Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 88
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  elektrociepłownie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Czysta Energia
2010 Nr 2 26-27
PL Obecnie buduje się na świecie coraz więcej biogazowni, które pracują wg wspólnego systemu procesowego. Odpady organiczne oraz biomasa poddawane są starannemu rozdrobnieniu, a proces beztlenowej fermentacji z udziałem określonych bakterii przebiega w wodnej suspensji przy intensywnym mieszaniu.
2
100%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL W 2009 roku białostocka firma Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A. (APS S.A.) wykonała modernizację układu elektrycznego nawęglania w Elektrociepłowni Białystok S.A. Był to kolejny etap rozpoczętej w 2006 roku kompleksowej modernizacji i automatyzacji ECB.
3
100%
Gospodarka Paliwami i Energią
2000 nr 6 26-27
4
100%
Rynek Energii
2001 nr 3 14-19
PL Pokazano metodologię obliceń parametrów technicznych i ekonomicznych elektrociepłowni parowo-gazowej, wykonano stosowne przykłady obliczeniowe. W zkresie określania parametrów technicznych wyznaczono zależności do obliczenia sprawności termicznej i całkowitej elektrociepłowni. Określono równanie na [...]
EN The paper deals with a method of calculating technical and economic parameters of cogeneration steam and gas power plant. Adequate examples have been presented.
5
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje
2002 T. 1, z. 22 161-168
PL W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia związane z tworzeniem użytkowego oprogramowania do optymalizacji rozkładu obciążeń w elektrociepłowni zawodowej. Scharakteryzowano obiekt rozważań oraz przedstawiono zastosowany modele matematyczne i sposób jego identyfikacji (kalibracji). Zamieszczono kr[...]
EN Problem of building program for optimisation of load distribution is shown in the paper based on realized project. Object of consideration is described. Mathematical model of object and model update is presented. Computer program is shortly described.
6
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika
2001 z. 190 271-280
PL W artykule przedstawiono wpływ zmian podstawowych parametrów członu ciepłowniczego na wskaźnik skojarzenia i wskaźnik zużycia paliwa w elektrociepłowni (EC). Zmiany tych parametrów występujące w trakcie eksploatacji EC wpływają na efekty energetyczne, ekonomiczne i ekologiczne uzyskiwane w gospodarc[...]
EN The influence of main parameters of the heating station CHP on cogeneration factor and fuel consumption factor are presented in the paper. Energy, economy and ecological effects are calculated in various research works and are determined basing on indicators for full load condition. Results of this [...]
7
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje
2001 z. 21 289-298
PL W pracy przedstawiono wyniki wielowariantowej analizy układu gazowo-parowego typu 2-2-1 elektrociepłowni Nowa Sarzyna. Przeanalizowano wpływ warunków zewnętrznych (temperatura otoczenia, ilość pary upustowej) na prace kotłów i sprawność obiegu.
8
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika
2001 z. 190 117-126
PL Wodorowa turbina gazowa przewidywana jest jako źródło mocy w elektrowni zawodowej systemu WE-NET. Niezbędna jest tu bardzo wysoka sprawność ciepła - ponad 71,5% LHV (ponad 60%HHV), tj. ok. 20% więcej w stosunku do najsprawniejszych obecnie układów. W artykule wskazano, poddano analizie i porównano c[...]
EN The hydrogen fuelled combustion turbine is provided as a power source in the utility power station within the WE-NET system. A very high heat efficiency is necessary here - over 71,5% LHV i.e. 20% higher then the present most efficient systems. Four concepts of such systems - the best once among pro[...]
9
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika
1999 z. 181 219-226
PL W artykule przedstawione zostały wyniki badań zmian kosztów ekologicznych, tj. strat w środowisku naturalnym powstających przy wytwarzaniu ciepła w elektrociepłowniach zawodowych w wyniku obniżenia temperatury wody sieciowej z 150/70 (st. Celsjusza) do 135/60 (st.Celsjusza) - poziomu dopuszczalnego [...]
EN The paper presents the results of investigation of ecological costs associated with heat generation in combined heat and power stations (CHP). In particular, ecological costs for the water temperature decreasing from 150/70 to 135/50 (st. Celsjusza) are calculated. The temperature of 135 (st. Celsju[...]
10
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika
1999 z. 181 107-118
PL W pracy podano ogólne warunki racjonalnego wprowadzania energooszczędnej regulacji parametrów pracy pomp sieciowych w elektrociepłowniach i ciepłowniach. Porównano różne sposoby realizacji zmian prędkości obrotowej zestawiając ich wady i zalety oraz podając przykładowe charakterystyki sprawności w f[...]
EN General conditions of introducing energy-saving control of circulating pumps in combined hest and power plants and heating stations are given in the paper. Performance and efficiency of different variable speed drives are described and compared. the selection method of variable-speed drive system is[...]
11
80%
Archiwum Spalania
12
80%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL Kompleksowe usługi z dziedziny automatyki przemysłowej i branży elektrycznej, począwszy od projektu, poprzez produkt, po wdrożenie i serwis - to atrybuty firmy Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A. (APS S.A.) z Białegostoku. Firma świadczy również usługi pomiarowe i prowadzi bezpośrednią sprzedaż urząd[...]
13
80%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
EN Since 2008 the domestic electric power stations and thermal-electric power stations will have to produce the electricity and heat in very restrict conditions concerning CO2, S02, NOX and dust emissions. The requirements arc associated with the Directive 2001 -80-WE from 23rd of October 2001 in matte[...]
14
80%
Przegląd Elektrotechniczny
15
80%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
PL W pracy przedstawiono podstawowe narzędzia umożliwiające analizę efektywności ekonomicznej instalacji do wytwarzania wody lodowej sprzężonej z przykładową elektrociepłownią miejską. W analizie tej pominięto praktycznie wszystkie koszty stałe funkcjonującej elektrociepłowni, z wyjątkiem amortyzacji i[...]
EN Present work describes basic tools enabling analysis of economic effectiveness of an installation for ice water production coupled with municipal thermal-electric power station. The analysis omits practically all fixed costs of functioning thermal-electric power station, except for depreciation and [...]
16
80%
Energetyka
2008 nr 2 144-148
PL Scharakteryzowano podstawowe technologie kogeneracyjne stosowane w krajowych elektrociepłowniach komunalnych i przemysłowych. W analizie uwzględniono technologię węglową w wersji pyłowej i fluidalnej, uciepłowniony blok energetyczny, elektrociepłownię gazowo-parową opalaną gazem systemowym oraz elek[...]
EN Characterized are basic co-generation technologies used in Polish municipal and industrial CHPs. The analysis appertains to coal pulverized fuel and CFB (Circulating Fluidized Bed) technologies, power unit adapted to heat production, combined cycle gas-turbine power plant fired with natural gas and [...]
17
80%
Gospodarka Paliwami i Energią
2000 nr 2 8-12
PL Przeprowadzono symulację pracy elektrociepłowni z wyporowym zasobnikiem gorącej wody sieciowej w czasie sezonu ogrzewniczego. Określono przyrost przychodów ze sprzedaży dodatkowej, wyprodukowanej dzięki działaniu zasobnika energii elektrycznej szczytowej. Analiza ekonomiczno-finansowa wykazała zysk [...]
EN A heat storage tank enables the CHP plant to produce power in the periods with high electrical selling prices and to unload the stored heat in the periods of low electrical energy selling prices. By simulating a CPH production during the heating period for the whole range of ambient temperatures all[...]
18
80%
Reports on Geodesy
2005 z. 3/74 239-251
19
80%
Energetyka
2006 nr 3 155-162
PL Koszty eksploatacji oraz ceny nośników energii w bardzo dużej mierze wpływają na rynkową wartość prywatyzowanych elektrociepłowni. Zmniejszenie przeogromnych przerostów zatrudnienia, już nawet tylko o kilkanaście procent, z równoczesnym kilkuprocentowym zwiększeniem cen ciepła i energii elektrycznej[...]
EN Operational costs and energy carrier prices influence largely the market value of privatised CHP stations. Decrease of an employment great excess, even by a dozen or so percent only, with simultaneous increase of the heat and electricity prices by several percent and decrease of the domestic coal pr[...]
20
80%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje
2001 z. 21 317-324
PL W referacie zostały przedstawione i porównane efekty, realizowanych przez elektrownie, modernizacji turbozespołów o mocy 360, 200 i 120 MW. Został przedstawiony podstawowy zakres modernizacji. Opisana została stosowana przez ZPBE Energopomiar Sp. z o.o. metodyka pomiarów cieplnych oraz przedstawiono[...]
EN The paper presents and compares the effects of modernisation of the 360, 200 and 120 MW turbo-sets undertaken by power plants. A basic scope of modernisation is given. The paper also describes the methodology of thermal measurements applied by ENERGOPOMIAR Ltd. and gives the obtained operating facto[...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last