Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 26
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  elektrownia słoneczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2012 R. 88, nr 8 112-115
PL Generacja energii elektrycznej z energii słonecznej jest obecnie jednym z najbardziej dyskutowanych tematów, zwłaszcza w kontekście ogromnego przyrostu mocy zainstalowanej. Jest to przyczyną problemów, związanych głównie z niestabilnością dostaw energii elektrycznej do sieci. Produkcja energii elekt[...]
EN Generating electricity from the sun is currently one of the most discussed topics, especially because of the huge increase in installed capacity. It is brings problems associated mainly with the instability of supply of electricity to the grid. Production of electricity from the sun greatly affects [...]
2
100%
Przegląd Komunalny
2014 nr 3 64--67
PL Budowa elektrowni fotowoltaicznych w Kochcicach, Gryźlinach i Piaszczynie to tylko namiastka tegorocznych inwestycji bazujących na wykorzystaniu energii słonecznej. Co ciekawe inwestorami w tego typu przedsięwzięciach coraz częściej zostają samorządy. Z czego to wynika? I czy energia słoneczna opłac[...]
3
100%
Przegląd Elektrotechniczny
1999 nr 9 213-215
4
100%
Wiadomości Elektrotechniczne
2014 R. 82, nr 6 43--46
5
100%
Czysta Energia
2016 Nr 7-8 24--25
6
100%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2012 No. 70 173--180
PL Efektywny i ekologicznie bezpieczny system pozyskiwania energii z przemieszczających się mas powietrza oraz energia pozyskana z promieniowania słonecznego posiada istotne walory energetyczne. Charakterystyczną cechą funkcjonującego w ten sposób systemu gospodarki energią jest zintegrowane zastosowan[...]
EN Effective and ecologically secure system of obtaining energy from moving masses of air and energy collected from solar radiation has a substantial quality. A characteristic feature of functioning energy economy system in this way is an integrated use of several effective and ecologically harmless, m[...]
7
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2010 Nr 86 41-46
EN Within last few years the possibility of constructing PV low power generators used for electric driving systems feeding emerged. The amount of energy produced by these unconventional energy sources depends on current weather conditions. In this article the electrical drive system fed both from PV ar[...]
8
100%
Czysta Energia
2015 Nr 6 38--39
9
88%
Czysta Energia
2013 Nr 6 16
10
75%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Publikacja ta prezentuje idee badań nad układem elektrowni fotowoltaicznej wyposażonej w układ magazynowania energii oparty na bateriach litowo-polimerowych (Li-po). Celem pracy są badania eksploatacyjne baterii akumulatorów Li-po współpracujących z elektrownią fotowoltaiczną. Działania te będą real[...]
EN This paper present an idea of research of photovoltaic power plant with an energy storage system based on Li-ion polymers batteries (Li-po). The aim of this study are the exploitation trials lithium polymer batteries in a solar power plant. These activities will be implemented as part of the researc[...]
11
75%
Acta Energetica
2016 nr 1 83--88
PL Artykuł jest poświęcony metodom uwzględniania odnawialnych źródeł energii w analizach niezawodności systemów elektroener- getycznych. Skupiono się na elektrowniach słonecznych. Określono sposób modelowania dostępności energii pierwotnej dla tych źródeł. Przedstawiono metody uwzględniania elektrowni [...]
EN The paper presents methods of including renewable energy sources in power system reliability analyses. The focus is on solar power plants. A method of primary energy availability modelling for such sources was proposed. Methods of including solar power plants in power system reliability calculations[...]
12
75%
Czysta Energia
2012 Nr 10 11-11
13
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Artykuł ten traktuje o możliwościach zasilania oświetlenia publicznego z odnawialnych źródeł energii, czyli systemu hybrydowego składającego się z paneli słonecznych i elektrowni wiatrowej. Szczegółowe dane użyte do wszelkich wyliczeń uzyskano na podstawie szerokich badań dotyczączch stanu i zużycia[...]
EN This article deals with the possibility of public lighting power from renewable resources, it means of a hybrid system consisting of solar panels and wind power. The factual data for dimensioning the system was obtainedby extensive exploration of the state and consumption of public lighting in the v[...]
14
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Bułgaria jest krajem, posiadającym bardzo dobre warunki usłonecznienia. Dzięki temu stała się atrakcyjnym krajem dla inwestycji w energetykę słoneczną. Przystępne dla inwestorów prawo energetyczne sprawia, że w ostatnim czasie kraj ten wysunął się na czoło państw europejskich w dynamice rozwoju foto[...]
EN Bulgaria is a country with very good insolation conditions. This allowed to be an attractive country for investment in solar energy. Energy law accessible for investors makes that recently this country has moved forward to the forefront of European countries in the dynamics of photovoltaic developme[...]
15
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przeanalizowano możliwość wykorzystania promieniowania słonecznego do wytwarzania energii elektrycznej, ze szczególnym uwzględnieniem roli skoncentrowanego promieniowania słonecznego. Skoncentrowana fotowoltaika (CPV), przy użyciu wielowarstwowych ogniw fotowoltaicznych, pozwala na obniże[...]
EN The paper examines the possibility of using solar energy to generate electricity, with particular emphasis on the role of concentrated solar radiation. Concentrated photovoltaics (CPV), using multi-layer photovoltaic cells, reduces installation costs as well as generating electricity costs. Developm[...]
16
63%
Elektro Info
2014 nr 11 70--72
PL W artykule rozważono podstawowe problemy wykonania elektrowni słonecznej w budynku. Wprowadzenie przedstawia cele budowy elektrowni słonecznych w bu-dynkach. Dalej został omówiony udział energii słonecznej w bilansie energetycznym budynku, przedstawiono też podstawowe składniki kosztów i przychodów [...]
17
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2017 R. 93, nr 3 107--112
PL W artykule zaproponowano jedną z metod zmniejszenia strat mocy czynnej w sieciach microgrid systemu elektroenergetycznego, opartego na uzgodnionym wykorzystaniu zróżnicowanych źródeł rozproszonych. W pracy przedstawiono i rozwiązano problem optymalizacji microgrid zgodnie z kryterium strat mocy czyn[...]
EN One of methods of active power loss decrease in the electric microgrids of electrical power system that is based on the mutually agreed use of polytypic sources of the distributed generation is presented in this article. This paper presents and solves the problem of mode optimization of the microgri[...]
18
63%
Archiwum Instytutu Techniki Cieplnej
2018 Vol. 5 39--61
PL Niniejsza praca dotyczy uproszczonej optymalizacji pracy zasobnika ciepła welektrowni słonecznej z centralnym absorberem. Optymalizacja ta została dokona ze względu na aspekt energetyczny oraz ekonomiczny. Założono, iż analizowana elektrownia słoneczna zlokalizowana jest w połudn[...]
EN The work deals with a simplified optimization of a heat storage operation in a solar plant with a central absorber. This optimization was done due to the energy and economic aspects. It was assumed that the analyzed solar power plant is located in the South-eastern part of Poland-Zamość. The existin[...]
19
63%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2015 Nr 2 (106) 235--237
PL W artykule autor przedstawił własne doświadczenia i obserwacje związane z eksploatacją ww. systemu konwersji energii słonecznej i wiatrowej na elektryczną. Zainstalowana minielektrownia złożona jest z trzech segmentów: segment pierwszy to mała elektrownia wiatrowa o mocy znamionowej PN = 3,5 kW, seg[...]
EN In the article the author presents his own experiences and observations related to the conversion system operation of the solar and wind energy into electricity. Wind – solar hybrid power system that has been built is composed of three segments: the first segment of a small wind turbine with a rated[...]
20
63%
Konstrukcje Stalowe
1998 nr 4 37-38
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last