokonanej Ustawą z 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2014 r. poz. 1101), przedstawiliśmy w poprzednim numerze „Przeglądu Komunalnego”. Tym razem [...]
16
100%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2011 Nr 30 89-92
PL Przedstawiono wyniki pracy nad indukcyjnym systemem grzewczym, w którym w szczególności uwzględniono problemy minimalizacji zaburzeń elektromagnetycznych wprowadzanych w czasie pracy do sieci zasilającej. W pracy przedstawiono i opisano zastosowany układ indukcyjnego systemu grzejnego oraz przedstaw[...]
EN The results are presents of work on the induction heating system, which in particular includes the minimization problems of electromagnetic disturbances introduced during work to the mains. The paper presents and describes used the system and presents the results of research and some construction re[...]
17
100%
Journal of Polish CIMEEAC
PL W artykule przedstawiono rozważania dotyczące modyfikacji klasycznej siłowni okrętowej, polegającej na zastąpieniu jednego z zespołów prądotwórczych baterią akumulatorów. Miałoby to ograniczyć zużycie kosztownego paliwa odsiarczonego w obszarach chronionych. Podczas żeglugi poza obszarem chronionym [...]
18
100%
Drewno : prace naukowe, doniesienia, komunikaty
PL Termiczną utylizację przeprowadzono w kotłowni należącej do Politechniki Poznańskiej. Suche kawałki drewna sosnowego były spalane w kotle grzewczym domowym o mocy 25 kW. Proces prowadzony był w dwóch etapach obejmujących: pirolizę i spalanie gazu drzewnego w dyszy. Kocioł nie współpracował z zasobni[...]
EN The thermal utilization was done in the heat station belonging to the Poznan University of Technology. Dry pine pieces were burned in domestic heating boiler of 25 kW heat power. The process was performed in two steps: pyrolisis and combustion of wood gas in the nozzle. The boiler was operating with[...]
19
88%
Prace Instytutu Techniki Budowlanej
PL Określenie wskaźników skumulowanej emisji zanieczyszczeń wynika z potrzeb dokonywania oceny uciążliwości ekologicznej wyrobów przemysłowych. Potrzeba dokonywania takiej oceny wynika między innymi z dokumentów Unii Europejskiej, zgodnie z którymi przy ubieganiu się o przyznanie oznakowania ekologiczn[...]
EN Determination of cumulative airborne emission factors results from the needs of ecological assessment of industrial products. The need of such assessment results from the requirements of the United Europe documents in case of application for the ecological labelling of the products. The evaluation [...]
20
88%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Chemicznej PAN
2007 nr 9 43-53
PL W pracy wyznaczono doświadczalnie idealny i rzeczywisty współczynnik separacji CO2/N2 dla membran kompozytowych, których warstwę aktywną stanowi) polidimetylosiloksan (PDMS) o grubości 7-10 (im. a warstwę nośną - polieteroimid (PEI) lub polifluorek winylidenu (PVDF). Obliczono współczynniki permeacj[...]
EN The ideal and real CO2/N3 separation coefficients are determined experimentally for composite membranes consisting of polyetherimide (PEI) and polyvinylidene fluoride (PVDF) as a support and polydimethylsiloxane (PDMS). of 7 - lO μm thick, as an active layer. Permeability coefficients are caiculated[...]
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last