Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 501
first rewind previous Strona / 26 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  electromagnetic field
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2009 R. 85, nr 12 170-173
PL Działanie pola elektromagnetycznego niskiej częstotliwości (ELF - EMF) na żywe organizmy jest aktualnie szeroko dyskutowanym problemem omawianym w wielu publikacjach. Mimo tego, że istnieje wiele danych dotyczących tego tematu, nie dają one jednak jednoznacznej odpowiedzi czy wpływ ELF - EM jest szk[...]
EN Influence of Extremely Low Frequency Electromagnetic Field (ELF-EMF) on organisms is widely discussed. Many papers appeared where effects of ELF-EMF has been studied however they do not answer the question: does ELF-EMF exposure lead to adverse health effect or not? The aim of this short review is t[...]
2
80%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W artykule przedstawiono algorytm wyznaczania strat mocy w litych materiałach ferromagnetycznych przy wykorzystaniu polowo-obwodowego modelu zjawisk elektromagnetycznych uwzględniającego histerezę magnetyczną. Ograniczono się do analizy strat mocy w układach o symetrii osiowej z rdzeniami litymi. W [...]
EN The paper presents algorithm of determining power losses in solid ferromagnetic materials using field-circuit model taking magnetic hysteresis into account. Power losses in the cores of rotating transformers have been calculated using elaborated software. The cores were built from materials which we[...]
3
80%
International Letters of Chemistry, Physics and Astronomy
EN Photons contribute electromagnetic field that accompanies the gravitational field. These two fields may be, mutually, transformed through a kind of transformation matrix dependent upon the boundary conditions of the system. In this work trial would be made to find the nature of this transformation m[...]
4
80%
International Letters of Chemistry, Physics and Astronomy
EN In the concept of general relativity gravity is the space-time geometry. Again, a relation between electromagnetic field and gravitational field is expected. In this paper, space-time geometry of electromagnetic field in the system of photon has been introduced to unify electromagnetic field and gra[...]
5
80%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 8 191--194
PL Metody pomiarowe opisują rozkład pola elektromagnetycznego tylko w przestrzeni pomiędzy stykami. Pozostała część układu stykowego to materiał z którego wykonany jest styk, z powodów technicznych tam nie można dokonać pomiaru. Dlatego w artykule proponuje się symulacje numeryczne, wspomagające badani[...]
EN The article presents a mathematical model of one of the possible hardware-based logic (contact design) constructions describing the influence of power-driven streams emerging in the spaces between contacts on the disintegration of electromagnetic field. This model consists of partial differential eq[...]
6
80%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
EN The evaluation covers the strengths of electric field and magnetic flux denstiy measured in frequency ranges of 5 Hz–2 kHz and 2–400 kHz of selected TV sets. The dependence of the electromagnetic field on the distance is addressed with reference to ergonomics and safety. Ten TV sets (5 tube and 5 LC[...]
7
80%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Łódzka
2001 z. 99 41-50
PL Pomiary pól elektromagnetycznych nawet w warunkach swobodnej przestrzeni są wykonywane z relatywnie małą dokładnością. Znaczną degradację dokładności pomiaru powoduje wzajemne oddziaływanie źródła pola i anteny pomiarowej oraz innych przedmiotów znajdujących się w miejscu pomiaru, obecność osoby wyk[...]
EN Electromagnetic field measurements, even in the free space conditions, are performed with relatively low accuracy. Remarkable degradation of the measurements' accuracy is caused by mutual interaction of the measuring antenna, a source of radiation and other conducting bodies that appear in the place[...]
8
80%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Badano straty i nagrzewanie w prętach tłumika hydrogeneratora wykorzystując 3D model elektromagnetyczny. Badano rozkład temperatury oraz pola elektromagnetycznego.
EN In order to research the losses and heat of damper bars thoroughly, a 3D moving electromagnetic field FE model of tubular hydrogenerator and a 3D temperature field FE model of the rotor are built respectively. Furthermore, according to the different operating conditions, the compositive calculations[...]
9
80%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL W artykule przedstawiono niektóre funkcje pola elektromagnetycznego promieniowania jonizującego i niejonizującego, które występują w środowisku człowieka i może mieć negatywny wpływ na jego organizm. Omówiono źródła pola elektromagnetycznego wolnozmiennego i z zakresu pasma radiowego. Dokonano przeg[...]
EN Some features of electromagnetic field of emission, which occur in human environment and can negatively influence his organizm have been discussed in this paper. The sources of electromagnetic field of low and radio frequence bands have been described. Furthemore the legal aspects concerning health[...]
10
80%
Napędy i Sterowanie
PL W artykule została przedstawiona ocena wpływu materiałów budowlanych takich, jak: cegła pełna, gazobeton (suporex, beton komórkowy), beton oraz beton zbrojony stalowymi prętami na rozkład pola elektromagnetycznego. Szczegółowa analiza tych przypadków ułatwi planowanie montażu np. punktów dostępowych[...]
EN The article presents the estimation of the influence of building materials such as: brick, aerated concrete (suporex, cell concrete), concrete and reinforced concrete for the distribution of magnetic field. A detailed analysis of that examples can help with planning installation, for example to acc[...]
11
80%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Łódzka
2009 z. 120 77-84
PL Od początku lat 90. obserwuje się znaczący wzrost ilości i rodzajów urządzeń wytwarzających pola elektromagnetyczne (PEM) emitowane bezpośrednio lub pośrednio do otoczenia, w którym żyje i pracuje współczesny człowiek. W opracowaniu dyskutowane są najnowsze dane z badań prowadzonych w kraju w zakres[...]
EN Contemporary people live in artificially modified electromagnetic environment, with domination of 50 Hz power lines and transformers magnetic field and very high frequencies (VHF) electromagnetic fields originating from radio and television broadcasting stations, mobile phones base stations or indiv[...]
12
80%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Artykuł prezentuje zagadnienia związane z monitoringiem natężenia pola elektromagnetycznego.. Dokonano analizy metod obliczeniowych, przedstawiono metody pomiarów natężenia PEM oraz koncepcję sieci sensorycznej dla monitoringu pola elektromagnetycznego.
EN The paper presents specific problems of the electromagnetic fields monitoring in the environment. Review of the calculation and measurement methods and conception of the sensoric network for EMF monitoring have been presented.
13
80%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Przedstawiono zagadnienia dotyczące badań modelowych i symulacyjnych związanych z pomiarami prądu w napowietrznych liniach elektroenergetycznych, dla określenia oddziaływania pola elektromagnetycznego na środowisko.
EN The paper presents problems concerning modeling and simulation of measurement of current in overhead power lines, carried out to determine an influence of electromagnetic field on environment.
14
80%
Przegląd Elektrotechniczny
2009 R. 85, nr 8 109-113
PL W pracy przestawiono rezultaty niektórych prac autora na temat badania niejednorodności budowy płytkich warstw ziemi z wykorzystaniem wysokoczęstotliwych elektromagnetycznych pól. Podano rezultaty pomiarów elektrycznych skał wykonanych na próbkach, a także z wykorzystaniem rdzenia wiertniczego. Dru[...]
EN The paper presents the results of some of the author's work concerning the heterogeneity of the structure of shallow soil layers using high-frequency EM fields. The results of electrical parameter tests conducted on rock samples are provided, as well as the results of tests using drill core. The sec[...]
15
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Elektrotechnika
1999 z. 20 [171] 109-118
PL W pracy sprawdzono, czy natężenie pola magnetycznego w żłobkach maszyn elektrycznych liczone metodą uproszczoną jako stałe jest założeniem słusznym, czy też należy je wyznaczać dokładnie.
EN The paper shows the test if the intensity of magnetic field inside the slot of electrical machine counting by simplify method as permanent is correct, or if it has to be counted by more exact method.
16
80%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Łódzka
2006 z. 108 107-116
EN The paper deals with simulation of continual surface induction hardening of 3D steel bodies that represents, from the physical point of view, a complicated coupled problem. Derived is its basic mathematical model consisting of two partia! differential eąuations with time variable boundary conditions[...]
17
80%
Gospodarka Paliwami i Energią
2000 nr 10 20-22
18
80%
Przegląd Elektrotechniczny
2003 R. 79, nr 10 728-731
PL Artykuł przedstawia propozycję uniwersalnego modelu fizycznego, przeznaczonego do współpracy na otwartej platformie symulacji fizycznych SALOME. Opis właściwości fizycznych został przedstawiony na podstawie modelu zagadnień elektromagnetycznych.
EN This paper presents the proposition of a standard model for physics representation, dedicated to multi-physics data exchange and implemented in the SALOME open source platform. This physical property descriptor is illustrated by the description of the physical model needed by a magneto-static solver[...]
19
80%
Acta Geophysica Polonica
EN The physical modeling method is used to investigate the natural electromagnetic field of a geological medium with anisotropic conductance. A special laboratory installation is used. Scale 3D models of geoelectric sections are created in a 5 x 5 x 0.7 m electrolytic tank. Variations of natural electr[...]
20
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Elektryka
2002 Z. 16 123-132
PL W niniejszej pracy przedstawiono przegląd wybranych metod dekompozycji danych stosowanych w równoległych implementacjach algorytmów podstawowych operacji macierzowych. Jedna z opisywanych metod dekompozycji danych została wykorzystana w praktycznej implementacji równoległego algorytmu gradientu sprz[...]
EN In the following paper the author reviewed some number of methods of data decomposition that are applied in parallel algorithms of basic matrix/vector operations. One of the described methods has been used by the author in a practical implementation of the parallel conjugate gradient algorithm. A sp[...]
first rewind previous Strona / 26 next fast forward last