Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 42
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  emisja NOx
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archiwum Spalania
PL Emisja NOx i udział części palnych w popiele podczas spalania pyłu węglowego zależą zarówno od warunków tego procesu, jak i właściwości węgla. W pracy przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w reaktorze przepływowym o długości 3 m, w których analizowano wpływ takich parametrów spalania, jak: tem[...]
2
100%
Czysta Energia
2007 Nr 6 32-35
3
100%
Gospodarka Paliwami i Energią
1999 nr 9 6-9
4
100%
Gospodarka Paliwami i Energią
2000 nr 3 20-24
PL Artykuł dotyczy aplikacji metody strefowego spalania węgla i gazu z odmetanowania kopalń w kotle energetycznym w celu zmniejszenia emisji tlenków azotu do atmosfery. W ogólnym zarysie przedstawiono opracowane zasady proekologicznej optymalizacji procesu spalania wybranej instalacji kotłów, zapewniaj[...]
EN The application of the multi-zone combustion of cole and mine-gas is discussed in order to diminish the nitrogen oxides emission. The principles of proecological optimization of the choisen boiler installation from the point of view airborne emissions are described.
5
100%
Rynek Instalacyjny
2002 Nr 4 40--43
PL Procesom spalania paliw kopalnych nierozdzielnie towarzyszy tworzenie się toksycznych spalin. Celowym zatem staje się poszukiwanie i stosowanie rozwiązań pozwalających na ograniczenie emisji NOx. Z problemem tym poradziła sobie elektrownia „Siersza”, wykorzystując kilka różnych metod ograniczenia em[...]
6
88%
Gospodarka Paliwami i Energią
2003 nr 4 13-16
PL Podsumowano ponad ćwierć wieku rozwoju metod pierwotnych ograniczania emisji NOx z kotłów pyłowych oraz perspektywy ich dalszego rozwoju. Wskazano na ograniczenia niskoemisyjnych technik spalania zwracając uwagę na problem dużego niedopału. Dużo miejsca poświęcono reburningowi. Przedstawiono nowe te[...]
EN The present state of the primary methods of reduction of NOx emission from the pulverized coal-fired boilers and prospects for the future progress was discussed. The constructions of the low-NOx combustion systems based on air staging were shown. Special attention was paid to reburning. New combusti[...]
7
75%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
PL W pracy zaprezentowano wyniki badań eksperymentalnych procesu współspalania węgla z różnymi rodzajami biomasy. Celem badań było ustalenie oddziaływania rodzaju i udziału biomasy w modelowym paliwie na emisję spalin, powstałych podczas procesu współspalania węgla z biomasą w strumieniu powietrza. Jak[...]
EN The experimental results co-combustion of coal with different types biomass are presented in the paper. The aim of researches was to explain the influence of type and mass fraction biomass in the model fuel on the emission of flue gas during combustion in air. As model fuel samples make briquettes w[...]
8
75%
Karbo
2012 Nr 3 182-190
PL Przedstawiono tematykę związaną z emisją tlenków azotu z systemu opalania baterii koksowniczej. Omówiono zagrożenia płynące z emisji związków azotu do otoczenia i sposoby tworzenia się tych związków w procesach spalania. Opisano wpływ parametrów procesu spalania na powstawanie NOx, główny[...]
EN Scope of this publication is presentation of problem with nitric oxides emission from coke oven battery heating system. In the first place risks connected with emission of nitric compounds have been presented and there have been described ways of forming of nitric compounds in combustion process. In[...]
9
75%
Energetyka
2011 nr 2-3 92-96
PL Modernizacja instalacji paleniskowej kotła, zakładająca zastosowanie strumienic powietrzno-parowych w układzie dysz OFA (system SJBS), doprowadziła do wyrównania i obniżenia temperatury spalin w górnej części komory paleniskowej oraz umożliwiła redukcję emisji NO, i CO w wyniku lepszego wymieszania[...]
EN The paper presents the SJBS system as a method of reducing NOx emissions and of optimizing the combustion process in an industrial pulverized coal and gas fired boiler. The solution applied uses steam jet ventilators to feed OFA air into the boiler furnace. Preliminary results of the study of effect[...]
10
75%
Energetyka
2010 nr 8 531-532
PL Omówiono program zmniejszania emisji tlenków azotu dla bloków 200 MW w Elektrowni Jaworzno II i Łaziska
EN The article presents the program of NOx emission reduction for 200 MW units in Jaworzno II and Łaziska Power Plants.
11
75%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL Przedstawiono zalety i wady stosowania palników gazowo - tlenowych do opalania przemysłowych pieców wysokotemperaturowych. Wykazano możliwość podniesienia sprawności pieców przy stosowaniu tlenu jako utleniacza gazu ziemnego. Zademonstrowano wyniki badań eksperymentalnych palników tlenowych o mocy 5[...]
EN The characteristics of natural gas-oxygen burners applied to high temperature industrial furnaces is presented. The possibility of furnace efficiency increase in case of oxy combustion has been demonstrated. Experimental results of oxy burners of capacity 500 kW examined in a test furnace of the Ind[...]
12
75%
Instal
2015 nr 1 27--31
PL W niniejszym artykule przedstawiono zagadnienia emisji NOx z kotłów automatycznych zasilanych peletami drzewnymi. Dla potrzeb analizy zagadnienia emisji NOx wybrano wyniki rzeczywistych badań energetyczno-emisyjnych różnych konstrukcji kotłów c.o. o mocy nominalnej około 20 ÷[...]
EN This paper presents the issues of NOx emissions from automatic boilers fueled by wood pellets. Results from energy and emission tests of various designs of heating boilers 20 ÷ 25 kW output fueled by wood pellets were chosen for the analysis of NOx emissions. These tests were performed o[...]
13
75%
Rocznik Ochrona Środowiska
2014 Tom 16, cz. 1 148--160
PL W artykule badano wpływ wysunięcia centralnej dyszy palnika doprowadzającej CO2, na emisję NOx i CO podczas spalania gazu ziemnego w powietrzu wzbogaconym w tlen do 25%. Dwutlenek węgla wstrzykiwano w odległościach 0; 0,05; 0,1 i 0,15 m od palnika, w ilości do 25% obj. Mieszanki utleniają[...]
14
75%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL Przedstawiono nową konstrukcję palnika płaskopłomiennego samorekuperacyjnego do pieców grzewczych wysokotemperaturowych, umożliwiającą uzyskanie stężeń tlenków azotu w spalinach w granicach dopuszczalnych. Badania eksperymentalne wykazały, że wykorzystanie gazodynamicznego sposobu obniżania temperat[...]
EN A new design of a flat flame self - recuperative burner for high temperature reheating furnaces, enabling keeping nitrogen oxides below the limits, is presented. Industrial scale experiments have shown, that application of the method of gasdynamic abated flame temperature GAFT enables reduction of N[...]
15
75%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska
PL Omówiono badania emisji NOx z procesu spalania w atmosferach wzbogaconych tlenem w warunkach cyrkulacyjnej warstwy fluidalnej.
EN Paper deals with NOX emissions form oxygen-enriched combustion carried out under circulating fluidized bed conditions.
16
75%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska
PL Omówiono warunki i mechanizmy audytu ekologicznego obiektu energetycznego z wykorzystaniem eksperymentalnie-statystycznego modelu emisji NOx.
EN Conditions and the mechanism of ecological audit of power object with use experimental - statistical model of emission NOx are examined.
17
75%
Zeszyty Energetyczne
2014 T. 1 101--112
PL Przedmiotem pracy był proces współspalania zrębków drewna sosnowego z węglem kamiennym o średnicy ziaren pon. 200 μm. Celem naukowym pracy było poznanie mechanizmu oddziaływań biopaliw stałych na zachowanie się węgla w czasie współspalania. Badania pozwoliły poznać podstawowe mechanizmy rządzące wsp[...]
18
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2012 R. 88, nr 9b 259-261
PL Współczesne technologie spalania, aby spełnić bardzo ostre normy emisji zanieczyszczeń wymagają zaawansowanych metod diagnostyki np. z użyciem metod optycznych. Dostarczają one dużej ilości informacji lecz ich interpretacja wymaga zastosowania złożonych technik obróbki danych. W artykule opisana jes[...]
EN In order to meet very stringent emission standards the modern combustion technologies require advanced diagnostic methods such as optical methods. They provide large amounts of information, but their interpretation requires the use of complex data processing techniques. The article describes a metho[...]
19
63%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
2007 T. 23, z. 3s 143-165
PL Polski scentralizowany sektor energetyczny znalazł się na rozdrożu: powinien zaspokoić rosnące gwałtownie zapotrzebowanie na energię podczas gdy większość jego zakładów wymaga modernizacji w następnych 20 latach. To olbrzymie wyzwanie powinno być dostrzegane jako rzeczywista możliwość stworzenia now[...]
EN The Polish centralized energy sector is at a major crossroad: it should meet the rocketing energy demand while most of the power production fleet has to be retrofitted in the next 20 years. This tremendous challenge should be perceived as a real opportunity to construct the new sustainable energy se[...]
20
63%
Gospodarka Paliwami i Energią
2001 nr 8 21-26
PL Wyznaczono eksperymentalnie wpływ temperatury powietrza spalania na ich emisję z palnika o mocy ok. 30 kW opalanego lekkim olejem opałowym. Stwierdzono obniżenie zawartości tlenku węgla i sadzy w spalinach oraz wzrost zawartości NOx, w rezultacie podgrzania powietrza. Opracowany palnik dzięki odpowi[...]
EN The influence of combustion air temperature on pollutant emissions of 30 kW light oil burner is considered. The experiments showed the decrease of CO and sooth and increase of NOx in waste gases. The new construction of burner allows to keep the emissions below the Polish requirements despite the he[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last