Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 18
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  electronic commutator
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
EN An electronic commutator that can drive a PM BLDC motor either in the full bridge or half bridge configuration has been developed. This commutator allows increasing the motor speed over the nominal value, hence the motor is able to operate within a wide constant power speed range. An application of [...]
2
100%
Prace Naukowe Politechniki Śląskiej. Elektryka
2007 z. 4 101-108
PL W artykule przedstawiono komputerowe modele obwodowe silnika PM BLDC o różnym stopniu uproszczenia, a mianowicie modele stałoprądowe oraz model obwodowy 3-fazowy. Modele te przebadano, a uzyskane wyniki porównano z wynikami pomiarów układu rzeczywistego. Pomiary potwierdziły dużą dokładność 3-fazowe[...]
EN The PM BLDC motor computer models of different simplification level are presented in the paper. They are DC and 3-phase circuit models. The models were tested and the simulation results for three of them were compared with the measurement results. The measurements confirmed the high accuracy of the [...]
3
100%
Archives of Electrical Engineering
EN Permanent magnet motors are more and more frequently used in various applications. In this group motors with a trapezoidal EMF deserve a special attention. They are characterized by a simple construction, high efficiency and high torque overload. A certain drawback of BLDC motors are difficulties wi[...]
4
100%
Journal of KONES
EN This paper deals with PSPICE simulation of automotive AC-DC macrocommutator generators, in which are commonly equipped internal combustion engines and/or external combustion engines of civil and military automotive vehicles. In the beginning a physical model of automotive AC-DC macrocomutator genera[...]
5
88%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Przedstawiono wpływ częstotliwości napięcia rażeniowego na zmianę wartości impedancji ciała człowieka oraz powstające na skutek jego działania zmiany patologiczne w organizmie.
EN The paper presents influence ofshock voltage frequency on impedance of human body and pathological changes that anse inside an organism as a result of its action.
6
75%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Przedstawiono wyniki prac badawczych nad aplikacją dwustrefowego układu napędowego małego pojazdu elektrycznego z silnikiem bezszczotkowym prądu stałego.
EN The paper presents results of research works in the field of application of two-zones drive system of small electric vehicle with brushless dc motor.
7
75%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W artykule przedstawiono sposób i układ sterowania tranzystorami polowymi w tranzystorowym prostowniku w układzie połączeń trójfazowym mostkowym dla samochodowej prądnicy prądu stałego. Wyniki badań laboratoryjnych potwierdzają zalety tego rodzaju tranzystorowego prostownika w porównaniu z zaletami [...]
EN In the paper is given a method and system of field transistors control for the transistor rectifier in the three-phase bridge connection system for the automotive brushless DC generator. Advantages of this type of a rectifier in comparison with advantages of a diode rectifier in the three-phase brid[...]
8
75%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W produkowanych obecnie wózkach akumulatorowych stosowane są silniki komutatorowe w wykonaniu szeregowym. Bezszczotkowe silniki prądu stałego zapewniają większą sprawność, trwałość i cichobieżność oraz umożliwiają uzyskanie większej mocy z tej samej masy maszyny. Celem prowadzonych prac jest opracow[...]
EN This paper deals with design, assembling and measurements of 8 kW brushless DC motor for battery-electric trucks. The paper contains of measurements of flux density in air gap, load and efficiency curves. It contains also measured currents and voltages in windings of motor. In paper also input power[...]
9
75%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Śląska
2004 z. 192 91-100
PL W artykule omówiono zagadnienia związane z pracą dwustrefową silników bezszczotkowych prądu stałego (PMBDC). Przedstawiono przegląd znanych obecnie metod uzyskiwania pracy dwustrefowej silników PMBDC, następnie przedstawiono alternatywną koncepcję komutatora o zmiennej strukturze: mostek/półmostek. [...]
EN The issues connected with the brushless direct current motors (PMBDC) two-zone operation are referred in the paper. The survey of currently known two-zone operation methods of the PMBDC motor is presented. Next, the alternative conception of bridge-halfbridge variable commutator structure is introdu[...]
10
75%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Śląska
2004 z. 192 39-46
PL W artykule przedstawiono klasyczne metody sterowania komutatorem elektronicznym silnika BLDC pod względem komutacji. Dokonano podziału strategii sterowania oraz przedstawiono najistotniejsze zalety i wady. W podsumowania przedstawiono kryteria doboru odpowiedniej metody sterowania w zależności od ko[...]
EN The classical BLDC motor electronic commutator control methods for the sake of commutation are presented in the paper. The classification of the control strategies, significant advantages and disadvantages are presented. The most suitable control strategy selection criteria dependent on electronic c[...]
11
75%
Prace Naukowe Politechniki Śląskiej. Elektryka
2007 z. 4 89-100
PL W artykule przedstawiono modele obwodowe silnika PM BLDC o różnym stopniu uproszczenia. Rozważania przeprowadzono dla silnika 3-fazowego i komutatora elektronicznego połączonego w układzie mostka tranzystorowego. Rozpatrzono modele stałoprądowe oraz modele 3-fazowe. Uzyskane modele przedstawiono w f[...]
EN The PM BLDC motor circuit models of different simplification level are given in the paper. The object of considerations was a 3-phase motor with an electronic commutator of full-bridge topology. DC- and 3-phase models were investigated. They are presented in the form of electric circuits. Such a way[...]
12
75%
Elektrotechnika i Elektronika
2006 T. 25, z. 2 207-211
PL W produkowanych obecnie wózkach akumulatorowych stosowane są silniki komutatorowe w wykonaniu szeregowym. Bezszczotkowe silniki prądu stałego zapewniają większą sprawność, trwałość i cichobieżność. Celem prowadzonych prac jest opracowanie, wykonanie i wdrożenie do produkcji bezszczotkowego silnika p[...]
EN This paper deals with design, assembling and measurements of 8kW brushless DC motor for battery-electric trucks. The paper contains of measurements of flux density in air gap, load and efficiency curves. It contains also measured currents and voltages in windings of motor.
13
63%
Automatyka, Elektryka, Zakłócenia
PL W artykule omówiono silnik bezszczotkowy prądu stałego z magnesami trwałymi. Założono przy tym, że jest to silnik 3-fazowy, idealny, z komutatorem elektronicznym w układzie mostka. Tranzystory komutatora elektronicznego są przełączane w sposób dyskretny co 60° elektrycznych. W silniku tym pominięto [...]
EN The brushless DC motor with permanent magnets has been discussed in the paper. It is assumed that we have a three-phase ideal motor with linearity and symmetry of the circuit, whose inductance impact has been disregarded. The motor is connected with the electronic commutator with particular switchin[...]
14
63%
Prace Naukowe Politechniki Śląskiej. Elektryka
2007 z. 4 79-88
PL Przy przełączaniu uzwojeń fazowych bezszczotkowego silnika prądu stałego (PM BLDC) powstają dodatkowe spadki napięcia. Są one spowodowane wpływem indukcyjności obwodu głównego. Te dodatkowe spadki napięcia powodują zmniejszenie prędkości obrotowej oraz zwiększenie nachylenia charakterystyki mechanic[...]
EN Additional voltage drops appear during the switching of coil windings of a brushless DC motor (PM BLDC). They are the result of the main circuit inductance influence. These additional voltage drops cause reduction in the rotational speed and increase in the mechanical characteristic slope of the mot[...]
15
63%
Napędy i Sterowanie
2014 R. 16, nr 4 54--57
PL Istnieją różne sposoby zasilania uzwojeń silnika BLDC, które różnią się sprawnością przetwarzania energii elektrycznej w energię mechaniczną. Ponadto należy zaznaczyć, że nie ma jednego sposobu sterowania, które byłoby najlepsze dla wszystkich warunków pracy. Na całkowitą sprawność układu przetwarza[...]
EN There are different ways of supplying BLDC motor. These methods differ in efficiency of energy transformation (from electrical energy into mechanical energy). It must be noted that there does not exist a single control method, which would answer the demands of all operating conditions. The total eff[...]
16
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 4 88--94
PL Artykuł opisuje zasadę działania oraz modele fizyczne komutatorów elektronicznych, działających jako tranzystorowe prostowniki z wykorzystaniem tranzystorów MOSFET z wstecznym przewodnictwem prądu jako klucze elektroniczne o małym spadku napięcia. Komutator elektroniczny, działający jako tranzystoro[...]
EN The paper presents the principle of the uncontrolled transistor rectifier single- and/or multi-phase. The results of computer simulation waveforms of power and voltages are also given as well as of the currents of the uncontrolled transistor rectifier in single- and/or multi-phase, single- and/or do[...]
17
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2004 R. 80, nr 3 205-207
PL W artykule zaprezentowano metodę sterowania silnikiem BLDC, która umożliwia minimalizację tętnień momentu elektromagnetycznego. Zaproponowane rozwiązanie jest modyfikacją klasycznej strategii sterowania. Modyfikacja polega na wcześniejszym przełączaniu tranzystorów komutatora elektronicznego. Analiz[...]
EN BLDC motor control method, which gives possibility of torque ripple minimisation, is described in the paper. The control method is modification of classical BLDC motor control strategy. The novel approach is based on earlier switching transistors in electronic commutator. The theoretical assumptions[...]
18
63%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2013 Nr 2(99) 277--280
PL Istnieją różne sposoby zasilania uzwojeń silnika BLDC, które różnią się sprawnością przetwarzania energii elektrycznej w energię mechaniczną. Ponadto należy zaznaczyć, że nie ma jednego sposobu sterowania, które byłoby najlepsze dla wszystkich warunków pracy. Na całkowitą sprawność układu przetwarza[...]
EN There are different ways of supplying BLDC motor. These methods differ in efficiency of energy transformation (from electrical energy into mechanical energy). It must be noted that there does not exist a single control method, which would answer the demands of all operating conditions. The total eff[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last