Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 19
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  electromagnetic mill
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Physicochemical Problems of Mineral Processing
EN In classification one of the methods used to evaluate the effectiveness of classifier’s work is to create the partition curve, which determines the size of the classified particles and characterizes the accuracy of the process. The article presents the results of experiments showing the efficiency o[...]
2
86%
Inżynieria i Ochrona Środowiska
2008 T. 11, nr 4 491-502
PL Przedstawiono wyniki badań potwierdzające zalety nowatorskiej koncepcji technologicznej wykorzystania młyna elektromagnetycznego w celu uzyskania aktywowanego popiołu lotnego o bardzo korzystnych właściwościach. Podano klasyfikację popiołów lotnych w zależności od miejsca wydobycia i rodzaju węgla. [...]
EN The article presents the results of research on specific activated fly ash preparation, confirming the advantages of innovatory technological conception of electromagnetic mill use. The fly ash from brown coal utilization in the electric power station "Pątnów" (Poland) was used in research. This act[...]
3
86%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Łódzka
2015 z. 126 133--140
PL W artykule przedstawiono metodę kontroli stanu technicznego młyna elektromagnetycznego z wykorzystaniem kamery termowizyjnej. Określono główne miejsca występowania wysokiej temperatury oraz przyczyny jej powstawania. Zaprezentowano także sposoby interpretacji uzyskanych wyników. Analiza otrzymanych [...]
EN The method proposed in the present article consists in the use of thermovision camera in order to check the technical condition of an electromagnetic mill. The main locations of high temperature and causes of its origin are identifies. Furthermore the article presents the procedure to be followed in[...]
4
86%
Cuprum : czasopismo naukowo-techniczne górnictwa rud
2015 nr 2 47--53
PL W artykule przedstawiono opis i działanie przepływowego młyna elektromagnetycznego na stanowisku badawczym w Instytucie Metali Nieżelaznych. Istotą mielenia w młynie elektromagnetycznym jest chaotyczny, dynamiczny ruch mielników ferromagnetycznych, powodowany przez silne, wirujące pole elektromagnet[...]
EN The paper presents description and operation of the electromagnetic flow mill on a test stand at the Institute of Non-Ferrous Metals. The essence of grinding in electromagnetic mill is a chaotic, dynamic movement of the ferromagnetic grinding media caused by a strong, rotating magnetic field. The re[...]
5
86%
Karbo
2015 Nr 4 119--124
PL Rozdrobnienie węgla (średnia średnica ziaren i udział poszczególnych frakcji ziarnowych) stosowanego do wytwarzania zawiesinowych paliw węglowych jest najistotniejszym elementem wpływającym na ich właściwości. Grubsze ziarna węglowe umożliwiają uzyskanie zawiesin o dużym zagęszczeniu ciał stałych i [...]
EN Micronization of coal (average diameter of particles and share of individual grain fractions) used in coal slurry fuels is the most important element influencing on the properties of the final fuel. Coarse coal particles enable to obtain suspensions of high concentration of solids and high calorific[...]
6
86%
Kruszywa : produkcja - transport - zastosowanie
2017 Nr 3 20--23, 94--97
PL Przemysłowe operacje drobnego rozdrabniania, zwłaszcza procesy mielenia, stanowią integralną część technologicznych układów przeróbki wielu typów surowców mineralnych. W zależności od wymaganego składu ziarnowego i wielkości ziarna maksymalnego produktu końcowego proces mielenia prowadzi się w odpow[...]
EN Industrial operations of fine grinding constitute an integral part of the circuits of technological processing of many types of mineral raw materials. Depending on the required particle size composition and maximum particle size of the final product, the grinding process is carried out in the approp[...]
7
72%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
PL W niniejszym artykule omówiono możliwość poprawy procesu spalania węgla brunatnego w energetyce. Powszechność zasobów tego surowca sprawia, iż dzięki racjonalnemu jego zużyciu możliwe jest utrzymanie jego strategicznej pozycji w energetyce. W tym celu należy ciągle poszukiwać innowacyjnych rozwiązań[...]
EN This article discusses the possibility of improving the combustion of brown coal in the power industry. With the rational utilization, the abundance of this resource makes it possible to maintain its strategic role in the power industry. For this purpose, it is necessary to search innovative technic[...]
8
72%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
PL W niniejszym artykule przedstawiono tematykę związaną z wpływem jaki może mieć podawanie podsuszanego węgla brunatnego na pracę kotła typu CFB. Polskie zasoby węgla brunatnego zapewniają stały i znaczny jego udział wśród paliw wykorzystywanych w krajowej energetyce. Na świecie trwa ciągłe poszukiwa[...]
EN This paper presents the issues that can be related to an influence of the use of the dried lignite on the performance of the CFB boiler. Polish lignite resources provide a stable and significant share of this fuel in the national energy sector. There is a constant and worldwide search for the soluti[...]
9
72%
Computer Assisted Methods in Engineering and Science
EN This paper presents the research results of milling process optimization in the electromagnetic mill to obtain the predetermined particle size distribution of brown coal. Because of an important role of brown coal in Polish energy industry (power plants produce 9433 MW of electrical power from brown[...]
10
72%
Przegląd Elektrotechniczny
2014 R. 90, nr 3 179--182
PL W artykule zaproponowano metodę kontroli stanu technicznego młyna elektromagnetycznego z wykorzystaniem kamery termowizyjnej. Przedstawiono problemy podczas przeprowadzania tego typu badań oraz metody zwiększenia dokładności ich wykonania. Analiza otrzymanych wyników pozwala w szybki i łatwy sposób [...]
EN The method proposed in the present article consists in the use of thermovision camera in order to check the technical condition of an electromagnetic mill. The article presents the problems occurring in course of such type of tests as well as the methods to be applied to increase the accuracy of the[...]
11
72%
Rynek Energii
2013 Nr 5 76--85
PL W artykule przedstawiono przegląd innowacyjnych metod suszenia węgli, pracujących w skali półprzemysłowej, przemysłowej, a także będących w fazie badawczej i testowej. Opisano wady i zalety poszczególnych rozwiązań technologicznych. Omówiono problemy związane z poszczególnymi instalacjami. Autorzy p[...]
EN The paper presents an overview of innovative methods of coal drying, operating in semi-industrial scale, industrial, as well as the phase of research and testing. The advantages and disadvantages of each technology were briefly characterized. Description of the problems connected with the respective[...]
12
72%
Piece Przemysłowe & Kotły
2014 1-2 21--25
PL W artykule zaprezentowano innowacyjną technologię domielania węgli wraz z ich podsuszeniem w celu zwiększenia efektywności pracy kotłów energetycznych. Omówiono znaczenie stopnia rozdrobnienia paliwa w zależności od zastosowań oraz wpływ zawartości wilgoci na wartość energetyczną paliwa. Przedstawio[...]
EN In the following article an innovative coal grinding technology was presented with simultaneous drying in order to enhance the efficiency of boilers. The significance of the degree of comminution depending on coal dust utilization was discussed and as well as the influence of moisture content on fue[...]
13
72%
ECONTECHMOD : An International Quarterly Journal on Economics of Technology and Modelling Processes
EN The article presents a prototype device for grinding and mixing materials called electromagnetic mill. It further shows the experimental research covering the selection of the optimal design parameters of the internal circuit inductor with the working chamber and the grinding elements with regard to[...]
14
72%
Rynek Energii
2014 Nr 1 140--150
PL W artykule przedstawiono budowę i zasadę działania młyna elektromagnetycznego zastosowanego do jednoczesnego procesu suszenia i mielenia węgla. Omówiono podstawowe procesy zachodzące w trakcie suszenia oraz dokonano przeglądu nowoczesnych technik redukcji wilgoci z paliw wraz z przedstawieniem przyk[...]
EN This paper presents the construction and operation principles for the electromagnetic mill. Basic processes taking place while drying of particulate matter were discussed, followed by a review of modern and innovative moisture reduction techniques and a demonstration of currently operating installat[...]
15
72%
ECONTECHMOD : An International Quarterly Journal on Economics of Technology and Modelling Processes
2017 Vol. 6, No 2 109--114
EN The article presents the laboratory research of a prototype device for grinding and mixing materials, known as an electromagnetic mill. Studies were made of the circuit of the mill inductor, covering the analysis of the current intensity, magnetic induction and power factor during operation. The art[...]
16
72%
Acta Innovations
2018 no. 29 27--35
EN The paper presents the production technology of sorbents for flue gas desulphurization with the wet limestone method, produced on the basis of limestone waste. The waste was subjected to comprehensive physicochemical tests and the following were studied: size distribution, chemical composition, morp[...]
17
72%
Logistyka
2015 nr 4 9930--9938, CD3
PL W artykule dokonano oceny pracy dwóch rodzajów młynów służących do przeróbki surowców, młyna kulowego i elektromagnetycznego. Przedstawiono charakterystykę parametrów konstrukcyjnych, przeprowadzono analizę porównawczą efektywności rozdrabniania obu młynów. Zdefiniowano proces mielenia. Uwzględniono[...]
EN The paper assesses the work of the two types of mills used for processing of raw materials: electromagnetic and ball mill. The characteristic design parameters and a comparative analysis of the two mills grinding efficiency have been presented. The milling process has been defined. Also included is [...]
18
58%
Piece Przemysłowe & Kotły
2016 Nr 4 27--33
PL Energetyczne wykorzystanie odpadów może przynieść wiele korzyści środowiskowych przy dodatnim efekcie finansowym. Głównymi wyzwaniami technologicznymi, związanymi z przeróbką odpadów na paliwo, są: odseparowanie frakcji niepalnych oraz wysoko chlorowanych, rozdrobnienie oraz homogenizacja. Wytworzon[...]
EN The paper presents the results of the test of wet grinding of coal with use of electromagnetic mill. The tests were carried out in a batch system at different initial grain sizes of raw material, various coal concentrations in the feed and the various milling times. Based on the multiple regression [...]
19
58%
Inżynieria Mineralna
2016 R. 17, nr 1 223--231
PL W artykule przedstawiono problematykę uzyskiwania drobno uziarnionych materiałów w młynach o różnych konstrukcjach. Dokonano charakterystyki różnych rodzajów młynów z uwzględnieniem typu stosowanych mielników. Pokazano charakterystykę wybranych młynów i użytych w nich mielników. Opisano ruch ziarna [...]
EN The paper presents the problem of obtaining the fine grained material in mills of different constructions. Various types of mills have been characterized, taking into account the type of grinding media used. Characteristics of selected mills and grinding media used were presented and the movement of[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last