Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  element drewniany
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL W artykule przedstawiono zagadnienia związane z numerycznym szacowaniem sztywności belek drewnianych wzmacnianych matami kompozytowymi z włókien szklanych, aramidowych i węglowych. Opisano sposób prowadzenia obliczeń, budowę modeli numerycznych oraz modele materiałowe. Przeprowadzono również weryfik[...]
EN The article presents issues related to numerical estimation of stiffness of bent timber elements reinforced with composite sheets made of glass, aramid and carbon fibres. The procedure of numerical calculations, construction of numerical models and applied material models are described. The results [...]
2
100%
Inżynieria i Budownictwo
PL Omówiono podstawowe elementy procesu spalania drewna, niezbędne do oceny ogniowej odporności konstrukcji drewnianych. Przedstawiono sposób obliczania odporności ogniowej drewnianych elementów prętowych (belek i słupów) na podstawie warunków stanów granicznych nośności i użytkowalności określonych w [...]
EN The basic phases of wood combustion necessary for estimation of fire resistance of wooden structures are defined. The method of estimation of fire resistance of wooden beams and columns the base of limit state conditions defined in PrPN-B-03150:1999 is produced. Example of calculations as well as ta[...]
3
80%
Materiały Budowlane
2017 nr 11 25--26
PL W artykule omówiono problematykę zakotwienia stalowych masztów antenowych w istniejących elementach żelbetowych i drewnianych budynkach. W procesie projektowania należy sprawdzić wiele warunków wytrzymałościowych. Przedstawiono przykład obliczeń analitycznych połączenia ze stropem żelbetowym oraz an[...]
EN This article presents the problem of anchoring of steel masts on existing reinforced concrete and wooden building elements. In the design process, many strength conditions must be checked. The paper will show example of analytical calculation and numerical analysis made in the ABAQUS/CAE application[...]
4
80%
Materiały Budowlane
2016 nr 11 4--5
5
80%
Materiały Budowlane
2018 nr 7 7--8
PL Pod wpływem obciążeń zewnętrznych parametry mechaniczne drewna pogarszają się w czasie. Redukcja nośności zależy od typu obciążenia i od klasy drewna. W przypadku dużych naprężeń spowodowanych obciążeniem długotrwałym występują efekty redukcji wytrzymałości zwane pełzaniem. W artykule przedstawiono [...]
EN Under the influence of external loads the values of mechanical parameters of wood decrease in time. It depends on the type of load and timber. Due to long term loading at high stress ratio levels, there are strength reduction effects, referred to as creep-rupture effects. The paper presents the cali[...]
6
80%
Wiadomości Projektanta Budownictwa
2011 nr 12 5--7
7
80%
Materiały Budowlane
2019 nr 3 20--24
PL W artykule omówiono sposoby wzmacniania konstrukcyjnych elementów drewnianych za pomocą materiałów kompozytowych. Wskazano główne przyczyny wykonywania wzmocnień i podano podstawowe informacje o wzmocnieniach kompozytowych FRP (Fiber Reinforced Polymer). Przedstawiono też przykłady badań i realizacj[...]
EN The article describes methods of strengthening structural timber elements using composite materials. The main reasons for strengthening are presented. The basic information about FRP (Fiber Reinforced Polymer) is provided. The article presents examples of tests and reinforcements with composite mate[...]
8
80%
Przegląd Budowlany
PL W pracy przedstawiono problemy związane z eksploatacją obiektów zabytkowych, w aspekcie ich modernizacji. Przedmiotem badań i analiz były budynki o konstrukcji murowanej, w których wykonano stropy w postaci sklepień ceglanych lub płyt opartych na belkach stalowych lub stropy drewniane. Zaprezentowan[...]
EN The paper presents problems related to the operation of historic buildings in the aspect of their modernization. The object of research and analysis were buildings with brickwork, in which ceilings were made in the form of brick vaults or slabs based on steel or wooden beams. Examples of scientific [...]
9
80%
Przegląd Budowlany
2019 R. 90, nr 9 36--41
PL W artykule przeanalizowano kilka obiektów o konstrukcji szachulcowej w wieku ponad 100 lat znajdujących się na terenie Wielkopolski. Omówiono ich aktualny stan techniczny, występujące destrukcje elementów drewnianego szkieletu nośnego i stropów drewnianych ze ślepym pułapem, podając główne przyczyny[...]
EN The constructions of several objects with half-timbered structures over 100 years old located in Wielkopolska were analysed in the article. The current technical condition, the occurring destruction of wooden frame elements and wooden ceilings with a blind ceiling, giving as a main reason for their [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last