Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 345
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  emisja spalin
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W artykule przedstawiono wyniki badań korelacyjnych emisji zanieczyszczeń z samochodu osobowego w teście ECE R83.05. Badania samochodu Citroen Berlingo przeprowadzono na hamowni podwoziowej w Laboratorium Badań Silników Przemysłowego Instytutu Motoryzacji. W wyniku przeprowadzonych badań i ich anali[...]
EN In the paper are presented the results of the correlation researches of a pollution emission from the internal combustion engine in the test ECE R83.05. The researches of passenger car Citroen Berlingo had been made on a chassis dynamometer in Engine Testing Laboratory in Automotive Industry Institu[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
1998 z. 31 215-221
PL Jednym ze szkodliwych czynników w górnictwie podziemnym są spaliny pochodzące z silników spalinowych. Wartykule przedstawiono możliwość ograniczenia emisji spalin poprzez przebudowę lokomotywy spalinowej LZH-50 na lokomotywę spalinowo-akumulatorową LZDEA.
EN One from harmful factors in underground mining are exhaust gases from internal combustion engines. In this paper one possibility of reduction of exhaust gases emission by reconstruction of diesel locomotive LZH-50 has been presented. After reconstruction this locomotive is a diesel-storage-battery l[...]
3
100%
Journal of KONES
PL W referacie przedstawiono wyniki analizy wartości emisji toksycznych składników spalin pojazdów samochodowych uzyskane na podstawie pomiarów dużej liczby tych pojazdów, różnych roczników, eksploatowanych na terenie Poznania. Oszacowano globalną emisję tych składników spalin na terenie miasta z uwzgl[...]
EN Abstract The paper present results analysis of influence of change quality engines passenger cars on toxic compounds exhaust emission. Estimated total emission toxic compounds on territory of Poznań.
4
80%
Instal
2010 nr 7/8 67-69
PL W artykule zaprezentowano wyniki pomiarów przeprowadzonych w kotłowni opalanej olejem opałowym lekkim, wyposażonej w kotły GT 525 Diematic-m-Delta (szt.1) i GT 525 K (szt. 4) o wydajność 1180 kW każdy z palnikami OE-5 ULOZ2 Oertli. Celem badań było określenie wpływu niewielkich różnic w ustawieniu p[...]
EN This article presents the results of the measurements made in the oilfired boiler room with boilers GT 525 Diematic-m-Delta (1 unit) and GT 525 K (4 units) – capacity 1180 kW each with burners OE-5 ULOZ2 Oertli. The aim of the study was to determinate the effect of small differences in parameters li[...]
5
80%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W artykule przeprowadzono porównanie emisji toksycznych związków spalin, obliczonej według metody COPERT, dla różnej temperatury rozruchu silnika z uwzględnieniem fazy nagrzewania. Otrzymane wyniki porównano z obowiązującymi limitami emisji.
EN The comparing of emission calculated by COPERT method for different engine start temperature, considering warming up phase has been presented in article. Obtained results have been compared with actual emission limits.
6
80%
Przegląd Komunalny
2008 nr 12 71-75
PL Prawidłowe funkcjonowanie gospodarek światowych nieodłącznie związane jest z zapewnieniem sprawnego systemu transportowego. Stąd też liczba pojazdów przypadających na mieszkańców jest jednym ze wskaźników poziomu rozwoju gospodarczego państwa. Przewiduje się, że w ciągu najbliższych 10 lat światowy [...]
7
80%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W artykule przedstawiono metodykę umożliwiającą określenie formuł matematycznych opisujących natężenie emisji związków szkodliwych spalin. Dane o emisji, zgromadzone w ramach testów jezdnych, uśrednia się, poszukując następnie funkcji dwóch zmiennych (prędkości i przyspieszenia bądź prędkości oraz i[...]
EN A new model used to create dynamic characteristics of pollutant emission is presented in the paper. The model allows us to describe emission as a power function of vehicle velocity and acceleration. In order to define the function coefficients, the optimization task has been formulated and solved. T[...]
8
80%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W referacie przedstawiono wyniki badań wpływu rodzaju rozpylacza na emisję składników toksycznych spalin silnika o zapłonie samoczynnym. Wykonano badania silnikowe różnych rozpylaczy, o różnych charakterystykach hydraulicznych z pomiarami emisji toksycznych składników spalin. Artykuł zakończono spos[...]
EN The results of research of influence type diesel engine injecttors on exhaust emission are presented in the paper. Injectors with different hydraulic characteristics have been investigated on laboratory test of exhaust system of diesel engine. At the end, notes and conclusions connected with perform[...]
9
80%
Przegląd Komunalny
2015 nr 11 56--58
PL Nad niemieckim koncernem samochodowym Volkswagena zebrały się czarne chmury. Na jaw wyszło bowiem, że firma manipulowała danymi dotyczącymi emisji spalin. Jakie będą konsekwencje tego oszustwa? Czy skandal, który wybuchł we wrześniu br., to tylko wierzchołek góry lodowej?
10
80%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
1998 z. 34 193-199
PL Jednym ze szkodliwych czynników w górnictwie podziemnym są spaliny pochodzące z silników spalinowych. W artykule przedstawiono możliwość ograniczenia emisji spalin poprzez przebudowę lokomotywy spalinowej LZH-50 na lokomotywę spalinowo-akumulatorową LZDEA.
EN One from harmful factors in underground mining are exhaust gases from internal combustion engines. In this paper one possibility of reduction of exhaust gases emission by reconstruction of diesel locomotive LZH-50 has been presented. After reconstruction this locomotive is a diesel-storage-battery l[...]
11
80%
Mikroelektronika i Informatyka : prace naukowe
2005 Z. nr 5 171-174
PL Celem przedstawionego tutaj projektu jest wykonanie projektu instalacji kontrolującej emisję spalin w ciepłowni zakładowej znajdującej się na terenie Cukrowni "Glinojeck" w Glinojecku. Elementy wykonane w ramach przedstawionej tutaj części projektu to baza danych, obrazy synoptyczne, program oblicze[...]
12
80%
Transport Problems
2011 T. 6, z. 2 121-126
PL W artykule przedstawiono rezultaty z badań silnika spalinowego wozu bojowego – kołowego transportera opancerzonego 8x8 Rosomak - podczas rozruchu silnika. Do pomiarów stężenia związków toksycznych wykorzystano mobilny analizator do badań toksyczności SEMTECH DS firmy SENSORS. Analizator umożliwiał p[...]
EN The paper presents the results of the investigations of an armored modular vehicle 8x8 Rosomak fitted with a diesel engine during start and warm-up. For the measurements of the toxic compounds a portable SEMTECH DS analyzer by SENSORS was used. The analyzer allowed a measurement of toxic compounds a[...]
13
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie
2013 Nr 60 97--110
PL Niniejszy artykuł został poświęcony możliwościom przezwyciężenia problemów i zagrożeń związanych z funkcjonowaniem transportu samochodowego. Wspomniane problemy i zagrożenia wynikają z dużego znaczenia transportu samochodowego dla gospodarki. Dotyczą one głównie niekorzystnego wpływu tego transportu[...]
EN This article is devoted to the possibilities of overcoming the problems and risks associated with the operation of road transport. These problems and risks arising from the importance of road transport for the economy. They relate mainly to negative influence transport on the environment and human h[...]
14
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Prawodawstwo europejskie wymaga monitoringu czystości powietrza i nakłada na rządy państw członkowskich obowiązek wdrożenia planów działań na rzecz redukcji zanieczyszczeń. W grudniu 2004 roku została opublikowana dyrektywa nr 2004/107/WE dotycząca jakości powietrza. Określa ona docelową jakość powi[...]
15
80%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL Biorą: pod uwagę aspekty ekologiczne, Regulaminy Europejskie dotyczące emisji spalin są dla pojazdów dwukołowych coraz bardziej surowe. Jest to wyzwanie szczególnie dla producentów pojazdów dwukołowych z silnikiem dwusuwowym. Podsumowanie i porównanie technologii produkcji, aspektów osiągów, a także[...]
EN Due to ecological aspects the European Emission Regulation for two wheelers is getting more and more severe. This is a challenge especially for those small two-wheeler producers who are up to benefit from the advantages of using two stroke engines. A summary and comparison of available technologies [...]
16
80%
Zeszyty Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2004 z. 4/55 21-42
PL W artykule przedstawiono najnowsze trendy w rozwoju spalinowych zespołów napędowych z uwzględnieniem ekologicznych aspektów ich konstrukcji. Zaprezentowano możliwości zmian rozwiązań konstrukcyjnych silników spalinowych w celu spełnienia przyszłych norm emisji spalin. Porównano parametry emisyjne sp[...]
EN The paper presents the latest trends in the development of combustion powertrains as well as some ecological aspects of their design. Some possibilities of modifications of the design solutions of the said engines have been included in the paper as well, with a view to fulfill prospective emission s[...]
17
80%
Silniki Spalinowe
PL W artykule zaprezentowano wyniki pomiarów emisji cząstek stałych (masy - PM, liczby - PN, rozkładu wymiarów) z pojazdów samochodowych z różnymi typami silników spalinowych. Celem badań była weryfikacja emisji cząstek stałych dla pojazdów o różnych typach zasilania i o różnych okresach eksploatacji, [...]
EN The paper presents the results of the measurements of exhaust emissions from passenger vehicles fitted with different types of engines. The purpose of the investigations was to verify the emissions from vehicles of different powertrains and different wear and, at the same time, to classify the emiss[...]
18
80%
Combustion Engines
2014 R. 53, nr 1 48--58
PL W artykule przedstawiono analizę emisyjności eksploatowanych lokomotyw spalinowych w Polsce. Znaczną część pojazdów szynowych w ciągu ostatnich lat poddano remotoryzacjom polegającym na zastąpieniu silnika spalinowego nowszym generacyjnie modelem. Skutkuje to zmniejszeniem emisji składników toksyczn[...]
EN This article presents the analysis of emissivity of diesel locomotives operating in Poland. In the last years a significant part of the rail vehicles have been subjected to remotorization consisting in replacement of the combustion engine with the new generation model. This leads to the reduction of[...]
19
80%
Przegląd Komunalny
2004 nr 4 29-30
PL Cykl "Rozważań" zaczynałem z pozytywistycznym nastawieniem prezentowania różnych rozwiązań technologicznych i technicznych z dziedziny gospodarki odpadami komunalnymi, komentowania i wyjaśniania zapisów odnośnego prawa, a także argumentacyjnego wspomagania dyskusji i działań przy budowaniu akceptacj[...]
20
80%
Przegląd Komunikacyjny
PL Samochody osobowe z silnikiem o zapłonie iskrowym (ZI) a środowisko. Badania wpływu organizacji ruchu na wielkość emisji spalin na przykładzie Katowic. Wnioski.
EN The automobiles with the spark-ignition engine of ZI type in relation to the environment. Researches of the traffic organization influence on the combustion gases extent emission on the example of the Katowice city. Conclusions.
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last