Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 49
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  elektroencefalografia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Biocybernetics and Biomedical Engineering
EN The Scan 4.2 program from the Neuroscan package is designed for the analysis of EEG signals and cortical evoked potentials. The signals are recorded on-line during the subject stimulation. This enables us to examine the dependency of the evoked potentials on changes in the spontaneous activity. Such[...]
2
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2010 R. 86, nr 1 178-179
PL W artykule przedstawiono projekt ekonomicznego wzmacniacza EEG z przeznaczeniem do pomiaru potencjałów wywołanych - P300. Głównym zastosowaniem wzmacniacza jest bezprzewodowa komunikacja mózg-komputer, która umożliwiłaby osobom całkowicie sparaliżowanym na porozumiewanie się. Urządzenie powinno być [...]
EN Project of an entry level EEG amplifier dedicated for P300 evoked potentials measurements will be discussed. Amplifier main application is wireless communication between brain and a PC (BCI) which would allow locked-state people to communicate. The device should be mobile, energy efficient and inexp[...]
3
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2007 R. 83, nr 12 112-113
PL W pracy przedstawiono zbudowany przenośny wielopunktowy układ pomiarowy w oparciu o projekt OpenEEG z zastosowaniem do elektroencefalografii. Do budowy wykorzystano przetworniki analogowo-cyfrowe o rozdzielczości 0,5 uV. Wykonano pomiary aktywności obiektu o kształcie odpowiadającym rzeczywistej gło[...]
EN The portable multichanel measuring system which was build basing on the project OpenEEG was presented. This system was used to electroencephalography. To construction of this system the analog to digital converter was used with 0,5 uV resolution.
4
75%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektryka
2005 z. 132 3--122
PL Celem niniejszej pracy jest przedstawienie metod badawczych, konstrukcji aparatury i algorytmów stosowanych przy rozwiązywaniu zagadnień związanych z diagnostyką niejednorodnych obiektów przestrzennych metodami tomografii impedancyjnej (TI) i elektroencefalografii (EEG). Metody te zalicza się do sze[...]
EN The main goal of this work is to present research methods, designs for Electrical Impedance Tomography apparatus and numerical algorithms which are applied for the solution of the problems concerned with the diagnosis of non-homogeneous objects in 2D and 3D space. The author concentrated chiefly on [...]
5
75%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2014 Nr 4 (106) 102--106
PL Dla oceny reakcji ludzkiej skóry na dotykowe stymulacje materiałami włóknistymi stosowano elektromiografię (EMG) i elektroencefalografie (EEG). Wartość szczytowa przebiegu EMG oraz procent energii fali EEG w czasie kiedy badane osoby znajdowały się w kontakcie z 9 rodzajami materiałów włókienniczych[...]
EN Electromyography (EMG) and electroencephalography (EEG) methods were used to evaluate the reaction of human skin to tactile stimuli evoked by textiles. The peak value of the EMG and energy percentage of the weave of the EEG when the subjects came into contact with 9 kinds of fabrics were selected fo[...]
6
75%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
2014 Vol. 20, nr 3 144--155
PL W pracy opisano badania i analizę sygnałów elektroencefalograficznych zarejestrowanych w trakcie czynności otwierania oczu. Eksperyment rejestracji w określonych przedziałach czasowych zmian sygnału EEG, spowodowanych otwieraniem oczu przez badanego. W eksperymencie wykorzystano metodę 10-20 rozmies[...]
EN The paper presents an analysis of electrophysiological signals recorded in the course of eye-opening. The EEG signals are registered at certain intervals and changes caused by opening eyes are monitored. In the experiment the method 10-20 for electrodes placement (19 electrodes) was exploited for re[...]
7
75%
Biocybernetics and Biomedical Engineering
2018 Vol. 38, no. 2 425--437
EN Attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) is an important challenge in studies of children's ethology that unbalances the opposite behaviors for creating inattention along with or without hyperactivity. Nevertheless, most studies on the ADHD children, which employed the EEG signals for analyzi[...]
8
75%
Biocybernetics and Biomedical Engineering
EN Objective perimetry, based on the EEG signal analysis, represents a new trend in evaluation of the human visual system. At the moment, the work is concentrated on the effective algorithms of the EEG analysis for the weak transient VEP signal detection. A new algorithm for a rapid detection of visual[...]
9
75%
Journal of Computer Sciences Institute
2018 Vol. 7 172--177
PL Artykuł opisuje badania polegające na porównaniu czasów reakcji na bodźce wzrokowe i słuchowe przy pomocy potencjałów wywołanych EEG. Do realizacji badań wykorzystano dwa eksperymenty. Pierwszy badał czasy reakcji na bodźce wzrokowe, drugi badał czasy reakcji na bodźce słuchowe. Po przeprowadzeniu a[...]
EN The paper describes results of comparison of reactions times to visual and auditory stimuli using EEG evoked potentials. Two experiments were used to applied. The first one explored reaction times to visual stimulus and the second one to auditory stimulus. After conducting an analysis of data, recei[...]
10
75%
Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska
2017 T. 7, nr 2 44--49
PL Artykuł przedstawia analizę zastosowania różnego rodzaju montaży w analizie danych elektroencefalograficznych (EEG).Zaprezentowane studium przypadku obejmuje analizę danych z badania EEG kilku osób w wieku 23–24 lat. Każda osoba poddana została badaniu z wykorzystaniem 21 elektrod w klasycznym zapis[...]
EN The article presents the analysis of various kinds of montage applied in the analysis of electroencephalographic data. The present study covers analysis of data obtained as a result of EEG examination of several persons with the age of 23–24 years. Every person has undergone an examination with appl[...]
11
63%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL Artykuł przedstawia możliwości wykorzystania biosygnałów do sterowania wózkiem inwalidzkim. Omówiona została konstrukcja oraz mechanizmy sterowania wózkiem za pomocą mięśni mimicznych. Przedstawiono też zalety oraz wady zaproponowanego rozwiązania.
EN The work is devoted towards usage of bio signals for the purpose of controlling a wheelchair. Control of wheelchair using facial muscles was presented. It also discusses the pros and cons of the proposed solution.
12
63%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL Praca prezentuje wykorzystanie biosygnałów w celu sterowania wózkiem inwalidzkim. Ponadto przedstawione są napotkane problemy, izyczne oraz techniczne podstawy pobierania sygnałów EEG, EOG oraz EMG, a także ich możliwości. Zaprezentowano również zalety oraz wady przedstawionego rozwiązania.
EN The work is devoted towards usage of bio signals for the purpose of controlling a wheelchair. It also covers the aspects of encountered problems the physical and technical basis of collecting EEG, EOG and EMG and the possible usage of these signals. It also discusses the pros and cons of the propose[...]
13
63%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL Mózg wraz z otaczającymi go tkankami stanowi przewodnik objętościowy zawierający struktury aktywne elektrycznie. Odzwierciedleniem aktywności ośrodków w mózgu jest rozkład potencjałów na powierzchni skóry głowy oraz pola magnetycznego w przestrzeni dookoła głowy. W niniejszym artykule opisane został[...]
EN The brain with its surrounding tissues is a multicompartment electrical conductor. The activity is observed as distribution of electric potentials on a scalp and as magnetic field over the head. The different methods of head modelling for a localization of the active sources within the brain based [...]
14
63%
Journal of Technical Physics
EN This paper describes common application of brain mapping and high resolution EEG techniques to identification of cognitive process in sensory cortical area of human brain.
15
63%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL Celem opracowania jest zwięzłe opisanie zasad działania interfejsu mózg–komputer i przedstawienie jego możliwych zastosowań technicznych. Jest to współcześnie intensywnie rozwijany system mechatroniczny mierzący aktywność mózgu i generujący na jej podstawie sygnały sterujące dla urządzeń i maszyn. W[...]
EN The aim of this paper is to briefly describe principles of brain–computer interface and presentation of its possible technical applications. At this point in time is in mechatronics an intensively developing system, that measures brain activity and on this basis generates control signals for devices[...]
16
63%
Pomiary Automatyka Robotyka
2015 R. 19, nr 3 15--24
PL W artykule przedstawiono nowoczesną metodę komunikacji między człowiekiem a maszyną, w której wykorzystane są potencjały mózgowe – interfejs mózg–komputer. Opisano rozwój i właściwości metod komunikowania ludzkiego mózgu z urządzeniami i maszynami. Zaprezentowano projekt interfejsu, jakiego użyto do[...]
EN The paper presents modern method of communication between human and a machine, using brain potentials – brain–computer interface. A development and properties of methods of human brain announcing with devices and machines were described. The project of interface used to control mobile robot was deve[...]
17
63%
Pomiary Automatyka Kontrola
2014 R. 60, nr 5 275--278
PL Treścią artykułu jest ocena aktywności elektrycznej kory mózgowej w badaniach wykonywanych na potrzeby interfejsu mózg-komputer (BCI). Analiza ta może być przydatna do optymalizacji liczby i rozmieszczenia elektrod oraz wyboru cech najlepiej separujących określone klasy zadań myślowych. Wyniki rozwi[...]
EN The subject of the paper is evaluation of the brain electrical activity associated with imagining some specific motor actions assigned to the specific classes in an asynchronous brain-computer interface (BCI) (Section 1, [1, 2, 3, 4]). These analyzes, called as inverse problems of EEG, can be useful[...]
18
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2014 R. 90, nr 2 169--173
PL Elektroencefalografia (EEG) jest powszechnie stosowana w wielu dziedzinach nauki. Niestety, urządzenia komercyjne są na ogół bardzo drogie, kosztują wiele tysiący dolarów. W ostatnich latach, pojawiły się na rynku urządzenia kosztujące mniej niż 200$. MindWave MW001 został opracowany przez firmę Neu[...]
EN Electroencephalography (EEG) is commonly used in a variety scientific fields. Unfortunately, commercial devices are generally very expensive, costing thousands of dollars. In recent years, devices costing under $200 have been made available. The MindWave MW001, developed by Neurosky Inc., is current[...]
19
63%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
2016 Vol. 22, No. 3 374--383
EN This study was conducted to develop muscle and mental activities on repetitive precision tasks. A laboratory experiment was used to address the objectives. Surface electromyography was used to measure muscle activities from eight upper limb muscles, while electroencephalography recorded mental activ[...]
20
63%
Pomiary Automatyka Robotyka
2017 R. 21, nr 2 39--45
PL Sygnały EEG są z definicji niestacjonarne i stosowane do badania aktywności mózgu w patologii. Epilepsja należy do najczęstszych chorób neurologicznych. W pracy użyto rzeczywistych sekwencji EEG określonych przez lekarza jako stan normalny oraz padaczka (stany napadowe oraz międzynapadowe). W proces[...]
EN EEG signals are non-stationary and used to study the activities of the brain in pathology. Epilepsy belongs to the most common neurological diseases. In the paper, real EEG sequences described by a doctor as normal and epileptic (ictal and interictal) are used. In classification process these sequen[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last