Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 98
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  element konstrukcyjny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2011 z. 99 94-97
EN Applications of analytical models for crack growth analysis of complex shape components can be crucial for appropriate crack growth life assessments. Several models for an example component are presented in the paper along with some suggestions aimed at improving the life assessments. The suggestion[...]
2
100%
Materiały Budowlane
2009 nr 11 4-5
3
100%
Inżynieria i Budownictwo
1999 R. 55, nr 5 280-283
PL Badano kratowe wiązary dachowe i prefabrykowane płytowe elementy ścienne wykonane z nieklasyfikowanego drewna mało- i średniowymiarowego. Wykazano możliwość praktycznego wykorzystania tego rodzaju elementów.
EN Roof trusses and wall panels built form non-classified round timber have been investigated. The possibility of application of this kind of wooden materials for structural elements has been pointed out.
4
100%
Wiadomości / Izba Projektowania Budowlanego
2000 nr 1 15--16
5
100%
Prace Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych
PL W pracy podjęto próbę oceny trwałości zmęczeniowej elementu konstrukcyjnego, z nałożonymi powłokami metalowymi, wykorzystując założenia statystycznej teorii podobieństwa zniszczenia zmęczeniowego. Dokładność ustalenia przebiegu obliczeniowych krzywych zmęczeniowych jest uzależniona od dokładności wy[...]
EN In the paper attempt was made to assess fatigue life of a structure element with metal coating by using up statistic assumptions of the theory of similarity of fatigue destruction. The exactness of determination of courses of fatigue curves depends on exactness of determination of fatigue destructio[...]
6
100%
Prace Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych
PL W artykule autorzy omawiają farbę firmy Hammerite i jej ochronne właściwości gdy stosowana jest na metalowych (stalowych) konstrukcjach i elementach maszyn. Wyniki badań wskazują, że nawet w warunkach lekkiej atmosfery korozyjnej farba nie może być zalecana jako pokrycie ochronne dla rolniczych masz[...]
EN In the paper authors discuss the Hammerite Paint and its protection features when it is applied on steel structures and machines' parts. Research results showed that even in light corrosive atmosphere the paint can not be recommended as a protective coating for agricultural machines and their parts,[...]
7
88%
Acta Mechanica et Automatica
PL W obliczeniach trwałości zmęczeniowej elementów konstrukcyjnych poddanych w warunkach eksploatacji obciążeniom losowym o szerokim widmie należy przyjąć odpowiednią hipotezę sumowania uszkodzeń oraz odpowiednią charakterystykę zmęczeniową materiału. W pracy przedstawiono algorytm obliczeń trwałości z[...]
EN Suitable damage accumulation hypothesis and suitable fatigue life characteristics of a material should be assumed in fatigue life calculations of constructional elements in servis conditions under random loading with a wide-band spectrum. The paper presents the algorithm of fatigue life calculations[...]
8
88%
Materiały Budowlane
2011 nr 10 76-77
9
88%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2001 z. 64 161-168
PL W referacie przedstawiono problemy związane z probabilistyczną oceną trwałości zmęczęniowej elementów według metody odkształceń lokalnych.
EN Problems concerning probabilistic fatigue life estimation for the notch-strain approach are presented in the paper.
10
88%
Inżynieria i Budownictwo
2002 R. 58, nr 11 647-651
PL Omówiono właściwości i badania modelowe drewnianych prętów rurowych złożonych z listew i sprężonych prostopadle do włókien, stanowiących propozycję nowych elementów konstrukcyjnych. Przedstawiono wyniki badań prętów oraz przykłady możliwych zastosowań konstrukcyjnych.
EN Some features and model investigation of tubular members made of wooden battens and spirally prestressed are described. Investigation of described members and their possible application in construction are reported.
11
88%
Przegląd Mechaniczny
2002 nr 4 15-18
PL Przedstawiono sposób obliczeń parametru konstrukcyjnego opisującego wielkość przekroju projektowanego lub sprawdzanego elementu konstrukcyjnego; są to przekroje: kołowy, trójkątny, kwadratowy, sześciokątny; parametr przekroju wyznaczany jest w przypadku działania złożonego stanu naprężeń.
12
88%
Świat Szkła
2014 R. 19, nr 5 12--15
13
75%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
1999 z. 10 137-142
PL W licznych projektach maszyn i urządzeń wykorzystuje się prefabrykowane elementy, zestawiane w katalogach firmowych. Należą do nich między innymi profile walcowane, z których buduje się większość konstrukcji inżynierskich. W pracy rozpatrzono prostą, przybliżoną metodę znajdowania minimum ciężaru kr[...]
EN In the paper the description of the role of friction processes in the conections of machine elements and assemblies, especially m the slideways ot machine-tool feed-drive systems is given. The static, kinetic and dynamic friction characteristis are discussed. An analysis of dynamic friction forces m[...]
14
75%
Materiały Budowlane
2012 nr 11 19-21
15
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Budownictwo
16
75%
Materiały Budowlane
2011 nr 4 18-19
17
75%
Archives of Civil Engineering
PL Stosowanie połączeń klejowych we wzmacnianiu elementów konstrukcyjnych poprzedzone jest najczęściej uproszczoną analizą teoretyczną, co prowadzi do znacznego przewymiarowania przekrojów zespolonych. W przypadku drewna, sprawę dodatkowo komplikuje fakt jego anizotropowości, wpływającej w dużym stopni[...]
EN Simplified theoretical analysis usually performed prior to an application of glue joints in reinforcing structural components leads to significant overdimensioning of bonded cross-sections. In case of a compound glue, wood anisotropy is another complication that effects greatly the strain distributi[...]
18
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Mechanika
2001 Z.24 299-306
PL W pracy przedstawiono oryginalny sposób wyznaczania funkcji wagowych współczynnika KIII dla szczelin w elementach konstrukcyjnych poddanych antypłaskiemu stanowi odkształcenia. Sposób ten ma zastosowanie w sytuacjach, gdy kształt wyjściowy elementu konstrukcyjnego ze szczeliną może być utworzony w w[...]
EN A special compounding method for determining mode III weight functions of stress intensity factors for cracks is presented. The method is useful in all situations when the geometry of the cracked body, for which the solution is needed, may be compound of two different symmetrical shapes, for which w[...]
19
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Mechanika
2001 Z.24 461-468
PL W niniejszej pracy zaprezentowano wyniki analizy parametrycznej wpływu sekwencji stosowanego poziomu obciążenia typu: niskie-wysokie lub wysokie-niskie na resztkową liczbę cykli do zniszczenia. Do analizy wykorzystano koncepcję sumowania uszkodzeń zmęczeniowych na płaszczyźnie fizycznej, wynikającą [...]
EN In this paper results of parametrical analysis of loading sequence influence on number of cycles of loading to crack initiation were presented. The damage accumulation and failure model by Seweryn and Mróz (1995, 1998) was applied. It was assumed that critical stress and fatigue limit decrease when [...]
20
75%
Przegląd Mechaniczny
2002 nr 7-8 13-20
PL W pracy przedstawiono model obliczeniowy inicjacji i propagacji pęknięć w warunkach jednoosiowych obciążeń monotonicznych oraz zmęczeniowych. Wykorzystano do tego celu przywierzchołkową strefę kumulacji uszkodzeń o stałym wymiarze, w której uśredniono wartości naprężeń i miary uszkodzenia.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last