Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 74
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  element betonowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Materiały Budowlane
2007 nr 9 95-97
2
100%
Przegląd Budowlany
EN Assortment of cellular concrete units. Units properties and their compability with standards and approvals. Activities to increase their use in building industry.
3
100%
Inżynieria i Budownictwo
2004 R. 60, nr 5 259-262
PL Przedstawiono wyniki badań nośności na siłę poprzeczną serii stalowych kotwi wklejanych, umieszczonych blisko betonowych krawędzi. Badano wpływ odległości kotwi od krawędzi oraz zbrojenia poprzecznego i podłużnego krawędzi. Wyniki badań porównano z wartościami otrzymanymi według wzorów proponowanych[...]
EN The strength test of the adhesive bonded steel anchor bolts installed near concrete edge is presented. Influence of the distance between anchor and the edge of concrete member and supplementary reinforcement on load bearing capacity was tested. The results of failure loads were compared with calcula[...]
4
100%
Budownictwo, Technologie, Architektura
2018 nr 3 56--61
5
100%
Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym
2010 nr (7) 140--145
EN The test results of stress change in combined prestressed reinforcement and the influence of reinforcement with initial stresses on the development of self-stressing and the formation of stress state at section of self-stressed concrete element are presented.
6
88%
Materiały Budowlane
2012 nr 10 15-17
7
88%
Budownictwo, Technologie, Architektura
2005 nr spec. 45-47
8
88%
Inżynieria i Budownictwo
1999 R. 55, nr 4 231-233
PL Przedstawiony system ekspertowy składa się z trzech podstawowych elementów: bazy danych, bazy wiedzy technologicznej określającej ogólne i szczegółowe zasady technologiczne procesów występujących podczas produkcji elementów betonowych oraz mechanizmu sterowania.
EN In the paper, a general outline of an expert system for design basic processes of concrete element production is presented. The system is proposed to be based on a rule representation of knowledge. A model of process planning reflecting real circumstances is presented in the work. This model was the[...]
9
88%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2002 z. 95 85-94
PL W artykule przedstawiono obliczenia numeryczne elementów betonowych poddanych ściskaniu jednoosiowemu w płaskim stanie odkształcenia. Obliczenia wykonano za pomocą metody elementów skończonych przy zastosowaniu dwóch różnych sprężysto-plastycznych praw konstytutywnych. Otrzymane wyniki są zależne od[...]
EN Paper presents numerical simulations of behaviour of concrete elements subjected to uniaxial compression for plane strain. FE-calculations are performed with two different elasto-plastic constitutive laws. Numerical results obtained suffer from mesh sensivity due to the presence of material softeni[...]
10
88%
Inżynieria i Budownictwo
2004 R. 60, nr 5 262-264
PL Przedstawiono wyniki doświadczalnych badań belek pod obciążeniem krótkotrwałym w dwóch stanach wilgotności betonu. Otrzymane wyniki porównano z uzyskanymi w obliczeniach według zaleceń normowych i wybranych metod autorskich.
EN The results of experimental investigation of deflection of RC beams under short-term loading in two states of concrete moisture have been presented. The experimental results of deflection have been compared with values of calculated deflection according to the standard and some author's method.
11
88%
Materiały Budowlane
2002 nr 11 38-43
12
88%
Materiały Budowlane
2002 nr 11 26-27
13
75%
Materiały Budowlane
1999 nr 2 38-39
14
75%
Inżynieria i Budownictwo
2007 R. 63, nr 11 601-604
PL Przedstawiono wyniki numeryczne dotyczące deterministycznego efektu skali w elementach betonowych o różnych wielkościach, poddanych jednoosiowemu rozciąganiu, jednoosiowemu ściskaniu i zginaniu. Do analizy zastosowano metodę elementów skończonych na bazie sprężysto-plastycznego modelu betonu z nielo[...]
EN The paper presents numerical results of a deterministic size effect in concrete elements subject to uniaxial tension and compression, and bending. The calculations are performed with different element sizes. In the analysis, the FE-method on the basis of an elasto-plastic constitutive model for conc[...]
15
75%
Materiały Budowlane
2003 nr 7 52-54
16
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
2000 Z.20 87-96
PL Artykuł jest kontynuacją pracy [4] w kierunku teoretycznego rozwinięcia, a następnie praktycznego zastosowania jednej z metod eliminacji przestojów linii technologicznej - metody zespolenia. Omówiono tę metodę, podając probabilistyczne uzasadnienie. Przeprowadzono symulację na podstawie napisanego, [...]
EN The paper is continuing author's research, one with methods elimination factors causing discontinuity of manufacturing process - method "multi-activity compensator". Because the model's complexity, greatly differs from the typical models of queuing theory simulation methods were used which induce [...]
17
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
2000 Z. 20 75-86
PL W pracy podano probabilistyczny model procesu produkcji elementów betonowych. Rozróżniono dwa rodzaje przestojów, jakie mogą wystąpić, i podano algorytm ich eliminacji w celu zwiększenia liniowej intensywności procesu. Eliminacji dokonuje się poprzez odpowiednią zmianę liczby stanowisk w komórkach p[...]
EN The probabilistic model of the production process of concrete elements has been described in this paper. Two kinds of causing discontinuity have been distinguished and the elimination algorithm to increase of the linear intensity of process has been constructed. The elimination is being obtained eit[...]
18
75%
Budownictwo, Technologie, Architektura
2015 nr 2 60--61
19
75%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL Zastosowania konstrukcyjne materiałów z pamięcią kształtu są stosunkowo nowe. Materiały te mogą prezentować nietypową właściwość wywoływania naprężeń w prętach stalowych wskutek reakcji termomechanicznej. Charakterystyczne temperatury przemian fazowych, a także właściwości mechaniczne stopu zależą o[...]
EN The structural application of shape memory materials is relatively new. It is possible that these materials provide the unusual property of creating stress in steel bars in a thermomechanical way. Depending on the alloy composition and production treatment, the characteristic transformation temperat[...]
20
75%
Materiały Budowlane
2003 nr 9 62-63
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last