Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 13
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  emisja substancji toksycznych
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W niniejszym artykule autor porównuje różne metody sterowania fazami rozrządu, które obecnie stosowane są w silnikach spalinowych czterosuwowych. Przedstawia również jeden z najnowszych systemów sterowania, układ EVA.
2
100%
Górnictwo Odkrywkowe
2010 R. 51, nr 3 293-297
PL Jedną z metod ograniczania emisji substancji toksycznych do środowiska ze źródeł mobilnych jest bezpośrednia ingerencja w proces spalania silnikowego. Takim rozwiązaniem jest zastosowanie katalizatora wewnątrz przestrzeni spalania silnika. W niniejszym referacie przedstawiono wyniki pracy badawczej,[...]
EN One of the methods of toxic emissions limitation from mobile sources is direct inference into engine combustion process. In this paper the research work, based on numerical simulations, which aim was analysis of influence of inner catalyst application on energy activation of CO to C02 conversion pro[...]
3
100%
Archiwum Ochrony Środowiska
PL Przedstawione zostały wyniki badań eksperymentalnych wpływu warunków spalania (stosunek nadmiaru powietrza, widmo rozkładu średnic kropel, udział tlenu w substratach) na emisje NO, CO i WWA podczas spalania oleju opałowego modyfikowanego dodawaniem azotu oraz dodatkami krzemowymi katalizującymi proc[...]
EN The experimental investigations of NO, CO, PAH's emission have been carried out in the case of steel water-cooled down combustion chamber at heat power of 50 kW. The influence of the air amount, droplet size distribution, contents of fuel nitrogen, oxygen enrichment and silicon additives in oil have[...]
4
100%
Archiwum Ochrony Środowiska
PL Przedstawione zostały wyniki badań eksperymentalnych wpływu warunków spalania (stosunek nadmiaru powietrza, widmo rozkładu średnic kropel, udział tlenu w substratach) na emisje NO, CO i WWA podczas spalania oleju opałowego modyfikowanego dodawaniem azotu oraz dodatkami krzemowymi katalizującymi proc[...]
EN The experimental investigations of NO, CO, PAH's emission have been carried out in the case of steel water-cooled down combustion chamber at heat power of 50 kW. The influence of the air amount, droplet size distribution, contents of fuel nitrogen, oxygen enrichment and silicon additives in oil have[...]
5
75%
Eksploatacja i Niezawodność
2003 nr 3 6-11
PL W artykule przedstawiono wyniki badań toksyczności spalin silnika S-4002 zasilanego mieszakami oleju napędowego i estru metylowego oleju rzepakowego. Celem pracy byfo określenie składu mieszanek pod względem toksyczności spalin.
EN The paper presents results of research on the toxicity of fumes from an S-4002 engine driven by mixtures of engine oil and methyl ester of rape oil. It has aimed at the determination of mixture contents in view of the fumes toxicity.
6
75%
Eksploatacja i Niezawodność
2003 nr 3 12-18
PL W referacie przedstawiono powody, dla których w najbliższej przyszłości zwiększać się będzie zainteresowanie biopaliwami. Sformułowano opinię, że w chwili obecnej jedynymi biopaliwami, które mogą w szerszy sposób zaistnieć na rynku są etanol i estry kwasów tłuszczowych olejów roślinnych. Porównano e[...]
EN The use of biofuels is justified by the common agricultural policy decisions, by the need to improve environment protection and by the search of alternative fossil energy sources. In such a context, the methyl esters of vegetable oils, known as biodiesel and ethyl alcohol are receiving increasing at[...]
7
75%
Logistyka
PL W artykule zaprezentowano wyniki pomiarów toksyczności spalin samochodu ciężarowego klasy średniej w warunkach rzeczywistej eksploatacji w zależności od sposobu jego rozpędzania. Na podstawie pozyskanych danych pomiarowych dokonano oceny rozpędzania pojazdu uwzględniając minimalną emisję substancji [...]
EN The paper presents the results of the investigations into the relation of the exhaust emissions of a heavy-duty vehicle under actual operating conditions and its acceleration. Based on the obtained measurement data an evaluation of the vehicle acceleration was performed taking into account the minim[...]
8
63%
Eksploatacja i Niezawodność
PL Celem zaproponowanych i przeprowadzonych przez autorów badań była ocena wpływu zastosowania nośnika katalitycznego w postaci platyny we wtryskiwaczu paliwowym silnika z zapłonem samoczynnym z bezpośrednim wtryskiem paliwa na emisję substancji toksycznych w gazach wylotowych do atmosfery oraz jednost[...]
EN The aim of the study proposed and carried out by the authors was to assess the impact of using platinum as a catalyst carrier in the fuel injector diesel engine with the direct fuel injection for emissions of toxic substances in the exhaust gases into the atmosphere and specific fuel consumption. Ex[...]
9
63%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2010 z. 2/78 157-163
PL Jednym ze sposobów ograniczenia wpływu toksycznych składników spalin na środowisko naturalne jest stosowanie paliw pochodzenia roślinnego. W przeprowadzonych badaniach wykorzystano paliwa FAME, mieszaninę ON-FAME-Etanol oraz ON. W ramach przeprowadzonej analizy wyznaczono wybrane parametry procesu s[...]
EN One of the way to reduce the impact of toxic exhaust components on the environment is the use of biofuels. In this study used three fuels: FAME, mixture of FAME-Diesel-Ethanol and Diesel. The analysis determined the selected parameters of the combustion process, such as the maximum combustion pressu[...]
10
51%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2010 z. 2/78 61-71
PL Reaktory katalityczne są powszechnie stosowane w technice samochodowej do zmniejszania emisji substancji szkodliwych. Istnieją dwa aspekty eksploatacji katalizatorów. Ekologiczny (korzystny) aspekt - obniżenie emisji substancji toksycznych, oraz energetyczny (negatywny) aspekt - wzrost oporów przepł[...]
EN Catalytic converters are in common use for emission reduction in automotive engineering. There are two aspects of the catalyst operation. Ecological (favourable) aspect - reduction of toxic substances emission and energy (negative) aspect - increase of flow resistance in exhaust system. The positive[...]
11
51%
Silniki Spalinowe
EN In the engine fed by means of liquid propane-butane injection, the fuel composition has the substantial influence on the injectors opening time required to realization of the correspondent value of air excess number. In the certain states of engine load the mixture composition might not be corrected[...]
12
51%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2014 z. 1/97 171--182
PL Artykuł przedstawia wyniki badań mieszaniny 10% i 20% FAME z lnianki z olejem napędowym oraz porównawczo wyniki dla czystego ON. Badania przeprowadzono zgodnie z testem C1, a emisja toksycznych składników spalin obliczona została według normy ISO 8178 dla pojazdów o zastosowaniu pozadrogowym. Przeds[...]
EN This article presents the results of a mixture of 10% and 20% of FAME from camelina with diesel and comparative results for pure ON. The study was conducted in accordance with test C1 and toxic exhaust emissions have been calculated according to ISO 8178 for nonroad use. The results were obtained fr[...]
13
32%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2010 z. 2/78 87-101
PL W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań wskaźników ekonomicznych i ekologicznych silnika PERKINS 1100 zasilanego czterema rodzajami paliw ekologicznych tj.: węglowodorowym, niskosiarkowym olejem napędowym EKODIESEL PLUS 50B oraz porównawczo: estrem metylowym kwasów oleju rzepakowego FAME-100B [...]
EN In the article are chosen research findings of economic and ecological signs of engine Perkins 1100 fed with four kinds of clean fuels i.e.: with hydrocarbon, low-sulphuric EKODIESEL PLUS 50B diesel and comparatively: with methylic ester of acids of the FAME-100B rape oil and microemulsion hydrocarb[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last