Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 277
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  emisja akustyczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika
2007 z. 217 145-150
EN Acoustic emission signals (AE) were recorded during the bending test of rat femora. Bones from two adult age groups were tested: five month (A-5) and 12 months old (A-12). Bones were loaded to fracture in three-point bending. Energy of AE, number of bursts and average energy for one burst were ana[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska
2010 z. 63 61-62
EN In this paper, results of a study on acoustic emission (AE) signals, which arise during partial discharges (PDs) generation inside a transformer tank filled with synthetic oil, are described. The Rogowski coil is used to determine the propagation time. The signals are registered as a function of tim[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska
2010 z. 65 71-79
PL Tematyka przedstawionego artykułu jest związana z doskonaleniem metody emisji akustycznej (EA) w zastosowaniu do diagnostyki układów izolacyjnych transformatorów elektroenergetycznych opartej na pomiarze i ocenie generowanych wyładowań niezupełnych (WNZ). Natomiast celem szczególnym przeprowadzonych[...]
EN Partial discharge is a local electrical discharge, which can be compared with microeksplosion inside dielectric. In this paper, results of the research on acoustic emission (AE) signals, which arise during the partial discharges (PDs) generation inside transformer tank filled with synthetic oil, are[...]
4
100%
Przegląd Mechaniczny
2011 nr 10 27-32
PL W pracy przedstawiono propozycję zastosowania emisji akustycznej (AE - Accoustic Emission), opartej na identyfikacji i analizie procesów destrukcyjnych, do diagnozowania konstrukcji stalowych oraz wyniki wstępnych badań laboratoryjnych. Metoda AE pozwala na całościową analizę obiektu, co oznacza, że[...]
EN Proposal of the application of Acoustic Emission (AE), based on the identification and analysis of the destructive processes for the diagnosis of steel structures and the preliminary results of laboratory tests were presented in the paper. The AE method allows for a comprehensive analysis of the obj[...]
5
100%
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
PL Monitorowanie procesu suszenia przy pomocy metody emisji akustycznej (EA) umożliwia śledzenie mechanicznych zmian zachodzących w materiale, a tym samym bezpośrednie reagowanie na niekorzystne efekty destrukcyjne materiału poprzez sterowanie procesem suszenia. Zasadniczym celem prowadzonych badań eks[...]
EN The problem of destruction of dried wood caused by stresses generated during drying has been discussed in this paper. The main goal is to elaborate a method of avoiding destruction through a suitable programming of drying processes, controlled with the help of the acoustic emission (AE) method. Four[...]
6
100%
Engineering Transactions
EN The energy supplied to the friction pair is dissipated producing mainly heat. However, a small part of it radiates in the form of transient elastic waves or in other words, as the acoustic emission (AE) signal. This article presents measurement results of the AE signal generated in the four-ball fri[...]
7
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Elektryka
2006 Nr 50 199-208
PL W pracy przedstawiono stanowisko pomiarowe umożliwiające detekcje i rejestrację sygnałów emisji akustycznej towarzyszących destrukcji dielektryków stałych pod wpływem silnego pola elektrycznego. Zaprezentowano opracowany program komputerowy umożliwiający analizę zarejestrowanych sygnałów. Pokazano r[...]
8
100%
Prace Naukowe Instytutu Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W pracy przedstawiono sposób preparatyki i rezultaty pomiarów istotnych parametrów krytycznych próbki YBa2Cu30x, oraz tych samych próbek domieszkowanych tlenkami (Ce, Zr)O2 w różnych stosunkach wagowych techniką zol-żel. W trakcie syntezy materiału mierzono tempo emisji akustycznej (EA) w zależności[...]
EN In this article a preparation method and measurements of critical parameters of YBa2Cu3Ox samples doped (Ce,Zr)O2 with sol-gel method were shown. During the synthesis of this material an acoustic emission was measured as a function of temperature. In the temperature range 200-1000deg.C a various cha[...]
9
100%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2003 nr 5 41-42
PL Przedstawiono znane w literaturze przykłady zastosowania promieniowania elektromagnetycznego do prognozy zagrożeń w podziemnych wyrobiskach kopalń. Podano opis wykonanych pomiarów laboratoryjnych oraz zaprezentowano wyniki pomiaru promieniowania elektromagnetycznego (pola elektrycznego i pola magnet[...]
EN Familiar literature-based examples of using electromagnetic radiation for forecasting the threatens in underground mining headings are presented. Laboratory measurements are described and the results of measuring the electromagnetic radiation (electric and magnetic field) and the acoustic emission a[...]
10
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2000 nr 6 163-165
11
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2000 nr 9 237-239
12
100%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
1999 z. 59 95-98
13
100%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL W artykule przedstawiono badania i ocenę sygnałów emisji akustycznej podczas procesu toczenia ceramiki technicznej A1203 i Si3N4 w stanie twardym (ostatecznie spieczonym) oraz zahartowanej stali ŁHlS. Zanalizowano sygnały emisji pod kątem różnic w procesie toczenia różnych materiałów obrabianych.
EN This paper presents research of acoustic emission signals during turning of technical ceramics A1203, 5i3N4 and hardened steel ŁHl5. An analysis of acoustic emission signals was performed to show differences between technical ceramics and hardened steel during turning.
14
100%
Prace Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN
1999 nr 7 3-40
PL Celem pracy jest przedstawienie przeglądu dotychczas stosowanych i propozycji nowych zastosowań metod akustycznych do wyznaczania dynamicznych modułów sprężystości materiałów. Rozróżniono metody wyznaczania modułów sprężystości jako stałych materiałowych i określania wpływu na rzeczywistą reakcję sp[...]
15
100%
Problemy Kolejnictwa
2000 Z. 131 41-67
PL Niekorzystne oddziaływania transportu szynowego na środowisko naturalne to wpływ głównie na klimat akustyczny otoczenia kolei oraz przekazywanie drgań na obiekty inżynierskie i budowle znajdujące się w pobliżu toru. Do oddziaływań wibroakustycznych kolei należą drgania przekazywane przez pojazd oraz[...]
EN Rail transport has unfavourable influence on natural environment like influence on acoustic climate of railway surrounding and vibration transmission on different objects situated along the track. To vibroacoustic interactions of railway belongs: vibrations made by vehicle and excited in constructio[...]
16
100%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2001 z. 69 259-266
PL W pracy zamieszczono projekt stanowiska badawczego do badań materiałów konstrukcyjnych z wykorzystaniem metody emisji akustycznej. Podstawowym elementem stanowiska jest maszyna wytrzymałościowa firmy Instron ze specjalnymi uchwytami mocującymi próbkę. Przeprowadzona weryfikacja stanowiska oraz układ[...]
EN In the paper there was presented the project of the research stand for construction materials testing with the use of the acoustic emission method. The basic element of the stand is the Instron strength machine with a special shaft for fixing a specimen. The verification of the stand and measuring s[...]
17
100%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2001 z. 69 283-290
PL W pracy przedstawiono możliwości zastosowań metod emisji akustycznej do analizy rozwoju i typu uszkodzeń zmęczeniowych w konstrukcjach kompozytowych. Wyniki badań eksperymentalnych dotyczą próby czteropunktowego zginania. Prezentowane rezultaty stanowią punkt wyjścia do stworzenia bazy danych, która[...]
EN The experimental analysis deals with cyclic bending of rectangular specimens made of woven roving glass/epoxy resin. The specimens are thick enough to observe delamination fatigue damage of specimens. The results will constitute a fuzzy knowledge base for the numerical modelling of the fatigue proce[...]
18
100%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2001 z. 69 267-274
PL W pracy przedstawiono wyniki badań wybranych materiałów konstrukcyjnych w warunkach obciążeń monotonicznych i stopniowo narastających przy wykorzystaniu emisji akustycznej. Przebiegi zmian wybranych parametrów emisji akustycznej analizowano w kontekście zmian naprężenia i odkształcenia obciążanej pr[...]
EN In the paper there were presented the test results of selected construction materials under the gradually increasing loading and the monotonic one with the use of acoustic emission. Courses of chosen parameters' modifications of acoustic emission were analysed in the stress-strain approach of a test[...]
19
100%
Problemy Techniki Uzbrojenia
PL W artykule przedstawiono zakres i wyniki badań przydatności użytkowej kulistych zbiorników na sprężone powietrze, długotrwale eksploatowanych, w tym ultradźwiękowych, endoskopowych oraz hydraulicznych badań wytrzymałościowych z pomiarem sygnałów emisji akustycznej oraz sposobem lokalizacji i identyf[...]
EN Experimental tests with results on evaluation of possibilities for further use of spherical containers for suppressed air which were subjected to long term use are presented in the paper. There were carried out ultrasound and endoscope tests and also hydraulic strength tests with the measurement of [...]
20
100%
Problemy Techniki Uzbrojenia
2007 R. 36, z. 104 115--120
PL W artykule przedstawiono ogólną charakterystykę metody nieniszczącej polegającej na pomiarze sygnałów emisji akustycznej w trakcie obciążania badanego elementu i jej zastosowania do badań zbiorników na sprężone powietrze w czasie próby wytrzymałościowej.
EN The general description of a non-destructive testing method based on the measurement of acoustic emission signals at the same time when a tested device is under the working burden and its application for testing pressed air containers in the strength tests is presented in the paper. These waves are [...]
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last