Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 23
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  emisja związków toksycznych
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Silniki Spalinowe
PL wykonywane na hamowni podwoziowej w teście NEDC w Europie i FTP75 w USA. Należy zauważyć, że tak przeprowadzone badania nie w pełni odzwierciedlają rzeczywiste warunki ruchu drogowego. W związku z tym coraz większego znaczenia nabierają badania prowadzone w rzeczywistych warunkach eksploatacji pojaz[...]
EN Light-duty vehicle exhaust emissions tests are currently carried out on a chassis dynamometer in the NEDC cycle in Europe and FTP75 in the U.S. It should be noted that tests performed in this way do not entirely reflect the real road operating conditions of vehicles. Hence, vehicle road tests (real [...]
2
100%
Logistyka
2014 nr 6 829--834, CD 2
PL Prowadzone obecnie na całym świecie badania dotyczące zanieczyszczania atmosfery spowodowanej emisją związków szkodliwych z silników statków oparta jest na uproszczonych danych wejściowych. Istniejące bazy danych emisji związków szkodliwych w spalinach statków pływających w różnych rejonach świat[...]
EN The conducted worldwide researches on air pollution caused by the emission of toxic substances from ship’s engines are based on a simplified input parameters. Existing databases of emissions of toxic compounds in the exhaust vessels gases from different parts of the world, cannot be used to est[...]
3
100%
Pojazdy Szynowe
2005 nr 1 52-59
PL Z uwagi na rosnące skażenie środowiska producenci silników spalinowych do pojazdów trakcyjnych poszukują możliwości zmniejszenia emisji substancji toksycznych, będących wynikiem spalania paliwa. Wprowadza się coraz większe ograniczenia prawne, dotyczące emisji CO, HC, NOx i PM. Kierunki tych zmian s[...]
EN Considering the increasing environmental contamination the producers of the diesel engines for the traction vehicles search for the possibilities of the reduction of emission ofthe toxic substances being the results of fuel combustion. The heavier and heavier legal limitations concerning the emissio[...]
4
100%
Pojazdy Szynowe
2007 Nr 1 5-12
PL W artykule przedstawiono aktualne przepisy dotyczące problemu emisji związków toksycznych spalin z silników o zastosowaniach pozadrogowych. Do tej grupy pojazdów należy zaliczyć także pojazdy wykorzystywane do wykonywania prac specjalistycznych i przetokowych na torach kolejowych. Zaprezentowano roz[...]
EN The current rules relative to the problem of emission of the toxic compounds of the exhaust gas from the engines with the non- road applications are presented in this article. To this group of vehicles it should be also included the vehicles used for the specialistic and shunting works on the railwa[...]
5
88%
Journal of KONES
PL W pracy prezentuje się tendencje stosowania wtrysku wody do cylindrów okrętowych silników ZS w celu ograniczenia emisji związków toksycznych oraz wyniki badań własnych tego zagadnienia. Badania przeprowadzone zostały na opracowanym w AMW modelu matematycznym i komputerowym programie symulacyjnym. Do[...]
EN This paper presents trends of employment of water injection to marine diesel engines cylinder to have exhaust gas emission reduces in vie\v and results of own research. These research were led on the mathematical model which was describe in Polish Naval Academy and computer simulation program. Influ[...]
6
88%
Journal of KONES
PL Tłokowy silnik spalinowy stanowi w dalszym ciągu najbardziej rozpowszechnione źródło napędu środków transportu, w tym również transportu morskiego. Jego dalszy rozwój determinują wciąż zaostrzane kryteria odnośnie emisji toksycznych składników spalin oraz problemy energetyczne świata, zmuszające do [...]
EN The internal combustion engine still constitutes the most widely spread source of pulsion for transport means, including maritime transport. Its further development is defined by constantly sharpened criteria related to emission of toxic gases, and by the world energy problems enforcing more and m[...]
7
88%
Journal of KONES
PL W artykule przedstawiono nowe ujęcie ekologicznych wskaźników emisji spalin z silników o zapłonie iskrowym i samoczynnym. Zaprezentowano modelowe wskaźniki emisji, wykorzystując wartości zużycia paliwa i toksycznych składników spalin dla silników ZI i ZS w teście jezdnym (ECE R83) oraz silników ZS w[...]
EN The article shows new depiction of ecological indicators of toxic compound emission from SI and CI engines. The values of fuel consumption and toxic compounds emission evaluated for the SI and CI engines in ECE R83 road test and for the CI engines in ECE R49 13-mode test have been used for the prese[...]
8
88%
Silniki Spalinowe
PL Artykuł dotyczy problemu emisji związków toksycznych ze środków transportu najczęściej wykorzystywanych w rolnictwie. Z produkcją żywności związany jest transport niemal na każdym etapie istnienia produktu. Żywność gotowa do spożycia niejednokrotnie wymaga przetwarzania, bardzo często związane jest [...]
EN The paper discusses the issues of exhaust emissions from vehicles most frequently used on farms. Transport is an integral part of food manufacturing almost on every stage of the product life cycle. Ready-to-eat food very often needs processing; it often incorporates transport of half products to app[...]
9
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Istotnym celem europejskiej polityki transportowej, jak wynika z opublikowanej w marcu 2011 r. Białej księgi "Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu - dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu", jest zapewnienie wzrostu sektora transportu i w[...]
10
75%
Silniki Spalinowe
2005 R. 44, nr 3 61--67
PL Dostarczanie wody do cylindrów jest jednym ze sposobów ograniczania powstawania tlenków azotu w procesie spalania w silniku o ZS i znajduje uzasadnienie w publikowanych wynikach badań. W następstwie zasilania silnika emulsją paliwowo-wodną jednocześnie ze zmniejszeniem stężenia tlenków azotu występu[...]
EN Water delivery to the cylinders is one of the ways to reduce the nitrogen oxide formation in a combustion process in CI engine and is justified in published research results. In the aftermath of the admission of the fuel-water emulsion into the engine, along with the reduction of nitrogen oxides, th[...]
11
75%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2017 z. 119 53--59
PL W artykule w głównej mierze przedstawiono efekty prowadzonych prac, w postaci wyników badań emisyjnych pojazdów, nad przystosowaniem sprowadzanych z zagranicy lokomotyw spalinowych starego typu do warunków ruchu na polskich liniach kolejowych (dopuszczenie do eksploatacji). W celu dokonania analizy [...]
EN The article mainly presents the effects of works, in the form of vehicle emission test results, in the field of adaptation imported from abroad old type diesel locomotives to the driving conditions on the Polish railway lines (entry into exploitation). In order to analyze the ecological characterist[...]
12
75%
Silniki Spalinowe
EN Due to a rapid development of air transport there is a need for assessment of real environmental perils related to the aircraft operation. The main environmental risks are the products of incomplete combustion contained in the exhaust gases. The paper presents the results of the emission tests of a [...]
13
75%
Journal of Polish CIMAC
EN The current worldwide research on air pollution caused by the emission of harmful compounds from ships' engines is based on a simplified input. The existing databases of harmful compound emissions in the exhaust ofvessels operating in various parts of the world cannot be used to estimate emissions i[...]
14
75%
Archives of Transport
PL W artykule przedstawiono możliwości zwiększenia efektywnych parametrów pracy silnika z zapłonem samoczynnym przy jednoczesnym zmniejszeniu poziomu emisji związków toksycznych w gazach wylotowych przy zastosowaniu wstępnej obróbki paliw pochodzenia roślinnego. W tym celu proponuje się zastosowanie ws[...]
EN The paper discusses possibilities of increasing the performance parameters of a diesel engine and decreasing the emission of toxic compounds contained in exhaust gases by using preliminary catalytic treatment of biofuel, executed directly in the injector body. In order to enhance the impact of the c[...]
15
63%
Postępy Nauki i Techniki
2011 nr 11 43-48
PL W artykule przedstawiono wyniki badań emisji wybranych związków toksycznych silnika 4CT90 zasilanego klasycznym olejem napędowym i estrami oleju lnianki oraz biopaliwem B100. Badania przeprowadzono w oparciu o wymagania testów ETC, ESC oraz NRTC.
EN The paper presents exhaust emissions of some toxic compounds measured on the 4CT90 engine fueled with classical diesel fuel and methyl esters of cameline-seed oil and biofuel B100. Research was done using procedures corresponding to test ETC, ESC and NRTC.
16
63%
Silniki Spalinowe
PL Lnianka jest rośliną oleistą, z której olej poddany procesowi estryfikacji może być używany jako paliwo silnikowe silników o zapłonie samoczynnym lub jako biokomponent dodawany do tradycyjnych paliw. Paliwo to może być rozpatrywane jako jedno z paliw odnawialnych, mogących stanowić biokomponent pali[...]
EN Camelina is the oil plant, from which the oil subjected to the esterification process can be used as motor fuel to diesel engines or as a bio-component added to traditional fuels. This fuel can be considered as a renewable fuel that can be bio-component for petroleum fuels. The article describes the[...]
17
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 2211-2218
PL W artykule przedstawiono rezultaty z badań emisyjnych pojazdów w warunkach miejskich. Testy pojazdów wykonywano na odcinku kilkunastu kilometrów w podobnych warunkach drogowych; dane te zawierają informację o eksploatacyjnej emisyjności pojazdów i dotyczą rzeczywistych warunków ich ruchu. Do pomiaró[...]
EN In the study the results of vehicle emission tests in road conditions were presented as only then information on real vehicle emissions could be obtained (city). The tests were carried out on section of tens kilometers in road conditions. They include information on emissivity of vehicles in exploit[...]
18
63%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie
2003 nr 71 343-349
PL Przedstawiono metodę analizy ilości związków toksycznych emitowanych do atmosfery przez pomocniczy kocioł opalany podczas eksploatacji statku w różnych stanach obciążenia kotła.
EN The paper presents a suggested method of measuring toxic compounds emitted to atmosphere by auxiliary oil-fired boilers in different states of load.
19
63%
Combustion Engines
2015 R. 54, nr 3 91--101
PL Poszukiwanie alternatywnych źródeł energii, zwiększenie efektywności jej wykorzystania, a także zmniejszenie emisji związków toksycznych do atmosfery i walka z globalnym ociepleniem są głównymi współczesnymi kierunkami rozwoju przemysłu energetycznego, w tym również silników spalinowych. Obecnie w w[...]
EN Seeking alternative sources of energy for its more effective use, reducing emissions of toxic pollutants to the atmosphere and counteracting global warming are nowadays the major areas of development in the power industry, including the design of combustion engines. Currently, the research into the [...]
20
63%
Silniki Spalinowe
PL W artykule przedstawiono analizę porównawczą silników zasilanych LPG i benzyną pod kątem emisji związków toksycznych. Omówiono pojazdy przystosowane do zasilania gazem płynnym oraz ustalono kryteria oceny ich właściwości ekologicznych. Porównano właściwości ekologiczne obu rodzajów zasilania i dokon[...]
EN The article presents a comparative study of LPG and gasoline fuelled vehicles in terms of their emission level. Vehicles adapted for the LPG fuelling have been scrutinized and the assessment criteria of their ecological properties have been ascertained. Ecological properties of both fuelling systems[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last