Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 258
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  elektrownia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Karbo
1999 Nr 3 103-107
PL Przedstawiono innowacje procesowe w rozwoju światowej energetyki, bazującej na węglach kamiennych i brunatnych. Opisano aktualny stan oraz dokonać modernizacji czterech bloków energetycznych w elektrowni "OPOLE".
EN Process innovations concerning the world power engineering based on hard and brown coals have been presented. A present state and modernisation undertakings for four power units in the "Opole" Power Plant has been described.
2
63%
Automatyka Elektroenergetyczna
2010 nr 4 (69) 27-31
PL Modernizacja układu wyprowadzenia mocy bloków G 9 i G 10 w Elektrowni Kozienice wymagała przeprowadzenia poważnych zmian w układach zabezpieczeń. Projekt modernizacji tych układów oraz ich uruchomienie wykonane zostały przez pracowników Energotestu. Artykuł zapoznaje ze zmodernizowanym układem zabez[...]
EN The article describes the range of changes in electrical protection system connected with modernization of power output system of blocks G 9 and G10.The purpose of modernization was an adaptation of the block G 9 and G10 to enable quick switch and return of primary and secondary circuits of the chos[...]
3
63%
Archives of Thermodynamics
EN On the basis of examination of results of investigations carried out up to date on the effectiveness of organic cycle power plant it has been concluded, amongst the others, that at the same efficiency application of adequate organic cycle allowed for increase of power as a result of increase of the [...]
4
51%
Recykling
2011 nr 3 31-33
PL Podczas modernizacji, remontów, czyszczenia, konserwacji i naprawy urządzeń cieplno-mechanicznych elektrowni powstają odpady. Prace te obejmują przede wszystkim kotły, skraplacze turbinowe, wymienniki ciepła, instalacje przemysłowe, rurociągi parowe oraz elementy turbin, takie jak: kadłuby, korpusy[...]
5
51%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Na przykładzie kopalni węgla brunatnego i elektrowni działającej na zliberalizowanym rynku energii przedstawiono klasyczne rozwiązanie maksymalizujące łączne zyski bilateralnego monopolu. Zaprezentowano graficzny sposób wyznaczenia optymalnej wielkości produkcji oraz krzywej kontraktu w oparciu o kr[...]
EN Based on example of opencast lignite mine and power plant operating on liberalized energy market the classical solution maximizing joint profits of bilateral monopoly has been presented. Th. graphic solution of finding the optimal quantity of coal production and contract curve has been presents base[...]
6
51%
Prace Naukowe Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL To, że uboczne produkty powstające w Elektrowniach i Elektrociepłowniach ze spalania węgla kamiennego nie nazywamy "odpadami" ma swoje uzasadnienie: od dziesięcioleci są stosowane w Niemczech jako materiały budowlane do produkcji betonu, w górnictwie, w budownictwie drogowym i lądowym. W Niemczech [...]
DE Daß się Kraftwerksnebenprodukte und nicht "Abfall" heißen, hat einen sehr guten Grund: Nebenprodukte aus Steinkohlekraftwerken haben sich seit Jahrzehnten als Baustoffe im Beton- und Stahlbetonbau, im Bergbau, im Straßen- und Wegebau und im Erd- und Landschaftbau bewährt. In Deutschland werden jährl[...]
7
51%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Hale maszynowni bloków energetycznych w elektrowniach węglowych mają bardzo duże powierzchnie użytkowe, przekraczające niekiedy 3000 m2. Powierzchnie stref pożarowych w takich obiektach są z reguły znacznie większe. W halach maszynowni zdarzają się pożary zarówno o stosunkowo małym, jak i o znacznym[...]
EN The area of power unit buildings in coal electric power stations is very great, sometime greater than 3000 m2. The fire zone area in such buildings is usually greater than 3000 m2. Fires that happen in the power units are small range as long as of a great range. There are no regulations about fire p[...]
8
51%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W referacie analizowany jest wpływ obciążeń i oddziaływań na elementy żelbetowej konstrukcji wsporczej rurociągów bagrowych, użytkowanych ok. 45 lat w polskiej elektrowni. Dokonano oceny normowego stopnia agresywności środowiska w elektrowni zarówno przed, jak i po wprowadzeniu zmian modernizacyjnyc[...]
EN This work is an analysis of the influence of loadings and other actions on the elements of a supporting reinforced concrete construction of dredging pipelines. The elements have been used for 45 years in a Polish electric power station. A standard degree of corrosion aggressiveness of environment in[...]
9
51%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Regulacje unijne w zakresie polityki energetyczno-środowiskowej wpływają na funkcjonowanie sektora elektroenergetycznego, szczególnie na funkcjonowanie źródeł wytwarzana energii elektrycznej. Przedstawiono wizję przyszłości elektroenergetyki m.in. wg Raportu „Power Choices”. Analizy poparto rezultat[...]
EN The EU regulations in the field of energy-environmental policy have influenced on operation of power sector, especially on power generation sources. A vision of power engineering future by Assessment Report “Power Choices” is presented. The analysis is supported by the results of the own calculation[...]
10
51%
Journal of Power of Technologies
EN The paper sets out problems experienced in current power plant performance calculation methodology. With changes in the electricity market and the increased role of computer control and diagnostic system, the previous methodology is fast becoming obsolete. Several key factors are highlighted (for ex[...]
11
51%
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
PL W pracy oznaczono zawartość metali: kadmu, chromu, miedzi, ołowiu, manganu, niklu i cynku w pyle opadającym w ciągu roku. Próbki pyłów pochodziły ze stanowisk usytuowanych na terenie i wokół elektrowni. W publikacji dokonano oceny tego zakładu jako źródła emisji metali ciężkich.
EN In the study the contents of the following heavy metals were determined: cadmium, chrome, copper, lead, manganese, nickel and zinc in the dust deposited during a one-year period. Dust samples were collected directly at the power plant site and in its vicinity. An assessment of the plant was performe[...]
12
51%
Nowoczesne Gazownictwo
2001 nr 2 26-30
13
51%
Czysta Energia
2007 Nr 10 23-27
14
51%
Gospodarka Paliwami i Energią
1998 nr 2 9-11
PL Przedstawiono model typu"gry z naturą" jako narzędzie wspomagania strategicznych decyzji elektrowni, w warunkach obciążenia elektrowni tzw.podatkiem węglowym(carbon tax).Opisano relacje modelu, wychodząc z modelu typu gry strategicznej dwuosobowej w postaci normalnej,przyjmując jako przeciwnika,grac[...]
EN The model of the kind "play with nature"as a tool of computer-aided assistance of power station in the case of charge of the power plant with the carbon tax.The relations within the model are described using the model of the kind of double person strategic play,taking as an adverser a player of "nat[...]
15
51%
Gospodarka Paliwami i Energią
1999 nr 10 20-23
PL W nowej elektrowni wytwarzanie energii elektrycznej jest realizowane w generatorze o regulowanej prędkości generatora. Napięcie generatora o zmiennej amplitudzie i częstotliwości jest przekształcane do parametrów standardowych (230 V, 50 Hz), w układzie energoelektronicznym. Zaproponowana struktura [...]
EN Adjustable, wide speed range, electrical power generation system is designed and tested. The system provides 230 V, 50 Hz sinusoidal output voltage that is controlled by power electronic converter. Laboratory tests confirm high quality of output voltage in transients.
16
51%
Energetyka
1999 nr 11 585-592
PL Po krótkim opisie działania układu ARCM omówiono zadania regulacji częstotliwości i mocy w KSE oraz wymagania stawiane przez nią elektrowniom cieplnym. Przedstawiono procedurę odbioru układów regulacji w elektrowniach oraz zdolności regulacyjne wybranych bloków do pracy w systemie elektroenergetyczn[...]
EN After a brief description of operation of the Frequency and Active Power Automatic Control there have been discussed tasks tbe automatic control in the Polish power system and requirements for thermal power stations. Procedures of commissioning of control systems in power stations and automatic cont[...]
17
51%
Gospodarka Paliwami i Energią
2000 nr 9 2-8
PL Ogniwa paliwowe stanowią specyficzną grupę urządzeń wytwórczych w energetyce. Specyfika ta wynika z połączenia wysokiej sprawności bezpośredniej konwersji energii chemicznej paliw w elektryczność z możliwością utylizacji powszechnie dostępnych paliw kopalnych i niskim poziomem emisji substancji szko[...]
EN Fuel cells are very special group of devices in the power industry. This is a result of connecting the high efficiency of converting chemical energy directly into electricity with the possibility of utilising jointly available fossil fuels and the low emission of harmful substances to the environmen[...]
18
51%
Gospodarka Paliwami i Energią
2003 nr 5-6 23-26
PL Przedstawiono wyniki obliczeń efektów ekonomicznych wynikających z zastosowania regulacji tyrystorowej dla różnych grup napędów potrzeb własnych elektrowni. Dokonano również oceny korzyści technicznych z tytułu zastosowania regulacji tyrystorowej w układach potrzeb własnych.
EN The paper presents analysis of economical effects resulting from frequency converters application to rotational speed control in auxiliary drives of power station. Technological benefits connected with frequency converters application are also evaluated.
19
51%
Energetyka
2002 nr 3 147-151
PL Omówiono podstawowe założenia systemu działającego wg przyjętej metodyki TKE. Przedstawiono zakres wykonywanych obliczeń oraz możliwości wykorzystania ich wyników. Podano korzyści wynikające z prowadzenia eksploatacji zgodnie z informacjami dostarczanymi przez system. Zaprezentowano nowe sposoby sze[...]
EN There are discussed essential assumptions of the system operating according to the TKE method. Presented is the scope of calculations carried out and their results possible to utilise. Advantages arising from plant operation according to the information delivered by the system are given. Presented a[...]
20
51%
Energetyka
2001 nr 7 420-422
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last