Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 62
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  electromagnetic fields
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
2008 Nr 1(4) 57-66
PL W artykule omówiono elektroniczne systemy sygnalizacji kradzieży jako źródła pól elektromagnetycznych. Scharakteryzowano systemy antykradzieżowe radiowe RF i akustycznomagnetyczne AM jedno- i wieloantenowe oraz przedstawiono własne wyniki pomiarów natężenia pola emitowanego przez dwuantenowe akustyc[...]
EN In this article the electronic anti theft systems as the electromagnetic fields sources were discussed. The RF radio and the mono antennas and multiple antennas AM magnetoacoustic anti theft systems were summarized and also the measurement own results of the field intensity beamed by two-antennas ga[...]
2
100%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
EN The paper reviews the state of the" art in modern field simulation techniques available to assist in the design and performance prediction of electromechanical and electromagnetic devices. Commercial software packages, usually exploiting finite element and/or related techniques, provide advanced and[...]
3
100%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
EN The experimental results of the polar hydrocarbon adsorption in saturated porous media after radio-frequency (RF) electromagnetic (ЕМ) influence and the thermal heating for comparison are presented. Temperature dependences of the extracted volume of hydrocarbons from models are shown. Comparing the [...]
4
100%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
PL W artykule scharakteryzowano ekspozycję na zmienne pola magnetyczne wytwarzane przez urządzenia do magnetoterapii oraz ocenę oddziaływania tych pól na otoczenie. Na podstawie badań wykonanych przy ponad 60 aplikatorach do terapii polem magnetycznym ustalono, że pola stref ochronnych ekspozycji zawod[...]
EN The exposure to time-varying magnetic field emitted by devices for magnetic field therapy and evaluation of their influence on the environment, are characterized. Examina-tion of magnetic fields emitted by over 60 applicators shown that magnetic fields of the level exceeding generał public permissib[...]
5
88%
Journal of Telecommunications and Information Technology
2013 nr 2 30--34
EN Mobile Telecommunication is one of the fastest growing technologies in the world. The effects of its high frequencies and complex modulations to the exposed population are considered in this paper. Experimental studies examining a variety of effects on all levels of the organism, ranging from effect[...]
6
88%
Archives of Electrical Engineering
EN The classic relationships concerning the harmonic content in the air gap field of three-phase machines are presented in form of series of rotating waves. The same approach is applied to modeling of permanent magnet motors with fractional phase windings. All main reasons of non-sinusoidal shape of fl[...]
7
88%
Przegląd Elektrotechniczny
2012 R. 88, nr 4a 117-119
PL Technologia obliczeń w chmurze otwiera nowe perspektywy w zakresie symulacji naukowych. Zaawansowane systemy symulacyjne mogą być z jej pomocą udostępniane w postaci dostępnych na żądanie usług, co zmniejsza koszty i zwiększa możliwość stosowania przez użytkowników końcowych. W artykule przedstawion[...]
EN Cloud computation technologies open a new perspective for scientific computing. Sophisticated software can now be made available as on-demand service, reducing costs and broadening accessibility for end-users. The paper presents an implementation of a system serving open source electromagnetic field[...]
8
75%
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy
2008 Nr 4 (58) 47--65
PL Prezentowana praca jest przeglądem badań eksperymentalnych nad wpływem pól elektromagnetycznych na procesy biologiczne przebiegające w organizmach żywych. Przedstawiono metody stosowane do oceny oddziaływania pól elektromagnetycznych na poziomie komórkowym oraz dokonano analizy otrzymanych za ich po[...]
EN The paper is a review of experimental studies on the effects of electromagnetic fields on biological processes in living organisms. It presents the methods used and analyses the results obtained with different experimental approaches.
9
75%
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
2007 Nr 1(3) 45-54
PL W artykule przedstawiono charakterystykę promieniowania elektromagnetycznego anten sektorowych stacji bazowych telefonii komórkowej systemu GSM. Przeanalizowano warunki ekspozycji ludności na ten czynnik oraz określono ryzyko zdrowotne z tym związane. Porównano przepisy krajowe polskie i zagraniczne[...]
EN This publication presents characteristics of an electromagnetic field emitted by mobile telecommunication devices, mainly base stations sector antennas. The conditions of people exposition to that factor are analyzed and the corresponding health risk is evaluated. Polish and other countries’ regulat[...]
10
75%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL Praca dotyczy postępu w elektromagnetycznych metodach badania struktur przewodzących. Od roku 1948, gdy niemiecki wizjoner Friedrich Förster rozpoczął badania w Instytucie Cesarza Wilhelma w badaniach tych nastąpił wielki rozwój. Metody i przykłady opisane w niniejszej pracy odnoszą się jedynie do w[...]
EN The paper deals with progress in electromagnetic methods used for structure evaluation of conducting materials. The term "electromagnetic methods" covers the following areas: magneto-inductive methods, magnetic leakage flux probe method, magnetometer principle and eddy-current methods. In 6948 the G[...]
11
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule analizuje się prędkość prądu w kanale wyładowania piorunowego. Do tego celu wykorzystuje się dane pomiarowe i algorytm PSO. Metodę tę porównano z klasyczną metodą bazującą na określaniu tłumienia i szybkości uderzenia powrotnego. (Analiza prądu w kanale wyładowania piorunowego na podstawi[...]
EN Return stroke current along lightning channel is reckoned as a fundamental factor for the prediction of electromagnetic fields at observation points, whilst it can be simulated by current models. The most common current model is the engineering model which is more dependent on the height dependent a[...]
12
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2010 R. 86, nr 8 131-134
PL W pracy zaprezentowano budowę modelu obliczeniowego dla strefy kadzi transformatora dużej mocy. Model obliczeniowy transformatora uwzględnia pełną geometrię 3D rdzenia, uzwojeń i kadzi. Uzyskane rozkłady pola elektromagnetycznego i strat w kadzi wykonano przy założeniach upraszczających konstrukcję [...]
EN The paper presents the model calculation for the construction of the high power transformer tank area. The transformer model calculation takes into account the full 3D geometry of the core, windings and tank. Obtained distributions of electromagnetic fields and losses in the tank with assumptions ma[...]
13
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2012 R. 88, nr 4a 147-149
PL W pracy przedstawiono model nagrzewnicy indukcyjnej zaimplementowany w programie FLUX 3D. Wykonano obliczenia rozkładu gęstości prądu w programie FLUX 3D metodą elementów skończonych. Zaprezentowano układ nagrzewnicy indukcyjnej wsadu cylindrycznego ze wzbudnikiem wewnętrznym. Źródło zasilania o czę[...]
EN The paper presents a model of induction heating implemented in FLUX 3D program. Multi-variant calculations of current density distributions were performed. The paper deals with the distribution of current density only for the power source frequency of 9835 Hz. Knowledge of current density distributi[...]
14
75%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Łódzka
2001 z. 96 149--158
PL W artykule opisano wpływ silnych pól magnetycznych występujących w systemach elektroenergetycznych na aparaturą energetyczną, a w szczególności na przekładniki prądowe. Przekładniki prądowe niskiego i średniego napięcia, pracujące w układach rozdzielni, są narażone na wpływy obcych pól elektromagnet[...]
EN In the particular article, a description was given of the influence of strong electromagnetic fields on energy apparatuses and especially on current transformers in electro-energy systems. Low and high voltage current transformers, that work in switching station systems, are susceptible to the influ[...]
15
75%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2010 nr 5 181-184
PL Omówiono wzajemne oddziaływanie anteny pomiarowej i obiektów materialnych. Zjawisko ma istotny wpływ na dokładność pomiaru, którego wynik może być obarczony nawet kilkudziesięcioprocentowym błędem. Należy o tym pamiętać i przy opracowaniu wyników pomiaru uwzględnić w postaci odpowiednich poprawek. D[...]
EN This paper is devoted to mutual interactions between measuring antenna and conducting objects. The phenomena influences on measurements' accuracy which results can be loaded with few dozen percent error. It should be remembered and results of measurements should be taken into consideration as correc[...]
16
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule omówiono wpływ sztucznego pola elektromagnetycznego na naturalne środowisko. Opisano oddziaływanie pola elektromagnetycznego zarówno niskiej jak i wysokiej częstotliwości. Przedstawiono wyniki eksperymentów prowadzonych na zwierzętach. Dokonano przeglądu norm i standardów dotyczących natę[...]
EN This paper deals with electromagnetic field generated by human-made sources and its impact on natural environment. The biological effects of low and high frequency electromagnetic fields are presented. Results of investigation with animals are shown. The norms and regulations concerning the levels o[...]
17
75%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Przedstawiono pozytywne i negatywne aspekty związane z oddziaływaniem pól elektromagnetycznych na człowieka oraz na urządzenia elektroniczne. Omówiono wykorzystanie pól elektromagnetycznych m. cz. w terapii zdrowia człowieka, negatywne ich oddziaływanie na żywe organizmy oraz zwrócono uwagę na kompa[...]
EN The influence of low magnetic fields on whole body’s or its selected parts is given. Electromagnetic radiation may affect on organism in various ways. Depending on the amaoun of absorbed energy is the thermal effects an extra thermal effects: bioelectric, biochemical and bioenergetics. Indications, [...]
18
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2003 R. 79, nr 12 888-889
PL W pracy przedstawiono przykłady algorytmów równoległych metody FDTD (Finite Differences Time Domain). Powyższe algorytmy przetestowano przy wykorzystaniu biblioteki komunikacyjnej WMPI w sieci komputerów Cluster Przedmiotem tej pracy jest również prezentacja uzyskanych przyspieszeń algorytmów dla ró[...]
EN In the presented work the examples of parallel algorithms of the FDTD (finite differences time domain) method are shown. These algorithms were tested with the use of the WMPI communication library in the cluster of PCs. This work also contains the results of the computation speedups for different nu[...]
19
75%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Przedstawiono uwarunkowania związane z pomiarem niskoczęstotliwościowych pól elektromagnetycznych. Uzyskanie wyników pomiarów o zadanej dokładności wolnozmiennych pól elektromagnetycznych wymaga precyzyjnego ustalenia metodyki pomiarów oraz warunków, przy jakich pomiary są wykonywane. Przy opracowyw[...]
EN In this article there are presented conditions of measurements of low frequency electromagnetic fields. In order to achieve given accuracy of low frequency electromagnetic fields measurements it is necessary to carefully establish methodology and conditions of measurements. When designing a measurin[...]
20
75%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2004 nr 12 478-481
PL Przedstawiono problem badania wrażliwości obiektów na wpływ pola elektromagnetycznego. W wielu publikacjach zajmowano się oddziaływaniem badanego obiektu na rozkład pola w prowadnicach falowych (np. linii TEM), natomiast pominięte zostało zjawisko odwrotne - wpływ linii na badany obiekt. Zagadnienie[...]
EN This paper deals with the problem of susceptibility investigation of objects on influence of electromagnetic field. The authors of numerous publications deal with the influence of the object upon the electromagnetic field distribution inside a wavequide (eg a TEM cell) while inverse effect - influen[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last