Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 16
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  electromagnetic hazards
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2011 nr 11 10-13
PL Przeprowadzono badania jednoczesnego narażenia operatorów rezystancyjnych zgrzewarek podwieszanych, na czynnik elektromagnetyczny i biomechaniczny. Badania wykazały znaczący rozrzut wartości miar wewnętrznych skutków ekspozycji na pola elektromagnetyczne i obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego w[...]
EN Investigations of electromagnetic and biomechanical factors affecting concurrently workers operating suspended resistance welders have been performed. The results showed a high variability of the level of internal measures of electromagnetic exposure effects and musculoskeletal system load depending[...]
2
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2006 nr 10 24-27
PL Zagrożenia elektromagnetyczne w środowisku pracy mogą być analizowane z wykorzystaniem symulacji komputerowych. Zastosowanie realistycznego modelu ciała pracownika jest jednym z najistotniejszych elementów tego typu analizy. Realistyczny ergonomicznie model CIOP-MAN opracowano do analizy zagrożeń pr[...]
EN Electromagnetic hazards in the workplace can be analysed with numerical simulations. The use of a realistic model of a worker plays a very important role in that context. An ergonomically realistic model CIOP-MAN was compiled for an analysis of hazards workers are exposed to. The dimensions of CIOP-[...]
3
88%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2012 nr 4 15-17
PL Pracownicy, którzy wymagają stałej łączności z dowódcą lub dyspozytorem korzystają z różnorodnych urządzeń profesjonalnej łączności bezprzewodowej, istotnie różniących się od publicznych systemów telefonii komórkowej. Omówione w artykule cechy takich systemów oraz doniesienia naukowe wykazujące możl[...]
EN Workers who need permanent contact witht the commander or dispatcher use various professional device for wireless communication; their parameters significantly differ from public mobile phone systems.This article discusses parameters of such systems and research results on possible health hazards re[...]
4
75%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2010 nr 5 32-35
PL Eksploatacja wielu urządzeń elektrycznych wykorzystywanych w procesie pracy, jak również instalacji stanowiących wyposażenie pomieszczeń związana jest z oddziaływaniem pól elektromagnetycznych. Objęcie zagrożeń elektromagnetycznych badaniami naukowymi w celu rozpoznania ich natury, a także tworzenie[...]
5
75%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2005 nr 6 26-29
PL W artykule przedstawiono zagrożenia elektromagnetyczne związane z użytkowaniem telefonii bezprzewodowej. Omówiono oddziaływanie telefonii bezprzewodowej na ludzi i infrastrukturę techniczną. Scharakteryzowano czynniki wpływające na poziom zagrożeń związany z użytkowaniem telefonów oraz sposoby ich o[...]
EN Electromagnetic hazards caused by the use of wireless phones is presented. The influence of wireless phones on humans and the technical infrastructure is discussed. Parameters affecting the level of hazards, connected with the use of wireless phones, methods of their assessment as well as European a[...]
6
75%
Śląskie Wiadomości Elektryczne
2018 Nr 4 (120) 26--30
PL Ze względu na konieczność zapewnienia pracującym bezpiecznych i higienicznych warunków pracy określono wymagania dotyczące rozpoznania, oceny i ograniczania zagrożeń elektromagnetycznych związanych z bezpośrednimi i pośrednimi skutkami oddziaływania pola elektromagnetycznego na ludzi i obiekty mater[...]
EN Provisions regarding identification, evaluation and limitation of electromagnetic hazards linked with direct and indirect effects of electromagnetic field interactions with humans and material objects were set up because of the need to ensure safety and hygiene environment for workers. In the articl[...]
7
75%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2004 nr 11 20-23
PL W maju 2004 r. opublikowano nową dyrektywę europejską dotyczącą minimalnych wymagań bezpieczeństwa w przypadku ekspozycji zawodowej na pola elektromagnetyczne - Directive 2004/40/EC of the European Parliament and of the Council on the minimum health and safety requirements regarding the exposure of [...]
EN New European Directive was published in May 2004 – Directive 2004/40/EC of the European Parliament and of the Council on the minimum health and safety requirements regarding the exposure of workers to the risks arising from physical agents (electromagnetic fields) (18th individual Directive within t[...]
8
63%
Inżynier i Fizyk Medyczny
PL Artykuł przedstawia charakterystykę „pola i promieniowania elektromagnetycznego” wykorzystywanego w placówkach medycznych – przy urządzeniach elektrochirurgicznych i fizykoterapeutycznych oraz skanerach rezonansu magnetycznego – a także związanych z nimi zagrożeń bezpieczeństwa pacjentów i pracownik[...]
EN The paper presents the characteristic of „electromagnetic field and radiation” which is used in medical centers – in electrosurgical and physiotherapeutic devices and magnetic resonance scanners – as well related safety hazards for patients and workers, caused by electromagnetic fields influence on [...]
9
63%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2003 nr 4 17-19
PL Stacje bazowe telefonii komórkowej są źródłami promieniowania elektromagnetycznego, które wzbudzają szerokie zainteresowanie w odniesieniu do skutków ekspozycji ludzi i środowiska. W państwach europejskich brak jest obecnie jednolitych uregulowań prawnych dotyczących kryteriów oceny i metodyki prowa[...]
EN Mobile phone base stations are sources of electromagnetic radiation. This generates interest focused on the results of exposure of people and the environment. There are no uniform law principles in European countries regarding criteria of assessment and measurement methods for electromagnetic hazard[...]
10
63%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2016 nr 7 10-13
PL Odnawialne źródła energii, m.in. elektrownie wiatrowe, odgrywają coraz większą rolę w systemie energetycznym. W Polsce eksploatowanych jest obecnie ponad 1000 elektrowni wiatrowych o łącznej mocy ok 4,6 GW, które rocznie produkują ok 4,5% krajowej energii elektrycznej (tj. niemal 8 TWh w 2015 r.). W[...]
EN Renewable sources of energy, i.a. wind power plants, play an increasingly important role in the power system. Over 1000 wind power plants, with a total power of approx 4 6 GW, are in service in Poland. Every year, they produce approx 4.5% of domestic electrical energy( i.e. almost 8 TWh in 2015). Th[...]
11
63%
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy
2016 Nr 4 (90) 41--74
PL Eksploatacja wszystkich urządzeń i instalacji zasilanych prądem elektrycznym jest nierozerwalnie związana z zamierzoną lub niezamierzoną emisją energii elektromagnetycznej. W wyniku tej emisji pole elektromagnetyczne powszechnie występuje w środowisku. Bezpośrednim skutkiem oddziaływania pola z obie[...]
EN Any use of electric devices and installations is inextricably linked to the intentional or unintentional emission of electromagnetic energy. Consequently, the electromagnetic field is commonly present in the environment. The direct effects of the electromagnetic influence on electrically conductive [...]
12
63%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2016 nr 7 8-9
PL Nowelizacja prawa pracy w zakresie ochrony przed zagrożeniami elektromagnetycznymi, wynikającymi z oddziaływania pola elektromagnetycznego (pola-EM) na organizm człowieka i obiekty techniczne) związana jest z harmonizacją przepisów krajowych z dyrektywą 2013/35/UE w sprawie minimalnych wymagań w zak[...]
13
63%
Śląskie Wiadomości Elektryczne
PL W artykule omówiono zagadnienie identyfikacji zagrożeń w środowisku pracy, zestawiono źródła zagrożeń, omówiono sprawę oceny ryzyka dla potrzeb eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych i przedstawiono zasady ochrony przed zagrożeniami elektrycznymi i elektromagnetycznymi.
14
63%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2018 nr 8 21-23
PL W artykule scharakteryzowano pole elektromagnetyczne wytwarzane przez stacjonarne urządzenia komputerowe (komputery osobiste i serwery): monitory ekranowe CRT i LCD oraz jednostki systemowe i współpracujące z nimi urządzenia peryferyjne, takie jak myszki i klawiatury bezprzewodowe, zasilacze stałopr[...]
EN Various sources point out that shift work (especially night shifts) has a negative influence on peoples’. This article discusses the electromagnetic field emitted by stationary computer devices (personal computers and servers): CRT and LCD screen monitors, system units and peripheral equipment such [...]
15
51%
Inżynier i Fizyk Medyczny
PL Personel zakładów radiologii i diagnostyki obrazowej stanowi szczególną grupę wśród pracowników ochrony zdrowia. Z jednej strony bywa narażony na oddziaływanie czynników fizycznych (promieniowanie jonizujące, pole magnetyczne), z drugiej musi zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo pacjentów podczas wyk[...]
EN The staff of radiology and diagnostic imaging institutes presents the particular group among employees of public healthcare. On the one hand, they are exposed to influence of physical factors (radiation ionizing, magnetic field), on the other hand must assure proper safety for patients during diagno[...]
16
51%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2019 nr 2 16-19
PL W artykule scharakteryzowano pole elektromagnetyczne wytwarzane przez przenośne urządzenia komputerowe. Emitują one złożone pole elektromagnetyczne, o częstotliwościach do pojedynczych GHz. Wykazano, że zagrożenia elektromagnetyczne w przestrzeni pracy podczas użytkowania urządzeń oddalonych co najm[...]
EN Electromagnetic field emitted by laptops, were characterised. Computer devices are sources of complex electromagnetic field of frequency till several GHz. Assessment of electromagnetic hazards in working space near above mentioned computer devices do not need individual compliance of the level of el[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last