Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 624
first rewind previous Strona / 32 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  elektrotechnika
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Śląska
2000 z. 175 83-86
2
63%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Omówiono stan techniki w zakresie zastosowań betonów polimerowych w elektrotechnice. Podano właściwości betonu polimerowego opracowanego w Instytucie Elektrotechniki we Wrocławiu oraz wykonanych z niego izolatorów do wysokonapięciowych zastosowań napowietrznych.
EN The state of art in polymer concrets for electromechanical has been discussed. The properties of polymer concrete material and high-voltage outdoor insulators made of this concrete in Electromechanical Institute in Wroclaw have been described.
3
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2010 Z. 15 9-19
PL Celem niniejszego referatu jest wywołanie dyskusji w środowisku elektrotermików polskich, w tym także tych skupionych w Polskim Komitecie Elektrotermii SEP, co do przyszłych kierunków rozwoju tej dziedziny elektrotechniki. Na tle rysu historycznego nawiązującego głównie do początkowych okresów kszta[...]
4
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2011 R. 87, nr 7 288-291
PL Normy międzynarodowe IEC i normy amerykańskie IEEE wprowadzają jednolite symbole wielkości fizycznych stosowanych w tekstach z zakresu elektryki. Całość tych przepisów to swoista "ortografia" piśmiennictwa elektrotechnicznego. W artykule omówiono najważniejsze postanowienia powyższych norm z nadziej[...]
EN The IEC International standards and the IEEE American standards, both establishing letter symbols to be applied for physical quantities and units used in electrical technology are discussed. The ensemble of relevant rules forms a specific "orthography" for electrical literature. General standard rec[...]
5
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2011 R. 87, nr 7 292-296
6
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2000 nr 10 241-247
7
63%
Prace Naukowe Instytutu Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
8
63%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2017 No. 92 403--414
PL Artykuł prezentuje metodykę tworzenia aplikacji na urządzenia mobilne na przykładzie aplikacji wspomagającej pracę inżyniera elektryka. Spośród różnych platform tworzenia aplikacji na urządzenia mobilne zostało wybrane środowisko Android Studio, które umożliwia zarówno zaprojektowanie, jak i stworze[...]
EN The methodology of creating applications for mobile devices is presented in this paper based on the exemplary application supporting the work of electrical engineer. Among the various platforms of building mobile applications “The Android Studio” has been chosen. This environment allows both: effect[...]
9
63%
Energetyka
2003 nr 4 223-229
10
51%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn i Napędów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Monografie
1999 Vol. 47, nr 13 163--163
PL Bezżłobkowe maszyny synchroniczne z nadprzewodzącym uzwojeniem wzbudzenia to odmiana maszyn elektrycznych, które umożliwiają przekroczenie obecnych granic mocy znamionowych. Specyficzna konstrukcja tych maszyn wymusza konieczność opracowania nowych metod projektowania. Będąca przedmiotem pracy prakt[...]
EN Slotless synchronous machines with superconducting induction winding belong to the class of electric machines, which enable us to surpass the present limits of power rating. Specific construction of such machines constrains the necessity of elaboration new designing methods. Expedient designing meth[...]
11
51%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Obliczono i wyznaczono pomiarowo przebiegi czasowe wielkości elektrycznych i mechanicznych komutatorowych silników o magnesach trwałych zasilanych z prostowników sterowanych i przekształtników impulsowych. Obliczono charakterystyki robocze silników przy różnych wartościach kąta wysterowania prostown[...]
EN The transients of the electrical and mechanical quantities of permanent-magnet commutator motors supplied from controlled rectifiers and pulse converters were calculated and determined by measurements. The motor's operating characteristics at different rectifier control angles and converter pulse-du[...]
12
51%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Omówiono zależności określające straty mocy wywołane tarciem wirnika o ciecz wypełniającą wnętrze silnika głębinowego. Na podstawie podanych zależności obliczono wartości tych strat dla jednego z produkowanych w kraju silników głębinowych. Wyniki obliczeń porównano z wynikami badań eksperymentalnych[...]
EN Formulae for losses caused by friction between the rotor and the liquid filling inside a submersible motor are discussed in the paper. These formulae were used to calculate the friction losses for one of home made submersible motors. The results of calculations are compared with results of experimen[...]
13
51%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Przedstawiono sposoby poprawnych pomiarów prądów, napięć i mocy czynnych w obwodach z silnikami komutatorowymi szeregowymi i magnetoelektrycznymi małej mocy w zależności od sposobu zasilania tych silników. Wskazania przyrządów analogowych testowano pomiarami cyfrowymi za pomocą programu komputeroweg[...]
EN Correct measurements of voltage, current and active power in electrical circuits with small power serial and magnetoelectric commutator motors are presented in this paper. Those circuits were supplied from non-sinusoidal power supply. Analogue measurements were tested by digital data acquisition sup[...]
14
51%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Przedstawiono zasady pomiarów stanu izolacji silników indukcyjnych WN napięciem stałym. Badaniami diagnostycznymi objęto grupę kilkudziesięciu silników indukcyjnych WN, pracujących w układach napędowych potrzeb własnych bloków energetycznych elektrowni. Wybrano pewne wielkości pomiarowe, które przyj[...]
EN The paper presents the outline of testing the isolation of induction motors winding, using a direct current. The group of common-bus drives in a power plant was tested. Some characteristic indicators were chosen to describe a state of isolation. The results of testing the induction motors which had [...]
15
51%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
2000 Vol. 50, nr 22 269-2278
PL Przedstawiono modele matematyczne napędów grupowych z silnikami indukcyjnymi, które były omówione we wcześniejszych publikacjach. Napędy te znajdują zastosowanie jako napędy potrzeb własnych w elektrowniach zawodowych na węgiel kamienny lub brunatny. Przedstawiono wyniki przykładowych obliczeń dynam[...]
EN The paper presents mathematical models of common-bus drives with induction motors, mentioned already in earlier papers. The drives can be used in coal power plents. The results of dynamic simulation of the common-bus drives for 360 MW power unit are presented. The paper tries to evaluate the practic[...]
16
51%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Przedstawiono sposób określania parametrów indukcyjnych modelu obwodowego d-q jednofazowego silnika indukcyjnego z pomocniczym uzwojeniem kondensatorowym w połączeniu z wyznaczaniem magnetostatycznego pola w przekroju poprzecznym silnika. W obliczeniach rozkładu pola uwzględniono charakterystyki mag[...]
EN The circuit-field procedure for calculation of inductance parameters of d-q model of single-phase capacitor induction motor has been presented based on flux linkage method for evaluation of inductance. Stator winding currents and rotor bar currents have been determined by a d-q harmonic model of sin[...]
17
51%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W artykule opisano metodę obliczeń cieplnych silników głębinowych mokrych o półotwartych żłobkach stojana. Podano schemat cieplny silnika oraz zależności pozwalające obliczyć niektóre opory cieplne tego schematu. Omówiono algorytm oraz program umożliwiający wykonanie tych obliczeń przy wspomaganiu k[...]
EN The method of thermal calculations of the submersible wet-type electrical motors with semi-closed stator slots is given in the paper. A thermal equivalent circuit of the motor is presented, as well as formulae to calculate some thermal resistances in this circuit. An algorithm and a computer program[...]
18
51%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Charakterystyki silników komutatorowych mocy ułamkowej wzbudzanych magnesami trwałymi i zasilanych z prostownika napięciem pulsującym zależą od rodzaju układu prostowniczego i od parametrów uzwojenia wirnika. Rozpatrzono zasilanie silników z układów: jednofazowego półokresowego i pełnookresowego ora[...]
EN Design of a commutator motor induced by permanent magnets, and supplied from ac network throu voltage) requires determination of a winding e constants T are presented. Using the above winding parameters runs of the current i taken by the motor was tested. Change of a current pulse existence time (co[...]
19
51%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Projektowanie silników tarczowych, charakteryzujących się dużym stosunkiem masy stojana do masy wirnika, wymaga analizy rozwiązania konstrukcyjnego ich obwodu magnetycznego wpływającego na wartości wielkości występujących w obliczeniach elektromagnetycznych, takich jak strumień magnetyczny, moment e[...]
EN The asymmetrical and symmetrical magnetic circuit of the DC disc motor were analysed and compared. The formulas for calcul of the reluctances and dispersion flux coefficient were given. The parameters and characteristics of the magnetic circuits were presented.
20
51%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W pracy przedstawiono nową metodę łagodzenia rozruchu maszyn indukcyjnych dużej mocy. Polega ona na zastosowaniu rozdzielonego uzwojenia stojana oraz kompensacji mocy biernej. Podczas rozruchu zasilane jest jedno z uzwojeń stojana natomiast do drugiego przyłączona jest bateria kondensatorów. Dzięki [...]
EN The paper presents a new method of attenuating start-up processes of high power AC motors. In this method two separated three-phase stator windings are used. During start-up one of the winding is supplied from the network and second one is connected to capacitor bank. Reactive component of the start[...]
first rewind previous Strona / 32 next fast forward last