Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 34
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  elektrownie wodne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of Mechanical and Transport Engineering
PL Cel pracy sformułowano w postaci pytania: Jakie warunki techniczne Wt (konstrukcja turbiny, aeratora) są niezbędne dla zaistnienia stanu postulowanego SP (wysoka efektywność ekologiczna, energetyczna i ekonomiczna działania)? Omówiono postępowanie badawczo-koncepcyjne dotyczące rozwoju turbin wodnyc[...]
EN In the paper, the treatment research and conceptual development of low power energy water turbine with the aeration is discussed. The problem of construction/design for the innovative solutions is formulated. The solution is based on computer-aided calculation and visualization of pressure, speed, t[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2010 Nr 27 17-19
PL Przedstawiono zasadnicze fakty z historii budowy elektrowni wodnych na terenie Kaszub oraz ich wykorzystania w sieci elektroenergetycznej Polski w okresie ubiegłych 100 lat.
EN The essential facts from the history of the construction of hydroelectric power stations in the Kaszuby Region and its useing in the Polish electric power system during the past 100 years.
3
80%
Forum Eksploatatora
2008 Nr 1 (34) 33-35
PL Monitoring wód podziemnych w rejonie elektrowni wodnych Wrocławia jest niezbędny do oceny Środowiskowych skutków piętrzenia wód rzeki Odry na przyległych terenach, zarówno obecnie, jak i w przyszłości, tj. po ewentualnym obniżeniu tego piętrzenia. W artykule [1] sformułowano cel i zakres przedmiotow[...]
4
80%
Hydraulika i Pneumatyka
2013 nr 6 24--27
5
80%
Rynek Energii
2008 nr 3 29-33
PL W artykule przedstawiono projekt automatyzacji małej elektrowni wodnej, na przykładzie elektrowni "EKOWAT" w Głuchołazach. Zastosowane rozwiązanie może okazać się stosunkowo prostym i łatwym rozwiązaniem realizującym następujące zadania: rozruch i zatrzymanie jednego bądź dwóch turbozespołów współpr[...]
EN In the paper have been presented - on example at a small hydropower station on the "Biała Głuchołazka" river - concept of automation procedures for regulation of high water level by special irrigation canals. On dry or small rainfall seasons a sensors , located on high water side canse activation o[...]
6
80%
Czysta Energia
2003 Nr 2 8-9
7
80%
Zeszyty Naukowe. Automatyka / Politechnika Śląska
2000 z. 131 165-174
PL Przedmiotem referatu jest uldad automatycznego sterowania małej elektrowni wodnej przepływowej, wyposażonej w dwa hydrozespoły. W projektowaniu tego układu wykorzystano programowalne sterowniki logiczne (PLC). Przedstawione rozwiązanie w szczególności dotyczy małych elektrowni wodnych z hydrozespoła[...]
EN The object of the paper are automatic control systems in small hydroelectric power stations equipped with more than one hydroelectric generating set. In designing such systems advantage has been taken of programmable controllers (PLC). The presented solutions are related in particular to automatic [...]
8
80%
Gospodarka Wodna
2011 Nr 3 118-119
PL Elektrownie wodne pracujące w kaskadzie - obok optymalnego wykorzystania wody w rzece do produkcji energii elektrycznej - pełnią też bardzo ważną funkcję swoistego regulatora spływu wody. Szczególnego znaczenia nabiera rola tych elektrowni w sytuacjach powodziowych. W artykule poruszono temat takieg[...]
EN Besides the optimal use of water for hydropower generation, the main task of the cascade of hydropower plants is to regulate the flow of water into the river, what is of particular importance during floods. The article discusses the issue of such measurement system of a river's section that would al[...]
9
80%
Hydraulika i Pneumatyka
2009 nr 6 5-9
PL Opisano sposoby przekazywania napędu z wolnoobrotowych turbin i kół wodnych na generatory elektryczne. Przedstawiono koncepcję zastosowania multiplikującej przekładni hydrostatycznej o zmiennym przełożeniu, umożliwiającej sterowanie przełożeniem w zależności od prędkości turbiny lub koła wodnego.
EN In the paper has been described power transmission from the low rotary turbines and water wheels to power generator. It is shown the conception of use the variable multiplication hydrostatic transmission n to control the ratio depending on the rotational speed of the turbine or water wheel.
10
80%
Energetyka
2018 nr 5 297--299
11
80%
Energetyka
2006 nr 4 284-287
PL Przedstawiono realizację dużego przedsięwzięcia modernizacyjnego, której uczestnikiem był "Energotest-Energopomiar" Sp. z o.o. w latach 2002-2005. Omówiono zakres zrealizowanych prac projektowych i obiektowych, jak i dostaw aparatury. Zwrócono uwagę na zastosowane rozwiązania techniczne, a także na [...]
EN Presented is a big modernization project accomplishment where one of the participants was "Energotest-Energopomiar" Sp. z o.o. in the years 2002-2005. Discussed is the range of accomplished project and construction work as well as equipment supplies. The attention is paid also to technical solutions[...]
12
80%
Spajanie Materiałów Konstrukcyjnych
2013 Nr 4 (22) 27--37
PL W artykule przedstawiono przykłady odbiorów technicznych konstrukcji wchodzących w skład elektrowni wodnych. Zwrócono szczególną uwagę na konstrukcje wielkogabarytowe, tj. obudowy stojanów, wały turbin i generatorów, kratownice oraz zawory kulowe. Opisano budowę elektrowni wodnej oraz nawiązano do m[...]
13
80%
Wiadomości Elektrotechniczne
2005 nr 5 14--19
PL Przedstawiono analizę układu łączącego małą elektrownię wodną z systemem elektroenergetycznym w zakresie wyznaczenia spadków napięć, prądów zwarciowych, bilansu mocy biernej oraz nastaw zabezpieczeń.
EN The paper presents analysis of system for coupling of smali hydro-electric power station to power grid, including calculations of voltage drops, short-circuit currents, reactive power balance and setting of protection equipment.
14
70%
Czysta Energia
2006 Nr 7-8 22-24
15
70%
Czysta Energia
2006 Nr 4 28-29
16
61%
Technologia Wody
2011 Nr 4 (12) 64-67
PL W celu zapewnienia bezpieczeństwa stopnia wodnego we Włocławku, w styczniu 2009 r., na wniosek Ministra Środowiska, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wprowadziło na Listę indykatywną projektów indywidualnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 zadanie: "Ekologiczne bezpiecze[...]
17
61%
Landform Analysis
2008 Vol. 7 12--22
PL Przy wykorzystaniu map dawnych, a także badań i obserwacji terenowych autorzy dokonali oceny stopnia przekształcenia rzeźby dna doliny Słupi w jej środkowym biegu, na odcinku, na którym w latach 20. XX w. wybudowano szereg urządzeń hydrotechnicznych, w tym dwie elektrownie wodne i towarzyszące im zb[...]
EN The subject of the study is the channel and valley floor of the Słupia river along its >10 km length reach south of Słupsk. In the early 20th century this reach of the valley was heavily altered through channelization and drainage, followed by extensive hydro-engineering works in the 1920s. The aim [...]
18
61%
Energetyka
2014 nr 12 738--740
PL Stwierdzono, że bezpieczne prowadzenie eksploatacji hydrozespołu oraz pełna automatyzacja pracy elektrowni wymaga zastosowania wielu zabezpieczeń hydromechanicznych. Ostateczna liczba zastosowanych zabezpieczeń w modernizowanych lub nowych hydrozespołach wynika z wymogów stawianych przez Inwestora. [...]
EN Ascertained is that the safe running of a hydro unit and full automation of a power plant operation needs application of many hydro-mechanical protection devices. The final amount of applied protections in modernized or new hydro units results from demands placed by an investor. The protection appli[...]
19
61%
Forum Eksploatatora
2007 Nr 4 (31) 37-40
PL Obecne piętrzenie wód rzeki Odry na stopniu dolnym Śródmiejskiego Węzła Wodnego Wrocławia w sposób skomplikowany i niejednoznaczny oddziaływuje na budowle piętrzące i koryto Odry Miejskiej a także na podziemną infrastrukturę centrum miasta. Zalecony w przeglądzie ekologicznym monitoring stanów wód p[...]
20
61%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2008 Z. 11 203--208
PL W artykule przedstawione zostało zagadnienie minimalizacji strat energii elektrycznej w układzie napędowym pompy elektrowni wodnej, wtórnie wykorzystującej wodę użytkową na trasie jej przepływu. Pompa napędzana jest klatkowym silnikiem asynchronicznym o regulowanej prędkości obrotowej. Zaprezentowan[...]
EN The paper comments on the problem of electric energy loses minimization in the pump drive of a water power plant using industrial water. The pump drive is a cage asynchronous motor with adjustable rotation rate. The main results of theoretical calculations as well as the results of laboratory tests [...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last