Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 39
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  emisja metanu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2000 z. 246 301-309
PL Przedstawiono budowę i zasadę działania dwuzwiązkowego systemu He-Ne (3.39 žm/0.63 žm) przeznaczonego do ciągłego pomiaru stężeń metanu. Omówiono wyniki pomiarów stężenia metanu uzyskane dla kopalnianego szybu wentylacyjnego.
EN The structure and operation principle of dual wavelength (3.39 žm/0.63 žm) He-Ne laser system for continuous measurement of methane concentration have been presented. Te results of measurement of methane concentration for exhausting shaft have been discussed.
2
100%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Gazy wybuchowe w złożach węgla brunatnego są akumulowane głównie w strukturze węgla w postaci sorbowanej. W postaci wolnej, w szczelinach i porach, występuje tylko około 5% całkowitej ich objętości. W trakcie prowadzenia prac odwadniających obserwuje się wypływy o różnej koncentracji gazów wybuchowy[...]
EN Explosive gases in brown coals are mainly accumulated in the coal structure, in a sorbed form. Only 5% of gas volume appears in a free form in fractures and pores. During dehydration works, fluxes of various concentrations of explosive gases are observed both in wells, inspection and technical pits.[...]
3
100%
Rocznik Ochrona Środowiska
2016 Tom 18, cz. 2 1018--1024
PL Scharakteryzowano globalną emisję metanu na tle emisji wszystkich gazów cieplarnianych. Najbardziej zrównoważonym sposobem ograniczenia emisji metanu z wysypisk jest jego wykorzystanie do celów energetycznych. W celu zwiększenia ciepła spalania gazu wysypiskowego zaproponowano wymywanie ditlenku węg[...]
4
100%
Górnictwo i Geologia
2009 T. 4, z. 2b 99-107
PL Artykuł rozpatruje niektóre aspekty regulowania emisji metanu pod czas transportowania masy węglowej nośnikami w wyrobiskach korytarzowych KWK. Ten problem staje bardzo aktualny w związku z wzrastaniem intensywności wydobycia podziemnego pod względem bezpieczeństwa i ochrony pracy, kontroli składu a[...]
5
88%
Rynek Energii
2013 Nr 1 86--94
PL Inwentaryzację emisji metanu wykonano przy założeniu, że węgiel kamienny generuje metan z czterech źródeł. Stąd podział na emisję metanu z procesów wydobycia węgla (emisja wentylacyjna i z układów odgazowania) oraz emisję z procesów pogórniczych (emisja z procesów powydobywczych i emisja z odpadów p[...]
EN The inventory of methane emissions in Polish hard coal mines has identified that the hard coal system generates methane from four sources. On that basis, the following division has been carried out on methane emissions from coal output processes (ventilation emissions and from degasification systems[...]
6
88%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2005 nr 10 10-14
PL W kopalni "Krupiński" stosuje się technologię zawiesinową lokowania mieszaniny drobnoziarnistych odpadów energetycznych i górniczych. Stwierdzono, że odpady te spowodowały uszczelnienie spękań i szczelin pozostałych po eksploatacji węgla w wysoko metanowym pokładzie 348. Zawartość metanu w powietrzu[...]
EN At the "Krupiński" coal mine there is applied the suspension technology for depositing a mixture of fine-grained wastes from the power industry and mining. It has been stated that these wastes have sealed rifst and foigs which have been left behind following coal mining in the highly methane bed No.[...]
7
75%
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
2011 nr 4 51-64
PL W artykule przedstawiono równania opisujące model matematyczny prognozy wydzielania się metanu do przekopu przecinającego pokład węgla w kopalniach węgla kamiennego, opracowany na podstawie wyników badań wykonanych w Głównym Instytucie Górnictwa. W prognozie uwzględniono zarówno mechanizm kinetyki w[...]
EN The article presents equations describing the mathematical model of prediction of methane emissions into a drift crossing a coal seam in hard coal mines, developed on the basis of results of investigations performed at the Central Mining Institute. The prediction took into consideration the mechanis[...]
8
75%
Energetyka
2012 nr 12 799-807
PL Przedstawiono wyniki gruntownej analizy metod szacowania wielkości wydzielanego metanu z węgla kamiennego kopalń polskich. Wykorzystano przy tym szczegółowe dane metanonośności eksploatowanych pokładów węgla oraz metanowości kopalń węgla kamiennego. Na podstawie zaproponowanej metody szacowania, spe[...]
EN Presented are results of a thorough analysis of methods for assessment of methane quantity emitted by the Polish hard coal mines. An advantage was taken of the detailed data concerning methane-bearing capacity of the exploited coal seams as well as of the amount of methane emitted into mine workings[...]
9
75%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2004 Nr 9 286-292
EN Anthropogenic greenhouse effect and actions undertaken to prevent it. Managing methane emissions from natural gas distribution networks, especially the share of emissions from this segment of gas industry in total emission. Problems connected with emissions measurement and inventory making. Solution[...]
10
75%
Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
2016 nr 94 67--78
PL Szacowanie emisji metanu z węgla kamiennego kopalń wykonuje się na podstawie wytycznych emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych, które są zgodne z metodami zalecanymi w podstawowych publikacjach Międzynarodowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC 2006). Aktualizacja proponowanych metod IPCC (2010) s[...]
EN The estimation of methane emissions from coal mines is carried out based on the guidelines of emissions and removals of greenhouse gases, which are compatible with the methods recommended in the main publications of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC 2006). Updating the proposed met[...]
11
75%
Nafta-Gaz
2016 R. 72, nr 7 534--538
PL W artykule przedstawiono metodologie pomiarów wielkości emisji metanu z zespołów zaporowo-upustowych oraz wyniki pomiarów emisji tego gazu z tego typu obiektów. Zostały one wykorzystane do określenia współczynników emisji metanu dla zespołów zaporowo-upustowych, a następnie do przeprowadzenia inwent[...]
EN The article presents the methodology of measurement of methane emissions from shut off and relief valve systems and the results of measurements of methane emissions from such facilities. The measurements were used to determine the methane emission factors from shut off and relief valve systems and t[...]
12
75%
Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN
PL Na bazie modelu uniporowego opracowany został algorytm symulujący emisję metanu z urobku w trakcie eksploatacji wyrobiska ścianowego. Opracowany model opiera się na wielu założeniach, z których jednym z najistotniejszych jest opis uwalniania metanu z węgla równaniem nawiązującym do drugiego prawa Fi[...]
EN Based on the unipore model the algorithm simulating methane emissions released from hard coal during the longwall excavation has been developed. The model is based on numerous assumptions, of which the most important is the Fick's second law description of methane released from coal. In addition, th[...]
13
75%
Przemysł Spożywczy
2017 T. 71, nr 6 18--22
PL W artykule scharakteryzowano metan jako gaz cieplarniany. Omówiono zmiany jego emisji do atmosfery w czasie oraz w zależności od źródła pochodzenia. Wskazano trudności z identyfikacją rzeczywistej emisji metanu. Udowodniono też istotę badań zmierzających do kontroli emisji metanu pochodzącego z roln[...]
EN In the article, methane is characterized as a greenhouse gas. The changes in its emissions to the atmosphere over time and according to source are discussed. Difficulties with identification of actual methane emissions are identified. The essence of research, aiming to control the emission of methan[...]
14
75%
Przemysł Chemiczny
2017 T. 96, nr 11 2353--2355
PL Przedstawiono wyniki badań stężenia metanu w powietrzu fermy trzody chlewnej w pomieszczeniach ze zwierzętami utrzymywanymi na płytkiej ściółce oraz na podłodze rusztowej. Oznaczenia zawartości metanu w próbkach powietrza wykonano metodami chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (G[...]
EN Gas chromatog. with flame ionization detection was used to det. the MeH content in air of the piggery equipped with (i) a grate floor or (ii) litter as substrate. The MeH content in compartments (i) was over 3 times higher than in (ii).
15
75%
Archives of Mining Sciences
PL W artykule przedstawiono charakterystyką zmian zeszczelinowania górotworu w zależności od po­stępu eksploatacji, która wpływa na wielkość wydzielania metanu do wyrobisk. W opracowanym modelu mechanizmu zeszczelinowania stropu zasadniczego eksploatowanego pokładu w obszarze przed frontem ściany, uwzg[...]
EN The mining activity brings about the formation of discontinuities at specific locations of the rock masses. Measurements taken in the roof strata ahead of the coalfaces of different heights and for the mining systems with caving and backfilling, have allowed determining the extent to which rock mass[...]
16
75%
Studia Geotechnica et Mechanica
EN Based on a literature review concerning methane emissions in Poland, it was stated in 2009 that the National Greenhouse Inventory 2007 [13] was published. It was prepared firstly to meet Poland’s obligations resulting from point 3.1 Decision no. 280/2004/WE of the European Parliament and of the Coun[...]
17
75%
Nafta-Gaz
2018 R. 74, nr 1 37--43
PL W artykule dokonano przeglądu metod pomiaru emisji metanu stosowanych w gazownictwie. Przedstawiono charakterystykę różnych metod pomiaru jego emisji: korelacyjnej, z zastosowaniem środka spieniającego, z użyciem worków gazoszczelnych, znacznikowych, bilansowych, pomiaru z opływem powietrza, opartyc[...]
EN This article reviews methane emission measurement methods used in the gas industry. The characteristics of the methane emission measurement methods: correlation methods, soapy water methods, bagging methods, indicator methods, direct flow measurement method and pressure decay method, air flow method[...]
18
75%
Przegląd Górniczy
PL Eksploatacji pokładów węgla kamiennego towarzyszy często wydzielanie się metanu, który gromadzi się nie tylko w samym pokładzie, ale również w warstwach otaczających. Emisja gazu z warstw spągowych związana jest z przekroczeniem wytężenia górotworu i okresowym łamaniem się warstw skalnych. W niniejs[...]
EN Mining of hard coal seams is often accompanied by emission of methane, which is accumulated not only in seam itself but also in the adjacent strata. Gas emission from the bottom strata is connected with crossing of rock mass effort and periodical breaking of rock strata. An analysis of the state of [...]
19
75%
Archiwum Ochrony Środowiska
PL Konwencja klimatyczna ONZ zobowiązuje jej sygnatariuszy do inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych, w tym między innymi emisji lotnej metanu z systemu węgla kamiennego. Realizując to zobowiązanie Polska oszacowała w oparciu o dane z 1992 r. tzw. "wskaźniki emisji" metanu z poszczególnych źródeł e[...]
EN United Nations Framework Convention on Climate Change obliges member countries to make an inventory of greenhouse gases emission and, among others, an inventory of fugitive emission from coal mining system. To comply with this obligation, basing on 1992 data, Poland has evaluated so-called "emission[...]
20
75%
Polityka Energetyczna
2013 T. 16, z. 3 157--169
PL W niniejszym opracowaniu zaproponowano zastosowanie wskaźnikowej metody szacowania emisji metanu z węgla kamiennego dla prognozy emisji metanu czynnych kopalń metanowych GZW w latach 2013-2020. Dla potrzeb raportowania i wypełniania zobowiązań Protokołu z Kyoto w Polsce, w roku 2009 opublikowano Rap[...]
EN This paper proposes the use of indicator methods for estimating methane emissions from hard coal for the prognosis of methane emissions in operating methane mines USCB 2013-2020. For the purposes of reporting and fulfill the obligations of the Kyoto Protocol, in 2009 in Poland the National Inventory[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last